Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Inarin kunta
Kakslauttasesta Ivaloon vievä moottorikelkkaura siirtyy Inarin kunnan haltuun – jatkossa uralle ei tarvitse maksaa uralupamaksua

Kaks­laut­ta­ses­ta Ivaloon vievä moot­to­ri­kelk­ka­ura siirtyy Inarin kunnan haltuun – jat­kos­sa uralle ei tar­vit­se maksaa ura­lu­pa­mak­sua

17.10.2023 13:16 2
Tilaajille
Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat Inarissa – "tärkeää käydä avointa keskustelua säännöllisesti"

Inarin kunnan ja Saa­me­lais­kä­rä­jien edus­ta­jat ta­pa­si­vat Ina­ris­sa – "­tär­keää käydä avointa kes­kus­te­lua sään­nöl­li­ses­ti"

10.10.2023 21:38
Tilaajille
Ivalon koulukeskus Kaarteen avajaisia vietettiin vuoden viiveellä – rehtori vakuuttaa, että tilat riittävät oppilaille, vaikka Inarin kuntaan virtaisi jatkossakin lisää väkeä

Ivalon kou­lu­kes­kus Kaar­teen ava­jai­sia vie­tet­tiin vuoden vii­veel­lä – rehtori va­kuut­taa, että tilat riit­tä­vät op­pi­lail­le, vaikka Inarin kuntaan vir­tai­si jat­kos­sa­kin lisää väkeä

04.09.2023 17:31 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tuk­ses­sa­kin nou­da­tet­ta­va lakeja

05.06.2023 06:04
Tilaajille
Inarin kunta eroaa Suomi-Venäjä -seurasta

Inarin kunta eroaa Suo­mi-Ve­nä­jä -seu­ras­ta

16.05.2023 19:43 3
Tilaajille
Kaunispään huipulle tulossa hotelli ja säätutka – rakentaminen ei saisi aiheuttaa merkittävää maisemahaittaa

Kau­nis­pään hui­pul­le tulossa hotelli ja sää­tut­ka – ra­ken­ta­mi­nen ei saisi ai­heut­taa mer­kit­tä­vää mai­se­ma­hait­taa

16.05.2023 15:24 1
Tilaajille
Inarin kunnanhallitus pahoittelee saamelaiskäräjälakia koskevan lausunnon tulkinnanvaraisia sanavalintoja

Inarin kun­nan­hal­li­tus pa­hoit­te­lee saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia kos­ke­van lau­sun­non tul­kin­nan­va­rai­sia sa­na­va­lin­to­ja

07.03.2023 19:38 2
Tilaajille
Pikitietä pitkin johtajaksi – inarilaiset saavat Tommi Kasurisesta johtajan, joka tuntee välimatkat ja yrityselämän

Pi­ki­tie­tä pitkin joh­ta­jak­si – ina­ri­lai­set saavat Tommi Ka­su­ri­ses­ta joh­ta­jan, joka tuntee vä­li­mat­kat ja yri­tys­elä­män

08.02.2023 05:00
Tilaajille
Inarin kunta esittää kokonaan uutta lakia saamelaisten kotiseutualueelle – kunnan mukaan laki edistäisi yhdenvertaisuutta, aktivistit syyttävät kuntaa saamelaisvastaisuudesta

Inarin kunta esittää ko­ko­naan uutta lakia saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­le – kunnan mukaan laki edis­täi­si yh­den­ver­tai­suut­ta, ak­ti­vis­tit syyt­tä­vät kuntaa saa­me­lais­vas­tai­suu­des­ta

07.02.2023 05:00 17
Tilaajille
Inarilaiset pääsevät päättämään 10 000 euron käyttämisestä osallistuvassa budjetoinnissa

Ina­ri­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään 10 000 euron käyt­tä­mi­ses­tä osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

16.01.2023 14:10 1
Tilaajille
Inari valitsee tänään uuden kunnanjohtajan – onko hän kauppatieteen tohtori ja rekkakuski Tommi Kasurinen?

Inari va­lit­see tänään uuden kun­nan­joh­ta­jan – onko hän kaup­pa­tie­teen tohtori ja rek­ka­kus­ki Tommi Ka­su­ri­nen?

14.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Ivalon eläinlääkäripalveluihin halutaan röntgenlaite

Ivalon eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­hin ha­lu­taan rönt­gen­lai­te

05.05.2022 21:34
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja vaihtumassa – nyt odotetaan valinnan lainvoimaisuutta

Inarin kun­nan­joh­ta­ja vaih­tu­mas­sa – nyt odo­te­taan va­lin­nan lain­voi­mai­suut­ta

26.04.2022 15:06 1
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajan lähtö on luottamushenkilöiden mielestä ymmärrettävä mutta silti harmittava

Inarin kun­nan­joh­ta­jan lähtö on luot­ta­mus­hen­ki­löi­den mie­les­tä ym­mär­ret­tä­vä mutta silti har­mit­ta­va

05.04.2022 18:05
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkelin tulipalossa menetetyt palvelut avataan Saariselällä torstaina – uutta Kuukkelia suunnitellaan raunioiden paikalle

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­los­sa me­ne­te­tyt pal­ve­lut avataan Saa­ri­se­läl­lä tors­tai­na – uutta Kuuk­ke­lia suun­ni­tel­laan rau­nioi­den pai­kal­le

30.03.2022 12:45 1
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja Toni K. Lainetta esitetään maakuntajohtajaksi Hämeeseen

Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Lai­net­ta esi­te­tään maa­kun­ta­joh­ta­jak­si Hä­mee­seen

17.03.2022 13:38 2
Tilaajille
Inarikin valittaa metsästysrajoituksista Urho Kekkosen kansallispuistossa

Ina­ri­kin va­lit­taa met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

22.02.2022 13:59 8
Tilaajille
Ivalossa Koivikon palvelutalossa todettu usealla asukkaalla koronatartunta, altistuneita on runsaasti

Iva­los­sa Koi­vi­kon pal­ve­lu­ta­los­sa todettu usealla asuk­kaal­la ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta on run­saas­ti

14.01.2022 17:32
Tilaajille
Inarin kunta laajentaa maskisuositusta, Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla vierailukielto

Inarin kunta laa­jen­taa mas­ki­suo­si­tus­ta, Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la vie­rai­lu­kiel­to

07.01.2022 20:06 1
Tilaajille