Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Selvitys
Kaikki merkit viittaavat siihen, että digipelien lisenssijärjestelmä kirjataan tulevan hallituksen ohjelmaan – monopoliyhtiö Veikkauksen valtakausi on tulossa päätökseen
Pääkirjoitus

Kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että di­gi­pe­lien li­sens­si­jär­jes­tel­mä kir­ja­taan tulevan hal­li­tuk­sen oh­jel­maan – mo­no­po­liyh­tiö Veik­kauk­sen val­ta­kau­si on tulossa pää­tök­seen

18.04.2023 19:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pimeän vaa­li­ra­hoi­tuk­sen ke­vät­juh­lat

11.04.2023 06:00
Tilaajille
Tuoreen selvityksen mukaan tuulivoiman rakentaminen myös itäiseen Suomeen on mahdollista, kunhan siihen löytyy poliittista tahtoa
Pääkirjoitus

Tuoreen sel­vi­tyk­sen mukaan tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­nen myös itäi­seen Suomeen on mah­dol­lis­ta, kunhan siihen löytyy po­liit­tis­ta tahtoa

19.03.2023 18:00 10
Tuore selvitys suosittelee seutukuntakohtaista testiä verotuetuista erityistalousalueista – tulevan hallituksen on syytä tarttua keskustan tarjoamaan syöttiin
Pääkirjoitus

Tuore sel­vi­tys suo­sit­te­lee seu­tu­kun­ta­koh­tais­ta testiä ve­ro­tue­tuis­ta eri­tyis­ta­lou­sa­lueis­ta – tulevan hal­li­tuk­sen on syytä tarttua kes­kus­tan tar­joa­maan syöt­tiin

07.03.2023 17:30 7
Jo useampaan kertaan kuopattu Sokli heräsi taas henkiin – malmion haltija uskoo taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävään kaivokseen, mutta epäijöitäkin löytynee
Pääkirjoitus

Jo useam­paan kertaan kuo­pat­tu Sokli heräsi taas henkiin – malmion haltija uskoo ta­lou­del­li­ses­ti ja ym­pä­ris­töl­li­ses­ti kes­tä­vään kai­vok­seen, mutta epäi­jöi­tä­kin löy­ty­nee

17.02.2023 14:49 9
Suomi ei kuulu enää maailman koulutetuimpiin kansakuntiin ja oppimistuloksetkin laskevat – hämmästyttävintä on se, ettei opillisen alamäen syitä vieläkään tiedetä
Pääkirjoitus

Suomi ei kuulu enää maail­man kou­lu­te­tuim­piin kan­sa­kun­tiin ja op­pi­mis­tu­lok­set­kin las­ke­vat – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä on se, ettei opil­li­sen alamäen syitä vie­lä­kään tiedetä

13.01.2023 15:32 25
Tilaajille
Lapin liitto aloittaa selvityksen maakunnan keskiosiin sijoittuvasta rengasradasta ja ratayhteydestä Narvikiin – jälkimmäisellä alkaa olla jo kiire
Pääkirjoitus

Lapin liitto aloit­taa sel­vi­tyk­sen maa­kun­nan kes­kio­siin si­joit­tu­vas­ta ren­gas­ra­das­ta ja ra­tayh­tey­des­tä Nar­vi­kiin – jäl­kim­mäi­sel­lä alkaa olla jo kiire

06.10.2022 20:00 8
Tilaajille
Lapissa aletaan selvittää uutta ratayhteyttä – Sodankylä–Kittilä–Ylläs-rata palvelisi matkailua sekä kaivos- ja metsäteollisuutta

Lapissa aletaan sel­vit­tää uutta ra­tayh­teyt­tä – ­So­dan­ky­lä–­Kit­ti­lä–Yl­läs-ra­ta pal­ve­li­si mat­kai­lua sekä kaivos- ja met­sä­teol­li­suut­ta

04.10.2022 11:55 26
Tilaajille
Lappi on avokätisimpiä vauvarahan maksajia

Lappi on avo­kä­ti­sim­piä vau­va­ra­han mak­sa­jia

28.09.2022 10:03
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön hallitus ei voi sulkea silmiään pahenevalta uskottavuusongelmalta – toimitusjohtajan sijoitustoimet on selvitettävä
Pääkirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus ei voi sulkea sil­miään pa­he­ne­val­ta us­kot­ta­vuu­son­gel­mal­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan si­joi­tus­toi­met on sel­vi­tet­tä­vä

22.09.2022 15:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­sää­tiön toi­min­taa sel­vi­tet­tä­vä

14.09.2022 05:00 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitus otti käyttöön "poikkeustilan" rahapulaan vedoten – onko käräjien toiminnassa tehostamisen ja järkeistämisen varaa?
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus otti käyt­töön "poik­keus­ti­lan" ra­ha­pu­laan vedoten – onko kä­rä­jien toi­min­nas­sa te­hos­ta­mi­sen ja jär­keis­tä­mi­sen varaa?

02.06.2022 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pai­kal­li­sia ei kuultu?

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Perussyy poliisin budjettiongelmiin selvisi – toiminnan tehostamisessa näyttäisi olevan paljon parantamisen varaa
Pääkirjoitus

Pe­rus­syy po­lii­sin bud­jet­tion­gel­miin selvisi – toi­min­nan te­hos­ta­mi­ses­sa näyt­täi­si olevan paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

10.02.2022 20:14 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­maa Suopan kai­raan?

14.10.2021 05:00 2
Tilaajille
Pandemia osoitti Suomen kriisintorjunnassa isoja puutteita, joiden korjaamiseen on ryhdyttävä välittömästi
Pääkirjoitus

Pan­de­mia osoitti Suomen krii­sin­tor­jun­nas­sa isoja puut­tei­ta, joiden kor­jaa­mi­seen on ryh­dyt­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti

01.07.2021 19:00 1
Tilaajille
Eläkeläiset haluavat tehdä työtä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­set ha­lua­vat tehdä työtä

23.01.2021 18:19 2
Tilaajille
SK: Työ- ja elinkeinoministeriö vaatii Kulmunilta ja Tekiriltä pikaiset selvitykset konsultoinnista

SK: Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö vaatii Kul­mu­nil­ta ja Te­ki­ril­tä pi­kai­set sel­vi­tyk­set kon­sul­toin­nis­ta

08.06.2020 18:16
Lukijalta: Oikeudelliselle osaamiselle tarvetta sosiaalityössä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oi­keu­del­li­sel­le osaa­mi­sel­le tar­vet­ta so­siaa­li­työs­sä

27.04.2020 08:30
Tilaajille
Selvitys: Sisäilmaongelmia esiintyy eniten peruskouluissa ja lukioissa, syynä useimmin kiinteistöjen ikä ja investointien puute – Ilmanvaihto yleisin ongelma

Sel­vi­tys: Si­säil­maon­gel­mia esiin­tyy eniten pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa, syynä useim­min kiin­teis­tö­jen ikä ja in­ves­toin­tien puute – Il­man­vaih­to yleisin ongelma

17.10.2019 11:00