Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työllisyys
Työttömyys väheni Lapissa viime vuoteen verrattuna, mutta lomautukset lisääntyivät

Työt­tö­myys väheni Lapissa viime vuoteen ver­rat­tu­na, mutta lo­mau­tuk­set li­sään­tyi­vät

21.11.2023 14:54
Tilaajille
Kemijärvi mukaan uuteen Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueeseen

Ke­mi­jär­vi mukaan uuteen Poh­jois- ja Itä-La­pin työl­li­syys­aluee­seen

23.10.2023 18:30 1
Tilaajille
Asuntorakentamisessa pientä hiipumista Rovaniemellä – kaikkiaan Lapin työttömyys väheni elokuussa vuoden takaisesta

Asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa pientä hii­pu­mis­ta Ro­va­nie­mel­lä – kaik­kiaan Lapin työt­tö­myys väheni elo­kuus­sa vuoden ta­kai­ses­ta

26.09.2023 09:47 3
Tilaajille
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 19:06 11
Tornion valtuustolta hyväksyntä työllisyyspalveluiden vastuukuntamallille

Tornion val­tuus­tol­ta hy­väk­syn­tä työl­li­syys­pal­ve­lui­den vas­tuu­kun­ta­mal­lil­le

09.08.2023 09:56
Tilaajille
Analyysi: Potkut asiallisesta syystä – hallitusohjelman kirjaus irtisanomisperusteiden helpottamisesta sai ammattiliitot takajaloilleen ja asiantuntijat hämilleen

Ana­lyy­si: Potkut asial­li­ses­ta syystä – hal­li­tus­oh­jel­man kirjaus ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­den hel­pot­ta­mi­ses­ta sai am­mat­ti­lii­tot ta­ka­ja­loil­leen ja asian­tun­ti­jat hä­mil­leen

30.07.2023 18:30 4
Tilaajille
Työttömien määrä kasvoi Lapissa, mutta on silti vähemmän kuin vuosi sitten

Työt­tö­mien määrä kasvoi La­pis­sa, mutta on silti vä­hem­män kuin vuosi sitten

25.07.2023 11:01
Tilaajille
Työttömiä oli Lapissa toukokuussa vähemmän kuin viime vuonna – vastavalmistuneet näkyvät kesäkuun tilastoissa

Työt­tö­miä oli Lapissa tou­ko­kuus­sa vä­hem­män kuin viime vuonna – vas­ta­val­mis­tu­neet näkyvät ke­sä­kuun ti­las­tois­sa

20.06.2023 08:53
Tilaajille
Työvoimapula on tuonut tarjolle kesätyöpaikkoja, mutta luonut myös varjoilmiön – "Kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi, perehdytys kärsii"

Työ­voi­ma­pu­la on tuonut tar­jol­le ke­sä­työ­paik­ko­ja, mutta luonut myös var­jo­il­miön – "Kun työn­te­ki­jöi­tä ei ole tar­peek­si, pe­reh­dy­tys kärsii"

28.05.2023 13:41 2
Kysely: Lappilaisyrityksistä yli 86 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tulevalla hallituskaudella

Kysely: Lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä yli 86 pro­sent­tia pitää työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mis­tä tär­keä­nä tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la

03.05.2023 18:07 9
Tilaajille
Työttömyyden väheneminen hidastui Lapissa – lomautukset ovat lisääntyneet erityisesti teollisuuden ja rakentamisen ammateissa

Työt­tö­myy­den vä­he­ne­mi­nen hi­das­tui Lapissa – lo­mau­tuk­set ovat li­sään­ty­neet eri­tyi­ses­ti teol­li­suu­den ja ra­ken­ta­mi­sen am­ma­teis­sa

26.04.2023 09:58 1
Tilaajille
Vaihtoehtojen vähyys vie valmistuneet ICT-osaajat Lapista – insinööritutkinto on suosituin hakukohde Lapin ammattikorkeakoulussa

Vaih­to­eh­to­jen vähyys vie val­mis­tu­neet ICT-osaa­jat Lapista – in­si­nöö­ri­tut­kin­to on suo­si­tuin ha­ku­koh­de Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

14.04.2023 20:33 1
Tilaajille
Työttömyystilanne on kohentunut Lapissa muuta maata paremmin – hyvä matkailukausi lisäsi työllisyyttä eri puolilla Lappia

Työt­tö­myys­ti­lan­ne on ko­hen­tu­nut Lapissa muuta maata pa­rem­min – hyvä mat­kai­lu­kau­si lisäsi työl­li­syyt­tä eri puo­lil­la Lappia

21.03.2023 09:57 1
Tilaajille
Työllisyysaste pitäisi hilata 80 prosenttiin, asiantuntijat erimielisiä päämäärän realistisuudesta

Työl­li­syys­as­te pitäisi hilata 80 pro­sent­tiin, asian­tun­ti­jat eri­mie­li­siä pää­mää­rän rea­lis­ti­suu­des­ta

18.03.2023 15:08 11
Suomen talous on ajautunut taantumaan ja työllisten määräkin on laskussa – moni seikka puhuu silti sen puolesta, että pahin on jo takana päin
Pääkirjoitus

Suomen talous on ajau­tu­nut taan­tu­maan ja työl­lis­ten mää­rä­kin on las­kus­sa – moni seikka puhuu silti sen puo­les­ta, että pahin on jo takana päin

01.03.2023 00:00 2
Ukrainalaiset muuttivat työnantajien asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan – pienissä kunnissa työ löytyy helpommin kuin suurissa

Uk­rai­na­lai­set muut­ti­vat työn­an­ta­jien asen­teet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta kohtaan – pie­nis­sä kun­nis­sa työ löytyy hel­pom­min kuin suu­ris­sa

09.02.2023 20:09 5
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

09.02.2023 05:00 9
Tilaajille
Kesätyöntekijöiden saaminen on pienillä paikkakunnilla haastavaa – nuoret muuttavat opiskeluiden perässä muille paikkakunnille,  työnhakijoita ei muutaman kuukauden pätkätyö innosta

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la haas­ta­vaa – nuoret muut­ta­vat opis­ke­lui­den perässä muille paik­ka­kun­nil­le, työn­ha­ki­joi­ta ei muu­ta­man kuu­kau­den pät­kä­työ innosta

28.01.2023 12:00 5
Tilaajille
Työttömien määrä laski Lapissa lokakuussa verrattuna vuodentakaiseen – ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden tarve kasvaa vielä enemmän tulevaisuudessa

Työt­tö­mien määrä laski Lapissa lo­ka­kuus­sa ver­rat­tu­na vuo­den­ta­kai­seen – ul­ko­mail­ta rek­ry­toi­ta­vien työn­te­ki­jöi­den tarve kasvaa vielä enemmän tu­le­vai­suu­des­sa

22.11.2022 08:56 2
Tilaajille
EU-komissio linjasi: ammattiliitot voivat neuvotella myös itsensätyöllistäjien puolesta – "Läpimurtopäätös", kommentoi PAMin edunvalvontajohtaja

EU-ko­mis­sio lin­ja­si: am­mat­ti­lii­tot voivat neu­vo­tel­la myös it­sen­sä­työl­lis­tä­jien puo­les­ta – "Lä­pi­mur­to­pää­tös", kom­men­toi PAMin edun­val­von­ta­joh­ta­ja

13.11.2022 10:14
Tilaajille