Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lapin käräjäoikeus
Lapin käräjäoikeuden vapauttava kalastusrikkomuspäätös horjuttaa ylälappilaisten uskoa kansalaisten yhdenvertaisuuteen lain edessä – tiesikö KKO, mitä viime keväänä teki?
Pääkirjoitus

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den va­paut­ta­va ka­las­tus­rik­ko­mus­pää­tös hor­jut­taa ylä­lap­pi­lais­ten uskoa kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­suu­teen lain edessä – tiesikö KKO, mitä viime keväänä teki?

08:59 11
Tilaajille
Lapin käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi – edellinen laamanni Jyrki Kiviniemi nimitettiin Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­nin virka tulee avoi­mek­si – edel­li­nen laa­man­ni Jyrki Ki­vi­nie­mi ni­mi­tet­tiin Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si

01.08.2022 09:53
Tilaajille
Mies huijasi Kelalta yli 30 000 euroa – sai tuomion törkeästä petoksesta

Mies huijasi Kelalta yli 30 000 euroa – sai tuomion tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

20.07.2022 14:30 1
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus on vanginnut poliisin vaatimuksesta Rovaniemen Pöykkölän pii­ri­tys­ti­lan­tees­sa pidätetyn miehen

Lapin kä­rä­jä­oi­keus on van­gin­nut po­lii­sin vaa­ti­muk­ses­ta Ro­va­nie­men Pöyk­kö­län pii­ri­tys­ti­lan­tees­sa pi­dä­te­tyn miehen

14.07.2022 16:04 2
Tilaajille
Mies laiminlöi yrityksensä kirjanpidon – Lapin käräjäoikeus tuomitsi kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen

Mies lai­min­löi yri­tyk­sen­sä kir­jan­pi­don – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kuuden kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen

12.07.2022 16:39
Tilaajille
”Mitään vahinkoa kaupungille ei ole aiheutunut”  – käräjäoikeudessa kiisteltiin, onko Rovaniemen kaupungilla oikeus vahingonkorvauksiin vai ei

”Mitään va­hin­koa kau­pun­gil­le ei ole ai­heu­tu­nut” – ­kä­rä­jäoi­keu­des­sa kiis­tel­tiin, onko Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la oikeus va­hin­gon­kor­vauk­siin vai ei

01.07.2022 18:21 14
Tilaajille
Todistajien mukaan Välikankaan virka oli pelkkä kirjoitusvirhe – mutta oliko Front Finance hyvämaineinen yhtiö vai pikavippifirma?

To­dis­ta­jien mukaan Vä­li­kan­kaan virka oli pelkkä kir­joi­tus­vir­he – mutta oliko Front Finance hy­vä­mai­nei­nen yhtiö vai pi­ka­vip­pi­fir­ma?

30.06.2022 18:11 23
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki vastaa väitteisiin: "Kukaan ei ole kieltänyt opettajia puhumasta sisäilmaongelmista"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki vastaa väit­tei­siin: "Kukaan ei ole kiel­tä­nyt opet­ta­jia pu­hu­mas­ta si­säil­maon­gel­mis­ta"

30.06.2022 06:30 14
Tilaajille
Uutisanalyysi: "Yhden opettajan narinat" ja muita tarinoita – kun oikeussalissa syytellään toinen toista, todelliset kärsijät tahtovat unohtua

Uu­ti­sa­na­lyy­si: "Yhden opet­ta­jan na­ri­nat" ja muita ta­ri­noi­ta – kun oi­keus­sa­lis­sa syy­tel­lään toinen toista, to­del­li­set kär­si­jät tah­to­vat unohtua

29.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Koulun työntekijöitä painostettiin olemaan hiljaa sisäilmaongelmista – "Minulle sanottiin, että leipuri voi sairastua työperäiseen astmaan, opettaja ei"

Koulun työn­te­ki­jöi­tä pai­nos­tet­tiin olemaan hiljaa si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta – "­Mi­nul­le sa­not­tiin, että leipuri voi sai­ras­tua työ­pe­räi­seen ast­maan, opet­ta­ja ei"

28.06.2022 06:30 15
Tilaajille
Rovaniemen perhesurmaajan ei katsottu kuuluvan vankilaan – syyntakeettomuuteen voi olla monta syytä

Ro­va­nie­men per­he­sur­maa­jan ei kat­sot­tu kuu­lu­van van­ki­laan – ­syyn­ta­keet­to­muu­teen voi olla monta syytä

23.06.2022 19:30
Tilaajille
Kuka johti ja ketä? – Käräjäoikeudessa on odotettavissa läpivalaisu Rovaniemen hallintoon
Kolumni

Kuka johti ja ketä? – Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on odo­tet­ta­vis­sa lä­pi­va­lai­su Ro­va­nie­men hal­lin­toon

22.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Oikeudessa kuuma kysymys Esko Lotvoselle: Olisitko esitellyt sijoituspäätöksen, jos olisit tiennyt, että kyse on pikavippifirmoista?

Oi­keu­des­sa kuuma kysymys Esko Lot­vo­sel­le: Oli­sit­ko esi­tel­lyt si­joi­tus­pää­tök­sen, jos olisit tien­nyt, että kyse on pi­ka­vip­pi­fir­mois­ta?

17.06.2022 17:54 17
Tilaajille
Metsästäjä ampui vahingossa koiraa Sodankylässä – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja korvauksiin koiran omistajalle

Met­säs­tä­jä ampui va­hin­gos­sa koiraa So­dan­ky­läs­sä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja kor­vauk­siin koiran omis­ta­jal­le

17.06.2022 12:13
Tilaajille
Kittilässä Sirkan koulun remontista tuli rakennusriita, jota ratkottiin käräjäillä – molemmat osapuolet tuomittiin maksajiksi

Kit­ti­läs­sä Sirkan koulun re­mon­tis­ta tuli ra­ken­nus­rii­ta, jota rat­kot­tiin kä­rä­jäil­lä – mo­lem­mat osa­puo­let tuo­mit­tiin mak­sa­jik­si

17.06.2022 09:52 1
Tilaajille
Rovaniemen virkarikoskäräjät jatkuvat syytettyjen kuulemisilla – perjantaina ääneen pääsee myös entinen kaupunginjohtaja Lotvonen

Ro­va­nie­men vir­ka­ri­kos­kä­rä­jät jat­ku­vat syy­tet­ty­jen kuu­le­mi­sil­la – per­jan­tai­na ääneen pääsee myös entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Lot­vo­nen

17.06.2022 07:00 3
Tilaajille
Nainen nosti lainoja isoäitinsä nimissä – tuomittiin törkeästä petoksesta

Nainen nosti lainoja iso­äi­tin­sä nimissä – ­tuo­mit­tiin tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

16.06.2022 09:06
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkuja selvitellään parhaillaan Lapin käräjäoikeudessa – salailuun sortuneella kaupungilla riittää vielä töitä veronmaksajien luottamuksen palauttamisessa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja sel­vi­tel­lään par­hail­laan Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – sa­lai­luun sor­tu­neel­la kau­pun­gil­la riittää vielä töitä ve­ron­mak­sa­jien luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­ses­sa

15.06.2022 20:00 10
Tilaajille
Moottorikelkan ryöstöstä vankeutta – omistajan pysäytysyritykset eivät estäneet varasta

Moot­to­ri­kel­kan ryös­tös­tä van­keut­ta – omis­ta­jan py­säy­tys­yri­tyk­set eivät es­tä­neet varasta

15.06.2022 09:48 8
Tilaajille
Mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Simossa viime kesänä tehdystä murhasta

Mies tuo­mit­tiin elin­kau­ti­seen van­keu­teen Simossa viime kesänä teh­dys­tä mur­has­ta

14.06.2022 14:31
Tilaajille