Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kela
Posio on Suomen kuudenneksi työkyvyttömin kunta, selviää Kelan ja THL:n tuoreista tiedoista

Posio on Suomen kuu­den­nek­si työ­ky­vyt­tö­min kunta, selviää Kelan ja THL:n tuo­reis­ta tie­dois­ta

08.12.2023 09:42 2
Tilaajille
Värikkään viestinnän aikakaudella viranomaiset kokeilevat ilmaisunsa rajoja – Moni innostuu, jos Verohallinto somettaa muutakin kuin lakitekstiä

Vä­rik­kään vies­tin­nän ai­ka­kau­del­la vi­ran­omai­set ko­kei­le­vat il­mai­sun­sa rajoja – Moni in­nos­tuu, jos Ve­ro­hal­lin­to so­met­taa muu­ta­kin kuin la­ki­teks­tiä

19.10.2023 18:30
Tilaajille
32 vuotta pyörätuolissa olleen Anne Remeksen kuntoutus katkesi ikärajaan – jatko on kiinni hvyinvointialueesta: "Kyse ei ole ollut työhön palaamisesta, vaan arjessa pärjäämisestä"

32 vuotta pyö­rä­tuo­lis­sa olleen Anne Re­mek­sen kun­tou­tus katkesi ikä­ra­jaan – jatko on kiinni hvyin­voin­tia­luees­ta: "Kyse ei ole ollut työhön pa­laa­mi­ses­ta, vaan arjessa pär­jää­mi­ses­tä"

17.10.2023 08:35 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­mu­kai­nen linja tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään

28.09.2023 05:00
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

24.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Kelan aukioloajat muuttuvat Kemissä ja Torniossa lokakuussa – palvelupisteet avoinna kahtena päivänä viikosta

Kelan au­ki­olo­ajat muut­tu­vat Kemissä ja Tor­nios­sa lo­ka­kuus­sa – pal­ve­lu­pis­teet avoinna kahtena päivänä vii­kos­ta

18.09.2023 21:26
Tilaajille
Leikkuri iskee pienipalkkaisen asumistukeen – Nina tarvitsee asumistukea työtilanteesta riippumatta: "Jos asumistuki leikataan, joudun hakemaan toimeentulotukea"

Leik­ku­ri iskee pie­ni­palk­kai­sen asu­mis­tu­keen – Nina tar­vit­see asu­mis­tu­kea työ­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta: "Jos asu­mis­tu­ki lei­ka­taan, joudun ha­ke­maan toi­meen­tu­lo­tu­kea"

20.08.2023 18:30 7
Tilaajille
Arto Rautio työskenteli Kansaneläkelaitoksen palveluksessa 45 vuotta – "Suomalainen sosiaaliturva ja sen laajuus on poliittinen valinta, jota Kela toteuttaa"

Arto Rautio työs­ken­te­li Kan­san­elä­ke­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa 45 vuotta – "Suo­ma­lai­nen so­siaa­li­tur­va ja sen laajuus on po­liit­ti­nen va­lin­ta, jota Kela to­teut­taa"

27.07.2023 17:30 2
Tilaajille
Kela-kyydin pitää toteutua kohtuullisessa ajassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-kyy­din pitää to­teu­tua koh­tuul­li­ses­sa ajassa

11.07.2023 05:01 1
Kelalta odotettu muutos – huoltaja voi asioida verkkopalvelussa lapsensa puolesta

Kelalta odo­tet­tu muutos – huol­ta­ja voi asioida verk­ko­pal­ve­lus­sa lap­sen­sa puo­les­ta

30.05.2023 08:25
Hyvinvointikatsaus: Suomalaisten työ- ja toimintakyky ovat heikkenemässä – uhkaa jo taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä

Hy­vin­voin­ti­kat­saus: Suo­ma­lais­ten työ- ja toi­min­ta­ky­ky ovat heik­ke­ne­mäs­sä – uhkaa jo ta­lou­del­lis­ta ja so­siaa­lis­ta kes­tä­vyyt­tä

11.04.2023 14:00 4
Sähkötukea haettu ennakoitua vähemmän – Lapissa tukea hakenut alle sata kotitaloutta

Säh­kö­tu­kea haettu en­na­koi­tua vä­hem­män – Lapissa tukea hakenut alle sata ko­ti­ta­lout­ta

14.03.2023 14:06 3
Tilaajille
Mies nosti vuosia kymppitonnien edestä työttömyystukia ja kävi samalla töissä – törkeästä petoksesta helähti ehdollista

Mies nosti vuosia kymp­pi­ton­nien edestä työt­tö­myys­tu­kia ja kävi samalla töissä – tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta helähti eh­dol­lis­ta

07.03.2023 09:35 1
Tilaajille
Kela aloittaa uudelleen pohjoissaamenkielisen puhelin- ja etäpalvelun – palvelussa oli lähes vuoden tauko, koska kielitaitoista palveluasiantuntijaa ei ollut

Kela aloit­taa uu­del­leen poh­jois­saa­men­kie­li­sen pu­he­lin- ja etä­pal­ve­lun – pal­ve­lus­sa oli lähes vuoden tauko, koska kie­li­tai­tois­ta pal­ve­lu­asian­tun­ti­jaa ei ollut

13.02.2023 14:47 1
Tilaajille
Mies erehdytti Kelaa maksamaan hänelle perusteettomia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies ereh­dyt­ti Kelaa mak­sa­maan hänelle pe­rus­teet­to­mia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

30.01.2023 14:30 1
Tilaajille
Sote-uudistus poisti runsaasti Kelan maksamia yksityisen sairaanhoidon korvauksia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli miljoonalla eurolla

Sote-uu­dis­tus poisti run­saas­ti Kelan mak­sa­mia yk­si­tyi­sen sai­raan­hoi­don kor­vauk­sia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli mil­joo­nal­la eurolla

03.01.2023 14:30 3
Tilaajille
Kelan verkkopalvelut sekä Kanta-palvelut palvelunestohyökkäysten kohteena, sivustojen ja palveluiden toiminnassa katkoksia

Kelan verk­ko­pal­ve­lut sekä Kan­ta-pal­ve­lut pal­ve­lun­es­to­hyök­käys­ten koh­tee­na, si­vus­to­jen ja pal­ve­lui­den toi­min­nas­sa kat­kok­sia

09.12.2022 14:57
Opintotuen tulorajat nousevat vuodenvaihteessa 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta

Opin­to­tuen tu­lo­ra­jat nou­se­vat vuo­den­vaih­tees­sa 50 pro­sen­til­la vuoden 2021 tasosta

31.10.2022 17:00
Maksamatta jäänyttä terveydenhoitomaksua karhutaan 46 000 korkeakouluopiskelijalta – jos muistutus ei tehoa, Kela voi pidättää maksun opintotuesta

Mak­sa­mat­ta jää­nyt­tä ter­vey­den­hoi­to­mak­sua kar­hu­taan 46 000 kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jal­ta – jos muis­tu­tus ei tehoa, Kela voi pi­dät­tää maksun opin­to­tues­ta

26.10.2022 13:14
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

03.08.2022 18:25
Tilaajille