Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Työllisyys
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ on työtä, suojelu suo­je­lua

05:45 1
Tilaajille
Vanhemmat

Työ­voi­man kysyntä näkyy työl­li­syys­ke­hi­tyk­ses­sä Lapissa

14.07.2021 09:07

Posio, Ke­mi­jär­vi ja Ke­min­maa ovat lait­ta­neet vi­reil­le ko­kei­lu­ja kuntien yh­tei­sen Aset­tau­tu­mis­pal­ve­lu­hank­keen roh­kai­se­ma­na – Ta­voit­tee­na on saada lisää ko­ti­mais­ta ja ul­ko­mais­ta työ­voi­maa

23.06.2021 16:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää tehoa työl­li­syy­den hoitoon

21.06.2021 05:45 3
Tilaajille

Tut­ki­mus: Poh­joi­set yli­opis­to­kau­pun­git pa­lau­tu­vat hyvin ko­ro­na­pan­de­mias­ta

14.06.2021 14:30
Tilaajille

Marin torjuu pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen li­sää­mi­sen lain kautta – Ohi­sa­lol­ta ehdotus liit­toi­hin kuu­lu­mat­to­mis­ta yri­tyk­sis­tä

03.06.2021 06:30
Tilaajille

Lapin työt­tö­myys kään­ty­nyt selvään laskuun viime kevään huip­pu­lu­ke­mis­ta – pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys kui­ten­kin kas­vus­sa

25.05.2021 09:55
Tilaajille

"Oli va­lit­ta­va, jäänkö työt­tö­mäk­si vai haenko opis­ke­le­maan" – Ko­ro­na­vuo­si oli es­pan­ja­lai­sel­le Ra­que­lil­le on­nen­pot­ku

06.05.2021 19:33 2
Tilaajille

Veit­si­luo­dos­ta uhkaa tulla työl­li­syys­ka­tast­ro­fi myös Simolle ja Ke­min­maal­le

23.04.2021 18:30 10
Tilaajille

Ay-joh­ta­jat ha­lua­vat hä­vit­tä­jä­val­mis­ta­jil­ta avoi­muut­ta työl­li­syys­vai­ku­tuk­sis­ta – "Kyllä eu­roop­pa­lais­ta yh­teis­työ­tä pitäisi kas­vat­taa", linjaa yksi pu­heen­joh­ta­jis­ta

22.04.2021 10:14 3
Tilaajille

Marin kertoo teh­neen­sä komp­ro­mis­si­esi­tyk­sen työl­li­syys- ja ta­lous­ko­ko­nai­suu­des­ta – Van­ha­nen MTV:l­le: Hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hi­neu­vot­te­lut ovat jumissa

21.04.2021 22:05 7

Kemin työt­tö­myys voi nousta pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jopa 20 pro­sent­tiin Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­sen vuoksi

20.04.2021 18:08 1
Tilaajille

Ana­lyy­si: An­sio­tur­vas­sa kytee ke­hys­rii­hen iso riita – ki­peim­mät työl­li­syys­kei­not rat­ko­taan vasta pu­heen­joh­ta­jien vii­si­kon pöy­däs­sä

14.04.2021 18:30 1
Tilaajille

Työ­voi­man kysyntä li­sään­tyi Lapissa hel­mi­kuus­sa – Työt­tö­mien määrä on edel­leen korkea

30.03.2021 12:39
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen työl­li­syys­pää­tök­set eivät saa jäädä ko­ro­nan­hoi­don ja vaa­li­tais­te­lun jal­koi­hin

28.03.2021 19:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Konk­re­tiaa vaih­tu­nut kur­juu­teen – "Ha­luam­me ra­ken­taa ta­sa-ar­voi­sen, so­li­daa­ri­sen ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vän yh­teis­kun­nan"

13.02.2021 16:44 1
Tilaajille

Kysely: Mat­kai­lu­yri­tys­ten ta­lou­del­li­nen tilanne ja tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät ovat heikot – Ir­ti­sa­no­mis­ten määrä kas­va­nut muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa

11.02.2021 13:35 5
Tilaajille

Tu­han­sia vai­keas­ti työl­lis­tet­tä­viä siirtyy TE-toi­mis­tol­ta kuntien vas­tuul­le La­pis­sa: "Kunta on lä­hem­pä­nä ihmistä kuin val­tion­hal­lin­to"

05.02.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jos ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ei lisää työtä, eikä vähennä har­maa­ta ta­lout­ta, mihin sitä tar­vi­taan?

01.02.2021 06:00 8
Tilaajille

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 06:30 15
Tilaajille