Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

ajoneuvot
Kuukausi ja vanhemmat

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­kö­au­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

31.07.2021 06:30
Tilaajille

Lapin po­lii­sil­le useita il­moi­tuk­sia ve­si­lii­ken­ne­häi­riöis­tä kesän aikana – Eniten harmia ai­heut­ta­vat ve­si­je­tit

30.07.2021 14:44 1
Tilaajille

Kirjat mat­kaa­vat ko­ti­asiak­kail­le kärryn kyy­dis­sä – Ter­vo­lan kunta hankki säh­kö­pyö­riä

28.07.2021 14:22

Pis­kui­sel­la autolla on iso luonne – Helena ja Reijo Aal­to­nen nau­tis­ke­le­vat kää­piöau­tois­ta, jotka olivat suo­sion­sa hui­pul­la 1950-lu­vul­la

24.07.2021 06:30
Tilaajille
Mainos Pörhö Rovaniemi

Mitä yh­teis­tä on ho­tel­lin con­cier­gel­la ja au­to­myy­jäl­lä?

24.07.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­tol­la päin seinää

21.07.2021 05:50 5
Tilaajille

Kul­jet­ta­jil­le ker­ro­taan päivän etappi aina vasta aamulla – Korona pakotti Ku­mi­pal­lo 4000 -ajon osal­lis­tu­jat py­sy­mään Suomen rajojen sisällä

20.07.2021 14:13 7
Tilaajille

Säh­kö­au­ton la­taa­mi­nen ko­ti­ta­lous­säh­köl­lä kodin pis­to­ra­sias­ta on edul­lis­ta – mutta halvin rat­kai­su ei riitä kai­kil­le, eten­kään poh­joi­ses­sa aja­vil­le

17.07.2021 06:30 2
Tilaajille

Laki ei kiellä ve­si­jet­tei­lyä ran­ta-alueil­la – "Ke­nel­lä­kään ei pitäisi olla tar­vet­ta mennä muiden ran­noil­le räl­lää­mään"

16.07.2021 19:30 14
Tilaajille
Pääkirjoitus

Koh­tuu­hin­tai­sen au­toi­lun on oltava mah­dol­lis­ta jat­kos­sa­kin siellä, missä autolle on tarve

15.07.2021 22:43 3
Tilaajille

"Temp­pu­jen te­ke­mi­nen ei kuulu ylei­sil­le teille" – Poliisi on huo­lis­saan mo­po­miit­tien saa­pu­mi­ses­ta Lappiin

15.07.2021 14:37 6
Tilaajille

Säh­kö­au­to­jen la­taus­mah­dol­li­suuk­sia laa­jen­ne­taan – "Mo­nis­sa ta­lo­yh­tiöis­sä on kes­kus­tel­tu la­taus­pis­teis­tä tai niiden hank­ki­mi­ses­ta"

14.07.2021 19:30 2
Tilaajille

Loppu uusille polt­to­moot­to­ri­au­toil­le hää­möt­tää: Ko­mis­sio ha­luai­si EU:ssa myy­tä­vät uudet autot täysin pääs­töt­tö­mik­si vuonna 2035

14.07.2021 16:23 6
Pääkirjoitus

Myös Lappi siirtyy säh­kö­au­to­jen aikaan – la­tau­sinf­ran ra­ken­ta­mi­ses­sa ei kannata vit­kas­tel­la

14.07.2021 01:01 9
Tilaajille

’’Joko mennään lii­ken­ne­puis­toon?’’ – Lii­ken­ne­puis­to on monelle lap­sel­le paikka, josta ei malt­tai­si lähteä pois

12.07.2021 14:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikeus tuo myös vel­vol­li­suu­den ja vastuun

12.07.2021 06:30
Tilaajille

Sa­man­lais­ta per­he­ar­kea pyö­rit­tä­vät ystävät ostivat yh­tei­sen auton – kimp­pa-au­ton kulut jaetaan tasan ja rat­kai­su on ollut lap­sil­le­kin mieleen

10.07.2021 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­mai­jan käyt­tö­oh­je

08.07.2021 16:27 2
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ennen inhosin au­to­ur­hei­lua

08.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­skoot­te­ri on turhake

08.07.2021 06:00 14
Tilaajille