Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronapandemia
Kuukausi
Kolumni

Kuka us­kal­taa varata matkan ajoissa

19.09.2021 17:28 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­mi­seen tulee kan­nus­taa – kol­huis­ta huo­li­mat­ta

07.09.2021 10:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta pääs­tään eroon vain ro­ko­tuk­sil­la, siksi jo­kai­sen pitäisi ottaa piikki

03.09.2021 14:32 2
Tilaajille

Tor­nios­sa ro­ko­tuk­sien pop up tiis­tai­na - alle 50-vuo­tiai­ta toi­vo­taan pai­kal­le

30.08.2021 18:58
Tilaajille

EU-ko­mis­sion yk­kös­vir­ka­mies va­roit­taa tem­poi­le­mas­ta ko­ro­na­vies­tin­näs­sä – "Luot­ta­mus menee, jos yhtenä päivänä suo­si­tel­laan maskeja ja seu­raa­va­na ei"

26.08.2021 16:56
Tilaajille

Il­ta­leh­ti: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­sen mukaan hal­li­tus on kes­kus­tel­lut tar­tun­ta­jäl­ji­tyk­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta

25.08.2021 20:02 1
Tilaajille

Ko­ro­na­pan­de­mian kus­tan­nus­tuen neljäs ha­ku­kier­ros avoinna yrit­tä­jil­le ja yk­sin­yrit­tä­jil­le – Ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun saakka

24.08.2021 11:32 2
Vanhemmat

Korona sai Johanna Tähden ha­ke­maan opin­to­tu­ki­ai­kaan­sa jatkoa – Kelalle tul­lei­den ha­ke­mus­ten määrä kasvoi huo­mat­ta­vas­ti

19.08.2021 18:30 1
Tilaajille

Poi­mi­joi­den ko­ro­na­ket­ju saatiin kuriin Älvs­bys­sä – Norr­bot­te­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­nat läh­ti­vät ta­kai­sin laskuun

10.08.2021 10:49
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tei­hin mennyt Lapissa jo kym­me­niä mil­joo­nia euroja

08.08.2021 19:30 14
Tilaajille

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen Matti antoi ison peukun, kun raja aukesi ro­ko­te­tuil­le – Ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät kul­ke­vat va­paas­ti Vic­to­rian­to­ril­la, rajalla jat­ku­vat testit

26.07.2021 16:00 8
Tilaajille

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ko­ro­na­krii­si laajuus ja äkil­li­syys yllätti kaikki – "On ih­mis­luon­toon kuuluva omi­nai­suus, että va­rau­tu­mi­nen jää ta­ka-alal­le"

25.07.2021 11:00 1
Tilaajille

Korona on THL:n mukaan kuor­mit­ta­nut hen­ki­ses­ti eri­tyi­ses­ti kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja naisia

22.07.2021 08:04
Kolumni

Tätä ei ymmärrä se, joka ei elä täällä

14.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tar­tun­nan saa­nei­den määrä ei ole enää oleel­li­nen ko­ro­na­tie­to, vaan se, kuinka moni sai­ras­tu­neis­ta päätyy hoitoon

05.07.2021 13:17 3
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ve­nä­jäl­lä kansa on ym­mäl­lään ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tar­pees­ta – miksi Pu­ti­nil­ta kesti yli kolme kuu­kaut­ta kertoa saa­neen­sa Sputnik V:n maa­lis­kuus­sa?

03.07.2021 18:30 6
Tilaajille

Ul­ko­maan­mat­koil­la ollut suuri vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­toi­hin – Venäjän en­nä­tys­pa­haan ko­ro­na­ti­lan­tee­seen meno oli tästä ää­rim­mäi­nen esi­merk­ki

03.07.2021 11:00 1
Tilaajille

”Pelit ovat parasta paikan päällä” – Yleisö on pa­lan­nut pal­loi­lu­kat­so­moi­hin ra­joi­tus­ten jäl­keen, mutta va­ro­vai­suus näkyy yhä

02.07.2021 19:30
Tilaajille

Otkesin kokoama tut­kin­ta­ryh­mä ko­ro­na­pan­de­mias­ta: Valtion krii­si­joh­ta­mis­mal­lia uu­dis­tet­ta­va, tutkija vä­läyt­tää myös "nyrk­kiä"

30.06.2021 14:42 1
Pääkirjoitus

Lasku Huuh­ka­ja-fa­nien ko­ro­na­fias­kos­ta ei saa päätyä mat­kai­lu­elin­kei­non mak­set­ta­vak­si

28.06.2021 15:16 5
Tilaajille