kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lakko
Lak­ko­päi­vien vai­ku­tuk­set vielä osin auki Lapissa – osa van­hem­mis­ta saa tiedon päi­vä­ko­din au­ki­olos­ta vasta lasta hoitoon tuo­des­saan

Lak­ko­päi­vien vai­ku­tuk­set vielä osin auki Lapissa – osa van­hem­mis­ta saa tiedon päi­vä­ko­din au­ki­olos­ta vasta lasta hoitoon tuo­des­saan

31.01.2024 09:41 4
Tilaajille
Postin lakko vaikuttaa torstaina ja perjantaina Lapin Kansan jakeluun – näköislehti avataan käyttöön maksutta

Postin lakko vai­kut­taa tors­tai­na ja per­jan­tai­na Lapin Kansan ja­ke­luun – nä­köis­leh­ti avataan käyt­töön mak­sut­ta

31.01.2024 12:45 3
Rovaniemellä kouluissa ja päiväkodeissa tarjoillaan lämmintä ruokaa myös lakon aikana

Ro­va­nie­mel­lä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­laan läm­min­tä ruokaa myös lakon aikana

30.01.2024 13:16
Tilaajille
Loppuviikon lakoilla vaikutusta Rovaniemen koulukyyteihin, kouluruokaan ja päiväkoteihin

Lop­pu­vii­kon la­koil­la vai­ku­tus­ta Ro­va­nie­men kou­lu­kyy­tei­hin, kou­lu­ruo­kaan ja päi­vä­ko­tei­hin

29.01.2024 14:38
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus alkanut työ­mark­ki­na­osa­puo­lek­si

21.12.2023 18:00 20
Työtaistelu keskeyttää junaliikenteen ensi torstaina vuorokauden ajaksi, lakko ei koske Pohjois-Suomen henkilöyöjunaliikennettä

Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

08.12.2023 14:58 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajaako am­mat­ti­lii­tot omaa asiaan­sa?

07.11.2023 05:00 7
Rakennusliitto aloittaa työnseisaukset – Lapissa lakkoillaan ensi viikolla

Ra­ken­nus­liit­to aloit­taa työn­sei­sauk­set – Lapissa lak­koil­laan ensi vii­kol­la

03.11.2023 12:46 8
Tilaajille
Lakkosuma uhkaa kesäkuussa myös Lapissa – yksityiseltä sosiaalipalvelualalta useita uusia lakkovaroituksia

Lak­ko­su­ma uhkaa ke­sä­kuus­sa myös Lapissa – yk­si­tyi­sel­tä so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­ta useita uusia lak­ko­va­roi­tuk­sia

01.06.2023 05:30
Tilaajille
Yksityisen ja julkisen puolen huomattavat palkkaerot sosiaalipalvelualoilla kertovat, ettei markkinatalous toimi siellä, missä on monopoleja
Pääkirjoitus

Yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen puolen huo­mat­ta­vat palk­ka­erot so­siaa­li­pal­ve­lu­aloil­la ker­to­vat, ettei mark­ki­na­ta­lous toimi siellä, missä on mo­no­po­le­ja

25.05.2023 20:50 5
Junalakko on lisännyt linja-autojen lipunmyyntiä merkittävästi – suosituimmille reiteille myydään jo ei-oota

Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

20.03.2023 17:30
Tilaajille
Matkailijat ovat kyselleet neuvoa junakyytien peruuntumiseen – Suomulla päätettiin tilata isolle asiakasryhmälle bussikuljetus Helsingistä

Mat­kai­li­jat ovat ky­sel­leet neuvoa ju­na­kyy­tien pe­ruun­tu­mi­seen – Suo­mul­la pää­tet­tiin tilata isolle asia­kas­ryh­mäl­le bus­si­kul­je­tus Hel­sin­gis­tä

20.03.2023 17:30
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenne palaa normaaliksi sunnuntaina – lauantaina ei ajeta yhtään vuoroa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­ne palaa nor­maa­lik­si sun­nun­tai­na – lauan­tai­na ei ajeta yhtään vuoroa

04.03.2023 10:38
Tilaajille
JHL:n lakko rautatiealalla peruuntuu – junaliikennettä uhkaa yhä toinen lakko

JHL:n lakko rau­ta­tie­alal­la pe­ruun­tuu – ju­na­lii­ken­net­tä uhkaa yhä toinen lakko

02.03.2023 10:22
Ahtaajien kohtuuton vedätys jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­taa­jien koh­tuu­ton vedätys jatkuu

24.02.2023 06:00 6
Ensin loppuvat banaanit ja salaatti – jos tuontihedelmät jäävät lakon takia satamiin, laarit tyhjenevät lopulta myös hyvin säilyvistä appelsiineista

Ensin lop­pu­vat ba­naa­nit ja sa­laat­ti – jos tuon­ti­he­del­mät jäävät lakon takia sa­ta­miin, laarit tyh­je­ne­vät lopulta myös hyvin säi­ly­vis­tä ap­pel­sii­neis­ta

20.02.2023 16:33 4
Tilaajille
AKT:n satamalakko ei pysäytä hetkessä Meri-Lapin tehtaita – Kemin Ajoksen varastoihin mahtuu useiden viikkojen sellu- ja kartonkituotanto, Outokumpukin pärjää toistaiseksi

AKT:n sa­ta­ma­lak­ko ei pysäytä het­kes­sä Me­ri-La­pin teh­tai­ta – Kemin Ajoksen va­ras­toi­hin mahtuu useiden viik­ko­jen sellu- ja kar­ton­ki­tuo­tan­to, Ou­to­kum­pu­kin pärjää tois­tai­sek­si

15.02.2023 17:06 2
Tilaajille
Yksi sopu työmarkkinoilla puuttuu ja sen myötä lähes kaikki
Pääkirjoitus

Yksi sopu työ­mark­ki­noil­la puuttuu ja sen myötä lähes kaikki

15.02.2023 13:23 7
Kaupan alan työriidassa saavutettiin sopu – tälle viikolle suunnitellut lakot peruttiin

Kaupan alan työ­rii­das­sa saa­vu­tet­tiin sopu – tälle vii­kol­le suun­ni­tel­lut lakot pe­rut­tiin

13.02.2023 00:04 7
PAM:laiset aloittivat lakkonsa Lapin isojen kauppojen ovilla tuulisessa säässä

PAM:lai­set aloit­ti­vat lak­kon­sa Lapin isojen kaup­po­jen ovilla tuu­li­ses­sa säässä

09.02.2023 09:51 2
Tilaajille