Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maahanmuutto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kak­sois­kan­sa­lai­suus tar­kas­te­luun

28.11.2023 04:30
Hyödynnetään Suomen kaksikielisyyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­dyn­ne­tään Suomen kak­si­kie­li­syyt­tä

08.11.2023 05:01 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keis­to­po­pu­lis­ti­nen ansa

20.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma maa ei enää man­sik­ka

12.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­ve­lut­ta­vaa "maa­han­muut­to­vär­väys­tä"

29.09.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­tou­tu­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen asia

16.08.2023 05:00 1
Farbod Mehrabkhani koki itsensä ulkopuoliseksi, kun hän tuli lapsena Suomeen –  näin jokainen voi vähentää vieraaseen maahan muuttaneiden mielen kuormitusta

Farbod Meh­rabk­ha­ni koki itsensä ul­ko­puo­li­sek­si, kun hän tuli lapsena Suomeen –  näin jo­kai­nen voi vä­hen­tää vie­raa­seen maahan muut­ta­nei­den mielen kuor­mi­tus­ta

07.08.2023 06:30 4
Tilaajille
Arkkipiispa Tapio Luoma kysyy, verhoutuuko rasismi säyseän poliittisen jargonin taakse – "Nimittely vaikkapa mustiksi säkeiksi on jo itsessään alistavaa"

Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma kysyy, ver­hou­tuu­ko rasismi säyseän po­liit­ti­sen jar­go­nin taakse – "Ni­mit­te­ly vaik­ka­pa mus­tik­si sä­keik­si on jo it­ses­sään alis­ta­vaa"

06.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Lappi tarvitsee junantuomia – mitä sinä teet asian eteen?
Kolumni

Lappi tar­vit­see ju­nan­tuo­mia – mitä sinä teet asian eteen?

03.08.2023 05:00 7
Koronavuosien "vauvabuumi" jäi vaisuksi eikä kääntänyt syntyvyyden suuntaa – Suomessa on sopeuduttava siihen, että ikäluokat ovat kutistuneet pysyvästi
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­sien "vau­va­buu­mi" jäi vai­suk­si eikä kään­tä­nyt syn­ty­vyy­den suuntaa – ­Suo­mes­sa on so­peu­dut­ta­va siihen, että ikä­luo­kat ovat ku­tis­tu­neet py­sy­väs­ti

29.07.2023 05:00 11
Hyvä, että maahanmuuton haasteista uskalletaan keskustella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä, että maa­han­muu­ton haas­teis­ta us­kal­le­taan kes­kus­tel­la

19.07.2023 20:28 8
Uusi kansalaisuuslaki pelottaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi kan­sa­lai­suus­la­ki pe­lot­taa

08.07.2023 05:01
Uusi hallituslinjaus antaa kolme kuukautta aikaa löytää töitä – Asiantuntijat kertovat, miksi työperäiseen maahanmuuttoon linjattu tavoite on ongelmallinen

Uusi hal­li­tus­lin­jaus antaa kolme kuu­kaut­ta aikaa löytää töitä – Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miksi työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon lin­jat­tu tavoite on on­gel­mal­li­nen

29.06.2023 19:54 7
Tilaajille
Perussuomalaisten kädenjälki näkyy maahanmuutossa – SPR:n päällikkö pelkää arvaamatonta seurausta, jos työttömäksi jäävältä viedään oleskelulupa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kä­den­jäl­ki näkyy maa­han­muu­tos­sa – SPR:n pääl­lik­kö pelkää ar­vaa­ma­ton­ta seu­raus­ta, jos työt­tö­mäk­si jää­väl­tä viedään oles­ke­lu­lu­pa

16.06.2023 17:41 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hit­tää­kö tar­koi­tus keinot?

14.06.2023 04:00
Lapin väkiluku laskee yhä, mutta nettomuutto kääntyi positiiviseksi maahanmuuton ansiosta – vetovoima on edelleen maakuntamme vahvin valtti
Pääkirjoitus

Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

09.06.2023 19:30 8
Orpo: Sopu on löytynyt ja hallitusneuvottelut jatkuvat maanantaina – Purran mukaan maahanmuuttopaperin oleelliset kysymykset pysyivät muuttumattomina

Orpo: Sopu on löy­ty­nyt ja hal­li­tus­neu­vot­te­lut jat­ku­vat maa­nan­tai­na – Purran mukaan maa­han­muut­to­pa­pe­rin oleel­li­set ky­sy­myk­set py­syi­vät muut­tu­mat­to­mi­na

27.05.2023 18:16 12
Kommentti: Rkp yliarvioi mahtinsa – Puolue sai korjattua kirjauksia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen oppositioon

Kom­ment­ti: Rkp yli­ar­vioi mah­tin­sa – Puolue sai kor­jat­tua kir­jauk­sia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen op­po­si­tioon

27.05.2023 18:31 2
Tilaajille
Rkp hyväksyi ilmastopaperin, mutta ei maahanmuuttolinjauksia – Henriksson: "Haluamme jatkaa neuvotteluja maahanmuutosta"

Rkp hy­väk­syi il­mas­to­pa­pe­rin, mutta ei maa­han­muut­to­lin­jauk­sia – Hen­riks­son: "Ha­luam­me jatkaa neu­vot­te­lu­ja maa­han­muu­tos­ta"

27.05.2023 15:48 2
Tilaajille
Säätytalon tiukka asetelma näkyy maahanmuuttokyselyssä – Perussuomalaisten Keskisarja: "Kehitysyhteistyö on lännen rikos kehittyviä maita kohtaan"

Sää­ty­ta­lon tiukka ase­tel­ma näkyy maa­han­muut­to­ky­se­lys­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kes­ki­sar­ja: "Ke­hi­ty­syh­teis­työ on lännen rikos ke­hit­ty­viä maita koh­taan"

22.05.2023 18:30 4
Tilaajille