Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Marja-ala
Jukka Kristo kiistää syyllistyneensä rikokseen – "Nyt nostetut syytteet ovat minulle todella iso järkytys"

Jukka Kristo kiistää syyl­lis­ty­neen­sä ri­kok­seen – "Nyt nos­te­tut syyt­teet ovat minulle todella iso jär­ky­tys"

27.02.2024 11:25 32
Tilaajille
Polarican ex-toimitusjohtajaa Jukka Kristoa vastaan nostettiin syyte 77 törkeästä ihmiskaupasta

Po­la­ri­can ex-toi­mi­tus­joh­ta­jaa Jukka Kristoa vastaan nos­tet­tiin syyte 77 tör­keäs­tä ih­mis­kau­pas­ta

26.02.2024 17:04 8
Tilaajille
Marjanpoimijoiden ihmiskauppaepäilyjen käräjäkäsittely voi tarkoittaa suurta muutosta koko luonnonmarja-alalle
Pääkirjoitus

Mar­jan­poi­mi­joi­den ih­mis­kaup­pa­epäi­ly­jen kä­rä­jä­kä­sit­te­ly voi tar­koit­taa suurta muu­tos­ta koko luon­non­mar­ja-alal­le

05.02.2024 08:07 2
Tilaajille
Marjayritys Kiantama oy:n toimitusjohtajaa vastaan nostettiin syyte törkeästä ihmiskaupasta

Mar­ja­yri­tys Kian­ta­ma oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jaa vastaan nos­tet­tiin syyte tör­keäs­tä ih­mis­kau­pas­ta

31.01.2024 13:22 10
Tilaajille
Marjayritysten ihmiskauppaepäilyn syytteen nostamisen määräaikaa pidennettiin huhtikuun loppuun

Mar­ja­yri­tys­ten ih­mis­kaup­pa­epäi­lyn syyt­teen nos­ta­mi­sen mää­rä­ai­kaa pi­den­net­tiin huh­ti­kuun loppuun

22.12.2023 16:01 5
Tilaajille
Kotimaista marja-alaa ravistellut rikostutkinta on valmis ja siirtyy nyt syyteharkintaan – mainehaitta on jo varma, eikä sen korjaantumisesta ole takeita
Pääkirjoitus

Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

30.11.2023 21:49 14
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asian­osai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

28.11.2023 16:22 31
Tilaajille
Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden työolot paranivat hieman, mutta kaikissa tarkastuksissa löytyi silti huomautettavaa marjayritysten toiminnasta

Ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den työolot pa­ra­ni­vat hieman, mutta kai­kis­sa tar­kas­tuk­sis­sa löytyi silti huo­mau­tet­ta­vaa mar­ja­yri­tys­ten toi­min­nas­ta

22.11.2023 19:30 9
Tilaajille
Marja-alan ihmiskauppatutkinnan on määrä valmistua vielä tänä vuonna

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­nan on määrä val­mis­tua vielä tänä vuonna

22.11.2023 15:49 5
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää, ovatko marjafirmat rajoittaneet kilpailua lainvastaisesti

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää, ovatko mar­ja­fir­mat ra­joit­ta­neet kil­pai­lua lain­vas­tai­ses­ti

21.09.2023 11:26 2
Tilaajille
Thaipoimijoiden asemaan ei ole saatu parannusta – valvonnan merkitys korostuu ja yrityksiltä odotetaan avoimuutta
Pääkirjoitus

Thai­poi­mi­joi­den asemaan ei ole saatu pa­ran­nus­ta – val­von­nan mer­ki­tys ko­ros­tuu ja yri­tyk­sil­tä odo­te­taan avoi­muut­ta

22.07.2023 05:00 24
Marjayrityksiä koskeva ihmiskauppatutkinta on vielä pahasti kesken

Mar­ja­yri­tyk­siä koskeva ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta on vielä pahasti kesken

06.04.2023 12:25 12
Tilaajille
Luonnonmarja-alan asetusmuutos viisumikieltoineen uhkaa ajaa oikein toimineitakin alan yrityksiä konkurssiin – aikalisä voisi olla paikallaan
Pääkirjoitus

Luon­non­mar­ja-alan ase­tus­muu­tos vii­su­mi­kiel­toi­neen uhkaa ajaa oikein toi­mi­nei­ta­kin alan yri­tyk­siä kon­kurs­siin – ai­ka­li­sä voisi olla pai­kal­laan

08.02.2023 21:31 6
Thaipoimijoiden viisumien myöntäminen Suomeen on keskeytetty ihmiskauppariskin sekä kausityöasetuksen mahdollisen muutoksen takia

Thai­poi­mi­joi­den vii­su­mien myön­tä­mi­nen Suomeen on kes­key­tet­ty ih­mis­kaup­pa­ris­kin sekä kau­si­työ­ase­tuk­sen mah­dol­li­sen muu­tok­sen takia

02.02.2023 18:10 18
Tilaajille
Tuula Haatainen haluaa marjanpoimijat työsuhteisiksi, vaikka se ajaisi marjayritykset ahtaalle – työministerin Rovaniemen-vierailulla pohdittiin työvoimapulaa

Tuula Haa­tai­nen haluaa mar­jan­poi­mi­jat työ­suh­tei­sik­si, vaikka se ajaisi mar­ja­yri­tyk­set ah­taal­le – työ­mi­nis­te­rin Ro­va­nie­men-vie­rai­lul­la poh­dit­tiin työ­voi­ma­pu­laa

25.01.2023 20:30 5
Tilaajille
Marja-alan yritysten mukaan thaipoimijatkaan eivät kannata työsuhteiseen poimintaan siirtymistä – tietoon on syytä suhtautua suurella varauksella
Pääkirjoitus

Mar­ja-alan yri­tys­ten mukaan thai­poi­mi­jat­kaan eivät kannata työ­suh­tei­seen poi­min­taan siir­ty­mis­tä – tietoon on syytä suh­tau­tua suu­rel­la va­rauk­sel­la

23.01.2023 20:07 8
Tilaajille
Kommentti: On mahdotonta tietää, mitä thaimaalaispoimijan hymyn takana piilee
Kolumni

Kom­ment­ti: On mah­do­ton­ta tietää, mitä thai­maa­lais­poi­mi­jan hymyn takana piilee

05.10.2022 19:47 18
Tilaajille
Suomalainen marjabisnes on nojannut jo pitkään ulkomaisiin poimijoihin – parin kuukauden urakointi elättää thaimaalaisen poimijan helposti koko vuoden

Suo­ma­lai­nen mar­ja­bis­nes on no­jan­nut jo pitkään ul­ko­mai­siin poi­mi­joi­hin – parin kuu­kau­den ura­koin­ti elättää thai­maa­lai­sen poi­mi­jan hel­pos­ti koko vuoden

05.10.2022 19:54 42
Tilaajille
Venäläinen hilla tekee tuloaan Suomeen – marja-alan yhteistyö itärajan yli antaa Suomelle hilloja ja Venäjälle jalostusosaamista

Ve­nä­läi­nen hilla tekee tuloaan Suomeen – mar­ja-alan yh­teis­työ itä­ra­jan yli antaa Suo­mel­le hilloja ja Ve­nä­jäl­le ja­los­tus­osaa­mis­ta

31.01.2022 18:00 3
Tilaajille
Marjayhtiö Polaricalla on Lapissa ulkomaalaisia poimijoita 140 – ryhmät saapuivat Thaimaasta ja heidät testattiin ennen lähtöä

Mar­ja­yh­tiö Po­la­ri­cal­la on Lapissa ul­ko­maa­lai­sia poi­mi­joi­ta 140 – ryhmät saa­pui­vat Thai­maas­ta ja heidät tes­tat­tiin ennen lähtöä

24.08.2020 09:56 3
Tilaajille