Pääkirjoitukset
Viimeisin 4 tuntia
Oli korkea aika julkistaa suuntaviitat koronarajoitusten purkamisesta, vaikka avoimia kysymyksiä jäi yhä tukku
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Oli korkea aika jul­kis­taa suun­ta­vii­tat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta, vaikka avoimia ky­sy­myk­siä jäi yhä tukku

06:30
Tilaajille
Kuukausi
Marinin piinaviikko - perustuslakivaliokunnan liikkumisrajoituslain tyrmäys ja sdp:n mureneva gallup-kannatus
Pääkirjoitus

Marinin pii­na­viik­ko - pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan liik­ku­mis­ra­joi­tus­lain tyrmäys ja sdp:n mu­re­ne­va gal­lup-kan­na­tus

02.04.2021 06:00 5
Tilaajille
Ruotsi näyttää kiskotie-esimerkkiä Suomelle, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä sähköistämistä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ruotsi näyttää kis­ko­tie-esi­merk­kiä Suo­mel­le, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä säh­köis­tä­mis­tä

01.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Hallitus kuuli hätähuudon, nyt kaikki riippuu meistä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus kuuli hä­tä­huu­don, nyt kaikki riippuu meistä

30.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Hallituksen työllisyyspäätökset eivät saa jäädä koronanhoidon ja vaalitaistelun jalkoihin
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen työl­li­syys­pää­tök­set eivät saa jäädä ko­ro­nan­hoi­don ja vaa­li­tais­te­lun jal­koi­hin

28.03.2021 19:52
Tilaajille
Liikkumisrajoitukset uhkaavat sulkea loputkin rahahanat Lapin matkailulta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set uh­kaa­vat sulkea lo­put­kin ra­ha­ha­nat Lapin mat­kai­lul­ta

27.03.2021 09:03 2
Tilaajille
Vanhemmat
Huhtikuussa kuntavaaleja on vaikea järjestää koronaturvallisesti ja niiden siirtäminen olisi perusteltua
Pääkirjoitus

Huh­ti­kuus­sa kun­ta­vaa­le­ja on vaikea jär­jes­tää ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti ja niiden siir­tä­mi­nen olisi pe­rus­tel­tua

26.02.2021 18:33 3
Tilaajille
Matkailun elpyminen hidastuu, jos yhteisistä matkustussäännöistä ei päästä vihdoin sopuun
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mat­kai­lun el­py­mi­nen hi­das­tuu, jos yh­tei­sis­tä mat­kus­tus­sään­nöis­tä ei päästä vihdoin sopuun

21.02.2021 17:30 5
Tilaajille
On aika lopettaa Jäämeren radan haikailu ja siirtää katse realistisempiin tavoitteisiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

On aika lo­pet­taa Jää­me­ren radan hai­kai­lu ja siirtää katse rea­lis­ti­sem­piin ta­voit­tei­siin

17.02.2021 15:02 6
Tilaajille
Perhevapaauudistus on, jos ei loikka, niin ainakin askel kohti tasa-arvoisempaa perhe- ja työelämää
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Per­he­va­paa­uu­dis­tus on, jos ei loikka, niin ainakin askel kohti ta­sa-ar­voi­sem­paa perhe- ja työ­elä­mää

16.02.2021 19:58 1
Tilaajille
Kuntavaalit on poliitikkojen mielestä koronalle immuuni
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lit on po­lii­tik­ko­jen mie­les­tä ko­ro­nal­le immuuni

07.02.2021 15:00 6
Tilaajille
Hallitus suitsii maahantuloa kovin rajoituksin, rajayhteisöön kuuluminen ei enää ole peruste maahantulolle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus suitsii maa­han­tu­loa kovin ra­joi­tuk­sin, ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen ei enää ole peruste maa­han­tu­lol­le

23.01.2021 06:30
Tilaajille
Raja-asukkaiden nopeampi rokottaminen voisi hidastaa virusmutaation leviämistä Suomessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­ja-asuk­kai­den no­peam­pi ro­kot­ta­mi­nen voisi hi­das­taa vi­rus­mu­taa­tion le­viä­mis­tä Suo­mes­sa

19.01.2021 15:04 4
Tilaajille
Putin pelkää ja se näkyy
Pääkirjoitus

Putin pelkää ja se näkyy

19.01.2021 05:30 2
Tilaajille
Rovaniemellä on varaa yhteen täysipäiväiseen hallituksen puheenjohtajaan. Johtajan paikalle pitää voida nousta myös yksityiseltä sektorilta.
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä on varaa yhteen täy­si­päi­väi­seen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaan. Joh­ta­jan pai­kal­le pitää voida nousta myös yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta.

17.01.2021 21:00 4
Tilaajille
Syytteen saanut Trump jättää jälkeensä salaliittoteorioille ja poliittiselle väkivallalle otollisen ilmapiirin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syyt­teen saanut Trump jättää jäl­keen­sä sa­la­liit­to­teo­rioil­le ja po­liit­ti­sel­le vä­ki­val­lal­le otol­li­sen il­ma­pii­rin

14.01.2021 17:18
Tilaajille
Eduskuntaan kohdistunut kyberhyökkäys kertoo suojauksen puutteista ja digiyhteiskunnan haavoittuvaisuudesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Edus­kun­taan koh­dis­tu­nut ky­ber­hyök­käys kertoo suo­jauk­sen puut­teis­ta ja di­gi­yh­teis­kun­nan haa­voit­tu­vai­suu­des­ta

01.01.2021 19:00
Tilaajille
Britanniassa alkava unioniton arki tuskin on niin juhlava kuin brexitiä ajaneet ovat luvanneet
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Bri­tan­nias­sa alkava unio­ni­ton arki tuskin on niin juhlava kuin bre­xi­tiä ajaneet ovat lu­van­neet

30.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Eläkeputkipäätöksellä hallitus osoitti, että se pystyy rahanjaon ohella myös kipeisiin päätöksiin
Pääkirjoitus

Elä­ke­put­ki­pää­tök­sel­lä hal­li­tus osoit­ti, että se pystyy ra­han­jaon ohella myös ki­pei­siin pää­tök­siin

19.12.2020 17:44 3
Tilaajille
Toinen aalto uhkaa viedä Lapin matkailulta kotimaisetkin talvituristit
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Toinen aalto uhkaa viedä Lapin mat­kai­lul­ta ko­ti­mai­set­kin tal­vi­tu­ris­tit

26.11.2020 16:27 5
Tilaajille