Maahanmuutto
Hyvinvointivaltion pelastaminen vaatii työperäisen maahanmuuton lisäämistä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hy­vin­voin­ti­val­tion pe­las­ta­mi­nen vaatii työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mis­tä

10.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko viikolta lisää pakolaisia – "Se olisi valtava haaste edelleen"

Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko vii­kol­ta lisää pa­ko­lai­sia – "Se olisi valtava haaste edel­leen"

17.08.2020 06:00 1
Miksi Migri lyö Kemiä?

Miksi Migri lyö Kemiä?

03.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Syntyvyyden merkittäväkään kasvu ei vähentäisi väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia – työperäinen maahanmuutto on nopeampi keino kohentaa julkista taloutta

Syn­ty­vyy­den mer­kit­tä­vä­kään kasvu ei vä­hen­täi­si väestön ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­mia on­gel­mia – työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on no­peam­pi keino ko­hen­taa jul­kis­ta ta­lout­ta

07.07.2020 10:08 0
Kemi ja muut Meri-Lapin kunnat vaativat säilyttämään Kemin vastaanottokeskuksen – "Tyrmistyttävä ja kestämätön päätös"

Kemi ja muut Me­ri-La­pin kunnat vaa­ti­vat säi­lyt­tä­mään Kemin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – "Tyr­mis­tyt­tä­vä ja kes­tä­mä­tön päätös"

02.07.2020 19:22 0
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto sulkee seitsemän vastaanottokeskusta vuoden loppuun mennessä – Kemin vastaanottokeskus suljetaan, Rovaniemellä vähennetään paikkoja

Maa­han­muut­to­vi­ras­to sulkee seit­se­män vas­taan­ot­to­kes­kus­ta vuoden loppuun men­nes­sä – Kemin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan, Ro­va­nie­mel­lä vä­hen­ne­tään paik­ko­ja

24.06.2020 15:31 0
Trump allekirjoittaa maahanmuuttoa rajoittavat määräykset tänään – käytännössä rajoitusten merkitys on pieni

Trump al­le­kir­joit­taa maa­han­muut­toa ra­joit­ta­vat mää­räyk­set tänään – käy­tän­nös­sä ra­joi­tus­ten mer­ki­tys on pieni

22.04.2020 16:05 0
Trump keskeyttää maahanmuuton Yhdysvaltoihin kahdeksi kuukaudeksi

Trump kes­keyt­tää maa­han­muu­ton Yh­dys­val­toi­hin kah­dek­si kuu­kau­dek­si

22.04.2020 07:59 0
Toimittajalta: Rovaniemi tarvitsee maahanmuuttajia – olisiko jo aika tutkia, ketä he ovat
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi tar­vit­see maa­han­muut­ta­jia – olisiko jo aika tutkia, ketä he ovat

12.02.2020 08:16 0
Lukijalta Mielipide Aino Sorvoja

Kou­lu­lai­sil­ta: Maa­han­muut­ta­jat Suo­mes­sa

05.02.2020 10:32 0
Tilaajille
Lukijalta: Kotiinpaluusta houkutteleva vaihtoehto
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­tiin­pa­luus­ta hou­kut­te­le­va vaih­to­eh­to

08.01.2020 07:59 0
Tilaajille
Tutkimus: Maahanmuuttajat luottavat kantasuomalaisiin, poliisiin ja oikeusjärjestelmään – virolaisten asenteista suomalaisuuteen paljastui yllätys

Tut­ki­mus: Maa­han­muut­ta­jat luot­ta­vat kan­ta­suo­ma­lai­siin, po­lii­siin ja oi­keus­jär­jes­tel­mään – vi­ro­lais­ten asen­teis­ta suo­ma­lai­suu­teen pal­jas­tui yllätys

18.12.2019 09:02 0
Siirtolaisia löytyi jälleen piilotettuna kuorma-autoon matkalla Britanniaan

Siir­to­lai­sia löytyi jälleen pii­lo­tet­tu­na kuor­ma-au­toon mat­kal­la Bri­tan­niaan

20.11.2019 10:18 0
Perussuomalaiset säästäisi maahanmuutosta ja kehitysavusta – polttoaineveron korotus peruttaisiin

Pe­rus­suo­ma­lai­set sääs­täi­si maa­han­muu­tos­ta ja ke­hi­tys­avus­ta – polt­to­ai­ne­ve­ron korotus pe­rut­tai­siin

14.11.2019 17:22 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Rahmah Muhi

Kou­lu­lai­sil­ta: "En ole ra­sis­ti, mutta ..."

06.11.2019 08:10 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Tervetuloa! – Suomi tarvitsee lapsia ja työperäistä maahanmuuttoa
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Ter­ve­tu­loa! – Suomi tar­vit­see lapsia ja työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa

30.10.2019 08:32 0
Lukijalta: Tämä on keskustan maahanmuuttolinja
Lukijalta Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: Tämä on kes­kus­tan maa­han­muut­to­lin­ja

16.10.2019 14:07 0
Tilaajille
Viranomaiset eivät usko, että Turkin hyökkäys ajaa pakolaisia joukoittain Tornioon asti

Vi­ran­omai­set eivät usko, että Turkin hyök­käys ajaa pa­ko­lai­sia jou­koit­tain Tor­nioon asti

11.10.2019 18:01 0
Tilaajille
Tutkimus: Virolaiset kiinnittyvät heikommin suomalaiseen yhteiskuntaan kuin somalit

Tut­ki­mus: Vi­ro­lai­set kiin­nit­ty­vät hei­kom­min suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan kuin somalit

30.09.2019 17:31 0
Väestökato uhkaa romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Väes­tö­ka­to uhkaa ro­mut­taa suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­ti­val­tion

30.09.2019 13:38 0
Tilaajille