Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hoitajapula
Kommentti: Markkinat hoitaa, veronmaksaja maksaa hinnan minkä hyvänsä
Kolumni

Kom­ment­ti: Mark­ki­nat hoitaa, ve­ron­mak­sa­ja maksaa hinnan minkä hyvänsä

14.09.2023 19:47 3
Tilaajille
Lappiin haetaan lähihoitajia jopa yli 4 000 euron kuukausipalkalla, mutta kaikkia mainostettuja työpaikkoja ei välttämättä ole olemassa

Lappiin haetaan lä­hi­hoi­ta­jia jopa yli 4 000 euron kuu­kau­si­pal­kal­la, mutta kaikkia mai­nos­tet­tu­ja työ­paik­ko­ja ei vält­tä­mät­tä ole ole­mas­sa

14.09.2023 19:34 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pä­te­vis­tä lo­ma­si­jai­sis­ta huutava pula

21.06.2023 05:00
Kaisa Juuso paimentaa hyvinvointialueiden rahakuria – soteosaaja Arpelasta nousee tänään ministeriauton takapenkille painavan sote-ministerin salkun kanssa

Kaisa Juuso pai­men­taa hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­ha­ku­ria – so­teo­saa­ja Ar­pe­las­ta nousee tänään mi­nis­te­ri­au­ton ta­ka­pen­kil­le pai­na­van sote-mi­nis­te­rin salkun kanssa

20.06.2023 13:07 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuok­ra­fir­moil­la kik­kai­lu lo­pe­tet­ta­va

15.05.2023 05:30 1
Suomalaisen terveydenhuollon ongelmien perussyy ei ole hoitaja- eikä rahapula, vaan toimimaton järjestelmä – voimavarojen lisääminen ei ole ratkaisu
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon on­gel­mien pe­rus­syy ei ole hoi­ta­ja- eikä ra­ha­pu­la, vaan toi­mi­ma­ton jär­jes­tel­mä – voi­ma­va­ro­jen li­sää­mi­nen ei ole rat­kai­su

10.05.2023 19:41 16
Toimittajalta: Sairaanhoitajat vaihtavat alaa, eikä se ole ihme
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sai­raan­hoi­ta­jat vaih­ta­vat alaa, eikä se ole ihme

27.04.2023 08:00 10
Suomen työvoimapulaa ei ratkaista vain eurooppalaisilla osaajilla – TEMin maahanmuuttojohtaja: Kaikki EU-maat kilpailevat osaavasta työvoimasta

Suomen työ­voi­ma­pu­laa ei rat­kais­ta vain eu­roop­pa­lai­sil­la osaa­jil­la – TEMin maa­han­muut­to­joh­ta­ja: Kaikki EU-maat kil­pai­le­vat osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta

23.04.2023 19:30 13
Ulkoistuksia jarrutellut ministeri Krista Kiuru vieraili ensi kertaa Länsi-Pohjan "Mehiläispesässä"

Ul­kois­tuk­sia jar­ru­tel­lut mi­nis­te­ri Krista Kiuru vie­rai­li ensi kertaa Län­si-Poh­jan "Me­hi­läis­pe­säs­sä"

14.03.2023 19:33 9
Tilaajille
Lapissa sairaanhoitajapula tuplaantui kahdessa vuodessa – valtakunnallisesti vaje jopa yli 16 000 sairaanhoitajaa

Lapissa sai­raan­hoi­ta­ja­pu­la tup­laan­tui kah­des­sa vuo­des­sa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti vaje jopa yli 16 000 sai­raan­hoi­ta­jaa

01.03.2023 02:00 7
Tilaajille
Hoitajia kuunneltava uudistuksissa, joilla hoitajapulaa yritetään ratkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jia kuun­nel­ta­va uu­dis­tuk­sis­sa, joilla hoi­ta­ja­pu­laa yri­te­tään ratkoa

10.02.2023 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lailla kor­jat­ta­va, ei pa­hen­net­ta­va hoi­ta­ja­pu­laa

08.02.2023 21:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat sai­raa­loi­hin, apu­lai­set hoi­va­ko­tei­hin

02.02.2023 04:55 2
Tilaajille
Hoitajamitoituksen kiristämisen lykkääminen lykkää myös ongelman ratkaisemista – keinotekoisesta ammattirajojen rakentelusta on luovuttava pikimmiten
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

29.01.2023 19:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ole sote-sek­to­rin kriisin syy

20.12.2022 04:05
Tilaajille
Hoiva-avustajista apu sote-alan henkilöstöpulaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va-avus­ta­jis­ta apu sote-alan hen­ki­lös­tö­pu­laan

19.12.2022 06:00
Tilaajille
Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tarvitsee?

Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tar­vit­see?

16.12.2022 12:25 2
Etäkirurgiaa ja terveyttä mittaavia pukuja – 5G- ja 6G-teknologia voi auttaa diagnostiikan ja hoidon lisäksi myös hoitajapulassa, uskovat asiantuntijat

Etä­ki­rur­giaa ja ter­veyt­tä mit­taa­via pukuja – 5G- ja 6G-tek­no­lo­gia voi auttaa diag­nos­tii­kan ja hoidon lisäksi myös hoi­ta­ja­pu­las­sa, uskovat asian­tun­ti­jat

28.11.2022 05:00
Tilaajille
Hoitajien kansainvälisten rekrytointien määrät kaukana ministeriön tavoitteista – Suomi tavoittelee kahdenvälisiä sopimuksia lähtömaiden kanssa

Hoi­ta­jien kan­sain­vä­lis­ten rek­ry­toin­tien määrät kaukana mi­nis­te­riön ta­voit­teis­ta – Suomi ta­voit­te­lee kah­den­vä­li­siä so­pi­muk­sia läh­tö­mai­den kanssa

26.11.2022 13:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lös­tö­pu­laan ole­mas­sa rat­kai­su­ja

14.11.2022 05:00
Tilaajille