Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Terveydenhoito
Tekoäly tulkitsee silmien terveyttä nopeasti – diabetespotilas saa diagnoosin minuuteissa

Tekoäly tul­kit­see silmien ter­veyt­tä no­peas­ti – dia­be­tes­po­ti­las saa diag­noo­sin mi­nuu­teis­sa

15.01.2024 15:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja uu­dis­tuk­sia riittää

10.01.2024 17:00 1
Miesten välisestä seksistä aiheutunut verenluovutusrajoitus poistuu maanantaina

Miesten vä­li­ses­tä sek­sis­tä ai­heu­tu­nut ve­ren­luo­vu­tus­ra­joi­tus poistuu maa­nan­tai­na

03.12.2023 16:02
Kela-korvaukset nousevat, mutta onko ihmisillä vielä sittenkään rahaa yksityiseen lääkäriin? – Yksittäisen käynnin hinta nousee helposti lähelle 300:aa euroa

Ke­la-kor­vauk­set nou­se­vat, mutta onko ih­mi­sil­lä vielä sit­ten­kään rahaa yk­si­tyi­seen lää­kä­riin? – Yk­sit­täi­sen käynnin hinta nousee hel­pos­ti lähelle 300:aa euroa

26.11.2023 18:30 10
Tilaajille
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

03.11.2023 09:17 4
Tilaajille
Lääkäri tyrmistyi: vastaanotolle tulee jo alle 20-vuotiaita pitkäaikaisunettomia – Maria Myllymäen univaikeuksiin löytyi yllättävä helpotus

Lääkäri tyr­mis­tyi: vas­taan­otol­le tulee jo alle 20-vuo­tiai­ta pit­kä­ai­kais­unet­to­mia – Maria Myl­ly­mäen uni­vai­keuk­siin löytyi yl­lät­tä­vä hel­po­tus

29.10.2023 10:55 1
Tilaajille
Voiko lääkäriajan varata mihin vain? Entä saako palveluasumista muualta kuin kotipaikkakunnalta? Kysyimme hyvinvointialueelta kuntarajoista

Voiko lää­kä­ri­ajan varata mihin vain? Entä saako pal­ve­lu­asu­mis­ta muualta kuin ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta? Ky­syim­me hy­vin­voin­ti­alueel­ta kun­ta­ra­jois­ta

03.10.2023 19:27 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veyt­tä ja ta­lout­ta tie­to­ko­neel­la

22.09.2023 05:00 2
Lapin hyvinvointialue on entistä alijäämäisempi – neuvottelee lainanottovaltuudesta ja vetoaa Länsi-Pohjan puolesta

Lapin hy­vin­voin­ti­alue on entistä ali­jää­mäi­sem­pi – neu­vot­te­lee lai­nan­ot­to­val­tuu­des­ta ja vetoaa Län­si-Poh­jan puo­les­ta

20.09.2023 20:20 9
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue aikoo pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45 miljoonalla eurolla vuodessa – "myös vaikeita ratkaisuja joudutaan miettimään", sanoo hyvinvointialueen johtaja

Lapin hy­vin­voin­ti­alue aikoo pie­nen­tää kus­tan­nuk­siaan py­sy­väs­ti 45 mil­joo­nal­la eurolla vuo­des­sa – "myös vai­kei­ta rat­kai­su­ja jou­du­taan miet­ti­mään", sanoo hy­vin­voin­ti­alueen johtaja

06.09.2023 20:20 15
Tilaajille
Perusterveydenhoidossa hoitoon päästävä kahdessa viikossa kuukausien sijasta – Johtajaylilääkäri: Epärealistista odottaa, että jonot saadaan heti kuntoon

Pe­rus­ter­vey­den­hoi­dos­sa hoitoon pääs­tä­vä kah­des­sa vii­kos­sa kuu­kau­sien sijasta – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Epä­rea­lis­tis­ta odot­taa, että jonot saadaan heti kuntoon

25.08.2023 10:00
Tilaajille
"Ei tälle alalle kannata lähteä" – työelämätutkija yllättyi, kuinka varhain nuoret hoitajaopiskelijat pohtivat alanvaihtoa

"Ei tälle alalle kannata lähteä" – työ­elä­mä­tut­ki­ja yl­lät­tyi, kuinka varhain nuoret hoi­ta­ja­opis­ke­li­jat poh­ti­vat alan­vaih­toa

02.07.2023 08:00 2
Tilaajille
OYSin sairaanhoitajalle tuomio törkeästä huumausainerikoksesta – käytti aineita työvuorojensa aikana

OYSin sai­raan­hoi­ta­jal­le tuomio tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta – käytti aineita työ­vuo­ro­jen­sa aikana

19.06.2023 12:24
Tilaajille
Puolet lappilaisista pääsi lääkäriin viikossa – huonoin tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla

Puolet lap­pi­lai­sis­ta pääsi lää­kä­riin vii­kos­sa – huonoin tilanne on Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.05.2023 08:30 1
Uutissuomalainen: Enemmistö hyvinvointialuejohtajista luopuisi hoitajamitoituksen kiristämisestä

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Enem­mis­tö hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­jis­ta luo­pui­si hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä

25.05.2023 05:00 2
Aluehallintovirasto selvittää terveydenhoitoon pääsyn tilannetta Rovaniemellä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to sel­vit­tää ter­vey­den­hoi­toon pääsyn ti­lan­net­ta Ro­va­nie­mel­lä

18.04.2023 15:31 8
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue alkaa periä kuljetuspalveluiden omavastuut asiakkailta jälkikäteen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue alkaa periä kul­je­tus­pal­ve­lui­den oma­vas­tuut asiak­kail­ta jäl­ki­kä­teen

13.02.2023 13:21
Tilaajille
Yli miljoona kiloa pyykkiä vuodessa – kävimme tutustumassa Rovaniemen keskuspesulaan

Yli mil­joo­na kiloa pyykkiä vuo­des­sa – kävimme tu­tus­tu­mas­sa Ro­va­nie­men kes­kus­pe­su­laan

13.01.2023 19:30
Tilaajille
”Uuden pesulan tarve on akuutti” –  vuodesta 1963 asti toimineen Rovaniemen keskuspesulan tilat ja koneet ovat tulleet käyttöikänsä päähän

”Uuden pesulan tarve on akuut­ti” – vuo­des­ta 1963 asti toi­mi­neen Ro­va­nie­men kes­kus­pe­su­lan tilat ja koneet ovat tulleet käyt­tö­ikän­sä päähän

13.01.2023 19:30 1
Tilaajille
Miten jalkapallon MM-kisat vaikuttavat hoitajien ja lääkäreiden määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata henkilökunnan?

Miten jal­ka­pal­lon MM-ki­sat vai­kut­ta­vat hoi­ta­jien ja lää­kä­rei­den määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata hen­ki­lö­kun­nan?

26.12.2022 06:30 1
Tilaajille