Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Junat
"Läheltä piti -tilanteita kyllä on liikaa", sanoo veturinkuljettaja – alkuviikosta moottorikelkka jäi jumiin tasoristeykseen ja tuhoutui törmäyksessä junan kanssa

"Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta kyllä on lii­kaa", sanoo ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja – al­ku­vii­kos­ta moot­to­ri­kelk­ka jäi jumiin ta­so­ris­teyk­seen ja tu­hou­tui tör­mäyk­ses­sä junan kanssa

06.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Iin junaonnettomuus

Iin ju­na­on­net­to­muus

03.01.2023 19:15
Tilaajille
Juna2

Juna2

03.01.2023 19:14
Tilaajille
Junalippuja pohjoiseen varataan joulun alla vilkkaammin kuin vuosi sitten – yöjunavuoroihin lisäys sesongin ajaksi

Ju­na­lip­pu­ja poh­joi­seen va­ra­taan joulun alla vilk­kaam­min kuin vuosi sitten – yö­ju­na­vuo­roi­hin lisäys se­son­gin ajaksi

12.12.2022 17:17
Tilaajille
"Rikki, likaisia ja pahanhajuisia", kuvailee matkustaja Rovaniemen rautatieaseman matkatavaralokeroita – VR lupaa uudet lokerot hiihtolomasesongiksi

"Rikki, li­kai­sia ja pa­han­ha­jui­sia", ku­vai­lee mat­kus­ta­ja Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­man mat­ka­ta­va­ra­lo­ke­roi­ta – VR lupaa uudet lokerot hiih­to­lo­ma­se­son­gik­si

09.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Junan hajut pyrkivät nenästä nielun kautta sieluun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Junan hajut pyr­ki­vät nenästä nielun kautta sieluun

13.09.2022 07:30 2
Tilaajille
Kaukojunia myöhässä Helsingissä sattuneen sähköratavaurion vuoksi

Kau­ko­ju­nia myö­häs­sä Hel­sin­gis­sä sat­tu­neen säh­kö­ra­ta­vau­rion vuoksi

25.08.2022 18:04 1
Ukonilma aiheuttanut useita järjestelmävikoja Parkano-Seinäjoki välisellä rataosuudella – junat kulkevat 30–90 minuuttia myöhässä

Ukon­il­ma ai­heut­ta­nut useita jär­jes­tel­mä­vi­ko­ja Par­ka­no-Sei­nä­jo­ki vä­li­sel­lä ra­ta­osuu­del­la – junat kul­ke­vat 30–90 mi­nuut­tia myö­häs­sä

17.08.2022 16:10
Tilaajille
Autojuna keventää ajourakkaa – Ari Pajukosken kalareissu meni uusiksi ja tuli kalliimmaksi, kun junavuoro peruttiin

Au­to­ju­na ke­ven­tää ajo­urak­kaa – Ari Pa­ju­kos­ken ka­la­reis­su meni uusiksi ja tuli kal­liim­mak­si, kun ju­na­vuo­ro pe­rut­tiin

23.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Laiturinäytöt toimivat taas – rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmän häiriö korjattu

Lai­tu­ri­näy­töt toi­mi­vat taas – rau­ta­tei­den mat­kus­ta­ja­in­for­maa­tio­jär­jes­tel­män häiriö kor­jat­tu

20.07.2022 19:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­verk­ko­jen kunto vai­kut­taa lii­ken­nöin­nin te­hok­kuu­teen ja lopulta myös Suomen kil­pai­lu­ky­kyyn

19.07.2022 05:00
Tilaajille
Junarata ja yli 50 vuotta visioitu silta Suomesta Ruotsiin parantaisivat huoltovarmuutta – Venäjän uhka pakottaa etsimään uusia väyliä, jotka kohentaisivat Suomen turvallisuutta

Ju­na­ra­ta ja yli 50 vuotta vi­sioi­tu silta Suo­mes­ta Ruot­siin pa­ran­tai­si­vat huol­to­var­muut­ta – Venäjän uhka pa­kot­taa et­si­mään uusia väyliä, jotka ko­hen­tai­si­vat Suomen tur­val­li­suut­ta

16.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Junia korvattiin Oulu–Kemi-välillä kuitukaapelin korjaustöiden vuoksi – kaksi yöjunaa saapui määräasemille noin kolme tuntia myöhässä

Junia kor­vat­tiin Ou­lu–­Ke­mi-vä­lil­lä kui­tu­kaa­pe­lin kor­jaus­töi­den vuoksi – kaksi yöjunaa saapui mää­rä­ase­mil­le noin kolme tuntia myö­häs­sä

11.07.2022 16:00 2
Tilaajille

Toimi näin: Vasan vinkit bud­jet­ti­mat­kai­luun

08.07.2022 05:40
Tilaajille
Rikkoontunut tavarajuna haittasi Oulun ja Rovaniemen välistä junaliikennettä  – häiriö on nyt ohi

Rik­koon­tu­nut ta­va­ra­ju­na hait­ta­si Oulun ja Ro­va­nie­men välistä ju­na­lii­ken­net­tä – häiriö on nyt ohi

02.07.2022 13:35 4
Viivästyneen ratatyön aiheuttama junakaaos poiki kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Juhannuksen paluuliikennettä massiivisesti häirinneet ratatyöt olivat huonosti toteutettuja"

Vii­väs­ty­neen ra­ta­työn ai­heut­ta­ma ju­na­kaaos poiki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sel­le: "Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­net­tä mas­sii­vi­ses­ti häi­rin­neet ra­ta­työt olivat huo­nos­ti to­teu­tet­tu­ja"

28.06.2022 13:55
Tilaajille
Junan vaunu tyhjennettiin savuhavainnon vuoksi Simossa

Junan vaunu tyh­jen­net­tiin sa­vu­ha­vain­non vuoksi Simossa

11.06.2022 08:16
Ratatöitä tehdään kesällä viime vuotta enemmän – katso listaus Pohjois-Suomen rataremonteista

Ra­ta­töi­tä tehdään kesällä viime vuotta enemmän – katso listaus Poh­jois-Suo­men ra­ta­re­mon­teis­ta

27.05.2022 13:53
Tilaajille
Tervolalaisen Päivin kotirauha radan varressa uhkaa mennä tasoristeysmuutosten vuoksi – puut aiotaan kaataa ja ikkunan alle tulee tie

Ter­vo­la­lai­sen Päivin ko­ti­rau­ha radan var­res­sa uhkaa mennä ta­so­ris­teys­muu­tos­ten vuoksi – puut aiotaan kaataa ja ikkunan alle tulee tie

07.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Allegro-junalla Pietarista Helsinkiin ja lentäen Nizzaan – "Venäjällä on paljon ihmisiä, jotka eivät hyväksy hallintomme toimia"

Al­leg­ro-ju­nal­la Pie­ta­ris­ta Hel­sin­kiin ja lentäen Nizzaan – "Ve­nä­jäl­lä on paljon ih­mi­siä, jotka eivät hyväksy hal­lin­tom­me toimia"

04.03.2022 13:22 6
Tilaajille