Etätyöt
Selvitimme, paljonko etätyön tekeminen kasvattaa kodin sähkölaskua – tämän verran läppäri tai kahvinkeitin kuluttavat tunnissa

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko etätyön te­ke­mi­nen kas­vat­taa kodin säh­kö­las­kua – tämän verran läppäri tai kah­vin­kei­tin ku­lut­ta­vat tun­nis­sa

02.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Rovaniemellä suositellaan pitäytymään isoista juhlista, myös maski- ja etäytyön suosituksia jatketaan

Ro­va­nie­mel­lä suo­si­tel­laan pi­täy­ty­mään isoista juh­lis­ta, myös maski- ja etäy­työn suo­si­tuk­sia jat­ke­taan

22.12.2020 15:47
Tilaajille
Toimittajalta: Etätyöt haastavat yhteisön – keväällä miljoona suomalaista työskenteli etänä
Kolumni Aleksi Pohjola

Toi­mit­ta­jal­ta: Etätyöt haas­ta­vat yh­tei­sön – ke­vääl­lä mil­joo­na suo­ma­lais­ta työs­ken­te­li etänä

25.11.2020 06:30
Päiväkirja: Työkaveri on painonsa arvosta kultaa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Työ­ka­ve­ri on pai­non­sa arvosta kultaa

07.11.2020 08:30
Tilaajille
Lapin yliopisto jatkaa etäopetussuositusta kevätlukukaudella

Lapin yli­opis­to jatkaa etä­ope­tus­suo­si­tus­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la

02.11.2020 12:35
Tilaajille
He eivät voi tehdä etätyötä: Eskariope, myyjä ja siivouksen palveluohjaaja kertovat, mitä he ajattelevat etätöistä

He eivät voi tehdä etä­työ­tä: Es­ka­rio­pe, myyjä ja sii­vouk­sen pal­ve­lu­oh­jaa­ja ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat etä­töis­tä

23.10.2020 06:30
Tilaajille
Saksa kirjaamassa lakiin oikeuden etätöihin – Työministeri Haatainen: Työehtosopimusjärjestelmä paras tapa ratkaista asioita

Saksa kir­jaa­mas­sa lakiin oi­keu­den etä­töi­hin – Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Työ­eh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä paras tapa rat­kais­ta asioita

12.10.2020 06:00
Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tietenkään leipuri ei pysty leipomaan leipää kotoaan käsin"

Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tie­ten­kään leipuri ei pysty lei­po­maan leipää kotoaan käsin"

10.10.2020 06:00
Kittilän kunnanjohtaja esitteli ministereille Asumisen koronaohjelman – tavoitteena on lisätä etätyön edellytyksiä

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja esit­te­li mi­nis­te­reil­le Asu­mi­sen ko­ro­na­oh­jel­man – ta­voit­tee­na on lisätä etätyön edel­ly­tyk­siä

05.10.2020 20:15
Tilaajille
Etätyöntekijät viettävät aikaa vuorotellen tunturissa ja kotona – Lapin tunturikeskuksissa kehitetään palveluja nyt suomalaisille

Etä­työn­te­ki­jät viet­tä­vät aikaa vuo­ro­tel­len tun­tu­ris­sa ja kotona – Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa ke­hi­te­tään pal­ve­lu­ja nyt suo­ma­lai­sil­le

17.09.2020 09:09
Tilaajille
Jälleen yksi ministeri etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi – nyt vuorossa Ville Skinnari

Jälleen yksi mi­nis­te­ri etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – nyt vuo­ros­sa Ville Skin­na­ri

11.09.2020 13:32
Etätöistä tulossa iso paperisota rajatyöntekijöille – verotussopimukseen ei korona-poikkeusta

Etä­töis­tä tulossa iso pa­pe­ri­so­ta ra­ja­työn­te­ki­jöil­le – ve­ro­tus­so­pi­muk­seen ei ko­ro­na-poik­keus­ta

10.09.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Simo J. Lahtinen

Ta­va­ra­vien­tiä mah­dol­lis­ta tehdä pan­de­mis­sa­kin

07.09.2020 05:00
Tilaajille
Länsi-Pohjaan suositellaan etätöitä ja koko Lappiin maskeja - "Yllätyksenä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mahdollisia tartuntoja."

Län­si-Poh­jaan suo­si­tel­laan etä­töi­tä ja koko Lappiin maskeja - "Yl­lä­tyk­se­nä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mah­dol­li­sia tar­tun­to­ja."

13.08.2020 17:11 8
Tilaajille
Etätyön tekeminen vähenee kesällä, arvioivat lappilaiset työnantajat

Etätyön te­ke­mi­nen vähenee ke­säl­lä, ar­vioi­vat lap­pi­lai­set työn­an­ta­jat

15.05.2020 06:30
Tilaajille
EK:n kysely: Pahin lomautushuippu ohi – etätöistä voi vähitellen palata työpaikoille, joissa on uusia turvakäytäntöjä

EK:n kysely: Pahin lo­mau­tus­huip­pu ohi – etä­töis­tä voi vä­hi­tel­len palata työ­pai­koil­le, joissa on uusia tur­va­käy­tän­tö­jä

14.05.2020 12:20
Toimittajalta: Korona kilkattaa ruokakaupan kassalla
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Korona kil­kat­taa ruo­ka­kau­pan kas­sal­la

13.05.2020 14:49
Hallitus palaa etätöistä lähikokouksiin – koronavirustartunnasta epäillyn kontaktin testitulos oli negatiivinen

Hal­li­tus palaa etä­töis­tä lä­hi­ko­kouk­siin – ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nas­ta epäil­lyn kon­tak­tin tes­ti­tu­los oli ne­ga­tii­vi­nen

08.05.2020 11:40 1