Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi nuoret eh­dok­kaat edes kam­pan­joi­vat? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kela
Sähkötukea haettu ennakoitua vähemmän – Lapissa tukea hakenut alle sata kotitaloutta

Säh­kö­tu­kea haettu en­na­koi­tua vä­hem­män – Lapissa tukea hakenut alle sata ko­ti­ta­lout­ta

14.03.2023 14:06 3
Tilaajille
Mies nosti vuosia kymppitonnien edestä työttömyystukia ja kävi samalla töissä – törkeästä petoksesta helähti ehdollista

Mies nosti vuosia kymp­pi­ton­nien edestä työt­tö­myys­tu­kia ja kävi samalla töissä – tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta helähti eh­dol­lis­ta

07.03.2023 09:35 1
Tilaajille
Kela aloittaa uudelleen pohjoissaamenkielisen puhelin- ja etäpalvelun – palvelussa oli lähes vuoden tauko, koska kielitaitoista palveluasiantuntijaa ei ollut

Kela aloit­taa uu­del­leen poh­jois­saa­men­kie­li­sen pu­he­lin- ja etä­pal­ve­lun – pal­ve­lus­sa oli lähes vuoden tauko, koska kie­li­tai­tois­ta pal­ve­lua­sian­tun­ti­jaa ei ollut

13.02.2023 14:47 1
Tilaajille
Mies erehdytti Kelaa maksamaan hänelle perusteettomia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies ereh­dyt­ti Kelaa mak­sa­maan hänelle pe­rus­teet­to­mia tukia lähes 18 000 euroa – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

30.01.2023 14:30 1
Tilaajille
Sote-uudistus poisti runsaasti Kelan maksamia yksityisen sairaanhoidon korvauksia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli miljoonalla eurolla

Sote-uu­dis­tus poisti run­saas­ti Kelan mak­sa­mia yk­si­tyi­sen sai­raan­hoi­don kor­vauk­sia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli mil­joo­nal­la eurolla

03.01.2023 14:30 3
Tilaajille
Kelan verkkopalvelut sekä Kanta-palvelut palvelunestohyökkäysten kohteena, sivustojen ja palveluiden toiminnassa katkoksia

Kelan verk­ko­pal­ve­lut sekä Kan­ta-pal­ve­lut pal­ve­lu­nes­to­hyök­käys­ten koh­tee­na, si­vus­to­jen ja pal­ve­lui­den toi­min­nas­sa kat­kok­sia

09.12.2022 14:57
Opintotuen tulorajat nousevat vuodenvaihteessa 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta

Opin­to­tuen tu­lo­ra­jat nou­se­vat vuo­den­vaih­tees­sa 50 pro­sen­til­la vuoden 2021 tasosta

31.10.2022 17:00
Maksamatta jäänyttä terveydenhoitomaksua karhutaan 46 000 korkeakouluopiskelijalta – jos muistutus ei tehoa, Kela voi pidättää maksun opintotuesta

Mak­sa­mat­ta jää­nyt­tä ter­vey­den­hoi­to­mak­sua kar­hu­taan 46 000 kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jal­ta – jos muis­tu­tus ei tehoa, Kela voi pi­dät­tää maksun opin­to­tues­ta

26.10.2022 13:14
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

03.08.2022 18:25
Tilaajille
Häiriö OP:n maksujen siirtymisessä on ohi – Kelan mukaan maksujen pitäisi tulla asiakkaiden tileille vielä tänään

Häiriö OP:n mak­su­jen siir­ty­mi­ses­sä on ohi – Kelan mukaan mak­su­jen pitäisi tulla asiak­kai­den ti­leil­le vielä tänään

02.08.2022 14:50 2
Monet eläkkeet ja etuudet kasvavat elokuun alusta, tarkoituksena turvata maksukykyä hintojen noustessa

Monet eläk­keet ja etuudet kas­va­vat elokuun alusta, tar­koi­tuk­se­na turvata mak­su­ky­kyä hin­to­jen nous­tes­sa

01.08.2022 07:00 2
Tilaajille
Perhevapaauudistus tulee voimaan elokuussa – tavoitteena on hoitovastuun jakaminen

Per­he­va­paa­uu­dis­tus tulee voimaan elo­kuus­sa – ta­voit­tee­na on hoi­to­vas­tuun ja­ka­mi­nen

29.07.2022 12:47
Tilaajille
Lukuisten pankkien maksuliikenteessä ollut ongelmia keskiviikkona – Osuuspankki sanoo saaneensa ongelman kuntoon

Lu­kuis­ten pank­kien mak­su­lii­ken­tees­sä ollut on­gel­mia kes­ki­viik­ko­na – Osuus­pank­ki sanoo saa­neen­sa on­gel­man kuntoon

15.06.2022 17:07 3
Kesä tuo muutoksia Kelan palvelupisteiden aukioloaikoihin Lapissa – kesälläkin Kela-asiat kannattaa hoitaa verkossa

Kesä tuo muu­tok­sia Kelan pal­ve­lu­pis­tei­den au­ki­olo­ai­koi­hin Lapissa – ke­säl­lä­kin Ke­la-asiat kan­nat­taa hoitaa ver­kos­sa

07.06.2022 12:25 1
Tilaajille
Aiheuttaako vauvattomuusbuumi väestökadon Lappiin? Asiantuntija vastaa: "Syntyvyys laski tuntuvasti 2010-luvulla, nuorissa ikäluokissa muuta maata enemmän"

Ai­heut­taa­ko vau­vat­to­muus­buu­mi väes­tö­ka­don Lap­piin? Asian­tun­ti­ja vastaa: "Syn­ty­vyys laski tun­tu­vas­ti 2010-lu­vul­la, nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa muuta maata enem­män"

04.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Tartuntatautipäivärahaan ei enää tarvitse virallista karanteeni- tai eristyspäätöstä

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan ei enää tar­vit­se vi­ral­lis­ta ka­ran­tee­ni- tai eris­tys­pää­tös­tä

25.02.2022 20:21 1
Tilaajille
Kela aloittaa koltansaamenkielisen puhelin- ja etäpalvelun

Kela aloit­taa kol­tan­saa­men­kie­li­sen pu­he­lin- ja etä­pal­ve­lun

02.02.2022 17:02
Tilaajille

Uusien Ke­la-kort­tien toi­mi­tus vii­väs­tyy vä­hin­tään kah­del­la vii­kol­la

21.01.2022 23:55
Etäopetus ei oikeuta tartuntautipäivärahaan – oikeus etuuteen vaatii virallisen päätöksen karanteenista tai eristyksestä

Etä­ope­tus ei oikeuta tar­tun­tau­ti­päi­vä­ra­haan – oi­keus etuu­teen vaatii vi­ral­li­sen pää­tök­sen ka­ran­tee­nis­ta tai eris­tyk­ses­tä

17.01.2022 19:38
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen vaatii korjaamaan Kela-kyytien ongelmat – vaikeuksia on ollut muuallakin kuin Lapissa

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen vaatii kor­jaa­maan Ke­la-kyy­tien on­gel­mat – vai­keuk­sia on ollut muual­la­kin kuin Lapissa

16.01.2022 11:09 5
Tilaajille