Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Akkuteollisuus
Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 miljardin euron investointeja – mutta mistä löytyvät alalle tarvittavat 9 000 uutta käsiparia?

Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 mil­jar­din euron in­ves­toin­te­ja – mutta mistä löy­ty­vät alalle tar­vit­ta­vat 9 000 uutta kä­si­pa­ria?

11.11.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka vi­her­siir­ty­mäs­tä tuli vi­her­taan­tu­ma

09.08.2023 05:00 9
Akkumateriaalitehtaiden jätevedet ovat uhka Itämerelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ak­ku­ma­te­riaa­li­teh­tai­den jä­te­ve­det ovat uhka Itä­me­rel­le

26.07.2023 05:00 1
Sähköautoista tulee kotien vara-akkuja – kaksisuuntainen lataus mahdollistaa halvan sähkön hyödyntämisen silloinkin, kun hinnat ovat huipussaan

Säh­kö­au­tois­ta tulee kotien va­ra-ak­ku­ja – kak­si­suun­tai­nen lataus mah­dol­lis­taa halvan sähkön hyö­dyn­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun hinnat ovat hui­pus­saan

19.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Metallipula uhkaa vihreää siirtymää – "Päästöttömän energiantuotannon kasvattaminen ei onnistu ilman uusia kaivoksia"

Me­tal­li­pu­la uhkaa vihreää siir­ty­mää – "Pääs­töt­tö­män ener­gian­tuo­tan­non kas­vat­ta­mi­nen ei onnistu ilman uusia kai­vok­sia"

26.12.2021 18:00 12
Tilaajille
Talga julkaisi lupaavia tuloksia grafiittiesiintymästään Tornionjoen latvoilla – LKAB vetäytyy silti

Talga jul­kai­si lu­paa­via tu­lok­sia gra­fiit­ti­esiin­ty­mäs­tään Tor­nion­joen lat­voil­la – LKAB ve­täy­tyy silti

07.12.2021 14:06
Tilaajille
Australialainen yhtiö aloittaa grafiitin koelouhinnan Tornionjoen latvoilla – Tavoitteena tuottaa Pohjois-Ruotsissa akkumateriaalia miljoonaan sähköautoon vuodessa

Aust­ra­lia­lai­nen yhtiö aloit­taa gra­fii­tin koe­lou­hin­nan Tor­nion­joen lat­voil­la – Ta­voit­tee­na tuottaa Poh­jois-Ruot­sis­sa ak­ku­ma­te­riaa­lia mil­joo­naan säh­kö­au­toon vuo­des­sa

03.09.2021 15:31 5
Tilaajille
Volvo lähti Northvoltin kelkkaan – miljardit vilisevät ja akkutehdas Perämeren länsirannalla vain kasvaa

Volvo lähti North­vol­tin kelk­kaan – mil­jar­dit vi­li­se­vät ja ak­ku­teh­das Pe­rä­me­ren län­si­ran­nal­la vain kasvaa

22.06.2021 11:27 2
Tilaajille
Pohjolan Voima suunnittelee ison sähkövaraston rakentamista – akkuihin perustuvan investoinnin suuruus on 20 miljoonaa euroa

Poh­jo­lan Voima suun­nit­te­lee ison säh­kö­va­ras­ton ra­ken­ta­mis­ta – ak­kui­hin pe­rus­tu­van in­ves­toin­nin suuruus on 20 mil­joo­naa euroa

27.04.2021 18:21
Tilaajille
Skellefteån akkutehtaalle tarvitaan 3000 työntekijää – uusille asukkaille etsitään asuntoja ja ystäviä

Skel­lef­teån ak­ku­teh­taal­le tar­vi­taan 3000 työn­te­ki­jää – uusille asuk­kail­le et­si­tään asun­to­ja ja ystäviä

16.03.2021 14:25 1
Tilaajille
Napapiirille suunnitellaan jättikokoista akkutehdasta Norjassa – miljardirahoitus haussa pörssistä

Na­pa­pii­ril­le suun­ni­tel­laan jät­ti­ko­kois­ta ak­ku­teh­das­ta Nor­jas­sa – mil­jar­di­ra­hoi­tus haussa pörs­sis­tä

29.01.2021 15:16 3
Tilaajille
Akkustrategia ehdottaa Suomeen akkulähettiläitä ja akkuinsinöörien koulutusta – "Yksi suurimmista mahdollisuuksista vuosikymmeniin"

Ak­ku­stra­te­gia eh­dot­taa Suomeen ak­ku­lä­het­ti­läi­tä ja ak­ku­in­si­nöö­rien kou­lu­tus­ta – "Yksi suu­rim­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vuo­si­kym­me­niin"

26.01.2021 13:29
Suomeen halutaan jopa miljardin euron investoinnit akkuteollisuuteen – 300 miljoonaa valtion rahaa vasta sysää hankkeet liikkeelle

Suomeen ha­lu­taan jopa mil­jar­din euron in­ves­toin­nit ak­ku­teol­li­suu­teen – 300 mil­joo­naa valtion rahaa vasta sysää hank­keet liik­keel­le

08.06.2020 06:00
Tilaajille
Akkukierrätys vauhtiin Suomessa – sähköautojen akkujen materiaaleja aletaan käyttää uudelleen, eivät päädy enää jätteeksi

Ak­ku­kier­rä­tys vauh­tiin Suo­mes­sa – säh­kö­au­to­jen akkujen ma­te­riaa­le­ja aletaan käyttää uu­del­leen, eivät päädy enää jät­teek­si

06.03.2020 06:00
Tilaajille
Tesla valitsi Euroopasta Berliinin – Suomikin havitteli aluksi jättimäistä akkutehdasta, mutta haku jatkuu yhä

Tesla valitsi Eu­roo­pas­ta Ber­lii­nin – Suo­mi­kin ha­vit­te­li aluksi jät­ti­mäis­tä ak­ku­teh­das­ta, mutta haku jatkuu yhä

13.11.2019 08:54
Mikä on projekti Idefix ja miksi metsän keskelle Simoon tehdään Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa?

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30
Tilaajille
Suomi pyrkii akkuteollisuuden suurvallaksi – mutta kuka tulee omistajaksi? "Suomalaissijoittajat pelkäävät riskiä", sanoo alaa kehittävä toimitusjohtaja

Suomi pyrkii ak­ku­teol­li­suu­den suur­val­lak­si – mutta kuka tulee omis­ta­jak­si? "Suo­ma­lais­si­joit­ta­jat pel­kää­vät ris­kiä", sanoo alaa ke­hit­tä­vä toi­mi­tus­joh­ta­ja

31.10.2019 18:29
Tilaajille