Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Työvoimapula
Kuukausi
Tuula Haatainen haluaa marjanpoimijat työsuhteisiksi, vaikka se ajaisi marjayritykset ahtaalle – työministerin Rovaniemen-vierailulla pohdittiin työvoimapulaa

Tuula Haa­tai­nen haluaa mar­jan­poi­mi­jat työ­suh­tei­sik­si, vaikka se ajaisi mar­ja­yri­tyk­set ah­taal­le – työ­mi­nis­te­rin Ro­va­nie­men-vie­rai­lul­la poh­dit­tiin työ­voi­ma­pu­laa

25.01.2023 20:30 5
Tilaajille
Ikääntyvällä Suomella on edessään ankeat ajat – viisas päättäjä varautuu jo elintason laskuun ja hyvinvointipalveluiden karsimiseen
Pääkirjoitus

Ikään­ty­väl­lä Suo­mel­la on edes­sään ankeat ajat – viisas päät­tä­jä va­rau­tuu jo elin­ta­son laskuun ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den kar­si­mi­seen

22.01.2023 16:07 20
Tilaajille
Saa olla metsässä ja ihan yksin – metsäalan koulutukset ovat suosittuja, mutta yksinäinen työ ja kovat vaatimukset ajavat ammattilaisia muualle

Saa olla met­säs­sä ja ihan yksin – met­sä­alan kou­lu­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja, mutta yk­si­näi­nen työ ja kovat vaa­ti­muk­set ajavat am­mat­ti­lai­sia muualle

20.01.2023 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen pe­las­ta­mi­nen ei ydin­fy­siik­kaa

20.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkkä lu­pa­me­net­te­lyn no­peut­ta­mi­nen ei riitä

13.01.2023 18:11
Tilaajille
Suomessa asuu tuhansia koulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seurasimme kolmen hoitoalalle tähtäävän opiskelijan arkea Rovaniemellä

Suo­mes­sa asuu tu­han­sia kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seu­ra­sim­me kolmen hoi­to­alal­le täh­tää­vän opis­ke­li­jan arkea Ro­va­nie­mel­lä

05.01.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Siivoojien löytäminen on Lapissa todella haasteellista – ukrainalaisista maahanmuuttajista on saatu jonkin verran apua tilanteeseen

Sii­voo­jien löy­tä­mi­nen on Lapissa todella haas­teel­lis­ta – uk­rai­na­lai­sis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta on saatu jonkin verran apua ti­lan­tee­seen

22.12.2022 05:00 9
Tilaajille
Karkotusvirastosta on tehtävä tervetulovirasto, joka ei keskity sulkemaan ovia vaan avaamaan niitä
Kolumni

Kar­ko­tus­vi­ras­tos­ta on tehtävä ter­ve­tu­lo­vi­ras­to, joka ei keskity sul­ke­maan ovia vaan avaa­maan niitä

19.12.2022 06:30
Tilaajille
Keskustan Markus Lohi eläkeläisten kannustamisesta jatkamaan töitä: "Laitetaan niin kova kannustin verotukseen, että se tuntuu käteen jäävässä tulossa kunnolla"

Kes­kus­tan Markus Lohi elä­ke­läis­ten kan­nus­ta­mi­ses­ta jat­ka­maan töitä: "Lai­te­taan niin kova kan­nus­tin ve­ro­tuk­seen, että se tuntuu käteen jää­väs­sä tulossa kun­nol­la"

17.12.2022 14:13 35
Joka kolmas Lapissa asuva eläkeläinen on saanut työtarjouksen, kertoo Kevan tutkimus – kiinnostus eläkkeellä työskentelyyn on kasvanut merkittävästi

Joka kolmas Lapissa asuva elä­ke­läi­nen on saanut työ­tar­jouk­sen, kertoo Kevan tut­ki­mus – kiin­nos­tus eläk­keel­lä työs­ken­te­lyyn on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti

16.12.2022 07:00 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on tehnyt yllätystarkastuksen jokaiseen Pilkkeen päiväkotiin ja antanut epäkohdista huomautuksen – pulaa ollut jopa johtajista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on tehnyt yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen jo­kai­seen Pilk­keen päi­vä­ko­tiin ja antanut epä­koh­dis­ta huo­mau­tuk­sen – pulaa ollut jopa joh­ta­jis­ta

25.11.2022 19:53 8
Tilaajille
Katso OSAO:n oppilaiden ja opettajan mietteitä kokkikoulutuksesta, videolta löytyy myös helppo reseptivinkki!

Katso OSAO:n op­pi­lai­den ja opet­ta­jan miet­tei­tä kok­ki­kou­lu­tuk­ses­ta, vi­deol­ta löytyy myös helppo re­sep­ti­vink­ki!

20.11.2022 06:30
Tilaajille
Kokiksi valmistuvat viedään käsistä – Aleksi Laurilalla on tiedossa jo monta työpaikkaa, videolta kuulet myös herkullisen yrttiöljyn reseptin

Kokiksi val­mis­tu­vat viedään käsistä – Aleksi Lau­ri­lal­la on tie­dos­sa jo monta työ­paik­kaa, vi­deol­ta kuulet myös her­kul­li­sen yrt­ti­öl­jyn re­sep­tin

20.11.2022 06:30 3
Tilaajille
Työvoimapulasta puhumisen sijasta on ryhdyttävä vihdoin tekoihin – nyt on korkein aika purkaa esteet työperäiseltä maahanmuutolta
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­las­ta pu­hu­mi­sen sijasta on ryh­dyt­tä­vä vihdoin te­koi­hin – nyt on korkein aika purkaa esteet työ­pe­räi­sel­tä maa­han­muu­tol­ta

16.11.2022 04:00 6
Tilaajille
Uutisanalyysi: Hoitajien palkkaratkaisu jätti varhaiskasvatuksen lastenhoitajat nuolemaan näppejään – nyt päiväkotien työvoimapula pakottaa kunnat pohtimaan paikallisia palkankorotuksia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Hoi­ta­jien palk­ka­rat­kai­su jätti var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jat nuo­le­maan näp­pe­jään – nyt päi­vä­ko­tien työ­voi­ma­pu­la pa­kot­taa kunnat poh­ti­maan pai­kal­li­sia pal­kan­ko­ro­tuk­sia

04.11.2022 19:30 5
Tilaajille
Analyysi: Lääkäreiden koulutuspaikkojen lisäämisestä puhutaan kunnolla vasta nyt, kun lääkäripula on levinnyt pääkaupunkiseudulle – ensi vuonna tilanne uhkaa kiristyä

Ana­lyy­si: Lää­kä­rei­den kou­lu­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­ses­tä pu­hu­taan kun­nol­la vasta nyt, kun lää­kä­ri­pu­la on le­vin­nyt pää­kau­pun­ki­seu­dul­le – ensi vuonna tilanne uhkaa ki­ris­tyä

04.11.2022 18:30 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Opiskelijan kohtaaminen työssäoppimisjaksoilla on tärkeää – hän voi olla tuleva työntekijä tai menetetty sellainen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Opis­ke­li­jan koh­taa­mi­nen työs­sä­op­pi­mis­jak­soil­la on tär­keää – hän voi olla tuleva työn­te­ki­jä tai me­ne­tet­ty sel­lai­nen

01.11.2022 15:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika hoitaa koh­taan­to-on­gel­ma

31.10.2022 05:00
Tilaajille
Työntekijöitä tarvitaan, mutta Itä-Lapissa on hakijapula – yritykset ja työnhakijat kohtasivat rekrytapahtumassa Kemijärvellä

Työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan, mutta Itä-La­pis­sa on ha­ki­ja­pu­la – y­ri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat koh­ta­si­vat rek­ry­ta­pah­tu­mas­sa Ke­mi­jär­vel­lä

27.10.2022 17:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­ko­tien toi­min­ta on tur­vat­ta­va

25.10.2022 21:42
Tilaajille