Koronapandemia
Viimeisin 12 tuntia

Sa­fa­ri­yrit­tä­jä Ju­ha-Pek­ka Mikkola työl­lis­ti toissa vuonna vielä 26 työn­te­ki­jää, nyt vain itsensä – ­Kon­kurs­si kaatoi yri­tyk­sen viimein ke­sä­kuus­sa

07:00 5
Tilaajille

Pa­pe­ri-in­si­nöö­ri möi mil­joo­nay­ri­tyk­sen­sä ja perusti per­hei­neen eko­lo­gi­sen ho­tel­lin Py­hä­tun­tu­ril­le – ­Ho­tel­li ehti olla auki vain kolme kuu­kaut­ta, kun korona sulki paikat

07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­den vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa on on­gel­mia

05:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sis­sa siir­ryt­tiin tiis­tai­na lait­to­muu­den aikaan tur­va­vä­lien osalta, väittää val­tio­sään­tö­oi­keu­den do­sent­ti – näin avi vastaa

18.06.2021 18:30
Tilaajille
Kuukausi

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Län­si-Poh­jas­sa toinen pe­räk­käi­nen päivä ilman uusia tar­tun­to­ja

18.06.2021 10:21

Ko­ro­na­pan­de­mia käänsi Lapin suh­dan­ne­ke­hi­tyk­sen laskuun – Eniten lii­ke­vaih­to romahti ma­joi­tus- ja ra­vit­se­mis­toi­min­nas­sa sekä mat­kai­lu­pal­ve­luis­sa

17.06.2021 12:53 4
Tilaajille

Tut­ki­mus: Poh­joi­set yli­opis­to­kau­pun­git pa­lau­tu­vat hyvin ko­ro­na­pan­de­mias­ta

14.06.2021 14:30
Tilaajille

Tornion ko­ro­na­tes­taus­mää­rät jo 1400 vuo­ro­kau­des­sa - Pe­rus­tur­va­joh­ta­ja kiittää hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa jous­ta­mi­ses­ta

11.06.2021 06:30
Tilaajille

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la luo­vu­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, päätös voimaan heti

01.06.2021 18:12
Lukijalta Mielipide

Vä­hä­va­rai­sia lapsia ja nuoria tuet­ta­va

01.06.2021 06:00
Tilaajille

Ruotsi poistaa ra­ja­po­lii­sit Tor­nion­laak­sos­ta - Norr­bot­te­nis­sa maan vakavin ko­ro­na­ti­lan­ne, jossa suo­si­tel­laan vält­tä­mään kaikkea mat­kus­ta­mis­ta

28.05.2021 17:35 14
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pak­ko­kei­no­jen käyt­töön ot­ta­mi­nen rajan ter­veys­tar­kas­tuk­sis­sa he­rät­tää ky­sy­myk­siä pakon tar­peel­li­suu­des­ta

28.05.2021 12:51 9
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen on seu­rat­ta­va muun Eu­roo­pan esi­merk­kiä ja kii­reh­dit­tä­vä mat­kai­lun avaa­mis­ta

25.05.2021 17:23 3
Tilaajille

Naisten len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen Slo­va­kian ka­ran­tee­nis­ta ai­heu­tuu kym­me­nien tu­han­sien eurojen kulut

21.05.2021 21:30
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta valitsi kah­des­ta huo­nos­ta vaih­to­eh­dos­ta vähiten huonon

18.05.2021 19:31 3
Tilaajille

Ko­ro­na­ta­lous el­vyt­tää rahaa pai­na­vat rikkaat maat kovaan kasvuun – "Köy­hien maiden ih­mi­sil­le vel­kaan­tu­mi­nen tuottaa arkista hätää"

15.05.2021 18:30 2
Tilaajille

Ke­vät­tal­vel­la koronan sai­ras­ta­nut Leo-Pek­ka Tähti avasi kil­pai­lu­kau­den voi­tol­la

14.05.2021 17:44
Tilaajille
Pääkirjoitus

400-vuo­tias Tornio on sel­vin­nyt pa­hem­mas­ta­kin kuin pan­de­mias­ta

12.05.2021 17:53
Tilaajille

AVI: Ris­ki­mais­ta tu­le­vil­le pa­kol­li­nen ter­veys­tar­kas­tus Tor­nios­sa – Alueel­li­nen päätös nojaa tar­tun­ta­la­kiin

11.05.2021 17:58 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kun ra­ja­sil­ta on vain silta

10.05.2021 16:24 6
Tilaajille