kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pääkirjoitukset
Viimeisin 12 tuntia
Lapin väkiluku laskee yhä, mutta nettomuutto kääntyi positiiviseksi maahanmuuton ansiosta – vetovoima on edelleen maakuntamme vahvin valtti
Pääkirjoitus

Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

19:30 3
Viikko
Orpon hallituksen esteet ovat kaatuneet yksi toisensa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – varsinainen kestävyystesti on silti edessä päin
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

08.06.2023 19:30 13
Saamelaispaliskuntien enemmistön lähtö Paliskuntain yhdistyksestä on kova isku porollisten edunvalvojalle – mitä lähtijät viestivät teollaan?
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien enem­mis­tön lähtö Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­ses­tä on kova isku po­rol­lis­ten edun­val­vo­jal­le – mitä läh­ti­jät vies­ti­vät teol­laan?

07.06.2023 20:30 15
Suomettuneisuuden aika loppui lopullisesti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lähihistorian virheistä on puhuttava avoimesti, jotta niistä voidaan oppia
Pääkirjoitus

Suo­met­tu­nei­suu­den aika loppui lo­pul­li­ses­ti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lä­hi­his­to­rian vir­heis­tä on pu­hut­ta­va avoi­mes­ti, jotta niistä voidaan oppia

05.06.2023 19:00 20
Monipuolinen elinkeinorakenne on paras turva ja tae Lapin kasvulle ja kehitykselle – korona opetti, että vain yhden tukijalan varaan ei kannata rakentaa
Pääkirjoitus

Mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­ra­ken­ne on paras turva ja tae Lapin kas­vul­le ja ke­hi­tyk­sel­le – korona opetti, että vain yhden tu­ki­ja­lan varaan ei kannata ra­ken­taa

04.06.2023 15:05 5
Kuukausi ja vanhemmat
Säätytalolla esillä oleva ay-liikkeen veroetujen kaventaminen on tulikuuma kysymys
Pääkirjoitus

Sää­ty­ta­lol­la esillä oleva ay-liik­keen ve­ro­etu­jen ka­ven­ta­mi­nen on tu­li­kuu­ma kysymys

02.06.2023 18:51 14
Suomeen on tyrkyllä ennen näkemätön määrä ulkomaisia investointeja, joiden toteutumisen suurin este voi olla hidas ja pitkä lupaprosessimme – sitä on korjattava nopeasti
Pääkirjoitus

Suomeen on tyr­kyl­lä ennen nä­ke­mä­tön määrä ul­ko­mai­sia in­ves­toin­te­ja, joiden to­teu­tu­mi­sen suurin este voi olla hidas ja pitkä lu­pa­pro­ses­sim­me – sitä on kor­jat­ta­va no­peas­ti

01.06.2023 20:00 17
Vihreän siirtymän jätti-investointien hankkiminen Meri-Lappiin edellyttää alueen kuntien yhteistyötä – sen aloittamista ei voi enää lykätä tuonnemmaksi
Pääkirjoitus

Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

01.06.2023 05:00 8
Perussuomalaisten tavoittelema maahanmuuton tulorajan tuntuva kiristys on kutistumassa kosmeettiseksi muutokseksi – se on hyvä uutinen Lapille
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ta­voit­te­le­ma maa­han­muu­ton tu­lo­ra­jan tuntuva ki­ris­tys on ku­tis­tu­mas­sa kos­meet­ti­sek­si muu­tok­sek­si – se on hyvä uutinen Lapille

30.05.2023 20:23 17
Hallitusneuvottelijat selättivät ensimmäisen kriisinsä, mikä lupailee porvarihallitusta – se tarvitsee selviytyäkseen korkeaa kriisinsietokykyä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

29.05.2023 20:33 5
Vihreän siirtymän investointisuunnitelmat Suomeen ovat nousemassa yli 85 miljardiin euroon – vain pöljä antaisi pakit viherhumppaan kutsujalle
Pääkirjoitus

Vihreän siir­ty­män in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mat Suomeen ovat nou­se­mas­sa yli 85 mil­jar­diin euroon – vain pöljä antaisi pakit vi­her­hump­paan kut­su­jal­le

29.05.2023 06:00 33
Porvarihallituksen muodostaminen on vaikeaa, mutta yhtään helpompaa ei olisi sinipunan kokoaminen – Orpolla ovat vaihtoehdot vähissä
Pääkirjoitus

Por­va­ri­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen on vai­keaa, mutta yhtään hel­pom­paa ei olisi si­ni­pu­nan ko­koa­mi­nen – Orpolla ovat vaih­to­eh­dot vähissä

26.05.2023 13:30 14
Yksityisen ja julkisen puolen huomattavat palkkaerot sosiaalipalvelualoilla kertovat, ettei markkinatalous toimi siellä, missä on monopoleja
Pääkirjoitus

Yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen puolen huo­mat­ta­vat palk­ka­erot so­siaa­li­pal­ve­lu­aloil­la ker­to­vat, ettei mark­ki­na­ta­lous toimi siellä, missä on mo­no­po­le­ja

25.05.2023 20:50 4
Pohjoisen näkökulmasta Suomi on päätymässä Naton komentorakenteessa väärän yleisoperaatioesikunnan alaisuuteen
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen nä­kö­kul­mas­ta Suomi on pää­ty­mäs­sä Naton ko­men­to­ra­ken­tees­sa väärän yleis­ope­raa­tio­esi­kun­nan alai­suu­teen

24.05.2023 17:00 18
Koululaisten oppimistulokset heikkenevät ja pääsyynä ilmiöön pidetään lasten koukuttumista kännyköihin – auttaisiko asiassa tiukempi laki?
Pääkirjoitus

Kou­lu­lais­ten op­pi­mis­tu­lok­set heik­ke­ne­vät ja pää­syy­nä ilmiöön pi­de­tään lasten kou­kut­tu­mis­ta kän­ny­köi­hin – aut­tai­si­ko asiassa tiu­kem­pi laki?

23.05.2023 20:00 6
Länsi-Lapin suurtulvat pääsivät yllättämään sekä paikalliset että tulvariskiä työkseen ennakoivat viranomaiset – yllätyksiä on luvassa jatkossakin
Pääkirjoitus

Län­si-La­pin suur­tul­vat pää­si­vät yl­lät­tä­mään sekä pai­kal­li­set että tul­va­ris­kiä työk­seen en­na­koi­vat vi­ran­omai­set – yl­lä­tyk­siä on luvassa jat­kos­sa­kin

22.05.2023 22:27 13
Ilmastonmuutos ei pysähdy, vaikka kaikki maailman metsät suojeltaisiin – voimavarat tulee keskittää fossiilisista polttoaineista irtaantumiseen
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos ei py­säh­dy, vaikka kaikki maail­man metsät suo­jel­tai­siin – voi­ma­va­rat tulee kes­kit­tää fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta ir­taan­tu­mi­seen

21.05.2023 18:57 26
Rovaniemen kaupungin tiedotus ontuu merkittäviä haittoja tuovista päätöksistä
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tie­do­tus ontuu mer­kit­tä­viä hait­to­ja tuo­vis­ta pää­tök­sis­tä

19.05.2023 16:06
Tilaajille
Hintojen pahin nousu näyttää pysähtyneen, vaikka sitkeä inflaatio jyllääkin edelleen hurjana – ostovoiman palautuminen vienee useita vuosia
Pääkirjoitus

Hin­to­jen pahin nousu näyttää py­säh­ty­neen, vaikka sitkeä inf­laa­tio jyl­lää­kin edel­leen hurjana – os­to­voi­man pa­lau­tu­mi­nen vienee useita vuosia

17.05.2023 18:00 10
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pitää Suomen hiilineutraaliustavoitetta typeränä ja epäuskottavana – onko hän silti valmis edistämään tavoitteen toteutumista?
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra pitää Suomen hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­tet­ta ty­pe­rä­nä ja epä­us­kot­ta­va­na – onko hän silti valmis edis­tä­mään ta­voit­teen to­teu­tu­mis­ta?

16.05.2023 19:42 18