Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arktinen alue
Rovaniemellä hierotaan arktista yhteistyötä muuttuneissa olosuhteissa: Venäjä on joukosta poissa, ja ilmastonmuutoksesta on tullut yhä pahempi uhka

Ro­va­nie­mel­lä hie­ro­taan ark­tis­ta yh­teis­työ­tä muut­tu­neis­sa olo­suh­teis­sa: Venäjä on jou­kos­ta poissa, ja il­mas­ton­muu­tok­ses­ta on tullut yhä pahempi uhka

14.11.2023 17:59
Tilaajille
Kiina ei liiku Jäämerellä vain raha mielessä – "Ensin tulevat kauppalaivat, sitten sotalaivat"

Kiina ei liiku Jää­me­rel­lä vain raha mie­les­sä – "Ensin tulevat kaup­pa­lai­vat, sitten so­ta­lai­vat"

11.11.2023 18:30 3
Tilaajille
Heikentynyt Venäjä houkuttelee Kiinaa ottamaan siivun pohjoisesta – luonnonvarojen perässä tulevat myös sotavoimat

Hei­ken­ty­nyt Venäjä hou­kut­te­lee Kiinaa ot­ta­maan siivun poh­joi­ses­ta – luon­non­va­ro­jen perässä tulevat myös so­ta­voi­mat

14.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Arktisen alueen euroviisuilla yhdistyvät laulu ja yhteisöllisyys – Áilu Valle ja Aleksi Niittyvuopio edustavat Suomea

Ark­ti­sen alueen eu­ro­vii­suil­la yh­dis­ty­vät laulu ja yh­tei­söl­li­syys – Áilu Valle ja Aleksi Niit­ty­vuo­pio edus­ta­vat Suomea

09.08.2023 13:48
Tilaajille
Valtteri Hyökyn työvuoro Jäämerellä kestää yli kuukauden – aamun 79 sääennustetta kertovat, lähdetäänkö tänään jahtaamaan Amazonin kokoista luonnonilmiötä

Valt­te­ri Hyökyn työ­vuo­ro Jää­me­rel­lä kestää yli kuu­kau­den – aamun 79 sää­en­nus­tet­ta ker­to­vat, läh­de­tään­kö tänään jah­taa­maan Ama­zo­nin ko­kois­ta luon­non­il­miö­tä

13.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen johtaa EU:n vih­reään siir­ty­mään

11.05.2023 05:00 4
EU-komissaari Jutta Urpilainen toi kansainvälisen tiiminsä Rovaniemelle – Brysselistä katsottuna koko arktinen alue on nyt kiinnostavampi kuin koskaan

EU-ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­nen toi kan­sain­vä­li­sen tii­min­sä Ro­va­nie­mel­le – Brys­se­lis­tä kat­sot­tu­na koko ark­ti­nen alue on nyt kiin­nos­ta­vam­pi kuin koskaan

21.04.2023 17:07 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ark­ti­nen alue EU-po­li­tii­kan kes­kiöön

01.03.2023 04:00
Rovaniemellä vieraileva presidentti Niinistö puhuu Arktikumissa ilmastonmuutoksen vaikutuksista – katso suora lähetys kello 11

Ro­va­nie­mel­lä vie­rai­le­va pre­si­dent­ti Nii­nis­tö puhuu Ark­ti­ku­mis­sa il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta – katso suora lähetys kello 11

09.02.2023 10:52
Tilaajille
Korkealentoa: Onneksi on Arktikum – sen rakentaneet Suomi ja Rovaniemi olivat aikaansa edellä
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Onneksi on Ark­ti­kum – sen ra­ken­ta­neet Suomi ja Ro­va­nie­mi olivat ai­kaan­sa edellä

19.01.2023 09:56 1
Tilaajille
100 miljoonan markan lasiputki rakennettiin Ounasjoen varteen suurin odotuksin – tällainen on 30 vuotta täyttävä Arktikum

100 mil­joo­nan markan la­si­put­ki ra­ken­net­tiin Ou­nas­joen varteen suurin odo­tuk­sin – täl­lai­nen on 30 vuotta täyt­tä­vä Ark­ti­kum

04.12.2022 12:00 17
Tilaajille
Arktisen merijään vähäisyys osoittaa ilmastonmuutoksen pohjolassa – syyskuun mittaustulos oli nykymittareilla jälleen tavallisen vähäjäinen

Ark­ti­sen me­ri­jään vä­häi­syys osoit­taa il­mas­ton­muu­tok­sen poh­jo­las­sa – syys­kuun mit­taus­tu­los oli ny­ky­mit­ta­reil­la jälleen ta­val­li­sen vä­hä­jäi­nen

04.11.2022 11:17 1
Tilaajille
Arktinen aluekin kärsii sodasta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyyssijana – Arktinen keskus teki valtioneuvostolle selvityksen Suomen uudesta roolista

Ark­ti­nen aluekin kärsii so­das­ta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyys­si­ja­na – Ark­ti­nen keskus teki val­tio­neu­vos­tol­le sel­vi­tyk­sen Suomen uudesta roo­lis­ta

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Valkoinen talo julkisti arktisen strategiapaperin, joka korostaa pohjoisen alueiden merkitystä USA:lle

Val­koi­nen talo jul­kis­ti ark­ti­sen stra­te­gia­pa­pe­rin, joka ko­ros­taa poh­joi­sen aluei­den mer­ki­tys­tä USA:lle

07.10.2022 17:30
Tilaajille
Suomalaistutkimus: Arktiset alueet lämpenevät lähes neljä kertaa nopeammin kuin muu maapallo

Suo­ma­lais­tut­ki­mus: Ark­ti­set alueet läm­pe­ne­vät lähes neljä kertaa no­peam­min kuin muu maa­pal­lo

15.08.2022 20:58 2
Pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat jättäneet ilmastonmuutoksen varjoonsa – planeettamme elinkelpoisuus on yhä uhattuna
Pääkirjoitus

Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

13.08.2022 05:00 9
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: Arktinen alue on lämmennyt neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin

Il­ma­tie­teen laitos: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

11.08.2022 21:26 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nato tuo muu­tok­sia poh­joi­seen

13.06.2022 05:00
Tilaajille
Sotatieteellisen seuran seminaari Rovaniemellä pureutuu arktisen alueen sotilaspolitiikkaan

So­ta­tie­teel­li­sen seuran se­mi­naa­ri Ro­va­nie­mel­lä pu­reu­tuu ark­ti­sen alueen so­ti­las­po­li­tiik­kaan

18.05.2022 18:31
Tilaajille
Asetelma selkiytyy Pohjolassa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suunnitella puolustustaan

Ase­tel­ma sel­kiy­tyy Poh­jo­las­sa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suun­ni­tel­la puo­lus­tus­taan

16.05.2022 06:30
Tilaajille