Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työpaikat
Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtajan virkaa hakee 14 henkilöä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tek­nis­ten pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan virkaa hakee 14 hen­ki­löä

29.09.2023 18:15 2
Tilaajille
Lappiin haetaan lähihoitajia jopa yli 4 000 euron kuukausipalkalla, mutta kaikkia mainostettuja työpaikkoja ei välttämättä ole olemassa

Lappiin haetaan lä­hi­hoi­ta­jia jopa yli 4 000 euron kuu­kau­si­pal­kal­la, mutta kaikkia mai­nos­tet­tu­ja työ­paik­ko­ja ei vält­tä­mät­tä ole ole­mas­sa

14.09.2023 19:34 17
Tilaajille
Työttömien määrä kääntyi kasvuun Lapissa

Työt­tö­mien määrä kääntyi kasvuun Lapissa

22.08.2023 09:21
Tilaajille
Hallitusohjelma tähtää työllistämisen helpottamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma tähtää työl­lis­tä­mi­sen hel­pot­ta­mi­seen

22.06.2023 05:30 3
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virkaan 11 hakijaa Sodankylässä

Hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan 11 hakijaa So­dan­ky­läs­sä

23.02.2023 15:57
Tilaajille
Suomen ehkä syrjäisin työpaikka etsii työntekijää – Värriön tutkimusasemalle ei mene tietä perille ja työvuorot kestävät 8–9 päivää

Suomen ehkä syr­jäi­sin työ­paik­ka etsii työn­te­ki­jää – Värriön tut­ki­mus­ase­mal­le ei mene tietä perille ja työ­vuo­rot kes­tä­vät 8–9 päivää

15.02.2023 17:05 3
Tilaajille
Ukrainalaiset muuttivat työnantajien asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan – pienissä kunnissa työ löytyy helpommin kuin suurissa

Uk­rai­na­lai­set muut­ti­vat työn­an­ta­jien asen­teet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta kohtaan – pie­nis­sä kun­nis­sa työ löytyy hel­pom­min kuin suu­ris­sa

09.02.2023 20:09 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta mo­ni­muo­toi­suut­ta rek­ry­käy­tän­töi­hin

30.12.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Janne Laine valittiin Ranuan kunnan kaivoskoordinaattoriksi – työn alku odottaa rahoituspäätöstä

Ro­va­nie­me­läi­nen Janne Laine va­lit­tiin Ranuan kunnan kai­vos­koor­di­naat­to­rik­si – työn alku odottaa ra­hoi­tus­pää­tös­tä

14.12.2022 10:58
Tilaajille
Työntekijöitä tarvitaan, mutta Itä-Lapissa on hakijapula – yritykset ja työnhakijat kohtasivat rekrytapahtumassa Kemijärvellä

Työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan, mutta Itä-La­pis­sa on ha­ki­ja­pu­la – y­ri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat koh­ta­si­vat rek­ry­ta­pah­tu­mas­sa Ke­mi­jär­vel­lä

27.10.2022 17:30 1
Tilaajille
Neuvottelutaito pitäisi olla kansalaistaito, sanoo työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä ­– Maailmanpolitiikka on silti tilanteessa, jossa neuvottelulle ei ole sijaa

Neu­vot­te­lu­tai­to pitäisi olla kan­sa­lais­tai­to, sanoo työ­elä­mä­pro­fes­so­ri Pauli Aal­to-Se­tä­lä – Maail­man­po­li­tiik­ka on silti ti­lan­tees­sa, jossa neu­vot­te­lul­le ei ole sijaa

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Työntekijöiden väliset romanttiset suhteet ovat yksityisasia – kunhan ne eivät vaikuta työilmapiiriin tai tehtävien jakamiseen

Työn­te­ki­jöi­den väliset ro­mant­ti­set suhteet ovat yk­si­tyis­asia – kunhan ne eivät vaikuta työ­il­ma­pii­riin tai teh­tä­vien ja­ka­mi­seen

23.10.2022 11:47 3
Etäpalaverien pelisäännöissä on vielä oppimista

Etä­pa­la­ve­rien pe­li­sään­nöis­sä on vielä op­pi­mis­ta

16.10.2022 12:00
Lapin hyvinvointialueelle noin sata uutta toimea sekä uusia päälliköitä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le noin sata uutta toimea sekä uusia pääl­li­köi­tä

17.08.2022 18:51 9
Tilaajille
Liikkuminen on valttia pohjoisilla työmarkkinoilla – toisen maan asioiden huono tuntemus ja byrokratia voivat haitata työllistymistä

Liik­ku­mi­nen on valttia poh­joi­sil­la työ­mark­ki­noil­la – ­toi­sen maan asioi­den huono tun­te­mus ja by­ro­kra­tia voivat haitata työl­lis­ty­mis­tä

21.06.2022 07:00
Tilaajille
Outisen perunayritys asetettiin konkurssiin – yrityksen myynti romahti pandemian myötä

Outisen pe­ru­na­yri­tys ase­tet­tiin kon­kurs­siin – yri­tyk­sen myynti romahti pan­de­mian myötä

06.06.2022 17:04 1
Tilaajille
Tornioon syksyllä avattavaan McDonald´s ravintolaan rekrytään parhaillaan kymmentä päällikköä – ravintolatyöntekijöiden rekry aloitetaan kesäkuussa

Tor­nioon syk­syl­lä avat­ta­vaan McDo­nald´s ra­vin­to­laan rek­ry­tään par­hail­laan kym­men­tä pääl­lik­köä – ra­vin­to­la­työn­te­ki­jöi­den rekry aloi­te­taan ke­sä­kuus­sa

26.04.2022 13:23
Tilaajille
Kiirepuhe syö aitoa tehokkuutta
Kolumni

Kii­re­pu­he syö aitoa te­hok­kuut­ta

05.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Etätöissä olevista valtaosa kertoo pystyvänsä keskittymään paremmin kuin toimistolla – etuna myös tuotteliaisuus

Etä­töis­sä ole­vis­ta val­ta­osa kertoo pys­ty­vän­sä kes­kit­ty­mään pa­rem­min kuin toi­mis­tol­la – etuna myös tuot­te­liai­suus

24.03.2022 13:41
Ohjelmistovalmistaja Elektrobit perustaa työpisteen Rovaniemelle – palkkaa 10–15 työntekijää tänä vuonna

Oh­jel­mis­to­val­mis­ta­ja Elekt­ro­bit pe­rus­taa työ­pis­teen Ro­va­nie­mel­le – palkkaa 10–15 työn­te­ki­jää tänä vuonna

22.03.2022 10:07
Tilaajille