Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Lähiruoka
Mitä lähiruoka on ja osaammeko sitä hyödyntää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä lä­hi­ruo­ka on ja osaam­me­ko sitä hyö­dyn­tää?

18.10.2022 05:45
Tilaajille
Sodankylä ei lähde mukaan Lapin hyvinvointialueen ateriapalveluihin vaan perustaa oman yhtiön – päätöksen taustalla halu turvata lähiruoan käyttö

So­dan­ky­lä ei lähde mukaan Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ate­ria­pal­ve­lui­hin vaan pe­rus­taa oman yhtiön – pää­tök­sen taus­tal­la halu turvata lä­hi­ruoan käyttö

07.10.2022 15:06 6
Tilaajille
Sodankylässä kouluruoka-annokselle varataan ensi vuonna enemmän rahaa – ruokapalvelupäällikkö kannustaa käyttämään talvisin hyvin säilyviä juureksia tomaatin ja kurkun sijaan

So­dan­ky­läs­sä kou­lu­ruo­ka-an­nok­sel­le va­ra­taan ensi vuonna enemmän rahaa – ­ruo­ka­pal­ve­lu­pääl­lik­kö kan­nus­taa käyt­tä­mään tal­vi­sin hyvin säi­ly­viä juu­rek­sia to­maa­tin ja kurkun sijaan

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Onko sote-alue lähiruoan mahdollistaja vai este?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko sote-alue lä­hi­ruoan mah­dol­lis­ta­ja vai este?

07.02.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Reko-jakelu muuttaa linja-autoasemalle – joulun alla vielä kolme jakelupäivää

Ro­va­nie­men Re­ko-ja­ke­lu muuttaa lin­ja-au­to­ase­mal­le – joulun alla vielä kolme ja­ke­lu­päi­vää

07.12.2021 19:00
Tilaajille
Lappilaisella lähiruualla on kasvumahdollisuuksia – maatilat voivat lisätä elinvoimaisuuttaan lähiruokaan erikoistumalla

Lap­pi­lai­sel­la lä­hi­ruual­la on kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia – maa­ti­lat voivat lisätä elin­voi­mai­suut­taan lä­hi­ruo­kaan eri­kois­tu­mal­la

10.09.2021 18:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ruo­kaa myös ruo­ka­pal­ve­lui­hin

27.05.2021 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Reko siirtyy keskustaan – Lähiruokaringin jakelu tapahtuu torstaista lähtien kaupungintalon parkkipaikalla

Ro­va­nie­men Reko siirtyy kes­kus­taan – Lä­hi­ruo­ka­rin­gin jakelu ta­pah­tuu tors­tais­ta lähtien kau­pun­gin­ta­lon park­ki­pai­kal­la

02.03.2021 15:24
Poron ja ylämaankarjan lihaa, luonnonkosmetiikkaa ja joululaatikoita – Lähiruoan jakelumalli Reko kerää Lapissa tasaisen varmasti suosiota

Poron ja ylä­maan­kar­jan lihaa, luon­non­kos­me­tiik­kaa ja jou­lu­laa­ti­koi­ta – Lä­hi­ruoan ja­ke­lu­mal­li Reko kerää Lapissa ta­sai­sen var­mas­ti suo­sio­ta

17.12.2020 06:30
Tilaajille
Rekon ylläpitäjät eivät halua Kauppatorille – maksuttomuus olisi epäreilua, paikkamaksu taas kynnyskysymys: "Moni jättäytyy silloin mieluummin kokonaan pois"

Rekon yl­lä­pi­tä­jät eivät halua Kaup­pa­to­ril­le – mak­sut­to­muus olisi epä­rei­lua, paik­ka­mak­su taas kyn­nys­ky­sy­mys: "Moni jät­täy­tyy silloin mie­luum­min ko­ko­naan pois"

07.07.2020 15:12 3
Arctic Warriors avaa kasvimaansa vierailijoille – tarjolla tietoa Lapin voimayrteistä

Arctic War­riors avaa kas­vi­maan­sa vie­rai­li­joil­le – tar­jol­la tietoa Lapin voi­ma­yr­teis­tä

30.06.2020 14:51
Lukijalta: Reko-jakelupaikka kannattaisi siirtää Pöykkölästä Kauppatorille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Re­ko-ja­ke­lu­paik­ka kan­nat­tai­si siirtää Pöyk­kö­läs­tä Kaup­pa­to­ril­le

23.06.2020 09:17
Ravintoloille myyvien poronliha jäi kynsiin – poronliha kaipaa verkkoon yhä markkinointia ja yhteistä tarinaa

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemellä kaivataan lähiruokaa, mutta järvikala ei kelpaa kenellekään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä kai­va­taan lä­hi­ruo­kaa, mutta jär­vi­ka­la ei kelpaa ke­nel­le­kään

10.03.2020 14:01
Lukijalta: Haastan lappilaiset järvikalatalkoisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Haastan lap­pi­lai­set jär­vi­ka­la­tal­koi­siin

20.02.2020 09:52
Nyt tutkitaan nykyaikaa: Museon ystävät haluaa tietoja rovaniemeläisistä elintarvikeyrityksistä

Nyt tut­ki­taan ny­kyai­kaa: Museon ystävät haluaa tietoja ro­va­nie­me­läi­sis­tä elin­tar­vi­ke­yri­tyk­sis­tä

18.02.2020 16:14
Kittilän kunta puolittaa ulkomailta tuotujen ruoka-aineiden käytön – tähtää hiilidioksidipäästöjen puolittamiseen

Kit­ti­län kunta puo­lit­taa ul­ko­mail­ta tuo­tu­jen ruo­ka-ai­nei­den käytön – tähtää hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen puo­lit­ta­mi­seen

23.01.2020 13:25
Tilaajille
Helsinkiläinen ruokakauppa mainostaa tuoretta hirveä Inarin Kaamasesta – puhdas Lapin riista kiinnostaa pääkaupungissa, mutta halvempi virolainen tahtoo viedä markkinat

Hel­sin­ki­läi­nen ruo­ka­kaup­pa mai­nos­taa tuo­ret­ta hirveä Inarin Kaa­ma­ses­ta – puhdas Lapin riista kiin­nos­taa pää­kau­pun­gis­sa, mutta hal­vem­pi vi­ro­lai­nen tahtoo viedä mark­ki­nat

20.09.2019 20:28
Tilaajille
Lappilaista lähiruokaa ympäri Suomea – Lapin Krassi on kasvanut menestyväksi yritykseksi

Lap­pi­lais­ta lä­hi­ruo­kaa ympäri Suomea – Lapin Krassi on kas­va­nut me­nes­ty­väk­si yri­tyk­sek­si

20.09.2019 18:17
Tilaajille