Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hoitajat
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Tilaajille
Tuore sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso pitää hallitusohjelman kirjausta palkattomasta sairauslomapäivästä huonona hoitoalalle

Tuore so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuso pitää hal­li­tus­oh­jel­man kir­jaus­ta pal­kat­to­mas­ta sai­raus­lo­ma­päi­väs­tä huonona hoi­to­alal­le

20.06.2023 16:34 21
Toimittajalta: Sairaanhoitajat vaihtavat alaa, eikä se ole ihme
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sai­raan­hoi­ta­jat vaih­ta­vat alaa, eikä se ole ihme

27.04.2023 08:00 10
Osa koronapotilaita hoitaneista jäi Lapissa ilman kertapalkkiota – "Tämä aiheuttaa pahaa mieltä, ilman muuta", sanoo pääluottamusmies

Osa ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­neis­ta jäi Lapissa ilman ker­ta­palk­kio­ta – "Tämä ai­heut­taa pahaa mieltä, ilman muuta", sanoo pää­luot­ta­mus­mies

10.04.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin katosi va­ki­tuis­ten hoi­ta­jien ar­vos­tus?

04.04.2023 05:00
Myös vammaisten ja iäkkäiden hoitajiksi opiskeleville kaavaillaan rikostaustan tarkastusta

Myös vam­mais­ten ja iäk­käi­den hoi­ta­jik­si opis­ke­le­vil­le kaa­vail­laan ri­kos­taus­tan tar­kas­tus­ta

05.03.2023 10:50 7
Tilaajille
Ahtaajien kohtuuton vedätys jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­taa­jien koh­tuu­ton vedätys jatkuu

24.02.2023 06:00 6
Noin 200 Lapin keskussairaalan hoitajaa ei saanut vuorotyölisiään esihenkilöiden virheen vuoksi – rästit maksuun vasta joulun jälkeen

Noin 200 Lapin kes­kus­sai­raa­lan hoi­ta­jaa ei saanut vuo­ro­työ­li­siään esi­hen­ki­löi­den virheen vuoksi – rästit maksuun vasta joulun jälkeen

22.12.2022 14:01 13
Tilaajille
Hoitajien kansainvälisten rekrytointien määrät kaukana ministeriön tavoitteista – Suomi tavoittelee kahdenvälisiä sopimuksia lähtömaiden kanssa

Hoi­ta­jien kan­sain­vä­lis­ten rek­ry­toin­tien määrät kaukana mi­nis­te­riön ta­voit­teis­ta – Suomi ta­voit­te­lee kah­den­vä­li­siä so­pi­muk­sia läh­tö­mai­den kanssa

26.11.2022 13:21
Lapin hyvinvointialue ei suosita lisähoitajien palkkaamista Tornion kotihoitoon

Lapin hy­vin­voin­ti­alue ei suosita li­sä­hoi­ta­jien palk­kaa­mis­ta Tornion ko­ti­hoi­toon

13.11.2022 18:46 4
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela hoitajien sopimuksesta: Tämä oli kompromissi ja molemmat osapuolet tulkitsevat sitä omasta näkökulmastaan

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja Jari Jokela hoi­ta­jien so­pi­muk­ses­ta: Tämä oli komp­ro­mis­si ja mo­lem­mat osa­puo­let tul­kit­se­vat sitä omasta nä­kö­kul­mas­taan

04.10.2022 18:00 5
Tilaajille
"Olen tyytyväinen, että saavutettiin työrauha" – hoitoalan sopimus saa lappilaisilta luottamusmiehiltä sekä kiitosta että kritiikkiä

"Olen tyy­ty­väi­nen, että saa­vu­tet­tiin työ­rau­ha" – hoi­to­alan sopimus saa lap­pi­lai­sil­ta luot­ta­mus­mie­hil­tä sekä kii­tos­ta että kri­tiik­kiä

04.10.2022 18:00
Tilaajille
Ay-pomo lyttäsi hoitajien väitteet omasta palkkaohjelmasta: "Täsmälleen samat kuin kesäkuussa muut jo sopivat"

Ay-pomo lyttäsi hoi­ta­jien väit­teet omasta palk­kaoh­jel­mas­ta: "Täs­mäl­leen samat kuin ke­sä­kuus­sa muut jo so­pi­vat"

03.10.2022 21:45 5
Sopu päätti hoitajien työkiistat ja aloitti sanasodan sovun luonteesta

Sopu päätti hoi­ta­jien työ­kiis­tat ja aloitti sa­na­so­dan sovun luon­tees­ta

03.10.2022 18:31 8
Lapinkin hoitajilta kitkeriä terveisiä Helsinkiin – Päivystyksen sairaanhoitaja: "Olen valmis joukkoirtisanoutumiseen"

La­pin­kin hoi­ta­jil­ta kit­ke­riä ter­vei­siä Hel­sin­kiin – Päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­ja: "Olen valmis jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­seen"

16.09.2022 17:20 26
Tilaajille
Tehy-lehti: Lähes 50 tehohoitajaa irtisanoutunut kevään aikana OYSissa – teho- ja valvontahoidon paikkoja supistetaan merkittävästi kesällä

Te­hy-leh­ti: Lähes 50 te­ho­hoi­ta­jaa ir­ti­sa­nou­tu­nut kevään aikana OYSissa – teho- ja val­von­ta­hoi­don paik­ko­ja su­pis­te­taan mer­kit­tä­väs­ti kesällä

14.06.2022 19:03 2
Tilaajille
Tehy ja SuPer: Hoitajaliitot ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja erillissopimuksesta

Tehy ja SuPer: Hoi­ta­ja­lii­tot ovat val­mii­ta jat­ka­maan neu­vot­te­lu­ja eril­lis­so­pi­muk­ses­ta

08.06.2022 21:06
Sodankylä rekrytoi hoitajia Filippiineiltä – muissakin kunnissa ratkotaan hoitajapulaa vielä kiivaasti sote-uudistuksen kynnyksellä

So­dan­ky­lä rek­ry­toi hoi­ta­jia Fi­lip­pii­neil­tä – muis­sa­kin kun­nis­sa rat­ko­taan hoi­ta­ja­pu­laa vielä kii­vaas­ti sote-uu­dis­tuk­sen kyn­nyk­sel­lä

14.05.2022 11:51 7
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen hoitajat eivät luota tulevaan toimialaorganisaatioon – Tehy vaatii hoitotyölle omaa ylintä johtajaa: "Pitää olla hoitajataustainen"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hoi­ta­jat eivät luota tu­le­vaan toi­mi­ala­or­ga­ni­saa­tioon – Tehy vaatii hoi­to­työl­le omaa ylintä joh­ta­jaa: "Pitää olla hoi­ta­ja­taus­tai­nen"

10.05.2022 10:40 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien viestit otet­ta­va to­sis­saan

10.05.2022 05:00
Tilaajille