Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Vihapuhe
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Muutama sana vi­ha­pu­hees­ta ja siitä, miksi krii­ti­kin esit­tä­mi­ses­sä mennään hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

21.07.2021 08:43 2
Pääkirjoitus

Somen vaa­li­kent­tiä ei saa jättää vi­ha­pu­heöy­hö­jen tem­mel­lys­ken­tik­si

02.05.2021 17:48 7
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jä, onko sinua häi­rit­ty?

31.03.2021 13:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaalit ilman vihaa

04.02.2021 09:52
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vi­ha­pu­he ja muu häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen on yhä suu­rem­pi uhka de­mo­kra­tial­le

03.02.2021 20:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajansa kai­kel­la sa­no­mi­sel­la

16.01.2021 05:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka pyy­täi­si ay-liik­keel­tä an­teek­si?

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vas­taa­maan sa­nois­taan

27.09.2020 06:00
Tilaajille

Korkein oikeus päättää tänään ra­sis­ti­sen Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen koh­ta­los­ta

22.09.2020 06:00

Junes Lokka rienasi kuol­lei­ta lapsia ja naista, jonka hän sanoo tehneen tut­kin­ta­pyyn­nön Se­bas­tian Tynk­ky­ses­tä – Tynk­ky­nen pitää Lokan toi­min­taa jul­ki­suus­ha­kui­se­na pro­vo­kaa­tio­na

11.07.2020 09:29
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jan puheen on kes­tet­tä­vä tar­vit­taes­sa myös ri­kos­oi­keu­del­li­nen tar­kas­te­lu

26.06.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tak­kai­na­set­te­le­va puhe raa­dol­lis­tuu

26.06.2020 05:30
Tilaajille

Va­sem­mis­to­lii­ton Misha Del­lin­ger ir­ti­sa­nou­tui Twit­ter-ko­hun jälkeen – Muut ovat kir­joit­ta­neet "fa­sis­tien ja il­mas­ton­muu­tok­sen kiel­tä­jien" tap­pa­mis­vies­tit, Del­lin­ger sanoo

28.02.2020 13:37

PS-nuor­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jalosen fa­sis­ti­ju­lis­tuk­set heti syyniin – puo­lue­hal­li­tus kä­sit­te­lee lä­hi­viik­koi­na

24.02.2020 13:37

Vie­ras­la­jeis­ta puhunut kan­san­edus­ta­ja Mäen­pää: "En ole lou­kan­nut mitään kan­san­ryh­mää"

20.02.2020 13:11

Ha­ka­ris­ti­lip­pu­jen kan­ta­jat jou­tu­vat syyt­tee­seen – myös kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu vi­ha­pu­he johtaa syyt­tei­siin

13.02.2020 15:58
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rasismi ei sovi edus­kun­taan, eikä min­ne­kään muual­le­kaan

09.02.2020 06:54
Tilaajille

Nii­nis­tö otti esille vi­ha­pu­heen ja ra­sis­min – edus­kun­nas­sa voisi poh­dis­kel­la, miten ih­mi­ses­tä su­keu­tuu ensin sanan ja sitten tekojen julmuri

05.02.2020 14:05
Kolumni

Uiko silakka Lappiin asti vai alkaako se haista hap­pa­mal­le?

07.01.2020 12:09
Tilaajille

Pro­fes­so­ri: Pre­si­den­tin huoli hal­li­tuk­sen työ­rau­has­ta on ai­heel­li­nen – uu­den­vuo­den­pu­heen ydin­tee­mat kär­si­väl­li­syys, yh­teis­ym­mär­rys ja luot­ta­mus

01.01.2020 12:48