Uusi vuosi
Hitaasti, mutta varmasti – pienin askelin syntyy vakaampaa muutosta
Kolumni Kaisa-Reetta Seppänen

Hi­taas­ti, mutta var­mas­ti – pienin askelin syntyy va­kaam­paa muu­tos­ta

17.01.2020 06:30 0
Ilmastonmuutos, rauha, some ja tasa-arvo – Vasan tekijätokka muistelee menneitä ja pohtii alkavaa vuosikymmentä

Il­mas­ton­muu­tos, rauha, some ja ta­sa-ar­vo – Vasan te­ki­jä­tok­ka muis­te­lee men­nei­tä ja pohtii alkavaa vuo­si­kym­men­tä

03.01.2020 07:00 0
Uusi vuosi, uusi minä?
Kolumni Antti Nuorti

Uusi vuosi, uusi minä?

03.01.2020 06:30 0
Tuplajuhla Suomen ja Ruotsin rajalla veti väkeä jopa tuhatmäärin – Valtakunnanrajalla raketit ammutaan kaksi kertaa

Tup­la­juh­la Suomen ja Ruotsin rajalla veti väkeä jopa tu­hat­mää­rin – Val­ta­kun­nan­ra­jal­la raketit am­mu­taan kaksi kertaa

02.01.2020 18:30 0
Tilaajille
Pääministeri Marin: Huomaan arvostavani presidentti-instituutiota entistä enemmän

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Huomaan ar­vos­ta­va­ni pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tio­ta entistä enemmän

01.01.2020 18:21 0
Kommentti: Presidentin vuosittainen kehityskeskustelu – oliko uudenvuodenpuheen uusi asetelma viesti kansalle?

Kom­ment­ti: Pre­si­den­tin vuo­sit­tai­nen ke­hi­tys­kes­kus­te­lu – oliko uu­den­vuo­den­pu­heen uusi ase­tel­ma viesti kan­sal­le?

01.01.2020 16:36 0
Presidentin 14 elämänohjetta vuodelle 2020

Pre­si­den­tin 14 elä­män­oh­jet­ta vuo­del­le 2020

01.01.2020 15:19 0
Mies löi tuopilla päähän Saariselällä Teerenpesässä – poliisi etsii 170–180-senttistä henkilöä

Mies löi tuo­pil­la päähän Saa­ri­se­läl­lä Tee­ren­pe­säs­sä – poliisi etsii 170–180-sent­tis­tä hen­ki­löä

01.01.2020 15:18 0
Tilaajille
Professori: Presidentin huoli hallituksen työrauhasta on aiheellinen – uudenvuodenpuheen ydinteemat kärsivällisyys, yhteisymmärrys ja luottamus

Pro­fes­so­ri: Pre­si­den­tin huoli hal­li­tuk­sen työ­rau­has­ta on ai­heel­li­nen – uu­den­vuo­den­pu­heen ydin­tee­mat kär­si­väl­li­syys, yh­teis­ym­mär­rys ja luot­ta­mus

01.01.2020 12:48 0
Presidentti Sauli Niinistö toivoi valtakunnanpolitiikkaan työrauhaa – "Draamaa syntyy hetkessä, tulokset ottavat aikansa"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö toivoi val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaan työ­rau­haa – "D­raa­maa syntyy het­kes­sä, tu­lok­set ottavat ai­kan­sa"

01.01.2020 12:15 0
Lapissa nahisteltiin asunnoissa ja yleisillä paikoilla: "Lukuisia ihmisiä on viettänyt yötänsä poliisin suojissa" –Itä-Suomessa hämmästyttävän vilkas yö

Lapissa na­his­tel­tiin asun­nois­sa ja ylei­sil­lä pai­koil­la: "Lu­kui­sia ihmisiä on viet­tä­nyt yötänsä po­lii­sin suo­jis­sa" –I­tä-Suo­mes­sa häm­mäs­tyt­tä­vän vilkas yö

01.01.2020 10:25 0
Tilaajille
Älä hengitä ilotulitteiden savupilvessä: saat keuhkohisi cocktailin pienhiukkasia ja raskasmetalleja

Älä hengitä ilo­tu­lit­tei­den sa­vu­pil­ves­sä: saat keuh­ko­hi­si cock­tai­lin pien­hiuk­ka­sia ja ras­kas­me­tal­le­ja

31.12.2019 21:22 0
Rovaniemen kaupunki juhli tulella, raketeilla ja musiikilla – Esko Lotvonen teki viimeisessä uudenvuodenpuheessaan tilinpäätöstä johtajakaudestaan ja jätti terveisensä 100-vuotiaalle kaupungille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki juhli tu­lel­la, ra­ke­teil­la ja mu­sii­kil­la – Esko Lot­vo­nen teki vii­mei­ses­sä uu­den­vuo­den­pu­hees­saan ti­lin­pää­tös­tä joh­ta­ja­kau­des­taan ja jätti ter­vei­sen­sä 100-vuo­tiaal­le kau­pun­gil­le

31.12.2019 19:20 0
Tilaajille
Ilotulituksia, valojuhlia ja urheilutahtumia – uutta vuotta on otettu maailmalla vastaan erilaisin perintein

Ilo­tu­li­tuk­sia, va­lo­juh­lia ja ur­hei­lu­tah­tu­mia – uutta vuotta on otettu maail­mal­la vastaan eri­lai­sin pe­rin­tein

31.12.2019 18:22 0
Mitä lupasit, mitä lupaat? – Kerro meille uudenvuodenlupauksistasi

Mitä lu­pa­sit, mitä lupaat? – Kerro meille uu­den­vuo­den­lu­pauk­sis­ta­si

31.12.2019 15:48 0
Toivotatko uutta vuotta väärin? – Ajanlaskussa vuosikymmen vaihtuu vasta 2021 ja vuosituhatkin juhlittiin varaslähtönä

Toi­vo­tat­ko uutta vuotta väärin? – Ajan­las­kus­sa vuo­si­kym­men vaihtuu vasta 2021 ja vuo­si­tu­hat­kin juh­lit­tiin va­ras­läh­tö­nä

31.12.2019 13:44 0
Tilaajille
Päiväkirja: Hyvää uutta vuotta!
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Hyvää uutta vuotta!

31.12.2019 11:30 0
Tilaajille
Nämä asiat voivat nousta esiin Niinistön uudenvuodenpuheessa – "Tapana opastaa tukkanuottasilla olevia isällisesti, että soo soo"

Nämä asiat voivat nousta esiin Nii­nis­tön uu­den­vuo­den­pu­hees­sa – "Tapana opastaa tuk­ka­nuot­ta­sil­la olevia isäl­li­ses­ti, että soo soo"

31.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Tässä on Lapin keskussairaalan vuosituhannen ensimmäinen vauva – 20 vuotta täyttävä Ida Jääskö kuuluu Z-sukupolveen, joka ei tiedä ajasta ennen nettiä

Tässä on Lapin kes­kus­sai­raa­lan vuo­si­tu­han­nen en­sim­mäi­nen vauva – 20 vuotta täyt­tä­vä Ida Jääskö kuuluu Z-su­ku­pol­veen, joka ei tiedä ajasta ennen nettiä

31.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Pääministerin neuvot ensi vuodelle: Pidetään kaikki mukana, vältetään poukkoilevaa politiikkaa ja reagoidaan suhdanteisiin

Pää­mi­nis­te­rin neuvot ensi vuo­del­le: Pi­de­tään kaikki mukana, väl­te­tään pouk­koi­le­vaa po­li­tiik­kaa ja rea­goi­daan suh­dan­tei­siin

31.12.2019 04:00 0
Tilaajille