Työllisyys
Kuukausi
EK:n hallituksen johtoon valittu Jaana Tuominen nostaa työllisyyden parantamisen kärkeen – pääministerille hän tarjoaa yhteistyötä

EK:n hal­li­tuk­sen johtoon valittu Jaana Tuo­mi­nen nostaa työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­sen kärkeen – pää­mi­nis­te­ril­le hän tarjoaa yh­teis­työ­tä

18.11.2020 15:23 0
Ministeriön ennuste: Työmarkkinoiden elpyminen koronakriisistä alkaa vaimeasti ensi vuoden lopulla

Mi­nis­te­riön en­nus­te: Työ­mark­ki­noi­den el­py­mi­nen ko­ro­na­krii­sis­tä alkaa vai­meas­ti ensi vuoden lopulla

17.11.2020 11:44 0
Outokumpu aloitti yt-neuvottelut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – valtiolta voi perustellusti odottaa Torniossa apua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ou­to­kum­pu aloitti yt-neu­vot­te­lut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – val­tiol­ta voi pe­rus­tel­lus­ti odottaa Tor­nios­sa apua

06.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Kokoomus aloittaisi heti ulkomaalaisten osaajien houkuttelun Suomeen – "Työtä jää tekemättä ja tuloja saamatta"

Ko­koo­mus aloit­tai­si heti ul­ko­maa­lais­ten osaa­jien hou­kut­te­lun Suomeen – "Työtä jää te­ke­mät­tä ja tuloja saa­mat­ta"

04.11.2020 13:36 2
Vanhemmat
Lukijalta: Muutama fakta tuulivoimasta
Lukijalta Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Muutama fakta tuu­li­voi­mas­ta

12.10.2020 17:32 0
Tilaajille
Valtiovarainministeriö: Yksityiskohtia tarvitaan lisää työllisyystoimia koskeviin laskelmiin

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö: Yk­si­tyis­koh­tia tar­vi­taan lisää työl­li­syys­toi­mia kos­ke­viin las­kel­miin

29.09.2020 11:29 1
Lukijalta Mielipide Eero Tuokila

Lu­ki­jal­ta: Vies­tin­tä po­li­tii­kan vä­li­nee­nä

28.09.2020 05:01 0
Tilaajille
Annika Saarikko linjasi: Paikallinen sopiminen palaa pöytään – "Tässä suhdannetilanteessa joustot paikallisesti sopien olisivat yksi parhaita lääkkeitä"

Annika Saa­rik­ko lin­ja­si: Pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen palaa pöytään – "Tässä suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa joustot pai­kal­li­ses­ti sopien oli­si­vat yksi par­hai­ta lääk­kei­tä"

18.09.2020 11:29 0
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

18.09.2020 11:24 0
Haatainen vakuuttaa, että hallitus ei palaa Sipilän hallituksen aktiivimalliin – etuuksia ei leikata, jos työtön ei työllisty

Haa­tai­nen va­kuut­taa, että hal­li­tus ei palaa Sipilän hal­li­tuk­sen ak­tii­vi­mal­liin – etuuk­sia ei lei­ka­ta, jos työtön ei työl­lis­ty

17.09.2020 16:02 1
Matkailun ahdinko säteilee melkein kaikille aloille – Lomautusten määrä Lapissa kasvoi toukokuussa kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Mat­kai­lun ahdinko sä­tei­lee melkein kai­kil­le aloille – Lo­mau­tus­ten määrä Lapissa kasvoi tou­ko­kuus­sa kym­men­ker­tai­sek­si edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na

12.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Pitäisikö kansainvälisten matkailijoiden päästä Lappiin tulevana talvikautena? Vastaa kyselyyn

Pi­täi­si­kö kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den päästä Lappiin tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na? Vastaa ky­se­lyyn

12.09.2020 11:01 7
Matkailun avautuminen on Sanna Kärkkäisen mukaan Lapille elossa pysymisen kysymys: " Hallituksen neuvottelujen päätös on Lapille ja Suomelle dramaattinen hetki, jota en uskonut näkeväni näin pian"

Mat­kai­lun avau­tu­mi­nen on Sanna Kärk­käi­sen mukaan Lapille elossa py­sy­mi­sen ky­sy­mys: " Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­jen päätös on Lapille ja Suo­mel­le dra­maat­ti­nen hetki, jota en uskonut nä­ke­vä­ni näin pian"

09.09.2020 17:00 5
Tilaajille
Matkailukeisari Pertti Yliniemi: "Matkailijoiden koronatestaaminen lähtömaissa voi olla tällä aikataululla vaikeaa" – yrittäjät odottavat nyt hallituksen päätöksiä

Mat­kai­lu­kei­sa­ri Pertti Yli­nie­mi: "Mat­kai­li­joi­den ko­ro­na­tes­taa­mi­nen läh­tö­mais­sa voi olla tällä ai­ka­tau­lul­la vai­keaa" – yrit­tä­jät odot­ta­vat nyt hal­li­tuk­sen pää­tök­siä

09.09.2020 11:18 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tommi Sauvolainen

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­put­ki säi­ly­tet­tä­vä

04.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Vihreät lisäisivät työllisyyttä puolittamalla mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrän

Vihreät li­säi­si­vät työl­li­syyt­tä puo­lit­ta­mal­la mie­len­ter­veys­syis­tä työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keel­le jou­tu­vien määrän

02.09.2020 18:32 0
Rakennusalaa uhkaa putoaminen pahnanpohjimmaiseksi – Kasvavaan työttömyyteen on jo varauduttu

Ra­ken­nus­alaa uhkaa pu­toa­mi­nen pah­nan­poh­jim­mai­sek­si – Kas­va­vaan työt­tö­myy­teen on jo va­rau­dut­tu

31.08.2020 06:00 2
Akava on huolissaan lomautusten muuttumisesta irtisanomisiksi – "Suomen hallituksen pitäisi keskittyä nyt siihen, että ihmisillä on töitä vuonna 2021"

Akava on huo­lis­saan lo­mau­tus­ten muut­tu­mi­ses­ta ir­ti­sa­no­mi­sik­si – "Suomen hal­li­tuk­sen pitäisi kes­kit­tyä nyt siihen, että ih­mi­sil­lä on töitä vuonna 2021"

27.08.2020 15:05 0
Li Andersson: Ase- ja siviilipalveluksen lyhentämisen työllisyysvaikutukset selvitettävä

Li An­ders­son: Ase- ja si­vii­li­pal­ve­luk­sen ly­hen­tä­mi­sen työl­li­syys­vai­ku­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä

27.08.2020 12:37 0
SDP linjasi tavoitteen turkistuotannon ja turkisten myynnin kiellosta – kokoomuksen maaseutupolitiikan puheenjohtaja: Turkistarhaus vaikeuksissa jo nyt

SDP linjasi ta­voit­teen tur­kis­tuo­tan­non ja tur­kis­ten myynnin kiel­los­ta – ko­koo­muk­sen maa­seu­tu­po­li­tii­kan pu­heen­joh­ta­ja: Tur­kis­tar­haus vai­keuk­sis­sa jo nyt

25.08.2020 15:38 1