Tasa-arvo
Tuore kirja kyseenalaistaa myyttejä suomalaisesta tasavertaisuudesta – tällaista on eriarvoisuus Suomessa vuonna 2020

Tuore kirja ky­seen­alais­taa myyt­te­jä suo­ma­lai­ses­ta ta­sa­ver­tai­suu­des­ta – täl­lais­ta on eri­ar­voi­suus Suo­mes­sa vuonna 2020

18.08.2020 07:00 1
Syrjäseutujen asukkaat maksavat polttoaineiden hinnan korotuksista suurimman laskun
Pääkirjoitus

Syr­jä­seu­tu­jen asuk­kaat mak­sa­vat polt­to­ai­nei­den hinnan ko­ro­tuk­sis­ta suu­rim­man laskun

28.07.2020 17:30 2
Tilaajille
Saako enää sanoa intersektionaalinen?
Kolumni Tenka Issakainen

Saako enää sanoa in­ter­sek­tio­naa­li­nen?

30.06.2020 15:06 0
Nelikymppinen äiti Sanna-Liisi Kaski menetti aviomiehensä yllättäen – Kelalta tuli tyrmäävä päätös

Ne­li­kymp­pi­nen äiti San­na-Lii­si Kaski menetti avio­mie­hen­sä yl­lät­täen – Kelalta tuli tyr­mää­vä päätös

19.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Pelko syö yhteiskunnan sielua
Kolumni Anna Häkkinen

Pelko syö yh­teis­kun­nan sielua

08.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Monilla on feminismistä paljon ennakkoluuloja ja juuri siksi feminismiä tarvitaan

Monilla on fe­mi­nis­mis­tä paljon en­nak­ko­luu­lo­ja ja juuri siksi fe­mi­nis­miä tar­vi­taan

05.06.2020 07:00 1
Kuuntele Vasan podcast: "Sinähän voit lähteä myymään itseäsi, kun olet nainen" – Feminismi kuuluu kaikille eikä sen tarve ole kadonnut minnekään

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Si­nä­hän voit lähteä myymään it­seä­si, kun olet nainen" – Fe­mi­nis­mi kuuluu kai­kil­le eikä sen tarve ole ka­don­nut min­ne­kään

04.06.2020 15:48 0
Gallup: Mitä feminismi merkitsee sinulle? – "Koen feminismin olevan tarpeellista ja kutsun itseäni feministiksi"

Gallup: Mitä fe­mi­nis­mi mer­kit­see si­nul­le? – "Koen fe­mi­nis­min olevan tar­peel­lis­ta ja kutsun itseäni fe­mi­nis­tik­si"

04.06.2020 13:10 0
Koronapandemia aiheuttaa ahdinkoa lukuisille tytöille maailmassa – väkivalta ja hyväksikäyttö lisääntyvät kriisin aikana

Ko­ro­na­pan­de­mia ai­heut­taa ah­din­koa lu­kui­sil­le ty­töil­le maail­mas­sa – vä­ki­val­ta ja hy­väk­si­käyt­tö li­sään­ty­vät kriisin aikana

12.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Armeija tekee pojista miehiä ja tytöistä naisia, mutta onko tasa-arvo tavoiteltava asia maanpuolustuksesta puhuttaessa?

Armeija tekee pojista miehiä ja ty­töis­tä naisia, mutta onko ta­sa-ar­vo ta­voi­tel­ta­va asia maan­puo­lus­tuk­ses­ta pu­hut­taes­sa?

08.05.2020 07:00 0
Valtiovarainministeriltä: Tasa-arvosta talouden kasvua ja onnellisuutta
Lukijalta Mielipide Katri Kulmuni

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ril­tä: Ta­sa-ar­vos­ta ta­lou­den kasvua ja on­nel­li­suut­ta

11.03.2020 05:30 0
Tilaajille
Nuorten feministien hurja unelma on toteutumassa: Kerrostalon uumenissa valmistuu oma satelliitti, joka kiertää Maata ehkä jo vuonna 2021

Nuorten fe­mi­nis­tien hurja unelma on to­teu­tu­mas­sa: Ker­ros­ta­lon uu­me­nis­sa val­mis­tuu oma sa­tel­liit­ti, joka kiertää Maata ehkä jo vuonna 2021

08.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Anna ruusuja mutta älä sunnuntaina, sillä naistenpäivä ei ole juhlapäivä
Kolumni Miila Kankaanranta

Anna ruusuja mutta älä sun­nun­tai­na, sillä nais­ten­päi­vä ei ole juh­la­päi­vä

05.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Kolumni: Katujen kunnostus on ihmisoikeus- ja ilmastokysymys
Kolumni Taru Salo

Ko­lum­ni: Katujen kun­nos­tus on ih­mis­oi­keus- ja il­mas­to­ky­sy­mys

04.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sähköverkon uudistaminen nostaa liikaa kotitalouksien kustannuksia

Pää­kir­joi­tus: Säh­kö­ver­kon uu­dis­ta­mi­nen nostaa liikaa ko­ti­ta­louk­sien kus­tan­nuk­sia

20.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomi nousi maailman 3. tasa-arvoisimmaksi maaksi – selitys piilee viime keväässä

Suomi nousi maail­man 3. ta­sa-ar­voi­sim­mak­si maaksi – selitys piilee viime ke­vääs­sä

02.01.2020 13:26 0
Tilaajille
"Sukuni varmasti pahoinpitelisi minut housujen käytöstä" – näin sudanilaiset kommentoivat uutta lakia, joka sallii naisille tanssimisen ja housuihin pukeutumisen

"Sukuni var­mas­ti pa­hoin­pi­te­li­si minut hou­su­jen käy­tös­tä" – näin su­da­ni­lai­set kom­men­toi­vat uutta lakia, joka sallii nai­sil­le tans­si­mi­sen ja hou­sui­hin pu­keu­tu­mi­sen

26.12.2019 08:00 0
Tilaajille
"Jämäkkä neuvottelija, joka osaa antaa asioiden riidellä" – Metsähallituksen Kii Korhonen antaa kasvot Lapin valtionmaiden metsätaloudelle

"Jä­mäk­kä neu­vot­te­li­ja, joka osaa antaa asioi­den rii­del­lä" – Met­sä­hal­li­tuk­sen Kii Kor­ho­nen antaa kasvot Lapin val­tion­mai­den met­sä­ta­lou­del­le

21.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Lapin kunnat yllättäen tasa-arvon etujoukoissa – Suomessa vain neljännes kuntajohtajista on naisia

Lapin kunnat yl­lät­täen ta­sa-ar­von etu­jou­kois­sa – Suo­mes­sa vain nel­jän­nes kun­ta­joh­ta­jis­ta on naisia

13.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Johtajana ei pärjää, jos luulee tietävänsä kaiken, sanoo Tytti Määttä, josta tuli kunnanjohtaja 28-vuotiaana

Joh­ta­ja­na ei pärjää, jos luulee tie­tä­vän­sä kaiken, sanoo Tytti Määttä, josta tuli kun­nan­joh­ta­ja 28-vuo­tiaa­na

12.12.2019 07:30 0
Tilaajille