Terveydenhoito
Lukijalta Mielipide Päivi Helakallio

Lu­ki­jal­ta: Hä­viää­kö jär­jes­tö­jen työ?

11.09.2020 04:20 0
Tilaajille
"Hoitajamitoitus täyttyy jo" – koronaepidemia ei estäne hoitajamitoituksen toteutumista suunnitellusti lokakuussa, mutta tulevaisuuden rahoitus on yhä huolena

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

01.08.2020 06:30 0
Lukijalta Mielipide Riitta Koivula

Lu­ki­jal­ta: Riip­pu­vuu­den tun­nis­ta­mi­sen ja hoi­ta­mi­sen tus­kas­ta

28.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Tällaista on salapoliisityö koronaketjujen kintereillä – jäljittäjät etsivät altistuneita kauppojen työvuorolistoilta ja juhlien nimiluetteloista, pahimpana epidemia-aikana puheluita soiteltiin aamusta iltaan

Täl­lais­ta on sa­la­po­lii­si­työ ko­ro­na­ket­ju­jen kin­te­reil­lä – jäl­jit­tä­jät etsivät al­tis­tu­nei­ta kaup­po­jen työ­vuo­ro­lis­toil­ta ja juhlien ni­mi­luet­te­lois­ta, pa­him­pa­na epi­de­mia-ai­ka­na pu­he­lui­ta soi­tel­tiin aamusta iltaan

08.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi Mehiläinen Länsi-Pohjassa – sopimukseen päästiin viime yönä

Ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jas­sa – so­pi­muk­seen pääs­tiin viime yönä

23.06.2020 10:02 0
Tilaajille
Hallitus kaataa Meri-Lapissa sovitun ulkoistuksen: Hallituksen valmistelema sote-paketti johtaa siihen, että tehty sopimus on pakko purkaa

Hal­li­tus kaataa Me­ri-La­pis­sa sovitun ul­kois­tuk­sen: Hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­ma so­te-pa­ket­ti johtaa siihen, että tehty sopimus on pakko purkaa

15.06.2020 15:32 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Partanen

Lu­ki­jal­ta: Koronan sai aikaan hy­vää­kin

15.06.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­teel­lis­ta kor­rup­tio­ta ter­vey­den­huol­los­sa

10.06.2020 13:52 0
Tilaajille
Lääkehoitajien määrä kasvaa hitaasti – Valtio maksaa koulutuksen, mutta hakijaryntäystä ei ole ainakaan vielä näkynyt

Lää­ke­hoi­ta­jien määrä kasvaa hi­taas­ti – Valtio maksaa kou­lu­tuk­sen, mutta ha­ki­ja­ryn­täys­tä ei ole ai­na­kaan vielä näkynyt

19.05.2020 06:00 0
Vaivoja hoidetaan mutta valppaina – Lapin terveyskeskuksiin saa kiireettömiä aikoja lähes normaalisti

Vaivoja hoi­de­taan mutta valp­pai­na – Lapin ter­veys­kes­kuk­siin saa kii­reet­tö­miä aikoja lähes nor­maa­lis­ti

24.04.2020 14:22 0
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilla hoidetaan myös kiireettömiä tapauksia – koronavirustilanne kaupungissa on rauhallinen

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­la hoi­de­taan myös kii­reet­tö­miä ta­pauk­sia – ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne kau­pun­gis­sa on rau­hal­li­nen

20.04.2020 12:10 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallitus ottaa tietoisen riskin, kun se ei tukkinut viruksen mentävää aukkoa länsirajalta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ottaa tie­toi­sen riskin, kun se ei tuk­ki­nut vi­ruk­sen men­tä­vää aukkoa län­si­ra­jal­ta

08.04.2020 06:00 0
Tilaajille

Ter­vey­den­hoi­ta­ja­liit­to: "On ly­hyt­nä­köis­tä su­pis­taa tai ajaa alas en­nal­ta­eh­käi­se­vä ter­vey­den­huol­to"

04.04.2020 20:55 0
Tilaajille
Hoitojen turvallisuus huolettaa syöpäpotilaita – on kuitenkin tärkeää, ettei kukaan jätä hakeutumatta tutkimuksiin ja hoitoihin koronaviruksen pelossa

Hoi­to­jen tur­val­li­suus huo­let­taa syö­pä­po­ti­lai­ta – on kui­ten­kin tär­keää, ettei kukaan jätä ha­keu­tu­mat­ta tut­ki­muk­siin ja hoi­toi­hin ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa

28.03.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Jeja-Pekka Roos

Lu­ki­jal­ta: Tu­ris­tien hoitoon va­rau­dut­ta­va pa­rem­min

27.03.2020 10:14 0
Tilaajille
Lukijalta: Jos tulet Lappiin, ota lapio mukaan
Lukijalta Mielipide Johanna Kiili

Lu­ki­jal­ta: Jos tulet Lap­piin, ota lapio mukaan

23.03.2020 09:42 0
Tilaajille
Lukijalta: Virtuaalitodellisuus auttaa potilasta, hoitajaa ja lääkäriä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa po­ti­las­ta, hoi­ta­jaa ja lää­kä­riä

23.03.2020 05:52 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Keväthanget houkuttavat kotimaan matkailijoita Lappiin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ke­vät­han­get hou­kut­ta­vat ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta Lap­piin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tark­kaan

20.03.2020 15:23 0
Tilaajille
Lukijalta: Elämää koronan varjossa
Lukijalta Mielipide Jussi Tukiainen

Lu­ki­jal­ta: Elämää koronan var­jos­sa

19.03.2020 21:17 0
Tilaajille
Rovaniemi valmistautuu koronan saapumiseen – kaupunginjohtaja on nimennyt jo häiriötilanteen johtoryhmän, hallintoylilääkäri korosti virustilanteen olevan Lapissa yhä rauhallinen

Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tuu koronan saa­pu­mi­seen – kau­pun­gin­joh­ta­ja on ni­men­nyt jo häi­riö­ti­lan­teen joh­to­ryh­män, hal­lin­to­yli­lää­kä­ri korosti vi­rus­ti­lan­teen olevan Lapissa yhä rau­hal­li­nen

16.03.2020 18:55 0
Tilaajille