Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Erityistalousalue
Tuore selvitys suosittelee seutukuntakohtaista testiä verotuetuista erityistalousalueista – tulevan hallituksen on syytä tarttua keskustan tarjoamaan syöttiin
Pääkirjoitus

Tuore sel­vi­tys suo­sit­te­lee seu­tu­kun­ta­koh­tais­ta testiä ve­ro­tue­tuis­ta eri­tyis­ta­lous­alueis­ta – tulevan hal­li­tuk­sen on syytä tarttua kes­kus­tan tar­joa­maan syöt­tiin

07.03.2023 17:30 7
Erityistalousalueille ei laillista estettä, mutta riskejä kyllä – Saarikko: alueiden elinvoima on lopulta turvallisuuspolitiikkaa, josta pitäisi puhua

Eri­tyis­ta­lous­alueil­le ei lail­lis­ta es­tet­tä, mutta riskejä kyllä – Saa­rik­ko: aluei­den elin­voi­ma on lopulta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, josta pitäisi puhua

07.03.2023 16:00 1
Tilaajille
Erityistalousalueet on kannatettava ajatus uutena aluepolitiikan välineenä
Pääkirjoitus

Eri­tyis­ta­lous­alueet on kan­na­tet­ta­va ajatus uutena alue­po­li­tii­kan vä­li­nee­nä

17.10.2022 20:00 4
Tilaajille