Koronapandemia
Viimeisin tunti
Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija vertasi Bidenia Trumpiin ja kiitteli tätä tieteen kuuntelemisesta – Fauci: "Se on vapauttava tunne"

Yh­dys­val­tain johtava tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja vertasi Bidenia Trum­piin ja kiit­te­li tätä tieteen kuun­te­le­mi­ses­ta – Fauci: "Se on va­paut­ta­va tunne"

09:48
Viikko
Raja-asukkaiden nopeampi rokottaminen voisi hidastaa virusmutaation leviämistä Suomessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­ja-asuk­kai­den no­peam­pi ro­kot­ta­mi­nen voisi hi­das­taa vi­rus­mu­taa­tion le­viä­mis­tä Suo­mes­sa

19.01.2021 15:04 4
Tilaajille
Näkökulma: Kansanrokotetta odotellessa – Pfizerin tuotantomäärä notkahtaa kysynnän ollessa kuumimmillaan

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­ro­ko­tet­ta odo­tel­les­sa – Pfi­ze­rin tuo­tan­to­mää­rä not­kah­taa ky­syn­nän ollessa kuu­mim­mil­laan

18.01.2021 22:12
Taistelu aikaa vastaan kiihtyy – hallitus pyrkii hillitsemään tarttuvampien virusmuunnosten rynnäkköä Suomeen, kunnes haavoittuvin väestönosa on rokotettu

Tais­te­lu aikaa vastaan kiihtyy – hal­li­tus pyrkii hil­lit­se­mään tart­tu­vam­pien vi­rus­muun­nos­ten ryn­näk­köä Suo­meen, kunnes haa­voit­tu­vin väes­tön­osa on ro­ko­tet­tu

18.01.2021 07:00 2
MM-ralli tarjoaa Lapille ponnahduslaudan pois pandemia-apatiasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

MM-ral­li tarjoaa Lapille pon­nah­dus­lau­dan pois pan­de­mia-apa­tias­ta

15.01.2021 14:05 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
"Välttäkää turhia matkoja yli rajan" - Haaparannan Tornberg vetoaa rajankaupunkien asukkaisiin, ettei Suomi sulje rajaa kokonaan

"Vält­tä­kää turhia matkoja yli rajan" - Haa­pa­ran­nan Torn­berg vetoaa ra­jan­kau­pun­kien asuk­kai­siin, ettei Suomi sulje rajaa ko­ko­naan

15.01.2021 09:19 6
Tilaajille
Näkökulma: Suomeen palataan riskimaista lentokielloista huolimatta – muuntunut virus leviää myös vaihtolentoja käyttäen

Nä­kö­kul­ma: Suomeen pa­la­taan ris­ki­mais­ta len­to­kiel­lois­ta huo­li­mat­ta – muun­tu­nut virus leviää myös vaih­to­len­to­ja käyt­täen

12.01.2021 19:00
Tilaajille
Uusimman koronauhan torjumiseen tarvitaan muutakin kuin viranomaiskäskytystä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uu­sim­man ko­ro­na­uhan tor­ju­mi­seen tar­vi­taan muu­ta­kin kuin vi­ran­omais­käs­ky­tys­tä

12.01.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tap­paa­ko korona ja Trump vaa­li-in­non?

12.01.2021 05:00
Tilaajille
Valiokunnat alkavat työstää tartuntatautilain muutosta, joka antaa alueille lisää keinoja torjua koronaa

Va­lio­kun­nat alkavat työstää tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tos­ta, joka antaa alueil­le lisää keinoja torjua koronaa

11.01.2021 15:32 1
Haaparannan koronatartunnat eivät vähene - Ilmaantuvuusluvut ovat moninkertaiset Tornioon verrattuna

Haa­pa­ran­nan ko­ro­na­tar­tun­nat eivät vähene - Il­maan­tu­vuus­lu­vut ovat mo­nin­ker­tai­set Tor­nioon ver­rat­tu­na

11.01.2021 11:43
Tilaajille
Ana Groshevalla ei ole enää varaa laadukkaaseen ruokaan – Venäjällä elintarvikkeet ovat kallistuneet nopeasti samalla kun ihmisten tulot ovat tippuneet

Ana Gros­he­val­la ei ole enää varaa laa­duk­kaa­seen ruokaan – Ve­nä­jäl­lä elin­tar­vik­keet ovat kal­lis­tu­neet no­peas­ti samalla kun ih­mis­ten tulot ovat tip­pu­neet

10.01.2021 07:00
Tilaajille
Ministeri Kiuru kirjelmöi komissaarille ja vaatii nopeampia rokotetoimituksia – "En hyväksy tilannetta, jossa toimitukset EU-maihin ovat viivästyneet"

Mi­nis­te­ri Kiuru kir­jel­möi ko­mis­saa­ril­le ja vaatii no­peam­pia ro­ko­te­toi­mi­tuk­sia – "En hyväksy ti­lan­net­ta, jossa toi­mi­tuk­set EU-mai­hin ovat vii­väs­ty­neet"

07.01.2021 22:29 1
Japani ja Etelä-Korea palautetaan maahantulon rajoituslistalle

Japani ja Ete­lä-Ko­rea pa­lau­te­taan maa­han­tu­lon ra­joi­tus­lis­tal­le

07.01.2021 16:48
Euroopan komissio hyväksyi Modernan rokotteen – THL:n mukaan rokotetta voidaan saada Suomeen lähiviikkoina

Eu­roo­pan ko­mis­sio hy­väk­syi Mo­der­nan ro­kot­teen – THL:n mukaan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen lä­hi­viik­koi­na

06.01.2021 13:59 2
Tavaraliikenne kulkee normaalisti Norjaan

Ta­va­ra­lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti Norjaan

05.01.2021 11:04
Tilaajille
Britannia siirtyy laajaan koronasulkuun – koulut siirtyvät etäopetukseen, kotoa ulos vain välttämättömistä syistä

Bri­tan­nia siirtyy laajaan ko­ro­na­sul­kuun – koulut siir­ty­vät etäo­pe­tuk­seen, kotoa ulos vain vält­tä­mät­tö­mis­tä syistä

04.01.2021 23:12
Modernan koronarokotteelle ei myönnetty myyntilupaa Euroopassa – toisen rokotteen käyttöönottoa joudutaan edelleen odottamaan

Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teel­le ei myön­net­ty myyn­ti­lu­paa Eu­roo­pas­sa – toisen ro­kot­teen käyt­töön­ot­toa jou­du­taan edel­leen odot­ta­maan

04.01.2021 21:40
Koronarokotukset aloitettiin Lapissa maailman ensimmäisellä rokotteella, jossa ei ole lainkaan itse virusta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Lapissa maail­man en­sim­mäi­sel­lä ro­kot­teel­la, jossa ei ole lain­kaan itse virusta

04.01.2021 18:22
Tilaajille
Ilman vanhempiaan matkustavia suomalaislapsia jumissa Britanniassa – kotiuttamiskeinoja etsitty viikonlopun aikana

Ilman van­hem­piaan mat­kus­ta­via suo­ma­lais­lap­sia jumissa Bri­tan­nias­sa – ko­tiut­ta­mis­kei­no­ja etsitty vii­kon­lo­pun aikana

04.01.2021 17:03 1