Kela
Lappiin maksettiin yli 60 miljoonaa euroa asumistukea viime vuonna – Viime joulukuussa tukea sai melkein joka kahdeksas lappilainen ja rovaniemeläisistä jopa lähes viidennes

Lappiin mak­set­tiin yli 60 mil­joo­naa euroa asu­mis­tu­kea viime vuonna – Viime jou­lu­kuus­sa tukea sai melkein joka kah­dek­sas lap­pi­lai­nen ja ro­va­nie­me­läi­sis­tä jopa lähes vii­den­nes

17.10.2020 15:04 1
Tilaajille
Työttömyys ajaa lappilaisia ahdinkoon, jossa kukaan ei tiedä tulevasta – "Emme miehen kanssa tienneet, mistä voisimme enää karsia"

Työt­tö­myys ajaa lap­pi­lai­sia ah­din­koon, jossa kukaan ei tiedä tu­le­vas­ta – "Emme miehen kanssa tien­neet, mistä voi­sim­me enää karsia"

08.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Asiakkaita ohjataan konttorista verkkoon – Kevään ja kesän koronasulkujen jälkeen ei vielä ole palattu normaaliin

Asiak­kai­ta oh­ja­taan kont­to­ris­ta verk­koon – Kevään ja kesän ko­ro­na­sul­ku­jen jälkeen ei vielä ole palattu nor­maa­liin

04.09.2020 10:44 0
Tilaajille
Kela on lähettänyt kirjeitä joiden sisältöä saattaa näkyä osoiteikkunan kautta

Kela on lä­het­tä­nyt kir­jei­tä joiden si­säl­töä saattaa näkyä osoi­te­ik­ku­nan kautta

03.09.2020 20:33 0
Kela-taksien uudelleenkilpailutus alkaa Lapissa – Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat taksimatkat toistaiseksi

Ke­la-tak­sien uu­del­leen­kil­pai­lu­tus alkaa Lapissa – Maa­kun­tien ny­kyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat hoi­ta­vat tak­si­mat­kat tois­tai­sek­si

30.07.2020 14:12 0
Tilaajille
Murteita ymmärtävä puherobotti voi pian palvella Kelan asiakkaita – Lapin murteet aiheuttivat robotille ongelmia

Mur­tei­ta ym­mär­tä­vä pu­he­ro­bot­ti voi pian pal­vel­la Kelan asiak­kai­ta – Lapin murteet ai­heut­ti­vat ro­bo­til­le on­gel­mia

16.07.2020 12:16 1
Tilaajille
Oikeusministeriö selvittää oikeusturvaa robotin tekemissä etuuskäsittelyissä – automaattiseen päätöksentekoon tulevaisuudessa tiukempi sääntely

Oi­keus­mi­nis­te­riö sel­vit­tää oi­keus­tur­vaa robotin te­ke­mis­sä etuus­kä­sit­te­lyis­sä – au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tu­le­vai­suu­des­sa tiu­kem­pi sään­te­ly

24.06.2020 06:00 0
Nelikymppinen äiti Sanna-Liisi Kaski menetti aviomiehensä yllättäen – Kelalta tuli tyrmäävä päätös

Ne­li­kymp­pi­nen äiti San­na-Lii­si Kaski menetti avio­mie­hen­sä yl­lät­täen – Kelalta tuli tyr­mää­vä päätös

19.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemen Kelan toimisto on kesän ajan auki vain iltapäivisin

Ro­va­nie­men Kelan toi­mis­to on kesän ajan auki vain il­ta­päi­vi­sin

11.06.2020 10:29 0
Bálvalus man galgá máhttit dáhttut - Viežžá vaikko Oulu rájes

Bál­va­lus man galgá máhttit dáhttut - Viežžá vaikko Oulu rájes

18.05.2020 08:57 1
Kelan työttömyysturvan hakemusmäärät kasvoivat koko Suomessa – Lapissa hakemusten määrä nousi korkeimmillaan miltei 250 prosenttia

Kelan työt­tö­myys­tur­van ha­ke­mus­mää­rät kas­voi­vat koko Suo­mes­sa – Lapissa ha­ke­mus­ten määrä nousi kor­keim­mil­laan miltei 250 pro­sent­tia

24.04.2020 12:48 0
Tilaajille
Neljän viikon yhtämittainen kesäloma uhkaa jäädä haaveeksi – Hakemusruuhka voi laittaa Kelan lomajärjestelyt uusiksi

Neljän viikon yh­tä­mit­tai­nen ke­sä­lo­ma uhkaa jäädä haa­veek­si – Ha­ke­mus­ruuh­ka voi laittaa Kelan lo­ma­jär­jes­te­lyt uusiksi

10.04.2020 08:30 0
Koronakriisi tuo Kelaan hakemusruuhkan – arvion mukaan etuusmenot nousevat ainakin miljardilla eurolla ja uusia hakijoita tulee yli 300 000

Ko­ro­na­krii­si tuo Kelaan ha­ke­mus­ruuh­kan – arvion mukaan etuus­me­not nou­se­vat ainakin mil­jar­dil­la eurolla ja uusia ha­ki­joi­ta tulee yli 300 000

03.04.2020 17:51 0
Pääministeri Marin: Hallitus joutuu koko ajan paimentamaan kenttää noudattamaan hallituksen linjauksia

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus joutuu koko ajan pai­men­ta­maan kenttää nou­dat­ta­maan hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia

02.04.2020 20:48 0

Kela sulkee pieniä pal­ve­lu­pis­tei­tään Lapista tois­tai­sek­si – sul­ke­mi­sel­la au­te­taan pu­he­lin­pal­ve­lua

16.03.2020 16:29 0
Tilaajille
Kela kilpailuttaa uudelleen taksikyytinsä Lapissa

Kela kil­pai­lut­taa uu­del­leen tak­si­kyy­tin­sä Lapissa

06.03.2020 15:58 0
Tilaajille
Kelan lomakkeita saa nyt inarinsaameksi – Kela-tekstejä varten on luotu uusia saamenkielisiä termejä

Kelan lo­mak­kei­ta saa nyt ina­rin­saa­mek­si – Ke­la-teks­te­jä varten on luotu uusia saa­men­kie­li­siä termejä

03.03.2020 10:31 0
Tilaajille
Takuusäätiö: Opintotuen takaisinperintä olisi syytä sitoa indeksiin – Ministeri Kososen mielestä korotus on kohtuullinen

Ta­kuu­sää­tiö: Opin­to­tuen ta­kai­sin­pe­rin­tä olisi syytä sitoa in­dek­siin – Mi­nis­te­ri Kososen mie­les­tä korotus on koh­tuul­li­nen

27.02.2020 06:00 0
Kelan uusi pääjohtaja aikoo purkaa byrokratiaa – Antila vie eteenpäin yhden hakemuksen mallia

Kelan uusi pää­joh­ta­ja aikoo purkaa by­ro­kra­tiaa – Antila vie eteen­päin yhden ha­ke­muk­sen mallia

03.01.2020 12:34 0
Valenäkövammaiset huijasivat Kelalta yli 100 000 euroa – saivat yli kaksi vuotta vankeutta

Va­le­nä­kö­vam­mai­set hui­ja­si­vat Kelalta yli 100 000 euroa – saivat yli kaksi vuotta van­keut­ta

03.01.2020 12:22 0
Tilaajille