Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Sähköautot
Sähköautoista tulee kotien vara-akkuja – kaksisuuntainen lataus mahdollistaa halvan sähkön hyödyntämisen silloinkin, kun hinnat ovat huipussaan

Säh­kö­au­tois­ta tulee kotien va­ra-ak­ku­ja – kak­si­suun­tai­nen lataus mah­dol­lis­taa halvan sähkön hyö­dyn­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun hinnat ovat hui­pus­saan

19.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Säästöpossunkin saa tuhlariksi – sähköautossa pätevät tutut fysiikat lait: kun nopeus 1,5-kertaistuu, kulutukselle käy samoin

Sääs­tö­pos­sun­kin saa tuh­la­rik­si – säh­kö­au­tos­sa pätevät tutut fy­sii­kat lait: kun nopeus 1,5-ker­tais­tuu, ku­lu­tuk­sel­le käy samoin

05.11.2022 06:30 3
Tilaajille
Suomessa on pian yksi Euroopan suurimmista litiumkaivoksista – Keliber pyrkii aloittamaan sähköautojen akkujen avainkemikaalin tuotannon etuajassa

Suo­mes­sa on pian yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta li­tium­kai­vok­sis­ta – Keliber pyrkii aloit­ta­maan säh­kö­au­to­jen akkujen avain­ke­mi­kaa­lin tuo­tan­non etu­ajas­sa

16.10.2022 18:30 11
Tilaajille
Sähkö- ja hybridiauton lataus pitää nyt ajoittaa tarkasti – heti keskiyön jälkeen sähköä saa jopa kuudesosalla iltatuntien huippuhinnoista

Sähkö- ja hyb­ri­di­au­ton lataus pitää nyt ajoit­taa tar­kas­ti – heti kes­ki­yön jälkeen sähköä saa jopa kuu­des­osal­la il­ta­tun­tien huip­pu­hin­nois­ta

08.10.2022 06:30 11
Tilaajille
Neljään lappilaiskuntaan myönnettiin tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamista varten

Neljään lap­pi­lais­kun­taan myön­net­tiin tukea säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta varten

15.09.2022 15:46
Tilaajille
Lapin K-kauppoihin kolme uutta sähköautojen latauspistettä – jokaiseen tulee myös suurteholatauspiste

Lapin K-kaup­poi­hin kolme uutta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tet­tä – ­jo­kai­seen tulee myös suur­te­ho­la­taus­pis­te

09.09.2022 10:47 3
Tilaajille
Sähköauto ei takaa ikuista ilmastotaivaspaikkaa – olemme työntäneet päämme vihreään kuplaan, josta ei näe vallitsevaa todellisuutta
Kolumni

Säh­kö­au­to ei takaa ikuista il­mas­to­tai­vas­paik­kaa – olemme työn­tä­neet päämme vih­reään kup­laan, josta ei näe val­lit­se­vaa to­del­li­suut­ta

25.08.2022 06:00 25
Tilaajille
Jopa viisi tonnia sähköauton ostajalle – autoala ehdottaa hankintatuen väliaikaista nostamista, sillä henkilöautokanta uudistuu hitaasti

Jopa viisi tonnia säh­kö­au­ton os­ta­jal­le – autoala eh­dot­taa han­kin­ta­tuen vä­li­ai­kais­ta nos­ta­mis­ta, sillä hen­ki­lö­au­to­kan­ta uu­dis­tuu hi­taas­ti

20.08.2022 06:30 15
Tilaajille
Sama teema, kolme muunnelmaa – 65 kilometrin koeajolenkki kulki 0–5 litran bensankulutuksella sen mukaan, paljonko sähköä Kia Niro kykeni hyödyntämään

Sama teema, kolme muun­nel­maa – 65 ki­lo­met­rin koe­ajo­lenk­ki kulki 0–5 litran ben­san­ku­lu­tuk­sel­la sen mukaan, pal­jon­ko sähköä Kia Niro kykeni hyö­dyn­tä­mään

13.08.2022 06:30
Tilaajille
Sähköauton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas rakentaja varautuu asiaan ennakolta, vaikka ei vielä omistaisikaan töpselimallia

Säh­kö­au­ton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas ra­ken­ta­ja va­rau­tuu asiaan en­na­kol­ta, vaikka ei vielä omis­tai­si­kaan töp­se­li­mal­lia

06.08.2022 06:30 2
Tilaajille
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

01.08.2022 11:48
Tilaajille
Henkilöautojen ensirekisteröinnit Lappiin vähenivät kesäkuussa selvästi vuoden takaisesta  –  neljä kymmenestä oli täyssähköisiä tai lataushybridejä

Hen­ki­lö­au­to­jen en­si­re­kis­te­röin­nit Lappiin vä­he­ni­vät ke­sä­kuus­sa sel­väs­ti vuoden ta­kai­ses­ta –  neljä kym­me­nes­tä oli täys­säh­köi­siä tai la­taus­hyb­ri­de­jä

09.07.2022 14:05 2
Tilaajille
Suvisen sään sähköauto – Toyotan nimihirviömallissa on sähkön käytön ja saannin kannalta harmittavia puutteita, mutta vankka alustarakenne vakuuttaa senkin edestä

Suvisen sään säh­kö­au­to – Toyotan ni­mi­hir­viö­mal­lis­sa on sähkön käytön ja saannin kan­nal­ta har­mit­ta­via puut­tei­ta, mutta vankka alus­ta­ra­ken­ne va­kuut­taa senkin edestä

23.06.2022 12:00 3
Tilaajille
Osuuskauppa Arina avaa uusia sähköautojen ABC-latausasemia eri puolille Pohjois-Suomea – uusia asemia muun muassa Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle

Osuus­kaup­pa Arina avaa uusia säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mia eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea – uusia asemia muun muassa Kemiin, Tor­nioon ja Ro­va­nie­mel­le

13.04.2022 17:27 3
Tilaajille
Mitä sähköautoilijan on syytä tietää ajoneuvonsa akun lataamisesta? – Kotilataukseen ei kannata käyttää lämpötolppaa tai pistorasiaa

Mitä säh­kö­au­toi­li­jan on syytä tietää ajo­neu­von­sa akun la­taa­mi­ses­ta? – Ko­ti­la­tauk­seen ei kannata käyttää läm­pö­tolp­paa tai pis­to­ra­siaa

09.04.2022 06:30 3
Tilaajille
Sähköauto käyttötarpeen mukaan – Maulalainen Juhani Järvenpää käy täyssähköautollaan kauppareissut, mutta ei lähde autollaan Etelä-Suomeen

Säh­kö­au­to käyt­tö­tar­peen mukaan – Mau­la­lai­nen Juhani Jär­ven­pää käy täys­säh­kö­au­tol­laan kaup­pa­reis­sut, mutta ei lähde au­tol­laan Ete­lä-Suo­meen

30.03.2022 09:57 2
Sähköautolla ajaa jo Utsjoelle saakka – latausverkosto on Lapissa kehittynyt vuodessa selvästi

Säh­kö­au­tol­la ajaa jo Uts­joel­le saakka – la­taus­ver­kos­to on Lapissa ke­hit­ty­nyt vuo­des­sa sel­väs­ti

27.03.2022 18:00 9
Tilaajille
Tesla avaa pikalatausaseman Rovaniemelle

Tesla avaa pi­ka­la­taus­ase­man Ro­va­nie­mel­le

17.03.2022 11:46 2
Tilaajille
Cupra ponnistaa Lapin kautta maailmanmarkkinoille – uusi automerkki esittelee sähköautoaan kansainväliselle toimittajajoukolle Rovaniemellä

Cupra pon­nis­taa Lapin kautta maail­man­mark­ki­noil­le – uusi au­to­merk­ki esit­te­lee säh­kö­au­toaan kan­sain­vä­li­sel­le toi­mit­ta­ja­jou­kol­le Ro­va­nie­mel­lä

01.03.2022 18:01
Tilaajille
Lapissa joka viides uusi auto kulkee sähköllä, mutta keskivertolappilainen ajaa silti edelleen 14 vuotta vanhalla bensiini-Toyotalla

Lapissa joka viides uusi auto kulkee säh­köl­lä, mutta kes­ki­ver­to­lap­pi­lai­nen ajaa silti edel­leen 14 vuotta van­hal­la ben­sii­ni-Toyo­tal­la

27.02.2022 17:40 10
Tilaajille