Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Autokauppa
Autokauppa nousemassa koronakurimuksesta, käytettyjen kauppa käy vilkkaana – jo liki kolmannes uusista autoista ladattavia

Au­to­kaup­pa nou­se­mas­sa ko­ro­na­ku­ri­muk­ses­ta, käy­tet­ty­jen kauppa käy vilk­kaa­na – jo liki kol­man­nes uusista au­tois­ta la­dat­ta­via

03.05.2021 11:31 1
Luksusautojen kauppa käy hyvin Ruotsissa – korona-aikana tavallisten autojen myynti väheni, mutta kalliita urheiluautoja ostetaan entistä innokkaammin

Luk­sus­au­to­jen kauppa käy hyvin Ruot­sis­sa – ko­ro­na-ai­ka­na ta­val­lis­ten autojen myynti väheni, mutta kal­lii­ta ur­hei­lu­au­to­ja os­te­taan entistä in­nok­kaam­min

01.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Korona muutti autokaupan myyntiä: vaihtoautoista jo pulaa – sähköautojen suosion kasvu nostanut uusien autojen keskihintaa

Korona muutti au­to­kau­pan myyn­tiä: vaih­to­au­tois­ta jo pulaa – säh­kö­au­to­jen suosion kasvu nos­ta­nut uusien autojen kes­ki­hin­taa

11.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:53
Tilaajille
Meri-Lapin autokaupoilla ei dramaattista jysähdystä suuntaan tai toiseen -  koronakevään aikana autokaupan uutisoitiin voivan huonosti koko maassa, nyt sen katsotaan piristyneen

Me­ri-La­pin au­to­kau­poil­la ei dra­maat­tis­ta jy­säh­dys­tä suun­taan tai toiseen - ko­ro­na­ke­vään aikana au­to­kau­pan uu­ti­soi­tiin voivan huo­nos­ti koko maassa, nyt sen kat­so­taan pi­ris­ty­neen

05.08.2020 12:42
Käytetyt autot saattavat huveta myyntihalleista – elokuussa niistä voi olla jopa pulaa

Käy­te­tyt autot saat­ta­vat huveta myyn­ti­hal­leis­ta – elo­kuus­sa niistä voi olla jopa pulaa

11.06.2020 07:00 1
Lapin autokaupat keksivät uusia myyntitapoja – autoalan näkymät ovat heikentyneet dramaattisesti koronan vuoksi

Lapin au­to­kau­pat kek­si­vät uusia myyn­ti­ta­po­ja – au­to­alan näkymät ovat hei­ken­ty­neet dra­maat­ti­ses­ti koronan vuoksi

05.04.2020 19:30
Tilaajille
Herajärvi Car Center keskittyy nyt käytettyihin autoihin

He­ra­jär­vi Car Center kes­kit­tyy nyt käy­tet­tyi­hin au­toi­hin

31.03.2020 15:28
Haaparannan K-Raudan tilat uudelle yrittäjälle –Herajärven visiona on kehittää Triple B:stä enemmän miehistäkin makua puhutteleva tavaratalo

Haa­pa­ran­nan K-Rau­dan tilat uudelle yrit­tä­jäl­le –He­ra­jär­ven visiona on ke­hit­tää Triple B:stä enemmän mie­his­tä­kin makua pu­hut­te­le­va ta­va­ra­ta­lo

16.03.2020 09:52
Tilaajille
Pohjoisessa ajellaan maan vanhimmilla autoilla, päästöt silti marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kulkee", sanoo muoniolainen miljoonakiituristaan

Poh­joi­ses­sa ajel­laan maan van­him­mil­la au­toil­la, päästöt silti mar­gi­naa­li­set Ete­lä-Suo­meen ver­rat­tu­na – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kul­kee", sanoo muo­nio­lai­nen mil­joo­na­kii­tu­ris­taan

01.03.2020 11:38
Tilaajille
Aineelle usean uuden automerkin edustus Kemiin

Ai­neel­le usean uuden au­to­mer­kin edustus Kemiin

14.01.2020 15:49
Bensiini kasvaa yhä Lapin autojen käyttävoimana, vaikka hybridit lisääntyvät, dieselin suosio laskussa jo kaksi vuotta – autokauppias uskoo autojen mahtiin Lapissa tulevaisuudessakin

Ben­sii­ni kasvaa yhä Lapin autojen käyt­tä­voi­ma­na, vaikka hyb­ri­dit li­sään­ty­vät, die­se­lin suosio las­kus­sa jo kaksi vuotta – au­to­kaup­pias uskoo autojen mahtiin Lapissa tu­le­vai­suu­des­sa­kin

14.01.2020 09:04
Tilaajille

J. Rin­ta-Joup­pi au­kai­see au­to­liik­keen Ke­min­maa­han tam­mi­kuus­sa

12.12.2019 10:09
J. Rinta-Jouppi avaa käytettyjen autojen myymälän Keminmaahan

J. Rin­ta-Joup­pi avaa käy­tet­ty­jen autojen myy­mä­län Ke­min­maa­han

10.12.2019 12:32
Tilaajille
Huippuautomerkkejä johtanut Kevin Gaskell kertoo, miten autoala voi selvitä muuttuvassa maailmassa: "Tarjotkaa ihmisille autojen sijaan kyytejä"

Huip­pu­au­to­merk­ke­jä joh­ta­nut Kevin Gaskell kertoo, miten autoala voi selvitä muut­tu­vas­sa maail­mas­sa: "Tar­jot­kaa ih­mi­sil­le autojen sijaan kyy­te­jä"

31.10.2019 19:14
Tilaajille
Päiväkirja: Ranskalainen unelma
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Rans­ka­lai­nen unelma

26.10.2019 07:00
Tilaajille
Katsoin vierestä, kun ostin auton
Kolumni

Katsoin vie­res­tä, kun ostin auton

08.10.2019 06:00
Tilaajille

"Pa­ras­ta on ih­mis­ten kanssa te­ke­mi­sis­sä ole­mi­nen" – Lapin yrit­tä­jät pal­kit­si en­sim­mäis­tä kertaa yk­sin­yrit­tä­jän

28.09.2019 20:30
Tilaajille