Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Translaki
Miks sulla on tyttöjen vaatteet?
Kolumni

Miks sulla on tyt­tö­jen vaat­teet?

13.04.2023 06:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Outoa iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa

26.02.2023 21:00 1
Sukupuolen vahvistamista voi hakea omalla selvityksellä, kun uusi niin kutsuttu translaki astuu voimaan

Su­ku­puo­len vah­vis­ta­mis­ta voi hakea omalla sel­vi­tyk­sel­lä, kun uusi niin kut­sut­tu trans­la­ki astuu voimaan

07.02.2023 15:48 2
Lappilaisten äänet jakautuivat translain äänestyksessä – Lue tästä, kuka painoi Jaa ja kuka puolestaan Ei

Lap­pi­lais­ten äänet ja­kau­tui­vat trans­lain ää­nes­tyk­ses­sä – Lue tästä, kuka painoi Jaa ja kuka puo­les­taan Ei

01.02.2023 16:46 20
Tilaajille
Eduskunta on hyväksynyt translain – nyt juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt trans­lain – nyt ju­ri­di­sen su­ku­puo­len voi vah­vis­taa oman sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la

01.02.2023 14:39 1
Näkökulma: Hyvin ehtii vielä yhden hallituskriisin – Translaki tuottaa uuden kuopan jo ennestään hyvin tuskaiselle hallitustaipaleelle

Nä­kö­kul­ma: Hyvin ehtii vielä yhden hal­li­tus­krii­sin – Trans­la­ki tuottaa uuden kuopan jo en­nes­tään hyvin tus­kai­sel­le hal­li­tus­tai­pa­leel­le

19.01.2023 14:47 24
Tilaajille
Eduskunnan sote-valiokunta on hyväksynyt translain mietinnön – kokoomus antoi tukensa

Edus­kun­nan sote-va­lio­kun­ta on hy­väk­sy­nyt trans­lain mie­tin­nön – ko­koo­mus antoi tukensa

19.01.2023 23:05
Lohi: Translakia koskevan mietinnön on tarkoitus valmistua keskiviikkona – "Vielä on ennenaikaista sanoa, mikä on lopputulos"

Lohi: Trans­la­kia kos­ke­van mie­tin­nön on tar­koi­tus val­mis­tua kes­ki­viik­ko­na – "Vielä on en­nen­ai­kais­ta sanoa, mikä on lop­pu­tu­los"

13.01.2023 18:12 1
Analyysi: Translakia vastustetaan uhkakuvilla – transsukupuolisten oikeuksien vahvistaminen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rauhassa jatkossakin

Ana­lyy­si: Trans­la­kia vas­tus­te­taan uh­ka­ku­vil­la – trans­su­ku­puo­lis­ten oi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­nen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rau­has­sa jat­kos­sa­kin

31.10.2022 12:42 3
Tilaajille
Mona Bling joutui tekemään kipeän ratkaisun, jotta hän voi elää omana itsenään – "Ajattelin, että tämä on se hinta, joka on maksettava"

Mona Bling joutui te­ke­mään kipeän rat­kai­sun, jotta hän voi elää omana it­se­nään – "A­jat­te­lin, että tämä on se hinta, joka on mak­set­ta­va"

15.10.2022 18:30
Tilaajille

Trans­la­ki uu­dis­taa su­ku­puo­len ju­ri­di­sen kor­jaa­mi­sen – ur­hei­lus­sa trans­su­ku­puo­lis­ten osal­lis­tu­mis­oi­keu­den mää­rit­te­ly on kesken

13.10.2022 16:53
Toimittajalta: Puhe paljastaa, kenet jätetään ulkopuolelle – sateenkaarisanaston opettelu avaa oven ihmisyyteen ja auttaa huomioimaan muita
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Puhe pal­jas­taa, kenet jä­te­tään ul­ko­puo­lel­le – sa­teen­kaa­ri­sa­nas­ton opet­te­lu avaa oven ih­mi­syy­teen ja auttaa huo­mioi­maan muita

11.10.2022 15:02 3
Tilaajille
Translaki viimein eduskunnalle kuukausien viivästyksen jälkeen – vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu laista

Trans­la­ki viimein edus­kun­nal­le kuu­kau­sien vii­väs­tyk­sen jälkeen – vaa­ti­mus li­sään­ty­mis­ky­vyt­tö­myy­des­tä poistuu laista

22.09.2022 14:56
Translaki päivitetään kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta, mutta lasten ja nuorten oikeudet ovat vaarassa unohtua – "Transihmiset ovat odottaneet lakiuudistusta 20 vuotta, ja se on saatava päätökseen pikimmiten."

Trans­la­ki päi­vi­te­tään kun­nioit­ta­maan it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta, mutta lasten ja nuorten oi­keu­det ovat vaa­ras­sa unohtua – "T­ran­sih­mi­set ovat odot­ta­neet la­ki­uu­dis­tus­ta 20 vuotta, ja se on saatava pää­tök­seen pi­kim­mi­ten."

26.11.2021 07:00
Tilaajille
Translain uudistamista ajava kansalaisaloite sai eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 nimeä täyteen kahdessa päivässä – Suomi on saanut moitteita nykylainsäädännöstä

Trans­lain uu­dis­ta­mis­ta ajava kan­sa­lais­aloi­te sai edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn vaa­dit­ta­vat 50 000 nimeä täyteen kah­des­sa päi­väs­sä – Suomi on saanut moit­tei­ta ny­ky­lain­sää­dän­nös­tä

08.04.2021 11:40
Tilaajille
Sukupuolensa juridisesti vahvistaneiden vuosittainen määrä viisinkertaistui 2010-luvun aikana – translain kauan odotettu uudistus jäi koronakriisin jalkoihin

Su­ku­puo­len­sa ju­ri­di­ses­ti vah­vis­ta­nei­den vuo­sit­tai­nen määrä vii­sin­ker­tais­tui 2010-lu­vun aikana – trans­lain kauan odo­tet­tu uu­dis­tus jäi ko­ro­na­krii­sin jal­koi­hin

12.09.2020 07:00
Tilaajille
Evi West valitsee arjessaan sen vessan, johon on lyhyempi jono – “Yhteiskunta tekee sukupuolista monimutkaisia, emme me”

Evi West va­lit­see ar­jes­saan sen vessan, johon on ly­hyem­pi jono – “Yh­teis­kun­ta tekee su­ku­puo­lis­ta mo­ni­mut­kai­sia, emme me”

25.07.2020 09:12
Tilaajille
Järjestöt: Suomen osoitettava johtajuutta ja tehtävä Euroopan paras translaki

Jär­jes­töt: Suomen osoi­tet­ta­va joh­ta­juut­ta ja tehtävä Eu­roo­pan paras trans­la­ki

05.10.2019 11:01