Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sote-ala
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä riko hoi­ta­jaa­si

18.10.2023 05:00
Keikkalääkäreiden jättipalkkiot kuumentavat tunteita – palveluita ei kannata ostaa paniikissa, mutta yksityistämisestä ei ole järkeä kokonaan luopua
Pääkirjoitus

Keik­ka­lää­kä­rei­den jät­ti­palk­kiot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta – pal­ve­lui­ta ei kannata ostaa pa­nii­kis­sa, mutta yk­si­tyis­tä­mi­ses­tä ei ole järkeä ko­ko­naan luopua

10.10.2023 19:59 2
Kemijärveläinen Unto Viitamäki jäi eläkkeelle jo aikaa sitten, mutta tekee yhä täyttä työpäivää sosionomina – "On meitä paljon muitakin"

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Unto Vii­ta­mä­ki jäi eläk­keel­le jo aikaa sitten, mutta tekee yhä täyttä työ­päi­vää so­sio­no­mi­na – "On meitä paljon mui­ta­kin"

08.10.2023 11:00
Tilaajille
Puolet lappilaisista pääsi lääkäriin viikossa – huonoin tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla

Puolet lap­pi­lai­sis­ta pääsi lää­kä­riin vii­kos­sa – huonoin tilanne on Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.05.2023 08:30 1
"Sote-alan palkat nousevat lähes tuplasti enemmän kuin vientialoilla" – hoitajajärjestöt iloitsevat lisäkorotuksista

"So­te-alan palkat nou­se­vat lähes tup­las­ti enemmän kuin vien­tia­loil­la" – hoi­ta­ja­jär­jes­töt iloit­se­vat li­sä­ko­ro­tuk­sis­ta

07.03.2023 18:26 14
Historioitsija Tapio Bergholm varoittaa kiusallisesta vientituotteesta, jos hoitajien vaatimuksia ei oteta vakavasti – "Ay-johtaja on tyytymättömyyden toimitusjohtaja"

His­to­rioit­si­ja Tapio Berg­holm va­roit­taa kiu­sal­li­ses­ta vien­ti­tuot­tees­ta, jos hoi­ta­jien vaa­ti­muk­sia ei oteta va­ka­vas­ti – "Ay-joh­ta­ja on tyy­ty­mät­tö­myy­den toi­mi­tus­joh­ta­ja"

11.09.2022 06:30 13
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunnan perustamat sote-vakanssit uudelleen käsittelyyn – selvitys: merkittäviä riskejä, jos esitettyjä vakansseja ei perusteta

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan pe­rus­ta­mat sote-va­kans­sit uu­del­leen kä­sit­te­lyyn – sel­vi­tys: mer­kit­tä­viä ris­ke­jä, jos esi­tet­ty­jä va­kans­se­ja ei pe­rus­te­ta

18.08.2022 20:55 4
Tilaajille
Hoitajapula ja pakkolaki: kenen tarpeisiin lakeja säädetään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­pu­la ja pak­ko­la­ki: kenen tar­pei­siin lakeja sää­de­tään?

29.07.2022 05:15
Tilaajille
Uusi ote filippiiniläishoitajien perehdyttämiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi ote fi­lip­pii­ni­läis­hoi­ta­jien pe­reh­dyt­tä­mi­seen

27.07.2022 09:25 1
Tilaajille
Rovaniemellä perustettiin keskellä vuotta sote-virkoja, jotka eivät olleet talousarviossa – hyvinvointialue pyytää selvitystä ja asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­tet­tiin kes­kel­lä vuotta so­te-vir­ko­ja, jotka eivät olleet ta­lous­ar­vios­sa – hy­vin­voin­ti­alue pyytää sel­vi­tys­tä ja asia siirtyy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

06.07.2022 19:36 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 30 uuden sote-vakanssin perustamisesta käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa – kaupunginjohtaja käytti asiassa otto-oikeutta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan päätös 30 uuden sote-va­kans­sin pe­rus­ta­mi­ses­ta kä­si­tel­lään uu­del­leen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – kau­pun­gin­joh­ta­ja käytti asiassa ot­to-oi­keut­ta

05.07.2022 16:01 10
Tilaajille
Terveystalo osti Lapin liikuntaklinikan – Kari Vinkin perustama yhden miehen paja kasvoi alan pikkujättiläiseksi Lapissa

Ter­veys­ta­lo osti Lapin lii­kun­ta­kli­ni­kan – Kari Vinkin pe­rus­ta­ma yhden miehen paja kasvoi alan pik­ku­jät­ti­läi­sek­si Lapissa

25.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-alan re­surs­si­pu­laan on rat­kai­su­ja

03.05.2022 20:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huono joh­ta­mi­nen kiih­dyt­tää työn­te­ki­jä­pu­laa

23.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-krii­si rat­kais­ta­va rahalla

19.04.2022 20:30
Tilaajille
Lapin hoitajalakko siirtyy: pääsiäisenä hoitajat ovat normaalisti töissä

Lapin hoi­ta­ja­lak­ko siir­tyy: pää­siäi­se­nä hoi­ta­jat ovat nor­maa­lis­ti töissä

12.04.2022 16:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-ala on huol­to­var­muu­den kul­ma­ki­vi

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jätkän hiki ei ko­kouk­sis­sa haise

05.04.2022 05:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella ei vielä tiedetä, mitä palkkojen yhdenmukaistaminen maksaa – työnantajajärjestö varoittaa, että vastassa voi olla yllätyksiä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ei vielä tie­de­tä, mitä palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen maksaa – työn­an­ta­ja­jär­jes­tö va­roit­taa, että vas­tas­sa voi olla yl­lä­tyk­siä

22.03.2022 06:30 5
Tilaajille

Reijo Vii­ta­las­ta tulee alue­val­tuus­ton toinen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

25.02.2022 10:13
Tilaajille