kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Elinkeinot
Lakimuutos sallii porojen laiduntamisen Mallan luonnonpuistossa Kilpisjärvellä, jossa se on ollut kiellettyä 80-luvulta saakka

La­ki­muu­tos sallii porojen lai­dun­ta­mi­sen Mallan luon­non­puis­tos­sa Kil­pis­jär­vel­lä, jossa se on ollut kiel­let­tyä 80-lu­vul­ta saakka

12.01.2024 16:46 17
Tilaajille
Lämpimät turistikohtaamiset vahvistavat kotiseuturakkautta Lapin sesonkityössä – “Nuorempana en ajatellut Rovaniemen olevan erityisempi kuin mikään muu paikka.”

Läm­pi­mät tu­ris­ti­koh­taa­mi­set vah­vis­ta­vat ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta Lapin se­son­ki­työs­sä – “Nuo­rem­pa­na en aja­tel­lut Ro­va­nie­men olevan eri­tyi­sem­pi kuin mikään muu paik­ka.”

22.12.2023 06:00 1
Tilaajille
Posion Soukkavaaraan suunnitteilla iso puunjalostustehdas – kunnanhallitus polkaisi kehittämishankkeen pystyyn

Posion Souk­ka­vaa­raan suun­nit­teil­la iso puun­ja­los­tus­teh­das – kun­nan­hal­li­tus pol­kai­si ke­hit­tä­mis­hank­keen pystyyn

21.12.2023 12:42
Tilaajille
19-vuotias poronhoitaja nauttii työssään luonnosta ja eläimistä – "Näen itseni jatkavan poronhoitajana koko loppuelämäni"

19-vuo­tias po­ron­hoi­ta­ja nauttii työs­sään luon­nos­ta ja eläi­mis­tä – "Näen itseni jat­ka­van po­ron­hoi­ta­ja­na koko lop­pue­lä­mä­ni"

13.10.2023 13:31 8
Tilaajille
Petoasiantuntija vahvistaa: Enontekiöllä lampaita tappanut peto todennäköisesti susi – "Saattavat palata paikalle noin hyvän aterian saatuaan"

Pe­toa­sian­tun­ti­ja vah­vis­taa: Enon­te­kiöl­lä lam­pai­ta tap­pa­nut peto to­den­nä­köi­ses­ti susi – "Saat­ta­vat palata pai­kal­le noin hyvän aterian saa­tuaan"

28.09.2023 12:06 4
Tilaajille
Peto raateli Enontekiön Peltovuomassa sijaitsevan Salosen pienlammastilan kolme lammasta – puremajäljet ja hammasväli viittaavat suteen

Peto raateli Enon­te­kiön Pel­to­vuo­mas­sa si­jait­se­van Salosen pien­lam­mas­ti­lan kolme lam­mas­ta – pu­re­ma­jäl­jet ja ham­mas­vä­li viit­taa­vat suteen

27.09.2023 21:12 9
Tilaajille
Saamelaispaliskuntien irtiotto uhkaa jakaa poroelinkeinon kahtia –  Tiina Sanila-Aikio haluaa saamelaisen poronhoidon lakiin, Paliskuntain yhdistys pitää koko jupakkaa politikointina

Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien ir­ti­ot­to uhkaa jakaa po­roe­lin­kei­non kahtia – Tiina Sa­ni­la-Ai­kio haluaa saa­me­lai­sen po­ron­hoi­don lakiin, Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys pitää koko ju­pak­kaa po­li­ti­koin­ti­na

07.06.2023 19:53 13
Tilaajille
Monipuolinen elinkeinorakenne on paras turva ja tae Lapin kasvulle ja kehitykselle – korona opetti, että vain yhden tukijalan varaan ei kannata rakentaa
Pääkirjoitus

Mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­ra­ken­ne on paras turva ja tae Lapin kas­vul­le ja ke­hi­tyk­sel­le – korona opetti, että vain yhden tu­ki­ja­lan varaan ei kannata ra­ken­taa

04.06.2023 15:05 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pääk­kö­nen puhuu lap­pi­lais­ten yli

03.06.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa maan­käy­tön suun­nit­te­lua

29.03.2023 07:30
Poliisi tutkii porojen anastusta ja korvamerkkien väärentämistä paliskunnassa – tutkinta on alkuvaiheessa

Poliisi tutkii porojen anas­tus­ta ja kor­va­merk­kien vää­ren­tä­mis­tä pa­lis­kun­nas­sa – tut­kin­ta on al­ku­vai­hees­sa

17.03.2023 10:38 10
Tilaajille
Tulevaisuus on sumuinen vaan ei toivoton – elinkeinojen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää Lapin tulevaisuuden kannalta, Pohjolan osuuspankin juhlaseminaarissa todettiin

Tu­le­vai­suus on su­mui­nen vaan ei toi­vo­ton – elin­kei­no­jen yh­teis­työ on rat­kai­se­van tärkeää Lapin tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta, Poh­jo­lan osuus­pan­kin juh­la­se­mi­naa­ris­sa to­det­tiin

16.09.2022 18:09 2
Tilaajille
Puolalaiset isä ja poika vaikuttuivat Lokasta, ja aikovat alkaa ainakin kausikalastajiksi – "Haluan kokeilla onneani täällä pohjoisessa"

Puo­la­lai­set isä ja poika vai­kut­tui­vat Lo­kas­ta, ja aikovat alkaa ainakin kau­si­ka­las­ta­jik­si – "­Ha­luan ko­keil­la onneani täällä poh­joi­ses­sa"

19.07.2022 17:04 1
Tilaajille
Viljelijöiden ahdinko koskee jokaista, joka haluaa pöytäänsä kotimaista ruokaa – maatalouden kannattavuuskriisi vaatii toimia kaikissa ruokaketjun osissa
Pääkirjoitus

Vil­je­li­jöi­den ahdinko koskee jo­kais­ta, joka haluaa pöy­tään­sä ko­ti­mais­ta ruokaa – maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuusk­rii­si vaatii toimia kai­kis­sa ruo­ka­ket­jun osissa

18.07.2022 18:00 3
Tilaajille
Lapin matkailukesää varjostaa epävarmuus – matkailuyrittäjät kilpailevat nyt ulkomaiden kanssa

Lapin mat­kai­lu­ke­sää var­jos­taa epä­var­muus – mat­kai­luy­rit­tä­jät kil­pai­le­vat nyt ul­ko­mai­den kanssa

14.07.2022 06:30 5
Tilaajille
Poronhoidossa maankäyttö on elämäntapaa, ei elinkeinoa – tutkija loisi porotaloudelle vahvemman aseman neuvotteluissa

Po­ron­hoi­dos­sa maan­käyt­tö on elä­män­ta­paa, ei elin­kei­noa – tutkija loisi po­ro­ta­lou­del­le vah­vem­man aseman neu­vot­te­luis­sa

06.06.2022 19:17 6
Tilaajille
Vastakkainasettelusta yhteistyöhön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tak­kain­aset­te­lus­ta yh­teis­työ­hön

07.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätely vä­hem­mäk­si

21.02.2022 04:45 4
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaikki elinkeinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaikki elin­kei­not

12.02.2022 05:30 16
Tilaajille
Poro oli täällä ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poro oli täällä ensin

09.02.2022 05:00 4
Tilaajille