Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kunnanvaltuusto
Pelloa johtaa jatkossa paluumuuttaja Katja Jaako-Körkkö – "Olen kiitollinen, että saan jatkaa pellolaisena Eero Ylitalon pestiä"

Pelloa johtaa jat­kos­sa pa­luu­muut­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö – "O­len kii­tol­li­nen, että saan jatkaa pel­lo­lai­se­na Eero Yli­ta­lon pestiä"

20.03.2023 19:17 6
Tilaajille
Savukosken valtuusto nosti paikallisiksi arvoiksi luonnonvarat, kiireettömyyden ja yhteisöllisyyden

Sa­vu­kos­ken val­tuus­to nosti pai­kal­li­sik­si ar­voik­si luon­non­va­rat, kii­reet­tö­myy­den ja yh­tei­söl­li­syy­den

20.12.2022 19:00 1
Tilaajille
Ylitornion valtuusto siunasi lakkautuspäätöksen: koulutyö Kaulirannassa loppuu syksyllä

Yli­tor­nion val­tuus­to siunasi lak­kau­tus­pää­tök­sen: kou­lu­työ Kau­li­ran­nas­sa loppuu syk­syl­lä

19.12.2022 16:44
Tilaajille
Kyläkouluilla on yhteinen koulupäivä – Ylitorniolla Raanujärven ja Mellakosken koulujen oppilaat jakavat yhteisen kiertävän luokanopettajan

Ky­lä­kou­luil­la on yh­tei­nen kou­lu­päi­vä – Yli­tor­niol­la Raa­nu­jär­ven ja Mel­la­kos­ken kou­lu­jen op­pi­laat jakavat yh­tei­sen kier­tä­vän luo­kan­opet­ta­jan

11.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Savukoski–silimäni terhän! -iskulause valtuuston valinta kuntastrategiaan – kirjasto-liikuntasalin peruskorjauksen määräraha siirtyi eteenpäin

Sa­vu­kos­ki–­si­li­mä­ni terhän! -is­ku­lau­se val­tuus­ton valinta kun­ta­stra­te­giaan – ­kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jauk­sen mää­rä­ra­ha siirtyi eteen­päin

28.11.2022 21:49 3
Tilaajille
Tommi Kasurinen on Inarin uusi kunnanjohtaja – "Otan tehtävän vastaan erittäin innostuneena, mutta nöyrin mielin"

Tommi Ka­su­ri­nen on Inarin uusi kun­nan­joh­ta­ja – "O­tan teh­tä­vän vastaan erit­täin in­nos­tu­nee­na, mutta nöyrin mielin"

14.10.2022 15:27 8
Tilaajille
Sallassa toivotaan alennusta asumiskuluihin ja kaavoitetaan lisää tuulivoimaa

Sal­las­sa toi­vo­taan alen­nus­ta asu­mis­ku­lui­hin ja kaa­voi­te­taan lisää tuu­li­voi­maa

26.09.2022 21:52
Tilaajille
Ranualle ollaan rakentamassa uusi koulu – rakentaminen alkaisi ensi keväänä ja maksaisi liki yhdeksän miljoonaa euroa

Ra­nual­le ollaan ra­ken­ta­mas­sa uusi koulu – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi keväänä ja mak­sai­si liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

15.09.2022 15:18
Tilaajille
Tervolassa esitetään vauvarahan korotusta – syntymävuonna maksettaisiin 2 000 euroa

Ter­vo­las­sa esi­te­tään vau­va­ra­han ko­ro­tus­ta – ­syn­ty­mä­vuon­na mak­set­tai­siin 2 000 euroa

15.09.2022 14:57
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuokratalot haluaa purkaa Keltaisen talon

Pel­ko­sen­nie­men Vuok­ra­ta­lot haluaa purkaa Kel­tai­sen talon

12.09.2022 15:37
Tilaajille
Pelkosenniemi kantaa huolta ympäristöterveydenhuollon tilasta: "Monen ihmisen elinkeino on kytköksissä niihin asioihin"

Pel­ko­sen­nie­mi kantaa huolta ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon ti­las­ta: "Monen ihmisen elin­kei­no on kyt­kök­sis­sä niihin asioi­hin"

18.08.2022 21:17
Tilaajille
Kolarin määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi on valittu virkaa tehnyt Hannu Haapala: Ylläksen osayleiskaava, monitoimitalon rahoitus ja hyvinvointialuesiirtymän jälkeinen organisaatio ovat syksyn merkittäviä asioita

Kolarin mää­rä­ai­kai­sek­si kun­nan­joh­ta­jak­si on valittu virkaa tehnyt Hannu Haa­pa­la: Yl­läk­sen osay­leis­kaa­va, mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­hoi­tus ja hy­vin­voin­ti­alue­siir­ty­män jäl­kei­nen or­ga­ni­saa­tio ovat syksyn mer­kit­tä­viä asioita

11.08.2022 18:12 2
Tilaajille
Kemijärvi laittaa vuokrataloyhtiön talouden kuntoon – kaupunginhallituksen vetoomukset kuntatalouden huonoon tilanteeseen eivät saaneet riittävästi kannatusta

Ke­mi­jär­vi laittaa vuok­ra­ta­lo­yh­tiön ta­lou­den kuntoon – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­too­muk­set kun­ta­ta­lou­den huonoon ti­lan­tee­seen eivät saaneet riit­tä­väs­ti kan­na­tus­ta

30.06.2022 21:49
Tilaajille
Ranua myönsi lainantakauksen eläinpuistolle – asia oli käsittelyssä jo toistamiseen huomioimatta jääneiden EU:n valtiontukisäädösten vuoksi

Ranua myönsi lai­nan­ta­kauk­sen eläin­puis­tol­le – asia oli kä­sit­te­lys­sä jo tois­ta­mi­seen huo­mioi­mat­ta jää­nei­den EU:n val­tion­tu­ki­sää­dös­ten vuoksi

13.06.2022 21:12
Tilaajille
Kolarin kunnanvaltuusto valitsi Tiina Piirilän hallintojohtajaksi – sosiaaliohjaajan ja kolmen lähihoitajan toimen palkkakustannuksiin 60 500 euroa lisärahaa

Kolarin kun­nan­val­tuus­to valitsi Tiina Pii­ri­län hal­lin­to­joh­ta­jak­si – so­siaa­li­oh­jaa­jan ja kolmen lä­hi­hoi­ta­jan toimen palk­ka­kus­tan­nuk­siin 60 500 euroa li­sä­ra­haa

12.05.2022 21:30
Tilaajille
Pelkosenniemi myi Kuusirannan 295 000 eurolla ja päätti tonttihinnastosta

Pel­ko­sen­nie­mi myi Kuu­si­ran­nan 295 000 eurolla ja päätti tont­ti­hin­nas­tos­ta

12.05.2022 20:40
Tilaajille
Yksi ääni ratkaisi – Inarin valtuusto torppasi miljoonahotellin rakentamisen Inarijärven rantaan

Yksi ääni rat­kai­si – Inarin val­tuus­to torp­pa­si mil­joo­na­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

07.04.2022 17:02 38
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus otti kohutussa teatteriasiassa aikalisän: "Tarvitaan perusteellista tietoa"

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus otti ko­hu­tus­sa teat­te­ri­asias­sa ai­ka­li­sän: "Tar­vi­taan pe­rus­teel­lis­ta tietoa"

28.03.2022 20:53 1
Tilaajille
Ranuan valtuusto lisäsi yläkoulu-lukiolle suunnittelurahaa 100 000 euroa

Ranuan val­tuus­to lisäsi ylä­kou­lu-lu­kiol­le suun­nit­te­lu­ra­haa 100 000 euroa

20.12.2021 16:48 1
Tilaajille
Tanja Joonasta Ylitornion valtuuston puheenjohtaja – Jouni Ollikkala johtaa kunnanhallitusta kaksi kautta, Regina Savolainen seuraavat kaksi kautta

Tanja Joo­nas­ta Yli­tor­nion val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Jouni Ol­lik­ka­la johtaa kun­nan­hal­li­tus­ta kaksi kautta, Regina Sa­vo­lai­nen seu­raa­vat kaksi kautta

30.08.2021 20:36 1
Tilaajille