Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pääkirjoitukset
Viimeisin 12 tuntia
Kaikki talouden tunnusluvut osoittavat nyt alaspäin, eikä taantumaa voida enää välttää – hallituksen on leikattava lisää, jos se aikoo pysyä tavoitteissaan
Pääkirjoitus

Kaikki ta­lou­den tun­nus­lu­vut osoit­ta­vat nyt alas­päin, eikä taan­tu­maa voida enää välttää – hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

03.12.2023 18:16 3
Viikko
Ilmastonmuutos etenee, eivätkä sen vaikutukset ole enää kaikilta osin pysäytettävissä – Dubain ilmastokokouksessa nähdään maailman ilmastollisen kriisitietoisuuden tämän hetkinen tila
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä – Dubain il­mas­to­ko­kouk­ses­sa nähdään maail­man il­mas­tol­li­sen krii­si­tie­toi­suu­den tämän het­ki­nen tila

01.12.2023 16:30 22
Kotimaista marja-alaa ravistellut rikostutkinta on valmis ja siirtyy nyt syyteharkintaan – mainehaitta on jo varma, eikä sen korjaantumisesta ole takeita
Pääkirjoitus

Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

30.11.2023 21:49 14
Gallupit voivat mennä uusiksi – Kaksivaiheisessa presidentinvaalissa ne ohjaavat äänestämistä, mutta kansalaiset saattavat yllättää
Pääkirjoitus

Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi – Kak­si­vai­hei­ses­sa pre­si­den­tin­vaa­lis­sa ne oh­jaa­vat ää­nes­tä­mis­tä, mutta kan­sa­lai­set saat­ta­vat yl­lät­tää

30.11.2023 08:00 7
Joulunodotuksen sietämätön keveys
Pääkirjoitus

Jou­lun­odo­tuk­sen sie­tä­mä­tön keveys

30.11.2023 05:00
Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyötyvänsä siitä – rajan sulkeminenkaan ei välttämättä lopeta toimintaa
Pääkirjoitus

Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä – rajan sul­ke­mi­nen­kaan ei vält­tä­mät­tä lopeta toi­min­taa

28.11.2023 17:30 14
Iso osa kansasta ei tiedä, että puuta kasvaa hakkuita enemmän, ja että yksityiset omistavat eniten metsiä – tietämättömyys vääristää metsäkeskustelua
Pääkirjoitus

Iso osa kan­sas­ta ei tiedä, että puuta kasvaa hak­kui­ta enem­män, ja että yk­si­tyi­set omis­ta­vat eniten metsiä – tie­tä­mät­tö­myys vää­ris­tää met­sä­kes­kus­te­lua

28.11.2023 05:00 25
Kuukausi ja vanhemmat
Sote-uudistuksen piti helpottaa kuntien taloutta, mutta valtaosassa kunnista on käymässä päinvastoin – kuntien väliset veroerot kasvavat entisestään
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tuk­sen piti hel­pot­taa kuntien ta­lout­ta, mutta val­ta­osas­sa kun­nis­ta on käy­mäs­sä päin­vas­toin – kuntien väliset ve­ro­erot kas­va­vat en­ti­ses­tään

26.11.2023 17:00 7
Hallituksen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itärajan ylityspaikat kestää kritiikin – arvostelijoiden on korkein aika tarkistaa Venäjä-näkemyksiään
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itä­ra­jan yli­tys­pai­kat kestää kri­tii­kin – ar­vos­te­li­joi­den on korkein aika tar­kis­taa Ve­nä­jä-nä­ke­myk­siään

24.11.2023 21:00 25
Uber sekoittaa Rovaniemen taksimarkkinoita – kaupunkiin tullut uusia yrittäjiä  eikä viime talven kaltaista pulaa takseista pitäisi tulla
Pääkirjoitus

Uber se­koit­taa Ro­va­nie­men tak­si­mark­ki­noi­ta – kau­pun­kiin tullut uusia yrit­tä­jiä eikä viime talven kal­tais­ta pulaa tak­seis­ta pitäisi tulla

23.11.2023 22:09 11
Parlamentaarinen työryhmä on alkanut valmistella vaalimallimuutosta, joka laskee Lapin äänikynnystä – uudistus ei saa kaatua puoluepoliittiseen peliin
Pääkirjoitus

Par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä on alkanut val­mis­tel­la vaa­li­mal­li­muu­tos­ta, joka laskee Lapin ää­ni­kyn­nys­tä – uu­dis­tus ei saa kaatua puo­lue­po­liit­ti­seen peliin

21.11.2023 18:00 12
Venäjän hyökkäyssota seurauksineen on lisännyt venäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta – epäkunnioittavaa puhetta ei pidä hyväksyä missään olosuhteissa
Pääkirjoitus

Venäjän hyök­käys­so­ta seu­rauk­si­neen on li­sän­nyt ve­nä­läi­siin koh­dis­tu­vaa vi­ha­pu­het­ta – epä­kun­nioit­ta­vaa puhetta ei pidä hy­väk­syä missään olo­suh­teis­sa

20.11.2023 20:00 8
EU:n kiisteltyyn asetukseen löytyi kompromissi, joka tietäisi toteutuessaan isoa ja kallista työmaata Suomelle – vaihtoehdot ovat silti vähissä
Pääkirjoitus

EU:n kiis­tel­tyyn ase­tuk­seen löytyi komp­ro­mis­si, joka tie­täi­si to­teu­tues­saan isoa ja kal­lis­ta työ­maa­ta Suo­mel­le – vaih­to­eh­dot ovat silti vähissä

19.11.2023 05:00 16
Tehokkain tapa vastata Venäjän provosointiin on olla provosoitumatta ja säilyttää kansallinen yksimielisyys – tältä osin kaikki näyttää hyvältä
Pääkirjoitus

Te­hok­kain tapa vastata Venäjän pro­vo­soin­tiin on olla pro­vo­soi­tu­mat­ta ja säi­lyt­tää kan­sal­li­nen yk­si­mie­li­syys – tältä osin kaikki näyttää hyvältä

18.11.2023 05:00 15
Rovaniemen sijoitussotkuja puidaan seuraavaksi hovioikeudessa – työläs ja kallis prosessi on ollut tarpeen, sillä se on lisännyt kunnallisen päätöksenteon avoimuutta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja puidaan seu­raa­vak­si ho­vi­oi­keu­des­sa – työläs ja kallis pro­ses­si on ollut tar­peen, sillä se on li­sän­nyt kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta

17.11.2023 05:00 14
Annan toisten mä talletella suuret setelit
Pääkirjoitus

Annan toisten mä tal­le­tel­la suuret setelit

16.11.2023 05:15
Alexander Stubbin kannatus on kasvussa, mutta kestääkö huippukunto vaalipäivään asti
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubbin kan­na­tus on kas­vus­sa, mutta kes­tää­kö huip­pu­kun­to vaa­li­päi­vään asti

15.11.2023 21:11 35
Hallituksen kaavailemiin tukileikkauksiin kohdistuu yhä ankarampaa kritiikkiä – Soste ennakoi, että tämän päivän säästöt lisäävät tulevaisuuden menoja
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­miin tu­ki­leik­kauk­siin koh­dis­tuu yhä an­ka­ram­paa kri­tiik­kiä – Soste en­na­koi, että tämän päivän säästöt li­sää­vät tu­le­vai­suu­den menoja

14.11.2023 20:24 18
Itärajan yli saapuu asiakirjattomia turvapaikanhakijoita vuoden 2015 tyyliin – uudet rajalait ja -aita saattavat joutua ennen pitkää tositestiin
Pääkirjoitus

Itä­ra­jan yli saapuu asia­kir­jat­to­mia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta vuoden 2015 tyyliin – uudet ra­ja­lait ja -aita saat­ta­vat joutua ennen pitkää to­si­tes­tiin

14.11.2023 07:43 7
Rovaniemen Valionrannan ikuisuushanke otti harppauksen eteenpäin – hitaat hotelliprosessit kertovat vakavista päätöksenteko-ongelmista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ikui­suus­han­ke otti harp­pauk­sen eteen­päin – hitaat ho­tel­li­pro­ses­sit ker­to­vat va­ka­vis­ta pää­tök­sen­te­ko-on­gel­mis­ta

12.11.2023 17:01 12