Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Tapahtumat
Kuukausi
Turriharrastajat kokoontuvat Mondella – turriharrastuksessa fanitetaan erilaisia fiktiivisiä, ihmisten kaltaisia eläinhahmoja

Tur­ri­har­ras­ta­jat ko­koon­tu­vat Mon­del­la – tur­ri­har­ras­tuk­ses­sa fa­ni­te­taan eri­lai­sia fik­tii­vi­siä, ih­mis­ten kal­tai­sia eläin­hah­mo­ja

28.09.2022 09:04
Tilaajille
Geenitutkimuksen lasten teemapäivää vietetään Lapin keskussairaalassa

Gee­ni­tut­ki­muk­sen lasten tee­ma­päi­vää vie­te­tään Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

22.09.2022 10:34
Tilaajille
Keskiviikkona on kansainvälinen Alzheimer-päivä – muistisairautta sairastaa noin 10 000 lappilaista

Kes­ki­viik­ko­na on kan­sain­vä­li­nen Al­zhei­mer-päi­vä – muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­taa noin 10 000 lap­pi­lais­ta

21.09.2022 16:46
Tilaajille
Viesti välittyy paremmin, kun ollaan kasvokkain

Viesti vä­lit­tyy pa­rem­min, kun ollaan kas­vok­kain

21.09.2022 12:57
Päiväkirja: Avioliittomme oli kiinni parista sentistä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Avio­liit­tom­me oli kiinni parista sen­tis­tä

15.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Ruska Ridessa pyöräillään 2 000 kilometriä kahdeksassa päivässä – "tämä on epämukavuuden sietokilpailu"

Ruska Ridessa pyö­räil­lään 2 000 ki­lo­met­riä kah­dek­sas­sa päi­väs­sä – "tämä on epä­mu­ka­vuu­den sie­to­kil­pai­lu"

14.09.2022 17:10 2
Tilaajille
Taidetta, teknoa ja hävikkiherkkuja – tapahtuma tuo alakulttuurien kirjoa Rovaniemen kaupunkipuutarhaan

Tai­det­ta, teknoa ja hä­vik­ki­herk­ku­ja – ta­pah­tu­ma tuo ala­kult­tuu­rien kirjoa Ro­va­nie­men kau­pun­ki­puu­tar­haan

14.09.2022 15:43 1
Tilaajille
Talventekijöissä etsitään osaajia – Matkailu- ja ravintola-alan rekrytointitapahtuma pidetään keskiviikkona Rovaniemellä

Tal­ven­te­ki­jöis­sä et­si­tään osaajia – Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma pi­de­tään kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­mel­lä

06.09.2022 15:49
Tilaajille
Mistä sie olet pois? Rovaniemi-viikolla saa nauttia oivalluksen iloista
Kolumni

Mistä sie olet pois? Ro­va­nie­mi-vii­kol­la saa nauttia oi­val­luk­sen iloista

06.09.2022 15:39
Tilaajille
Tapahtumien superviikko alkaa Rovaniemellä – laaja ohjelmakirjo huokuu kotiseuturakkautta uusille ja vanhoille paikkakuntalaisille

Ta­pah­tu­mien su­per­viik­ko alkaa Ro­va­nie­mel­lä – laaja oh­jel­ma­kir­jo huokuu ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta uusille ja van­hoil­le paik­ka­kun­ta­lai­sil­le

04.09.2022 09:29 1
Tilaajille
Vanhemmat
Suurmarkkinat saapuvat jälleen Rovaniemelle – tapahtuma kestää torstaista sunnuntaihin

Suur­mark­ki­nat saa­pu­vat jälleen Ro­va­nie­mel­le – ta­pah­tu­ma kestää tors­tais­ta sun­nun­tai­hin

31.08.2022 20:51 4
Tilaajille
Tulitaidetta, kynttilöitä ja kokon polttoa – katso, kuinka Lapin Kansan lukijat viettivät venetsialaisia

Tu­li­tai­det­ta, kynt­ti­löi­tä ja kokon polttoa – katso, kuinka Lapin Kansan lukijat viet­ti­vät ve­net­sia­lai­sia

28.08.2022 14:40
Tilaajille
Inarin poro- ja kalapäiviltä pohjaa maankäytön suunnitteluun – uusi tutkimus vahvistaa vanhoja totuuksia porotalouden ja maankäytön yhteensovittamisesta

Inarin poro- ja ka­la­päi­vil­tä pohjaa maan­käy­tön suun­nit­te­luun – uusi tut­ki­mus vah­vis­taa vanhoja to­tuuk­sia po­ro­ta­lou­den ja maan­käy­tön yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

25.08.2022 18:12 6
Tilaajille

Syys­sa­to lähtee suo­ra­myyn­tiin – maa­lais­elä­mä näkyy ja kuuluu Maa­seu­dul­ta käsin -mes­suil­la Ter­vo­las­sa

25.08.2022 17:00
Tilaajille
"Rankasti tuli niin sanotusti rapaa niskaan" – Santa Open Air siirtyy ensi vuonna ulkoilmafestivaaliksi, Aawastock teki onnistuneen paluun

"Ran­kas­ti tuli niin sa­no­tus­ti rapaa nis­kaan" – Santa Open Air siirtyy ensi vuonna ul­koil­ma­fes­ti­vaa­lik­si, Aa­was­tock teki on­nis­tu­neen paluun

24.08.2022 17:31 2
Tilaajille
Maailman ainoa rajat ylittävä Pride Torniossa ja Haaparannalla – "Olisi ollut mukavaa, että olisi ollut enemmän tietoa silloin, kun minäkin olin teini"

Maail­man ainoa rajat ylit­tä­vä Pride Tor­nios­sa ja Haa­pa­ran­nal­la – "Olisi ollut mu­ka­vaa, että olisi ollut enemmän tietoa sil­loin, kun minäkin olin teini"

24.08.2022 17:05 1
Tilaajille
Kiintotähtiä ja tulevia toivoja – Angelien yhteiskeikka ja Intriguen norjansaamelainen hevijoikushow huipensivat tämänvuotisen Ijahis idjan

Kiin­to­täh­tiä ja tulevia toivoja – An­ge­lien yh­teis­keik­ka ja Int­ri­guen nor­jan­saa­me­lai­nen he­vi­joi­ku­show hui­pen­si­vat tä­män­vuo­ti­sen Ijahis idjan

21.08.2022 15:53 1
Tilaajille
Levillä kilpailtiin lauantaina puun halaamisen maailmanmestaruudesta – "Äärimmäisen hippiliikkeen sijaan kyse on hyvästä, helposta ja halvasta konstista parantaa omaa elämänlaatua"

Levillä kil­pail­tiin lauan­tai­na puun ha­laa­mi­sen maail­man­mes­ta­ruu­des­ta – "Ää­rim­mäi­sen hip­pi­liik­keen sijaan kyse on hy­väs­tä, hel­pos­ta ja hal­vas­ta kons­tis­ta pa­ran­taa omaa elä­män­laa­tua"

21.08.2022 13:28 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei unoh­de­ta pus­ka­teat­te­rei­ta

20.08.2022 05:00
Tilaajille