kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Elämäntavat
Uuden vuoden lupauksista Siperian opetuksiin – siitä on nyt puoli vuotta, kun nautin toistaiseksi viimeisen tuoppini
Kolumni

Uuden vuoden lu­pauk­sis­ta Si­pe­rian ope­tuk­siin – siitä on nyt puoli vuotta, kun nautin tois­tai­sek­si vii­mei­sen tuop­pi­ni

24.01.2024 15:05 2
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 05:00 10
Tilaajille
Auttaako 300 euron verkkokurssi lapsettomuuteen? lääkärin mielestä naiset ansaitsevat kunnolliset diagnoosit ja hoidon

Aut­taa­ko 300 euron verk­ko­kurs­si lap­set­to­muu­teen? lää­kä­rin mie­les­tä naiset an­sait­se­vat kun­nol­li­set diag­noo­sit ja hoidon

20.06.2023 05:00
Tilaajille
Aktiivinen elämä jatkui eläkkeellä – Juha Joutulainen vetää lapsille liikuntakerhoja ja harrastaa kuntosalilla käymistä

Ak­tii­vi­nen elämä jatkui eläk­keel­lä – Juha Jou­tu­lai­nen vetää lap­sil­le lii­kun­ta­ker­ho­ja ja har­ras­taa kun­to­sa­lil­la käy­mis­tä

25.02.2023 12:01
Hyvä uni on yksi elämän peruspilareista – Vasa otti selvää, miten unenpuute vaikuttaa nuoren hyvinvointiin

Hyvä uni on yksi elämän pe­rus­pi­la­reis­ta – Vasa otti selvää, miten unen­puu­te vai­kut­taa nuoren hy­vin­voin­tiin

17.02.2023 06:00
Tilaajille
Valmentaja Auli Hedman kertoo kuusi vinkkiä, joilla onnistut parantamaan elämääsi – muutos vaatii ajattelua ja innostumista

Val­men­ta­ja Auli Hedman kertoo kuusi vink­kiä, joilla on­nis­tut pa­ran­ta­maan elä­mää­si – muutos vaatii ajat­te­lua ja in­nos­tu­mis­ta

31.12.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puun­ha­laa­mi­ses­ta toi­meen­tu­loa?

27.10.2022 05:00
Tilaajille
Kun ranskalainen törmäsi sääntö-Suomeen
Kolumni

Kun rans­ka­lai­nen törmäsi sään­tö-Suo­meen

26.10.2022 06:30 7
Tilaajille
Levillä kilpailtiin lauantaina puun halaamisen maailmanmestaruudesta – "Äärimmäisen hippiliikkeen sijaan kyse on hyvästä, helposta ja halvasta konstista parantaa omaa elämänlaatua"

Levillä kil­pail­tiin lauan­tai­na puun ha­laa­mi­sen maail­man­mes­ta­ruu­des­ta – "Ää­rim­mäi­sen hip­pi­liik­keen sijaan kyse on hy­väs­tä, hel­pos­ta ja hal­vas­ta kons­tis­ta pa­ran­taa omaa elä­män­laa­tua"

21.08.2022 13:28 11
Tilaajille
Päiväkirja: Sokeriton tammikuu paljasti kiusauksia konttorilta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: So­ke­ri­ton tam­mi­kuu pal­jas­ti kiu­sauk­sia kont­to­ril­ta

26.01.2022 07:30
Tilaajille
Ensin Kate Suopajärven elämää hallitsi pakkomielteinen tarve laihduttaa, nyt hän työskentelee mallina laajentaakseen kauneusihanteita: "Se, mitä teen, on vastaisku perusmisseydelle"

Ensin Kate Suo­pa­jär­ven elämää hal­lit­si pak­ko­miel­tei­nen tarve laih­dut­taa, nyt hän työs­ken­te­lee mallina laa­jen­taak­seen kau­neu­si­han­tei­ta: "Se, mitä teen, on vas­ta­is­ku pe­rus­mis­sey­del­le"

30.06.2021 11:09 1
Kokeilin ensi kertaa haulikkoa ja golfia
Kolumni

Ko­kei­lin ensi kertaa hau­lik­koa ja golfia

08.08.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Etätyöläisenkin kannattaa syödä kunnon aterioita – napostelunhalu katoaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Etä­työ­läi­sen­kin kan­nat­taa syödä kunnon ate­rioi­ta – na­pos­te­lun­ha­lu katoaa

14.04.2020 15:39
Hitaasti, mutta varmasti – pienin askelin syntyy vakaampaa muutosta
Kolumni

Hi­taas­ti, mutta var­mas­ti – pienin askelin syntyy va­kaam­paa muu­tos­ta

17.01.2020 06:30
Onnistu uudenvuodenlupauksessasi – näillä ohjeilla teet elämänmuutoksesta pysyvän

Onnistu uu­den­vuo­den­lu­pauk­ses­sa­si – näillä oh­jeil­la teet elä­män­muu­tok­ses­ta pysyvän

05.01.2020 08:00
Tilaajille
Moni päättää vuoden vaihtuessa vaihtaa myös terveellisempiin elämäntapoihin – psykologi ja psykoterapeutti neuvoo, miten tahdonvoimaa voi vahvistaa

Moni päättää vuoden vaih­tues­sa vaihtaa myös ter­veel­li­sem­piin elä­män­ta­poi­hin – psy­ko­lo­gi ja psy­ko­te­ra­peut­ti neuvoo, miten tah­don­voi­maa voi vah­vis­taa

30.12.2019 11:00
Tilaajille