tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vähemmistöt
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Ruotsin tuntemattomin vähemmistö haluaa pois varjoista – tornionlaaksolaisten aseman parantaminen ei ole pois muilta vähemmistöiltä

Ruotsin tun­te­mat­to­min vä­hem­mis­tö haluaa pois var­jois­ta – tor­nion­laak­so­lais­ten aseman pa­ran­ta­mi­nen ei ole pois muilta vä­hem­mis­töil­tä

21.11.2023 16:30 4
Tilaajille
Kemijärveläisessä ravintolassa syrjittiin romaninaista – sakkotuomiot kahdelle

Ke­mi­jär­ve­läi­ses­sä ra­vin­to­las­sa syr­jit­tiin ro­ma­ni­nais­ta – sak­ko­tuo­miot kah­del­le

13.10.2023 08:38
Tilaajille
Kehitys ei ole nollasummapeliä
Pääkirjoitus

Kehitys ei ole nol­la­sum­ma­pe­liä

24.08.2023 11:13
Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa yhä enemmän yhteydenottoja – "Yleinen turvattomuuden tunne saattaa olla kasvamassa etnisissä vähemmistöissämme"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu saa yhä enemmän yh­tey­den­ot­to­ja – "Y­lei­nen tur­vat­to­muu­den tunne saattaa olla kas­va­mas­sa et­ni­sis­sä vä­hem­mis­töis­säm­me"

18.08.2023 17:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko liu­ku­mas­sa vä­hem­mis­tö­jen dik­ta­tuu­riin?

07.08.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on ra­sis­mia?

31.07.2023 05:00
"Ihmiset ovat kokeneet pitkään, että he ovat syrjässä kaikkialla" – Arktiset maahanmuuttajat käy toimeen rasismia ja jengiytymistä vastaan Lapissa

"Ih­mi­set ovat ko­ke­neet pit­kään, että he ovat syr­jäs­sä kaik­kial­la" – Ark­ti­set maa­han­muut­ta­jat käy toimeen ra­sis­mia ja jen­giy­ty­mis­tä vastaan Lapissa

24.05.2023 13:08 4
Tilaajille
Toimittajalta: Onnellinen nuoruus ei saisi jäädä sateenkaarinuorilla vain haaveeksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nel­li­nen nuoruus ei saisi jäädä sa­teen­kaa­ri­nuo­ril­la vain haa­veek­si

16.03.2023 07:00 2
Etyjin vähemmistövaltuutettu vierailee Inarissa – vierailun perustana saamelaiskäräjälaki

Etyjin vä­hem­mis­tö­val­tuu­tet­tu vie­rai­lee Ina­ris­sa – vie­rai­lun pe­rus­ta­na saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki

14.02.2023 14:46
Tilaajille
Metsäsuomalaisten uuden virallisen lipun musta sydän symboloi naisen häpyä

Met­sä­suo­ma­lais­ten uuden vi­ral­li­sen lipun musta sydän sym­bo­loi naisen häpyä

31.01.2023 16:50
Tilaajille
Suomi pelkäsi joutuvansa inkeriläisten takia vaikeuksiin Neuvostoliiton kanssa – Väittelijä Kristiina Häikiö: "Paluumuutto oli paras tapa päästä pälkähästä"

Suomi pelkäsi jou­tu­van­sa in­ke­ri­läis­ten takia vai­keuk­siin Neu­vos­to­lii­ton kanssa – Väit­te­li­jä Kris­tii­na Häikiö: "Pa­luu­muut­to oli paras tapa päästä päl­kä­häs­tä"

17.12.2022 18:30 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakiesitys ei loukkaa vähemmistöjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys ei loukkaa vä­hem­mis­tö­jä

18.11.2022 04:30
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4
Vähemmistöt kaipaavat somekuplien tuomaa turvaa, ja Twitter-rähinät uuvuttavat sivistämisen sijasta
Kolumni

Vä­hem­mis­töt kai­paa­vat so­me­kup­lien tuomaa turvaa, ja Twit­ter-rä­hi­nät uu­vut­ta­vat si­vis­tä­mi­sen sijasta

04.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Norjassa suomen ja kveenin kieltä voi opiskella yliopistotasolla ainoastaan Tromssassa

Nor­jas­sa suomen ja kveenin kieltä voi opis­kel­la yli­opis­to­ta­sol­la ai­noas­taan Troms­sas­sa

27.06.2022 15:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keu­den­mu­kai­suus vai rea­lis­ti­nen ajat­te­lu­ta­pa?

06.04.2022 05:00
Tilaajille
"Kun kirjailen, käsittelen häpeää ja omaa kehosuhdettani" – Rovaniemeläisen Elsa Häkkisen ristipistotöissä kirkkovene on värikäs ja voimakas

"Kun kir­jai­len, kä­sit­te­len häpeää ja omaa ke­ho­suh­det­ta­ni" – Ro­va­nie­me­läi­sen Elsa Häk­ki­sen ris­ti­pis­to­töis­sä kirk­ko­ve­ne on värikäs ja voi­ma­kas

02.03.2022 07:00
Tilaajille
Toimittajalta: Vihdoin kaupunki näkee meidät
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vihdoin kau­pun­ki näkee meidät

01.02.2022 09:03 4
Vähemmistöjä ei voi enää syrjiä tai nimitellä – paitsi köyhiä
Kolumni

Vä­hem­mis­tö­jä ei voi enää syrjiä tai ni­mi­tel­lä – paitsi köyhiä

31.01.2022 12:20 1
Tilaajille