Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Terveydenhoito
Sairaalahoitoa uhkaa taas ylikuormittuminen, vaikka ongelma olisi helposti vältettävissä rokotuksilla
Pääkirjoitus

Sai­raa­la­hoi­toa uhkaa taas yli­kuor­mit­tu­mi­nen, vaikka ongelma olisi hel­pos­ti väl­tet­tä­vis­sä ro­ko­tuk­sil­la

04.12.2021 06:00 9
Tilaajille
Rajoituksiin palaaminen olisi iso arvovaltatappio pääministerille
Pääkirjoitus

Ra­joi­tuk­siin pa­laa­mi­nen olisi iso ar­vo­val­ta­tap­pio pää­mi­nis­te­ril­le

19.10.2021 16:32 9
Tilaajille
Meidän kaikkien ongelma
Kolumni

Meidän kaik­kien ongelma

05.10.2021 06:05 1
Tilaajille
”Tärkeintä on kunnioittaa potilaan omaa tahtoa” – palliatiivinen hoito on muutakin kuin kipujen lievittämistä, sanoo palkittu Sirkka Peltola

”Tär­kein­tä on kun­nioit­taa po­ti­laan omaa tahtoa” – pal­lia­tii­vi­nen hoito on muu­ta­kin kuin kipujen lie­vit­tä­mis­tä, sanoo pal­kit­tu Sirkka Peltola

16.09.2021 16:30
Tilaajille
Kunnat kilpailevat hoitajista, mutta löytyykö hoitajapulaan ratkaisu Filippiineiltä? Suomalaisyritys aikoo tuoda ensi vuoden aikana maahan 2 000 hoitajaa

Kunnat kil­pai­le­vat hoi­ta­jis­ta, mutta löy­tyy­kö hoi­ta­ja­pu­laan rat­kai­su Fi­lip­pii­neil­tä? Suo­ma­lais­yri­tys aikoo tuoda ensi vuoden aikana maahan 2 000 hoi­ta­jaa

03.09.2021 18:30 9
Tilaajille
Apteekki siirtyy kauppakeskukseen Torniossa – Apteekki tulee katutasoon kirjakaupan entisiin tiloihin

Ap­teek­ki siirtyy kaup­pa­kes­kuk­seen Tor­nios­sa – Ap­teek­ki tulee ka­tu­ta­soon kir­ja­kau­pan en­ti­siin ti­loi­hin

29.07.2021 10:27 2
Tilaajille
Asiantuntija: Uusien sote-tietojärjestelmien kehittäminen pitäisi jo aloittaa – nyt riskinä alueellinen epätasa-arvo

Asian­tun­ti­ja: Uusien so­te-tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen pitäisi jo aloit­taa – nyt riskinä alueel­li­nen epä­ta­sa-ar­vo

08.07.2021 11:17
Tilaajille
Korona, kuten monet muut vitsaukset, pysyy keskuudessamme ja sen kanssa on opittava elämään järkevästi
Kolumni

Korona, kuten monet muut vit­sauk­set, pysyy kes­kuu­des­sam­me ja sen kanssa on opit­ta­va elämään jär­ke­väs­ti

03.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­muk­sia kuu­lo­ko­jeen käy­tös­tä

11.06.2021 22:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koin tul­lee­ni koh­da­tuk­si – Lääkäri oli kiin­nos­tu­nut ja pa­neu­tui lä­hei­se­ni ti­lan­tee­seen

30.05.2021 07:51 1
Tilaajille
Rovaniemellä perusterveydenhuollon hoitajan vastaanottokäynnit ovat maksuttomia kaikille kuntalaisille heinäkuusta alkaen

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le hei­nä­kuus­ta alkaen

18.05.2021 09:45 1
Tilaajille
OYS toivoo, että ihmiset hakeutuisivat hoitoon koronasta huolimatta – johtajaylilääkäri Korpelainen vakuuttaa, että sairaalassa on turvallista asioida

OYS toivoo, että ihmiset ha­keu­tui­si­vat hoitoon ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Kor­pe­lai­nen va­kuut­taa, että sai­raa­las­sa on tur­val­lis­ta asioida

16.04.2021 11:07
Tilaajille
Käsivarren ainoa terveydenhoitaja tekee niin pitkää päivää, että tuuraajaa lomien ajaksi on hankala löytää

Kä­si­var­ren ainoa ter­vey­den­hoi­ta­ja tekee niin pitkää päivää, että tuu­raa­jaa lomien ajaksi on hankala löytää

27.03.2021 16:00
Tilaajille
Kymmenentuhatta vauvaa rokottanut lappilaislääkäri antaa vinkin, jolla koronarokote ei karkaa pistoskohdasta

Kym­me­nen­tu­hat­ta vauvaa ro­kot­ta­nut lap­pi­lais­lää­kä­ri antaa vinkin, jolla ko­ro­na­ro­ko­te ei karkaa pis­tos­koh­das­ta

29.01.2021 20:23
Tilaajille
Uudistus tukki puhelinpalvelun – YTHS sai Lapissa tuhansia uusia opiskelijoita hoidettavaksi

Uu­dis­tus tukki pu­he­lin­pal­ve­lun – YTHS sai Lapissa tu­han­sia uusia opis­ke­li­joi­ta hoi­det­ta­vak­si

16.01.2021 14:11
Tilaajille
Politikointi rokotuksilla vastenmielistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­ti­koin­ti ro­ko­tuk­sil­la vas­ten­mie­lis­tä

06.01.2021 04:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hä­viää­kö jär­jes­tö­jen työ?

11.09.2020 04:20
Tilaajille
"Hoitajamitoitus täyttyy jo" – koronaepidemia ei estäne hoitajamitoituksen toteutumista suunnitellusti lokakuussa, mutta tulevaisuuden rahoitus on yhä huolena

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

03.08.2020 20:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Riip­pu­vuu­den tun­nis­ta­mi­sen ja hoi­ta­mi­sen tus­kas­ta

28.07.2020 06:30
Tilaajille
Tällaista on salapoliisityö koronaketjujen kintereillä – jäljittäjät etsivät altistuneita kauppojen työvuorolistoilta ja juhlien nimiluetteloista, pahimpana epidemia-aikana puheluita soiteltiin aamusta iltaan

Täl­lais­ta on sa­la­po­lii­si­työ ko­ro­na­ket­ju­jen kin­te­reil­lä – jäl­jit­tä­jät etsivät al­tis­tu­nei­ta kaup­po­jen työ­vuo­ro­lis­toil­ta ja juhlien ni­mi­luet­te­lois­ta, pa­him­pa­na epi­de­mia-ai­ka­na pu­he­lui­ta soi­tel­tiin aamusta iltaan

08.07.2020 06:30
Tilaajille