Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Arktinen alue
Mepit: Arktisella alueella tarvitaan rauhaa ja jännitteiden lieventämistä

Mepit: Ark­ti­sel­la alueel­la tar­vi­taan rauhaa ja jän­nit­tei­den lie­ven­tä­mis­tä

08.10.2021 11:29
Tilaajille
Outi Snellman on ollut jo 20 vuotta pyöreän kartan ääressä, kiitos Mihail Gorbatšovin pitkän puheen Murmanskissa vuonna 1987

Outi Snell­man on ollut jo 20 vuotta pyöreän kartan ää­res­sä, kiitos Mihail Gor­ba­tšo­vin pitkän puheen Mur­mans­kis­sa vuonna 1987

30.08.2021 13:57
Tilaajille
Pohjoisen kirkkaat vedet tummuvat, talvet lyhenevät ja lumisateet sakenevat – Näin Arktisen alueen lämpeneminen kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään

Poh­joi­sen kirk­kaat vedet tum­mu­vat, talvet ly­he­ne­vät ja lu­mi­sa­teet sa­ke­ne­vat – Näin Ark­ti­sen alueen läm­pe­ne­mi­nen kiih­dyt­tää il­mas­ton­muu­tos­ta en­ti­ses­tään

26.06.2021 07:00 14
Tilaajille
Arktisen alueen merijää sulaa aiemmin luultua nopeammin

Ark­ti­sen alueen merijää sulaa aiemmin luultua no­peam­min

04.06.2021 11:09 2
Sotilaallinen jännitys saattaa kasvaa pohjoisessa – luonnonvarat ja uudet kulkureitit houkuttavat arktisella alueella

So­ti­laal­li­nen jän­ni­tys saattaa kasvaa poh­joi­ses­sa – luon­non­va­rat ja uudet kul­ku­rei­tit hou­kut­ta­vat ark­ti­sel­la alueel­la

24.05.2021 08:08
Tilaajille
Arktinen neuvosto löysi jälleen yhteisen sävelen, ainakin puheiden tasolla – Ulkoministerit tapasivat Islannissa

Ark­ti­nen neu­vos­to löysi jälleen yh­tei­sen sä­ve­len, ainakin pu­hei­den tasolla – Ul­ko­mi­nis­te­rit ta­pa­si­vat Is­lan­nis­sa

20.05.2021 19:26
Arktisen alueen tilanne on entistä huolestuttavampi: Lämpötila nousee kolminkertaista vauhtia muuhun maailmaan nähden, uhkana myös ympäristömyrkyt ja elohopea

Ark­ti­sen alueen tilanne on entistä huo­les­tut­ta­vam­pi: Läm­pö­ti­la nousee kol­min­ker­tais­ta vauhtia muuhun maail­maan nähden, uhkana myös ym­pä­ris­tö­myr­kyt ja elo­ho­pea

20.05.2021 17:12
Tilaajille
Uutisanalyysi: Sauli Niinistö haluaisi yhä isännöidä arktista huippukokousta, mutta voiko se onnistua? – Sotilaiden tulo neuvottelupöytään olisi riski, turvallisin puheenaihe puolestaan ilmastonmuutos

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sauli Nii­nis­tö ha­luai­si yhä isän­nöi­dä ark­tis­ta huip­pu­ko­kous­ta, mutta voiko se on­nis­tua? – So­ti­lai­den tulo neu­vot­te­lu­pöy­tään olisi riski, tur­val­li­sin pu­heen­ai­he puo­les­taan il­mas­ton­muu­tos

10.04.2021 07:50
Tilaajille
Eliniän nostaminen, soteuudistus, asevoimien modernisointi, ydinjätteiden siivoaminen – Asiantuntija kertoo, miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita Venäjän arktisesta strategiasta

Eliniän nos­ta­mi­nen, so­teuu­dis­tus, ase­voi­mien mo­der­ni­soin­ti, ydin­jät­tei­den sii­voa­mi­nen – Asian­tun­ti­ja kertoo, miksi meidän pitäisi olla kiin­nos­tu­nei­ta Venäjän ark­ti­ses­ta stra­te­gias­ta

20.03.2021 06:00
Tilaajille
Arktisen keskuksen uudelle johtajalle Lappi tuli tutuksi Kittilän Särestössä

Ark­ti­sen kes­kuk­sen uudelle joh­ta­jal­le Lappi tuli tutuksi Kit­ti­län Sä­res­tös­sä

07.02.2021 19:23 5
Tilaajille
Kirkkoniemen harrastejääkiekkojoukkue ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi – suomalainen tuotantoyhtiö rakentamassa ilmiötä

Kirk­ko­nie­men har­ras­te­jää­kiek­ko­jouk­kue ehdolla Nobelin rau­han­pal­kin­non saa­jak­si – suo­ma­lai­nen tuo­tan­to­yh­tiö ra­ken­ta­mas­sa ilmiötä

29.01.2021 08:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU tar­vit­see ark­ti­sen he­rä­tyk­sen

23.11.2020 05:25
Tilaajille
Näkökulma: Venäjä ottaa sulavan Arktiksen vastaan avosylin, ja se on pelottava viesti meille kaikille

Nä­kö­kul­ma: Venäjä ottaa sulavan Ark­tik­sen vastaan avo­sy­lin, ja se on pe­lot­ta­va viesti meille kai­kil­le

19.10.2020 06:00
Tilaajille
Pohjoisen napajään reuna vetäytyi muutama päivä sitten kauemmas Suomesta kuin koskaan – jää suli kesän lopuksi ennätystahtia

Poh­joi­sen na­pa­jään reuna ve­täy­tyi muutama päivä sitten kauem­mas Suo­mes­ta kuin koskaan – jää suli kesän lopuksi en­nä­tys­tah­tia

18.09.2020 19:46
Tilaajille
Uusi hanke pyrkii ratkaisemaan maankäytöllisiä konflikteja arktisilla alueilla – Suomessa keskitytään metsätalouden, turismin ja kaivosteollisuuden ongelmiin

Uusi hanke pyrkii rat­kai­se­maan maan­käy­töl­li­siä konf­lik­te­ja ark­ti­sil­la alueil­la – Suo­mes­sa kes­ki­ty­tään met­sä­ta­lou­den, tu­ris­min ja kai­vos­teol­li­suu­den on­gel­miin

06.08.2020 09:51
Tilaajille