Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vihapuhe
Kuukausi
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – silloin hän päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – silloin hän päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

01.12.2023 17:30 4
Tilaajille
Vihapuhe näkyy mielenterveyspalvelujen kasvavissa jonoissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ha­pu­he näkyy mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen kas­va­vis­sa jo­nois­sa

30.11.2023 05:30
Venäjän hyökkäyssota seurauksineen on lisännyt venäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta – epäkunnioittavaa puhetta ei pidä hyväksyä missään olosuhteissa
Pääkirjoitus

Venäjän hyök­käys­so­ta seu­rauk­si­neen on li­sän­nyt ve­nä­läi­siin koh­dis­tu­vaa vi­ha­pu­het­ta – epä­kun­nioit­ta­vaa puhetta ei pidä hy­väk­syä missään olo­suh­teis­sa

20.11.2023 20:00 8
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
"Käskettiin varoa, missä liikun" – Näin voi käsitellä vihapostin herättämiä tunteita, someammattilaiset Maria ja Tommi Kangaskortet neuvovat

"Käs­ket­tiin varoa, missä liikun" – Näin voi kä­si­tel­lä vi­ha­pos­tin he­rät­tä­miä tun­tei­ta, so­me­am­mat­ti­lai­set Maria ja Tommi Kan­gas­kor­tet neu­vo­vat

30.10.2023 06:30
Tilaajille
Kolmen suomalaismiehen saama terrorismirikossyyte herättää toivottavasti päättäjätkin ymmärtämään vastuunsa puhumisistaan – viaton rasismiflirtti voi johtaa julmiin tekoihin
Pääkirjoitus

Kolmen suo­ma­lais­mie­hen saama ter­ro­ris­mi­ri­kos­syy­te he­rät­tää toi­vot­ta­vas­ti päät­tä­jät­kin ym­mär­tä­mään vas­tuun­sa pu­hu­mi­sis­taan – viaton ra­sis­mi­flirt­ti voi johtaa julmiin te­koi­hin

12.09.2023 17:00 10
Politiikan kärjistynyt puhekulttuuri voi palvella yksittäisen poliitikon etua, mutta yhteiskuntaa sillä ei rakenneta – konsensukseen kykenevällä poliitikolla voisi olla taas kysyntää
Pääkirjoitus

Po­li­tii­kan kär­jis­ty­nyt pu­he­kult­tuu­ri voi pal­vel­la yk­sit­täi­sen po­lii­ti­kon etua, mutta yh­teis­kun­taa sillä ei ra­ken­ne­ta – kon­sen­suk­seen ky­ke­ne­väl­lä po­lii­ti­kol­la voisi olla taas ky­syn­tää

07.09.2023 05:00 16
Räätäli Halme ihmettelisi nyky-Suomessa, näinkö nopeasti demokratian arvo unohdettiin
Kolumni

Räätäli Halme ih­met­te­li­si ny­ky-Suo­mes­sa, näinkö no­peas­ti de­mo­kra­tian arvo unoh­det­tiin

27.07.2023 05:00 35
Näkökulma: Syrjivä kohtelu on yksilön ja yhteiskunnan taakka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Syrjivä kohtelu on yksilön ja yh­teis­kun­nan taakka

26.07.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ha­pu­he antaa sijaa vä­ki­val­lal­le

16.06.2023 05:00 1
Suomi juostiin ja sodittiin maailmankartalle katkeruuden ja vihan voimalla – kun oikein jurppii, syntyy suuria tekoja, kertoo Muoniossa varttuneen Timo J. Tuikan uusi tietokirja

Suomi juos­tiin ja so­dit­tiin maail­man­kar­tal­le kat­ke­ruu­den ja vihan voi­mal­la – kun oikein jurp­pii, syntyy suuria tekoja, kertoo Muo­nios­sa vart­tu­neen Timo J. Tuikan uusi tie­to­kir­ja

27.03.2023 17:39 1
Tilaajille
Mikä meihin fiksuihin aikuisiin menee netissä?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ai­kui­siin menee ne­tis­sä?

22.02.2023 06:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Lapin Kansa jul­kai­see vi­ha­pu­het­ta?

15.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Arkkipiispa ja piispa vetoavat: saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen on loputtava

Ark­ki­piis­pa ja piispa ve­toa­vat: saa­me­lai­siin koh­dis­tu­van vi­ha­pu­heen on lo­put­ta­va

01.12.2022 10:55 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto tuomitsee vihapuheen – erityisen huolen puheenjohtajisto ilmaisee saamelaisnuorien ja heidän jaksamisensa puolesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jis­to tuo­mit­see vi­ha­pu­heen – e­ri­tyi­sen huolen pu­heen­joh­ta­jis­to il­mai­see saa­me­lais­nuo­rien ja heidän jak­sa­mi­sen­sa puo­les­ta

26.11.2022 12:10 2
Tilaajille
Liha on murhaa ja muita eläinsatuja
Kolumni

Liha on murhaa ja muita eläin­sa­tu­ja

03.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oletko varma, että olet ih­mi­nen?

07.06.2022 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ano­nyy­mit viestit sa­tut­ta­vat

30.05.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Älä pilkkaa hiihtoniiloa, please!
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Älä pilkkaa hiih­to­nii­loa, please!

02.12.2021 09:02 2
Tilaajille
En lähtisi kansanedustajaksi alle kymppitonnilla, sillä poliitikkoja ei nähdä ihmisinä
Kolumni

En lähtisi kan­san­edus­ta­jak­si alle kymp­pi­ton­nil­la, sillä po­lii­tik­ko­ja ei nähdä ih­mi­si­nä

02.11.2021 06:00 9
Tilaajille