Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Jäänmurtajat
Kaikki jäänmurtajat ovat pian töissä – "Koko kaluston mobilisointi on merkki kovemmasta talvesta"

Kaikki jään­mur­ta­jat ovat pian töissä – "Koko ka­lus­ton mo­bi­li­soin­ti on merkki ko­vem­mas­ta tal­ves­ta"

09.01.2024 08:54
Tilaajille
Kemin matkailu hankkii toisen aluksen Sampon rinnalle

Kemin mat­kai­lu hankkii toisen aluksen Sampon rin­nal­le

14.06.2023 15:45
Kemiin tulee ensi talveksi uusi jäänmurtaja – matkailuyhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa risteilytoiminta

Kemiin tulee ensi tal­vek­si uusi jään­mur­ta­ja – mat­kai­lu­yh­tiön ta­voit­tee­na on kak­sin­ker­tais­taa ris­tei­ly­toi­min­ta

14.06.2023 09:29
Tilaajille
Otso palasi ajoissa satamaan – leuto sää teki jäänmurtokaudesta tavallista lyhemmän ja merten jääpeitteestä ohkaisen

Otso palasi ajoissa sa­ta­maan – leuto sää teki jään­mur­to­kau­des­ta ta­val­lis­ta ly­hem­män ja merten jää­peit­tees­tä oh­kai­sen

02.06.2023 15:00
Tilaajille
M/S Kökar tuuraa Sampoa – "Onhan tämä ihan pikkuinen Sampoon verrattuna, nimenomaan pikkuveli"

M/S Kökar tuuraa Sampoa – "On­han tämä ihan pik­kui­nen Sampoon ver­rat­tu­na, ni­men­omaan pik­ku­ve­li"

11.01.2023 15:25
Jäänmurtokausi alkaa Perämerellä – jäätä murtamaan saapuu jäänmurtaja Otso

Jään­mur­to­kau­si alkaa Pe­rä­me­rel­lä – jäätä mur­ta­maan saapuu jään­mur­ta­ja Otso

09.12.2022 17:11
Tilaajille
Jäänmurtaja Otso aloittaa talvityönsä perämerellä Kemin, Tornion ja Oulun alueella

Jään­mur­ta­ja Otso aloit­taa tal­vi­työn­sä pe­rä­me­rel­lä Kemin, Tornion ja Oulun alueel­la

03.12.2021 13:38
Tilaajille
Merenkulkijaliitot huolissaan EU:n ilmastopaketin vaikutuksista etenkin Pohjois-Suomen talvimerenkululle – "Pahimmillaan maasta saattaa kadota kokonaisia tehtaita ja satamia"

Me­ren­kul­ki­ja­lii­tot huo­lis­saan EU:n il­mas­to­pa­ke­tin vai­ku­tuk­sis­ta etenkin Poh­jois-Suo­men tal­vi­me­ren­ku­lul­le – "Pa­him­mil­laan maasta saattaa kadota ko­ko­nai­sia teh­tai­ta ja sa­ta­mia"

26.10.2021 22:40
Tilaajille
Jäänmurtajille on Perämerellä vielä töitä – jäätalvi jatkuu merellä, rantajäät alkavat kuitenkin jo haurastua

Jään­mur­ta­jil­le on Pe­rä­me­rel­lä vielä töitä – jää­tal­vi jatkuu me­rel­lä, ran­ta­jäät alkavat kui­ten­kin jo hau­ras­tua

21.04.2021 18:00
Tilaajille
Oheneva jääpeite ei hyydytä Suomen arktista bisnestä – kasvua luo Koillisväylän aukeaminen ympärivuotiseen käyttöön

Oheneva jää­pei­te ei hyydytä Suomen ark­tis­ta bis­nes­tä – kasvua luo Koil­lis­väy­län au­kea­mi­nen ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön

02.12.2020 07:30
Tilaajille
Suomi ja Ruotsi hankkivat kenties yhteisiä jäänmurtajia – seuraavan sukupolven murtajat poikkeavat vanhoista monin tavoin

Suomi ja Ruotsi hank­ki­vat kenties yh­tei­siä jään­mur­ta­jia – seu­raa­van su­ku­pol­ven mur­ta­jat poik­kea­vat van­hois­ta monin tavoin

02.11.2020 14:35
Suomi ja Ruotsi sopivat uusien jäänmurtajien suunnittelusta

Suomi ja Ruotsi sopivat uusien jään­mur­ta­jien suun­nit­te­lus­ta

11.03.2020 08:12
Tilaajille
Kauppasumma konserniyhtiöltä toiselle: Kemin Matkailu osti vajaalla miljoonalla eurolla jäänmurtaja Sammon

Kaup­pa­sum­ma kon­ser­ni­yh­tiöl­tä toi­sel­le: Kemin Mat­kai­lu osti va­jaal­la mil­joo­nal­la eurolla jään­mur­ta­ja Sammon

08.01.2020 11:01
Tilaajille
Jäänmurtaja Sampo myyty Kemin Matkailulle

Jään­mur­ta­ja Sampo myyty Kemin Mat­kai­lul­le

03.01.2020 10:30
Tilaajille
Jäänmurtajista vasta Otso on Perämerellä töissä: "Kylmempi pakkasjakso on suurella todennäköisyydellä tulossa"

Jään­mur­ta­jis­ta vasta Otso on Pe­rä­me­rel­lä töissä: "Kyl­mem­pi pak­kas­jak­so on suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä tu­los­sa"

03.01.2020 06:00
Tilaajille