Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Totuus- ja sovintokomissio
Saamelaisten totuus- ja sovittelukomissio ajautui kriisiin jo ennen kuin sovittelutyö pääsi kunnolla alkuun – pallo on nyt saamelaiskäräjillä
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vit­te­lu­ko­mis­sio ajautui krii­siin jo ennen kuin so­vit­te­lu­työ pääsi kun­nol­la alkuun – pallo on nyt saa­me­lais­kä­rä­jil­lä

13.05.2022 20:30 8
Tilaajille
Tutkija mietti pitkään, ennen kuin laittoi uuden työhakemuksen valtioneuvoston kansliaan – Anni-Kristiina Juuso: "Totuutta ei tarvitse pelätä, sillä se on jo tapahtunut"

Tutkija mietti pit­kään, ennen kuin laittoi uuden työ­ha­ke­muk­sen val­tio­neu­vos­ton kans­liaan – An­ni-Kris­tii­na Juuso: "To­tuut­ta ei tar­vit­se pelätä, sillä se on jo ta­pah­tu­nut"

05.03.2022 17:00 6
Tilaajille
Odotettu saamelaisten totuuskomissio aloitti työnsä Inarissa – emerituspiispa Kari Mäkinen: "Minulle saamelaisten asiat ovat meistä kenties vieraimpia"

Odo­tet­tu saa­me­lais­ten to­tuus­ko­mis­sio aloitti työnsä Ina­ris­sa – eme­ri­tus­piis­pa Kari Mä­ki­nen: "Mi­nul­le saa­me­lais­ten asiat ovat meistä kenties vie­raim­pia"

15.12.2021 06:30 4
Tilaajille
Pääministeri on asettanut arvovaltansa peliin, jotta saamelaiskäräjälaki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee keskusta?
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri on aset­ta­nut ar­vo­val­tan­sa peliin, jotta saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee kes­kus­ta?

29.10.2021 21:00 16
Tilaajille
Metsäsuomalaisten sortoa selvitetään Norjassa - Totuus- ja sovintokomissio perkaa miten väki pakkonorjalaistettiin

Met­sä­suo­ma­lais­ten sortoa sel­vi­te­tään Nor­jas­sa - Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio perkaa miten väki pak­ko­nor­ja­lais­tet­tiin

31.03.2021 13:49 3
Tilaajille
Miksi saamelaisten kokemukset kolonialismista nähdään yksilöiden asenteina? Suvi Westin uusin elokuva on kollektiivinen hätähuuto

Miksi saa­me­lais­ten ko­ke­muk­set ko­lo­nia­lis­mis­ta nähdään yk­si­löi­den asen­tei­na? Suvi Westin uusin elokuva on kol­lek­tii­vi­nen hä­tä­huu­to

12.03.2021 17:30 11
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi Suomen valtion esitykset totuus- ja sovintokomission komissaareiksi – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi Suomen valtion esi­tyk­set totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion ko­mis­saa­reik­si – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

04.03.2021 10:17 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät haluaa totuus- ja sovintokomission työlle vuoden lisäaikaa

Saa­me­lais­kä­rä­jät haluaa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työlle vuoden li­sä­ai­kaa

22.02.2021 14:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­nus­tus Saa­men­maal­le – "Ky­sy­myk­set kum­pua­vat omasta epä­var­muu­des­ta"

10.02.2021 05:20
Tilaajille
Totuus- ja sovintokomission valmistelussa on jo koeteltu luottamusta: "On ollut kivinen tämä tie"

Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion val­mis­te­lus­sa on jo koe­tel­tu luot­ta­mus­ta: "On ollut kivinen tämä tie"

11.01.2021 09:18 1
Tilaajille
Koko saamelaisyhteisö pitää saada mukaan totuus- ja sovintoprosessiin – Saamelaiskäräjät asetti omat komissaarinsa selvittämään saamelaisten kokemuksia

Koko saa­me­lais­yh­tei­sö pitää saada mukaan totuus- ja so­vin­to­pro­ses­siin – Saa­me­lais­kä­rä­jät asetti omat ko­mis­saa­rin­sa sel­vit­tä­mään saa­me­lais­ten ko­ke­muk­sia

05.01.2021 08:03 3
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät esittää totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jä­se­nik­si Heikki Hy­vä­ris­tä ja Miina Seu­ru­jär­veä

18.12.2020 15:00
Tilaajille
Suomen puhuminen johti pahoinpitelyyn – Sune Svaneholm muutti 7-vuotiaana asumaan työtupaan, jossa lapsista kitkettiin suomalaisuutta kovin ottein

Suomen pu­hu­mi­nen johti pa­hoin­pi­te­lyyn – Sune Sva­ne­holm muutti 7-vuo­tiaa­na asumaan työ­tu­paan, jossa lap­sis­ta kit­ket­tiin suo­ma­lai­suut­ta kovin ottein

12.12.2020 06:00
Tilaajille

Kolt­ta­neu­vos­tot kä­sit­te­le­vät esi­tyk­siä saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jä­se­nes­tä jou­lu­kuus­sa

20.11.2020 16:53
Tilaajille
Saamelaiskäräjien totuus- ja sovintokomissaarien valintaa koskevat kuulemistilaisuudet järjestetään etänä – Katso aikataulut tästä

Saa­me­lais­kä­rä­jien totuus- ja so­vin­to­ko­mis­saa­rien va­lin­taa kos­ke­vat kuu­le­mis­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään etänä – Katso ai­ka­tau­lut tästä

28.10.2020 22:02
Tilaajille
Suomalaisperäisen kveenivähemmistön kohtelua selvitetään Norjassa – Totuus- ja sovintokomissio selvittää, miten norjalaistaminen on vaikuttanut kveeneihin ja heidän jälkeläisiinsä

Suo­ma­lais­pe­räi­sen kvee­ni­vä­hem­mis­tön koh­te­lua sel­vi­te­tään Nor­jas­sa – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio sel­vit­tää, miten nor­ja­lais­ta­mi­nen on vai­kut­ta­nut kvee­nei­hin ja heidän jäl­ke­läi­siin­sä

10.10.2020 13:55
Tilaajille
Saamelaisten kokemia vääryyksiä päästään selvittämään ensi vuonna – Totuus- ja sovintokomissioon liittyviä kuulemisia ei ole voitu järjestää koronatilanteen vuoksi

Saa­me­lais­ten kokemia vää­ryyk­siä pääs­tään sel­vit­tä­mään ensi vuonna – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon liit­ty­viä kuu­le­mi­sia ei ole voitu jär­jes­tää ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

14.09.2020 18:30
Tilaajille
Saamelaiskäräjät järjestää kuulemisia totuus- ja sovintokomissaarien valinnoista – Kymmenestä ehdokkaasta kaksi valitaan Saamelaiskäräjien puolesta komissioon

Saa­me­lais­kä­rä­jät jär­jes­tää kuu­le­mi­sia totuus- ja so­vin­to­ko­mis­saa­rien va­lin­nois­ta – Kym­me­nes­tä eh­dok­kaas­ta kaksi va­li­taan Saa­me­lais­kä­rä­jien puo­les­ta ko­mis­sioon

14.08.2020 16:37
Tilaajille
Tunnustetuksi tuleminen kantaa kauas
Kolumni

Tun­nus­te­tuk­si tu­le­mi­nen kantaa kauas

23.06.2020 07:00
Tilaajille
Bengt Niska Tornionlaakson totuus- ja sovintokomissioon

Bengt Niska Tor­nion­laak­son totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon

17.06.2020 22:02
Tilaajille