Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Elinkeinot
Poronhoidossa maankäyttö on elämäntapaa, ei elinkeinoa – tutkija loisi porotaloudelle vahvemman aseman neuvotteluissa

Po­ron­hoi­dos­sa maan­käyt­tö on elä­män­ta­paa, ei elin­kei­noa – tutkija loisi po­ro­ta­lou­del­le vah­vem­man aseman neu­vot­te­luis­sa

06.06.2022 19:17 6
Tilaajille
Vastakkainasettelusta yhteistyöhön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tak­kain­aset­te­lus­ta yh­teis­työ­hön

07.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätely vä­hem­mäk­si

21.02.2022 04:45 4
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaikki elinkeinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaikki elin­kei­not

12.02.2022 05:30 16
Tilaajille
Poro oli täällä ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poro oli täällä ensin

09.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Valtioneuvosto myönsi Utsjoelle muutostukea 300 000 euroa

Val­tio­neu­vos­to myönsi Uts­joel­le muu­tos­tu­kea 300 000 euroa

17.12.2021 20:34
Tilaajille
Sallassa joka neljäs tekee töitä matkailussa – kunnalle turismista kertyy välitöntä tuloa 12 miljoonaa euroa vuodessa

Sal­las­sa joka neljäs tekee töitä mat­kai­lus­sa – kun­nal­le tu­ris­mis­ta kertyy vä­li­tön­tä tuloa 12 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

10.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Turistit voivat tulla Inariin, mutta eivät miten ja minne tahansa – Luken kyselyn perusteella Inarijärvi halutaan säilyttää erämaisena

Tu­ris­tit voivat tulla Ina­riin, mutta eivät miten ja minne tahansa – Luken kyselyn pe­rus­teel­la Ina­ri­jär­vi ha­lu­taan säi­lyt­tää erä­mai­se­na

23.10.2021 15:06 3
Tilaajille
14 hakijaa Posion elinkeinopäälliköksi – katso tästä nimilista

14 hakijaa Posion elin­kei­no­pääl­li­kök­si – katso tästä ni­mi­lis­ta

08.10.2021 18:17
Tilaajille
Kasvuhaluisten Meri-Lapin yritysten kannattaa nyt aktivoitua, sillä Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen tukieuroja on hyvin tarjolla

Kas­vu­ha­luis­ten Me­ri-La­pin yri­tys­ten kan­nat­taa nyt ak­ti­voi­tua, sillä Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­sen jälkeen tu­ki­eu­ro­ja on hyvin tar­jol­la

24.08.2021 18:15
Tilaajille
Tuulivoima voi pitää kunnan itsenäisenä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma voi pitää kunnan it­se­näi­se­nä

22.06.2021 08:00 1
Tilaajille
Monipaikkaisuus on Lapille tulevaisuuden mahdollisuus, linjaa ely-keskus – Matkailun ja rajakaupan näkymät edelleen sumuiset

Mo­ni­paik­kai­suus on Lapille tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suus, linjaa ely-kes­kus – Mat­kai­lun ja ra­ja­kau­pan näkymät edel­leen su­mui­set

10.05.2021 13:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion mo­ni­puo­lis­tet­ta­va elin­kei­no­jaan

26.02.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Peto osa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta

16.01.2021 05:30 1
Tilaajille
"Matkailijat ovat innokkaina mukana ja haluavat kokea palan porotilallisen elämäntapaa" – Porotilayrittäjät luovat uusia tuotteita selviytyäkseen korona-ajasta

"Mat­kai­li­jat ovat in­nok­kai­na mukana ja ha­lua­vat kokea palan po­ro­ti­lal­li­sen elä­män­ta­paa" – Po­ro­ti­la­yrit­tä­jät luovat uusia tuot­tei­ta sel­viy­tyäk­seen ko­ro­na-ajas­ta

11.12.2020 14:34
Tilaajille
Heikot jäät estävät kalastuksen Lapissa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vähemmän kuin normaalina vuotena

Heikot jäät estävät ka­las­tuk­sen La­pis­sa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vä­hem­män kuin nor­maa­li­na vuotena

10.12.2020 15:04
Tilaajille
Rovaniemen ja Helsingin johtajat saivat ministeriltä tehtävän miettiä, miten matkailu nousee korona-ajan mentyä ohi –  Rahaa on luvassa EU:n elpymispaketista

Ro­va­nie­men ja Hel­sin­gin joh­ta­jat saivat mi­nis­te­ril­tä teh­tä­vän miet­tiä, miten mat­kai­lu nousee ko­ro­na-ajan mentyä ohi – Rahaa on luvassa EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta

27.11.2020 18:30 1
Tilaajille
Harvennushakkuita ei voida tehdä, porot karkaavat laajoille alueille ja safariyritykset joutuvat perumaan ohjelmiaan – Marraskuun lämpö haittaa monia lappilaisten elinkeinoja

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­ri­yri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

18.11.2020 08:54 2
Tilaajille
Tyhjien liiketilojen määrä kasvaa Rovaniemellä, mutta pahin lienee vasta edessä

Tyhjien lii­ke­ti­lo­jen määrä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä, mutta pahin lienee vasta edessä

12.11.2020 19:30 2
Tilaajille
Yhden miehen yritys kasvoi merkittäväksi työllistäjäksi - Tapojärvi juhlii 65-vuotiasta taivaltaan

Yhden miehen yritys kasvoi mer­kit­tä­väk­si työl­lis­tä­jäk­si - Ta­po­jär­vi juhlii 65-vuo­tias­ta tai­val­taan

28.10.2020 14:41