Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Elinkeinot
Poliisi tutkii porojen anastusta ja korvamerkkien väärentämistä paliskunnassa – tutkinta on alkuvaiheessa

Poliisi tutkii porojen anas­tus­ta ja kor­va­merk­kien vää­ren­tä­mis­tä pa­lis­kun­nas­sa – tut­kin­ta on al­ku­vai­hees­sa

17.03.2023 10:38 10
Tilaajille
Tulevaisuus on sumuinen vaan ei toivoton – elinkeinojen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää Lapin tulevaisuuden kannalta, Pohjolan osuuspankin juhlaseminaarissa todettiin

Tu­le­vai­suus on su­mui­nen vaan ei toi­vo­ton – elin­kei­no­jen yh­teis­työ on rat­kai­se­van tärkeää Lapin tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta, Poh­jo­lan osuus­pan­kin juh­la­se­mi­naa­ris­sa to­det­tiin

16.09.2022 18:09 2
Tilaajille
Puolalaiset isä ja poika vaikuttuivat Lokasta, ja aikovat alkaa ainakin kausikalastajiksi – "Haluan kokeilla onneani täällä pohjoisessa"

Puo­la­lai­set isä ja poika vai­kut­tui­vat Lo­kas­ta, ja aikovat alkaa ainakin kau­si­ka­las­ta­jik­si – "­Ha­luan ko­keil­la onneani täällä poh­joi­ses­sa"

19.07.2022 17:04 1
Tilaajille
Viljelijöiden ahdinko koskee jokaista, joka haluaa pöytäänsä kotimaista ruokaa – maatalouden kannattavuuskriisi vaatii toimia kaikissa ruokaketjun osissa
Pääkirjoitus

Vil­je­li­jöi­den ahdinko koskee jo­kais­ta, joka haluaa pöy­tään­sä ko­ti­mais­ta ruokaa – maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus­krii­si vaatii toimia kai­kis­sa ruo­ka­ket­jun osissa

18.07.2022 18:00 3
Tilaajille
Lapin matkailukesää varjostaa epävarmuus – matkailuyrittäjät kilpailevat nyt ulkomaiden kanssa

Lapin mat­kai­lu­ke­sää var­jos­taa epä­var­muus – mat­kai­lu­yrit­tä­jät kil­pai­le­vat nyt ul­ko­mai­den kanssa

14.07.2022 06:30 5
Tilaajille
Poronhoidossa maankäyttö on elämäntapaa, ei elinkeinoa – tutkija loisi porotaloudelle vahvemman aseman neuvotteluissa

Po­ron­hoi­dos­sa maan­käyt­tö on elä­män­ta­paa, ei elin­kei­noa – tutkija loisi po­ro­ta­lou­del­le vah­vem­man aseman neu­vot­te­luis­sa

06.06.2022 19:17 6
Tilaajille
Vastakkainasettelusta yhteistyöhön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tak­kain­aset­te­lus­ta yh­teis­työ­hön

07.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätely vä­hem­mäk­si

21.02.2022 04:45 4
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaikki elinkeinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaikki elin­kei­not

12.02.2022 05:30 16
Tilaajille
Poro oli täällä ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poro oli täällä ensin

09.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Valtioneuvosto myönsi Utsjoelle muutostukea 300 000 euroa

Val­tio­neu­vos­to myönsi Uts­joel­le muu­tos­tu­kea 300 000 euroa

17.12.2021 20:34
Tilaajille
Sallassa joka neljäs tekee töitä matkailussa – kunnalle turismista kertyy välitöntä tuloa 12 miljoonaa euroa vuodessa

Sal­las­sa joka neljäs tekee töitä mat­kai­lus­sa – kun­nal­le tu­ris­mis­ta kertyy vä­li­tön­tä tuloa 12 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

10.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Turistit voivat tulla Inariin, mutta eivät miten ja minne tahansa – Luken kyselyn perusteella Inarijärvi halutaan säilyttää erämaisena

Tu­ris­tit voivat tulla Ina­riin, mutta eivät miten ja minne tahansa – Luken kyselyn pe­rus­teel­la Ina­ri­jär­vi ha­lu­taan säi­lyt­tää erä­mai­se­na

23.10.2021 15:06 3
Tilaajille
14 hakijaa Posion elinkeinopäälliköksi – katso tästä nimilista

14 hakijaa Posion elin­kei­no­pääl­li­kök­si – katso tästä ni­mi­lis­ta

08.10.2021 18:17
Tilaajille
Kasvuhaluisten Meri-Lapin yritysten kannattaa nyt aktivoitua, sillä Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen tukieuroja on hyvin tarjolla

Kas­vu­ha­luis­ten Me­ri-La­pin yri­tys­ten kan­nat­taa nyt ak­ti­voi­tua, sillä Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­sen jälkeen tu­ki­eu­ro­ja on hyvin tar­jol­la

24.08.2021 18:15
Tilaajille
Tuulivoima voi pitää kunnan itsenäisenä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma voi pitää kunnan it­se­näi­se­nä

22.06.2021 08:00 1
Tilaajille
Monipaikkaisuus on Lapille tulevaisuuden mahdollisuus, linjaa ely-keskus – Matkailun ja rajakaupan näkymät edelleen sumuiset

Mo­ni­paik­kai­suus on Lapille tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suus, linjaa ely-kes­kus – Mat­kai­lun ja ra­ja­kau­pan näkymät edel­leen su­mui­set

10.05.2021 13:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion mo­ni­puo­lis­tet­ta­va elin­kei­no­jaan

26.02.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Peto osa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta

16.01.2021 05:30 1
Tilaajille
"Matkailijat ovat innokkaina mukana ja haluavat kokea palan porotilallisen elämäntapaa" – Porotilayrittäjät luovat uusia tuotteita selviytyäkseen korona-ajasta

"Mat­kai­li­jat ovat in­nok­kai­na mukana ja ha­lua­vat kokea palan po­ro­ti­lal­li­sen elä­män­ta­paa" – Po­ro­ti­la­yrit­tä­jät luovat uusia tuot­tei­ta sel­viy­tyäk­seen ko­ro­na-ajas­ta

11.12.2020 14:34
Tilaajille