Elinkeinot

Mo­ni­paik­kai­suus on Lapille tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suus, linjaa ely-kes­kus – Mat­kai­lun ja ra­ja­kau­pan näkymät edel­leen su­mui­set

10.05.2021 13:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tornion mo­ni­puo­lis­tet­ta­va elin­kei­no­jaan

26.02.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Peto osa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta

16.01.2021 05:30 1
Tilaajille

"Mat­kai­li­jat ovat in­nok­kai­na mukana ja ha­lua­vat kokea palan po­ro­ti­lal­li­sen elä­män­ta­paa" – Po­ro­ti­lay­rit­tä­jät luovat uusia tuot­tei­ta sel­viy­tyäk­seen ko­ro­na-ajas­ta

11.12.2020 14:34
Tilaajille

Heikot jäät estävät ka­las­tuk­sen La­pis­sa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vä­hem­män kuin nor­maa­li­na vuotena

10.12.2020 15:04
Tilaajille

Ro­va­nie­men ja Hel­sin­gin joh­ta­jat saivat mi­nis­te­ril­tä teh­tä­vän miet­tiä, miten mat­kai­lu nousee ko­ro­na-ajan mentyä ohi – Rahaa on luvassa EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta

27.11.2020 18:30 1
Tilaajille

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­riy­ri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

18.11.2020 08:54 2
Tilaajille

Tyhjien lii­ke­ti­lo­jen määrä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä, mutta pahin lienee vasta edessä

12.11.2020 19:30 2
Tilaajille

Yhden miehen yritys kasvoi mer­kit­tä­väk­si työl­lis­tä­jäk­si - Ta­po­jär­vi juhlii 65-vuo­tias­ta tai­val­taan

28.10.2020 14:41

Korona vei ajot lin­ja-au­toy­rit­tä­jil­tä – Ti­laus­ajois­ta häviää 60–70 pro­sent­tia, jouluna vielä enemmän

29.09.2020 06:30
Tilaajille

Kysely: Kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun avaa­mi­nen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elan­nos­ta, mat­kai­lu saa pa­rem­min ym­mär­rys­tä, kiel­tei­sim­min suh­tau­tu­vat itä­lap­pi­lai­set

15.09.2020 09:48 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei järin eko­lo­gis­ta

11.09.2020 05:00
Tilaajille

Lapissa odo­te­taan Norjan rajan au­kea­mis­ta ja ollaan toi­veik­kaal­la mie­lel­lä  –  "Korona ei ole maail­man­lop­pu"

13.06.2020 09:23

Ro­va­nie­men yri­tyk­siin pum­pa­taan uutta koronan jäl­keis­tä elin­voi­maa – yri­tys­tu­ki­se­te­lei­hin varattu 150 000 euroa

05.06.2020 21:02 1
Tilaajille

Utsjoen kunta haluaa pi­kai­set neu­vot­te­lut Norjan rajan au­kai­se­mi­sek­si jo ke­sä­kuun aikana – kunnan elin­kei­noe­lä­mä on la­maan­tu­nut

04.06.2020 17:34 1
Tilaajille

Duod­jegáv­pi lea bisánan – máilmmi dilli váik­ku­ha sámi duojá­riid­da

20.03.2020 08:18

Lu­mi­mas­sat ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia po­ron­hoi­dol­le Lapissa – Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin kor­vauk­sien saa­mi­sek­si

26.02.2020 18:46
Tilaajille

Ina­ris­ta on kas­va­mas­sa uusi Levin kal­tai­nen tarina, Itä-Lap­pi tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 06:00
Tilaajille

Tervola kaa­vai­lee satojen ih­mis­ten eko­ky­lää Ke­mi­jo­ki­ran­taan – ”West­si­den” toi­vo­taan purevan väes­tö­ka­toon

07.11.2019 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Reilu mat­kai­lu on kaik­kien etu

12.10.2019 11:26
Tilaajille