pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Televisio
Viikko
TV-lähetykset katkeavat Kolarin Ylläksellä huoltotöiden ajaksi

TV-lä­he­tyk­set kat­kea­vat Kolarin Yl­läk­sel­lä huol­to­töi­den ajaksi

18.05.2022 11:36
Tilaajille
Rikoskonstaapeli Lisa Armstrongin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti tositoimiin brittisarjan kolmannen kauden alussa

Ri­kos­kons­taa­pe­li Lisa Arm­stron­gin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti to­si­toi­miin brit­ti­sar­jan kol­man­nen kauden alussa

16.05.2022 12:00
Tilaajille
Sunnuntai-illan tosipohjainen elokuva on jännittävä tarina huumekunkun jahtaamisesta Kolumbiassa

Sun­nun­tai-il­lan to­si­poh­jai­nen elokuva on jän­nit­tä­vä tarina huu­me­kun­kun jah­taa­mi­ses­ta Ko­lum­bias­sa

15.05.2022 12:00
Tilaajille
HBO Maxin uutuudessa Colin Firth tulkitsee vakuuttavasti miestä, jonka julkisivu repsahtelee valtavissa paineissa

HBO Maxin uu­tuu­des­sa Colin Firth tul­kit­see va­kuut­ta­vas­ti miestä, jonka jul­ki­si­vu rep­sah­te­lee val­ta­vis­sa pai­neis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi
Aikuinen osallistui UMK:hon – Euroviisujen ensimmäinen semifinaali nähdään tiistain myöhäisillassa

Ai­kui­nen osal­lis­tui UMK:hon – Eu­ro­vii­su­jen en­sim­mäi­nen se­mi­fi­naa­li nähdään tiis­tain myö­häis­il­las­sa

10.05.2022 12:00
Tilaajille
Nihkeästi sujuneet ensitreffit päättyvät pakomatkaan maanantai-illan elokuvassa

Nih­keäs­ti su­ju­neet en­si­tref­fit päät­ty­vät pa­ko­mat­kaan maa­nan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

09.05.2022 12:00
Tilaajille
"Kurinalainen anarkisti" John Belushi eli rakkautta ja anarkiaa – tv-kriitikko Pekka Eronen katsoi Blues Brothersista ja sen tähdestä kertovan dokumentin

"Ku­ri­na­lai­nen anar­kis­ti" John Belushi eli rak­kaut­ta ja anar­kiaa – tv-krii­tik­ko Pekka Eronen katsoi Blues Brot­her­sis­ta ja sen täh­des­tä ker­to­van do­ku­men­tin

07.05.2022 12:00
Tilaajille
Animaatio matkaa Angolan sodan ytimeen keskiviikon myöhäisillassa

Ani­maa­tio matkaa Angolan sodan ytimeen kes­ki­vii­kon myö­häis­il­las­sa

04.05.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Julkisuus vie syöksykierteeseen Risto Jarvan elokuvassa tiistai-iltana

Jul­ki­suus vie syök­sy­kier­tee­seen Risto Jarvan elo­ku­vas­sa tiis­tai-il­ta­na

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Elokuvakriitikko Pekka Eronen pohtii koiran elämää – ja vähän kissankin

Elo­ku­va­krii­tik­ko Pekka Eronen pohtii koiran elämää – ja vähän kis­san­kin

18.04.2022 12:00
Tilaajille
Norjasta löytyy kelpo satumaisemat – vanha kansansatu on innoittanut pääsiäispäivän fantasiaseikkailua

Nor­jas­ta löytyy kelpo sa­tu­mai­se­mat – vanha kan­san­sa­tu on in­noit­ta­nut pää­siäis­päi­vän fan­ta­sia­seik­kai­lua

17.04.2022 12:00
Tilaajille
Päässä huippaa ja kämmenpohjat hikoavat – lauantai-illan elokuvassa kävellään nuoralla 400 metrin korkeudessa

Päässä huippaa ja käm­men­poh­jat hi­koa­vat – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa kä­vel­lään nuo­ral­la 400 metrin kor­keu­des­sa

16.04.2022 12:00
Tilaajille
Ukrainaan ei hyökätty sattumalta – torstai-illan dokumentti selvittää kuinka määrätietoisesti Putin on sotaa valmistellut

Uk­rai­naan ei hyö­kät­ty sat­tu­mal­ta – tors­tai-il­lan do­ku­ment­ti sel­vit­tää kuinka mää­rä­tie­toi­ses­ti Putin on sotaa val­mis­tel­lut

14.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Televisiossa tänään: Värähtää sisimpäni ripsi – 1980-luvun alkupuolella Velipuolikuu merkitsi raikasta tuulahdusta lajin kotimaisessa tarjonnassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Vä­räh­tää si­sim­pä­ni ripsi – 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la Ve­li­puo­li­kuu mer­kit­si rai­kas­ta tuu­lah­dus­ta lajin ko­ti­mai­ses­sa tar­jon­nas­sa

11.04.2022 12:00 2
Tilaajille
Pirunsaari sai uudet vangit – sunnuntai-illan elokuvan kantavana teemana on erikoislaatuinen ystävyys

Pi­run­saa­ri sai uudet vangit – sun­nun­tai-il­lan elo­ku­van kan­ta­va­na teemana on eri­kois­laa­tui­nen ys­tä­vyys

10.04.2022 12:00
Tilaajille
Suomen oma Yksinäinen Ratsastaja – uusintana alkava rikossarja Raid erottuu vieläkin valtavirrasta

Suomen oma Yk­si­näi­nen Rat­sas­ta­ja – uu­sin­ta­na alkava ri­kos­sar­ja Raid erottuu vie­lä­kin val­ta­vir­ras­ta

08.04.2022 16:32
Tilaajille
Merab tahtoo tanssia vapaana keskiviikon rakkausdraamassa

Merab tahtoo tanssia vapaana kes­ki­vii­kon rak­kaus­draa­mas­sa

30.03.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa tiistaina: Parasta Aira-bileissä on Aira itse

Te­le­vi­sios­sa tiis­tai­na: Parasta Ai­ra-bi­leis­sä on Aira itse

29.03.2022 12:00
Tilaajille
Kriitikko Pekka Eronen: HBO-sarjassa tulevaisuus ei ole vain barbaarien

Krii­tik­ko Pekka Eronen: HBO-sar­jas­sa tu­le­vai­suus ei ole vain bar­baa­rien

24.03.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Chiron varttuu Miamin kortteleiden paineissa keskiviikkoillan kasvutarinassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Chiron varttuu Miamin kort­te­lei­den pai­neis­sa kes­ki­viik­ko­il­lan kas­vu­ta­ri­nas­sa

23.03.2022 12:00
Tilaajille