Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lakko
Lakkokevään enteitä on ilmassa
Pääkirjoitus

Lak­ko­ke­vään enteitä on ilmassa

18.01.2023 12:59 1
Tilaajille
Työmarkkinoilla on edessään levoton alkutalvi
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­noil­la on edes­sään levoton al­ku­tal­vi

01.12.2022 18:08 6
Tilaajille
PAM: Hiihtokeskusalan työriidassa ei tulosta – lakot alkavat myös Levillä, Ylläksellä ja Pyhällä tulevana torstaina

PAM: Hiih­to­kes­kus­alan työ­rii­das­sa ei tulosta – lakot alkavat myös Le­vil­lä, Yl­läk­sel­lä ja Pyhällä tu­le­va­na tors­tai­na

29.11.2022 07:59 1
Tilaajille
Espanjan naisten jalkapallomaajoukkueen pelaajat ryhtyivät kapinaan  – 15 jätti eroanomuksen, päävalmentaja halutaan ulos

Es­pan­jan naisten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kueen pe­laa­jat ryh­tyi­vät ka­pi­naan – 15 jätti eroa­no­muk­sen, pää­val­men­ta­ja ha­lu­taan ulos

23.09.2022 09:19
ICT-alan lakko voi vaikuttaa Rovaniemen kaupungin puhelinpalveluihin – uusi lakko kestää kaksi viikkoa

ICT-alan lakko voi vai­kut­taa Ro­va­nie­men kau­pun­gin pu­he­lin­pal­ve­lui­hin – uusi lakko kestää kaksi viikkoa

09.05.2022 10:46 1
Tilaajille
Millariikka Rytkösestä tuli Suomen näkyvin lakkokenraali, mutta lähtikö hän työtaisteluun liian pienellä kassalla? – Lähteet arvioivat hoitajaliittojen hylänneen lakkonsa rahan takia, mitä tukevat uudet tiedot vaatimattomista varoista

Mil­la­riik­ka Ryt­kö­ses­tä tuli Suomen näkyvin lak­ko­ken­raa­li, mutta lähtikö hän työ­tais­te­luun liian pie­nel­lä kas­sal­la? – Lähteet ar­vioi­vat hoi­ta­ja­liit­to­jen hy­län­neen lak­kon­sa rahan takia, mitä tukevat uudet tiedot vaa­ti­mat­to­mis­ta va­rois­ta

08.05.2022 12:23 14
Viikon kuva: Lakkopäivän tekemistä
Kolumni

Viikon kuva: Lak­ko­päi­vän te­ke­mis­tä

06.05.2022 06:00
Tilaajille
Kunta-alan palkkakiista on ajautunut pattitilanteeseen, jonka aukeamiseen tarvitaan aitoa kompromissihalua – selkävoittoja ei ole luvassa
Pääkirjoitus

Kun­ta-alan palk­ka­kiis­ta on ajau­tu­nut pat­ti­ti­lan­tee­seen, jonka au­kea­mi­seen tar­vi­taan aitoa komp­ro­mis­si­ha­lua – sel­kä­voit­to­ja ei ole luvassa

04.05.2022 21:33 1
Tilaajille
Ruotsin kirkon lakko päättyi – haudankaivuu määriteltiin suojatyöksi

Ruotsin kirkon lakko päättyi – hau­dan­kai­vuu mää­ri­tel­tiin suo­ja­työk­si

04.05.2022 18:04
Tilaajille
Lakko pysäytti koulutyön Rovaniemellä, kunnallinen päivähoito taataan kaikkiaan 50–60 lapselle

Lakko py­säyt­ti kou­lu­työn Ro­va­nie­mel­lä, kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­to taataan kaik­kiaan 50–60 lap­sel­le

04.05.2022 16:07
Tilaajille
Ensimmäinen lakkopäivä sujunut päiväkodeissa ilman suuria ongelmia – näkemykset hoitopaikkojen rajauksesta jakavat varhaiskasvatusjohtajia

En­sim­mäi­nen lak­ko­päi­vä sujunut päi­vä­ko­deis­sa ilman suuria on­gel­mia – nä­ke­myk­set hoi­to­paik­ko­jen ra­jauk­ses­ta jakavat var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jia

03.05.2022 18:53
Tiistaina alkavan kunta-alan lakon vähän puhuttu ammattiryhmä on palkkakuopassa – Varautuvat pitkään lakkoon: "Kentän kärsivällisyys alkaa olla loppu"

Tiis­tai­na alkavan kun­ta-alan lakon vähän puhuttu am­mat­ti­ryh­mä on palk­ka­kuo­pas­sa – Va­rau­tu­vat pitkään lak­koon: "Kentän kär­si­väl­li­syys alkaa olla loppu"

02.05.2022 16:57 2
Tilaajille
Koulut ja päiväkodit sulkevan lakon alkaminen varmistui – sovittelulautakunta ei pyydä työministeriltä lakon siirtoa,  neuvotteluissa ei tiettävästi suurta edistystä

Koulut ja päi­vä­ko­dit sul­ke­van lakon al­ka­mi­nen var­mis­tui – so­vit­te­lu­lau­ta­kun­ta ei pyydä työ­mi­nis­te­ril­tä lakon siir­toa, neu­vot­te­luis­sa ei tiet­tä­väs­ti suurta edis­tys­tä

29.04.2022 12:29 3
Näin kunta–alan lakko vaikuttaa Rovaniemellä: Koulut, päiväkodit ja kirjastot pääosin kiinni, hammashoitoa vain kiireellisissä tapauksissa

Näin kun­ta–a­lan lakko vai­kut­taa Ro­va­nie­mel­lä: Koulut, päi­vä­ko­dit ja kir­jas­tot pääosin kiinni, ham­mas­hoi­toa vain kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa

29.04.2022 12:41 3
Tilaajille
Kunta–alan lakko uhkaa sulkea Rovaniemen koulut viikoksi – myös kouluruuan jakelu ja oppilashuolto keskeytyisivät

Kun­ta–a­lan lakko uhkaa sulkea Ro­va­nie­men koulut vii­kok­si – myös kou­lu­ruuan jakelu ja op­pi­las­huol­to kes­key­tyi­si­vät

27.04.2022 14:18 1
Tilaajille
Lakko uhkaa sulkea lähes kaikki Rovaniemen päiväkodit – hoitoon pääsevät vain kriittisissä tehtävissä toimivien henkilöiden lapset

Lakko uhkaa sulkea lähes kaikki Ro­va­nie­men päi­vä­ko­dit – ­hoi­toon pää­se­vät vain kriit­ti­sis­sä teh­tä­vis­sä toi­mi­vien hen­ki­löi­den lapset

22.04.2022 10:54 4
Tilaajille
Hoitajalakko peruuntui Lapissa – potilaiden ajanvaraus normalisoituu loppuviikon aikana, oman tilanteen voi tarkistaa netistä

Hoi­ta­ja­lak­ko pe­ruun­tui Lapissa – po­ti­lai­den ajan­va­raus nor­ma­li­soi­tuu lop­pu­vii­kon aikana, oman ti­lan­teen voi tar­kis­taa netistä

19.04.2022 19:11 2
Tilaajille
Tehy ja Super peruivat lakkonsa toisen vaiheen – järjestöt uhkaavat joukkoirtisanoutumisilla: "Ministeri Lindén on puuttunut karkealla tavalla lailliseen lakkoon ja asettunut tukevasti työnantajan takapiruksi"

Tehy ja Super pe­rui­vat lak­kon­sa toisen vaiheen – jär­jes­töt uh­kaa­vat jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­la: "Mi­nis­te­ri Lindén on puut­tu­nut kar­keal­la tavalla lail­li­seen lakkoon ja aset­tu­nut tu­ke­vas­ti työn­an­ta­jan ta­ka­pi­ruk­si"

19.04.2022 17:05 26
Tilaajille
OYS: Sairaalan toimintaa ei enää pystytä turvaamaan lakon vuoksi – potilaita ohjataan muihin sairaaloihin

OYS: Sai­raa­lan toi­min­taa ei enää pystytä tur­vaa­maan lakon vuoksi – po­ti­lai­ta oh­ja­taan muihin sai­raa­loi­hin

19.04.2022 12:40 1
Henkilökohtaisesti aina jossain lakossa
Kolumni

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti aina jossain lakossa

19.04.2022 06:00
Tilaajille