Maatalous
"Tappiota voi tulla jopa 4 000 euroa" – maanviljelijä Jorma Kaasila viljelee sitkeästi ohraa Tervolassa, vaikka moni on hävinnyt kurkiparville

"Tap­pio­ta voi tulla jopa 4 000 euroa" – maan­vil­je­li­jä Jorma Kaasila vil­je­lee sit­keäs­ti ohraa Ter­vo­las­sa, vaikka moni on hä­vin­nyt kur­ki­par­vil­le

02.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Suomalaistutkija: EU-sopu voitto Saksalle ja Ranskalle, Suomi sai maatalouden kehittämisrahaa ja kirjauksen oikeusvaltiosta

Suo­ma­lais­tut­ki­ja: EU-sopu voitto Sak­sal­le ja Rans­kal­le, Suomi sai maa­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­ra­haa ja kir­jauk­sen oi­keus­val­tios­ta

21.07.2020 10:38 0
Tutkimus: maatalouden päästöjä voidaan vähentää yli kolmanneksella 2050 mennessä – kasvihuonepäästöistä 60 prosenttia tulee turvemailta

Tut­ki­mus: maa­ta­lou­den pääs­tö­jä voidaan vä­hen­tää yli kol­man­nek­sel­la 2050 men­nes­sä – kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä 60 pro­sent­tia tulee tur­ve­mail­ta

15.07.2020 10:00 0
Makuuasento vanhassa soututuolissa tuottaa Ari Karjalaiselle parhaat ideat – Yli-Iin Tannilan keksijämies teki vanhalla Opelilla toimivan heinänkuivurin

Ma­kuu­asen­to van­has­sa sou­tu­tuo­lis­sa tuottaa Ari Kar­ja­lai­sel­le parhaat ideat – Yli-Iin Tan­ni­lan kek­si­jä­mies teki van­hal­la Ope­lil­la toi­mi­van hei­nän­kui­vu­rin

11.07.2020 20:24 1
Tilaajille
Espoolainen headhunter puhui itsensä rengiksi Oulujärven kupeeseen – Markku Sahin työt vähenivät koronan takia, joten likaa pelkäämätön pukumies tarttui traktorin rattiin

Es­poo­lai­nen head­hun­ter puhui itsensä ren­gik­si Ou­lu­jär­ven ku­pee­seen – Markku Sahin työt vä­he­ni­vät koronan takia, joten likaa pel­kää­mä­tön pu­ku­mies tarttui trak­to­rin rattiin

11.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Hernettä viljellään Suomessa enemmän kuin koskaan, ja se vähentää painetta Etelä-Amerikan sademetsille

Her­net­tä vil­jel­lään Suo­mes­sa enemmän kuin kos­kaan, ja se vä­hen­tää pai­net­ta Ete­lä-Ame­ri­kan sa­de­met­sil­le

05.07.2020 18:33 0
Suomeen pääsi huhtikuun alussa ukrainalaisia kausityöläisiä, vaikka rajat olivat kiinni: "Olisi ollut kohtuutonta käännyttää heidät"

Suomeen pääsi huh­ti­kuun alussa uk­rai­na­lai­sia kau­si­työ­läi­siä, vaikka rajat olivat kiinni: "Olisi ollut koh­tuu­ton­ta kään­nyt­tää heidät"

09.06.2020 23:27 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Unoh­ti­ko kes­kus­ta maa­ta­lou­den?

09.06.2020 05:12 0
Tilaajille
Netissä myydään traktoreita, joita ei ole olemassa – Myyjät ovat vedonneet lappilaiseen rehellisyyteen kauppaa tehdessä

Netissä myydään trak­to­rei­ta, joita ei ole ole­mas­sa – Myyjät ovat ve­don­neet lap­pi­lai­seen re­hel­li­syy­teen kauppaa teh­des­sä

02.06.2020 16:30 1
Tilaajille
Peltotyöt jo viikkoja myöhässä Lapissa – Torniossa jo hiljalleen aloitellaan, mutta Ivalossa ei ole nurmilänttiäkään näkyvissä pelloilla

Pel­to­työt jo viik­ko­ja myö­häs­sä Lapissa – Tor­nios­sa jo hil­jal­leen aloi­tel­laan, mutta Iva­los­sa ei ole nur­mi­länt­tiä­kään nä­ky­vis­sä pel­loil­la

24.05.2020 19:30 0
Tilaajille
Korona paljasti riippuvuuden ulkomaisesta kausityövoimasta – Kävimme kysymässä ukrainalaisista, miksi he tulevat Suomeen töihin

Korona pal­jas­ti riip­pu­vuu­den ul­ko­mai­ses­ta kau­si­työ­voi­mas­ta – Kävimme ky­sy­mäs­sä uk­rai­na­lai­sis­ta, miksi he tulevat Suomeen töihin

10.05.2020 11:03 0
Tilaajille
Suomi olisi lähtenyt itse hakemaan kausityöntekijät Ukrainasta, mutta lentolupaa ei Ukrainasta herunut – Ponnistelu lupien saamiseksi jatkuu

Suomi olisi läh­te­nyt itse ha­ke­maan kau­si­työn­te­ki­jät Uk­rai­nas­ta, mutta len­to­lu­paa ei Uk­rai­nas­ta herunut – Pon­nis­te­lu lupien saa­mi­sek­si jatkuu

01.05.2020 06:00 0
Maatalouden kausityö esillä virkamiesten "nyrkkiryhmän" keskusteluissa – kannustimia kotimaisen työvoiman palkkaamiseen valmistellaan kiireisesti

Maa­ta­lou­den kau­si­työ esillä vir­ka­mies­ten "nyrk­ki­ryh­män" kes­kus­te­luis­sa – kan­nus­ti­mia ko­ti­mai­sen työ­voi­man palk­kaa­mi­seen val­mis­tel­laan kii­rei­ses­ti

29.04.2020 06:00 0
Tilat tarvitsevat nyt sitoutunutta työvoimaa - viljelijällä pitää olla tieto, että tekijöitä on myös ensi viikolla

Tilat tar­vit­se­vat nyt si­tou­tu­nut­ta työ­voi­maa - vil­je­li­jäl­lä pitää olla tieto, että te­ki­jöi­tä on myös ensi vii­kol­la

27.04.2020 14:02 0
Lukijalta Mielipide Erkki Raudaskoski

Lu­ki­jal­ta: Suo­mes­ta bio­ta­lou­den mal­li­maa

20.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Lapin maatilat varautuvat koronaan – MTK:n Marttila: "Ruoka ei lopu, mutta kannattaa vielä syksylläkin muistaa, keiden ansiota se on"

Lapin maa­ti­lat va­rau­tu­vat ko­ro­naan – MTK:n Mart­ti­la: "Ruoka ei lopu, mutta kan­nat­taa vielä syk­syl­lä­kin muis­taa, keiden ansiota se on"

13.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Koronavirus voi ajaa maatiloja ahdinkoon – Valtiolta takauksia maatilojen maksuvalmiuslainoille

Ko­ro­na­vi­rus voi ajaa maa­ti­lo­ja ah­din­koon – Val­tiol­ta ta­kauk­sia maa­ti­lo­jen mak­su­val­mius­lai­noil­le

26.03.2020 21:49 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Raudaskoski

Lu­ki­jal­ta: Elä niin että jäl­ki­pol­vet­kin saavat elää

11.03.2020 07:22 0
Tilaajille
MTK-Lapin Hanna-Mari Kasurinen muistuttaa: "Me tuotamme ruokaa ihmisille"

MTK-La­pin Han­na-Ma­ri Ka­su­ri­nen muis­tut­taa: "Me tuo­tam­me ruokaa ih­mi­sil­le"

21.01.2020 20:23 0
Tilaajille
Rovaniemen vuoden maatilayritys kasvattaa Ounasjokivarressa lihakarjaa – Herkkupihveillä on kysyntää muun muassa Tanskan laaturavintoloissa

Ro­va­nie­men vuoden maa­ti­la­yri­tys kas­vat­taa Ou­nas­jo­ki­var­res­sa li­ha­kar­jaa – Herk­ku­pih­veil­lä on ky­syn­tää muun muassa Tanskan laa­tu­ra­vin­to­lois­sa

21.01.2020 08:50 0