Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Valvonta
Useiden Lapin kuntien tilintarkastajana toimiva Tapio Raappana sai huomautuksen valvojalta – PRH:n mielestä lakia ei ole noudatettu

Useiden Lapin kuntien ti­lin­tar­kas­ta­ja­na toimiva Tapio Raap­pa­na sai huo­mau­tuk­sen val­vo­jal­ta – PRH:n mie­les­tä lakia ei ole nou­da­tet­tu

02.06.2023 16:01 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omis­ta­ja valvoo Yleä

20.05.2023 05:30
Miten ihmeessä  Rovaniemen tilintarkastusta tekevä Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Selvityksemme paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä Ro­va­nie­men ti­lin­tar­kas­tus­ta tekevä Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Sel­vi­tyk­sem­me pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 17
Tilaajille
Pystyykö viranomainen valvomaan Tapio Raappanaa ja Suomen 1 300:aa muuta tilintarkastajaa? – "Hapoilla mennään", valvontatiimin vetäjä myöntää

Pys­tyy­kö vi­ran­omai­nen val­vo­maan Tapio Raap­pa­naa ja Suomen 1 300:aa muuta ti­lin­tar­kas­ta­jaa? – "­Ha­poil­la men­nään", val­von­ta­tii­min vetäjä myöntää

05.05.2023 06:00 2
Tilaajille
"Lakeja oli rikottu toistuvasti, se ei tuntunut päättäjiä hätkäyttävän", hämmästelee tilintarkastusta tutkinut asiantuntija – Selvitimme kaikkien pohjoisen kuntien tilintarkastajat

"Lakeja oli rikottu tois­tu­vas­ti, se ei tun­tu­nut päät­tä­jiä hät­käyt­tä­vän", häm­mäs­te­lee ti­lin­tar­kas­tus­ta tut­ki­nut asian­tun­ti­ja – Sel­vi­tim­me kaik­kien poh­joi­sen kuntien ti­lin­tar­kas­ta­jat

03.05.2023 18:00 5
Tilaajille
Henkilöstöpula ajoi rovaniemeläisen Pilke-päiväkodin kaaokseen: avin raportti paljastaa jatkuvat poikkeustilanteet ja kunnollisen varhaiskasvatuksen puutteen

Hen­ki­lös­tö­pu­la ajoi ro­va­nie­me­läi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din kaaok­seen: avin ra­port­ti pal­jas­taa jat­ku­vat poik­keus­ti­lan­teet ja kun­nol­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen puut­teen

24.03.2023 19:57 3
Tilaajille
Henkilöstö vaihtunut jatkuvasti, aamuisin liian vähän työntekijöitä – kaupunki on valvonut Pilkkeen päiväkoteja koko talven

Hen­ki­lös­tö vaih­tu­nut jat­ku­vas­ti, aa­mui­sin liian vähän työn­te­ki­jöi­tä – kau­pun­ki on val­vo­nut Pilk­keen päi­vä­ko­te­ja koko talven

21.03.2023 20:30 14
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on tehnyt yllätystarkastuksen jokaiseen Pilkkeen päiväkotiin ja antanut epäkohdista huomautuksen – pulaa ollut jopa johtajista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on tehnyt yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen jo­kai­seen Pilk­keen päi­vä­ko­tiin ja antanut epä­koh­dis­ta huo­mau­tuk­sen – pulaa ollut jopa joh­ta­jis­ta

25.11.2022 19:53 8
Tilaajille
Länsirajan valvonta: Nuuskaa saatetaan tuoda kerralla satoja kiloja, myös törkeitä huumausainerikoksia paljastunut

Län­si­ra­jan val­von­ta: Nuuskaa saa­te­taan tuoda ker­ral­la satoja kiloja, myös tör­kei­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sia pal­jas­tu­nut

16.05.2022 09:26
Tilaajille
Lasten terveystarkastuksia perunut Rovaniemen kaupunki saamassa avilta selvityspyynnön – Ylitarkastaja: "Lakisääteiset palvelut eivät toteudu"

Lasten ter­veys­tar­kas­tuk­sia perunut Ro­va­nie­men kau­pun­ki saa­mas­sa avilta sel­vi­tys­pyyn­nön – Yli­tar­kas­ta­ja: "La­ki­sää­tei­set pal­ve­lut eivät to­teu­du"

05.01.2022 17:12 2
Tilaajille
Poliisi tehovalvoi raskaan liikenteen kuljetuksia – seuraamuksia 36 kuljetukselle

Poliisi te­ho­val­voi raskaan lii­ken­teen kul­je­tuk­sia – seu­raa­muk­sia 36 kul­je­tuk­sel­le

18.10.2021 09:41 2
Tilaajille
Lähes ummikkokin voi ajaa taksia – Taksiliiton toimitusjohtaja: "Todella paha mieli tulee näistä ikävistä kokemuksista"

Lähes um­mik­ko­kin voi ajaa taksia – Tak­si­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja: "To­del­la paha mieli tulee näistä ikä­vis­tä ko­ke­muk­sis­ta"

15.10.2021 07:00 19
Tilaajille
Poliisi valvoo suojatiesääntöjen noudattamista – Säännöt unohtuvat pyörällä suojatietä ylittäessä

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – Säännöt unoh­tu­vat pyö­räl­lä suo­ja­tie­tä ylit­täes­sä

06.09.2021 08:55 2
Tilaajille
Syrjäseutujen poliisi voi jatkossa tulla toisen poliisilaitoksen alueelta – Hälytys- ja valvontakeikkojen avulla lisätään poliisin näkyvyyttä

Syr­jä­seu­tu­jen poliisi voi jat­kos­sa tulla toisen po­lii­si­lai­tok­sen alueel­ta – Hä­ly­tys- ja val­von­ta­keik­ko­jen avulla li­sä­tään po­lii­sin nä­ky­vyyt­tä

25.05.2021 16:46 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki otti yksityisen palvelukodin toiminnan haltuunsa – Riekonlennossa asukkaita viidestä lappilaiskunnasta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki otti yk­si­tyi­sen pal­ve­lu­ko­din toi­min­nan hal­tuun­sa – Rie­kon­len­nos­sa asuk­kai­ta vii­des­tä lap­pi­lais­kun­nas­ta

28.01.2021 16:17 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­toa val­vot­ta­va te­hok­kaam­min

06.11.2020 05:20
Tilaajille
Kaksi valtuustokautta on mennyt niin, ettei luottamushenkilöitä ole juuri koulutettu: Tarkastuslautakunnan  puheenjohtajan mielestä Rovaniemen talous on nolo juttu

Kaksi val­tuus­to­kaut­ta on mennyt niin, ettei luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ole juuri kou­lu­tet­tu: Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan mie­les­tä Ro­va­nie­men talous on nolo juttu

23.10.2020 07:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jien määrä huo­let­taa

19.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Hoivakoteja pitää valvoa – Rovaniemelläkin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­va­ko­te­ja pitää valvoa – Ro­va­nie­mel­lä­kin

14.08.2020 11:26 3