Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Etätyöt
Pääkirjoitus

Hyb­ri­di­mal­lis­sa on omat haas­teen­sa, mutta etä­työs­tä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei eten­kään pitkien etäi­syyk­sien Lapissa

28.07.2021 16:36
Tilaajille

Kai­paat­ko mö­kil­le­si laa­ja­kais­taa? – Lapissa sel­vi­te­tään, missä olisi suurin tarve uusille va­lo­kui­tuyh­teyk­sil­le

29.04.2021 19:31 4
Tilaajille

Korona kar­kot­ti tu­ris­tit tun­tu­ri­kes­kuk­sis­ta – Heidät on kor­van­nut po­ruk­ka, jonka määrää ei osaa kukaan edes ar­vioi­da

25.04.2021 18:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka toi huonoa er­go­no­miaa ja vähensi si­säil­ma­huo­lia – Työ­ter­veys­joh­ta­ja: "Ih­mi­set ovat jous­ta­neet, ja jossain vai­hees­sa jousto loppuu"

08.04.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Korona exit näkyy jo goog­les­sa

31.03.2021 16:10
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Aa­mui­sin tar­kis­tan, nä­ky­vät­kö alus­vaa­te­laa­ti­kot tie­to­ko­neen ruu­dul­la – Työ­pis­te vaa­te­huo­nees­sa tuo mu­ka­naan tiet­ty­jä haas­tei­ta

25.03.2021 07:00 1
Tilaajille

Lehtori Mar­ja-Lii­sa Olthuis on etä­työs­ken­nel­lyt jo pitkään osan vuo­des­ta Hol­lan­nis­ta käsin – Oulun ylio­pis­ton etä­työ­lin­jaus estää ina­rin­saa­men opet­ta­jaa pa­laa­mas­ta per­heen­sä luo

17.03.2021 20:35 3
Tilaajille

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko etätyön te­ke­mi­nen kas­vat­taa kodin säh­kö­las­kua – tämän verran läppäri tai kah­vin­kei­tin ku­lut­ta­vat tun­nis­sa

02.01.2021 07:00 2
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä suo­si­tel­laan pi­täy­ty­mään isoista juh­lis­ta, myös maski- ja etäy­työn suo­si­tuk­sia jat­ke­taan

22.12.2020 15:47
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Etätyöt haas­ta­vat yh­tei­sön – ke­vääl­lä mil­joo­na suo­ma­lais­ta työs­ken­te­li etänä

25.11.2020 06:30
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Työ­ka­ve­ri on pai­non­sa arvosta kultaa

07.11.2020 08:30
Tilaajille

Lapin ylio­pis­to jatkaa etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la

02.11.2020 12:35
Tilaajille

He eivät voi tehdä etä­työ­tä: Es­ka­rio­pe, myyjä ja sii­vouk­sen pal­ve­luoh­jaa­ja ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat etä­töis­tä

23.10.2020 06:30
Tilaajille

Saksa kir­jaa­mas­sa lakiin oi­keu­den etä­töi­hin – Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Työeh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä paras tapa rat­kais­ta asioita

12.10.2020 06:00

Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tie­ten­kään leipuri ei pysty lei­po­maan leipää kotoaan käsin"

10.10.2020 06:00

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja esit­te­li mi­nis­te­reil­le Asu­mi­sen ko­ro­naoh­jel­man – ta­voit­tee­na on lisätä etätyön edel­ly­tyk­siä

05.10.2020 20:15
Tilaajille

Etä­työn­te­ki­jät viet­tä­vät aikaa vuo­ro­tel­len tun­tu­ris­sa ja kotona – Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa ke­hi­te­tään pal­ve­lu­ja nyt suo­ma­lai­sil­le

17.09.2020 09:09
Tilaajille

Jälleen yksi mi­nis­te­ri etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – nyt vuo­ros­sa Ville Skin­na­ri

11.09.2020 13:32

Etä­töis­tä tulossa iso pa­pe­ri­so­ta ra­ja­työn­te­ki­jöil­le – ve­ro­tus­so­pi­muk­seen ei ko­ro­na-poik­keus­ta

10.09.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­va­ra­vien­tiä mah­dol­lis­ta tehdä pan­de­mis­sa­kin

07.09.2020 05:00
Tilaajille