Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elinvoimaisuus
Matkailun nousu tuo myös elinvoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lun nousu tuo myös elin­voi­maa

31.10.2023 04:05 2
Alueiden tutkimuksen elinvoimaindeksi osoittaa, että Lapin kunnat ovat jakaantumassa entistä selvemmin menestyjiin ja sinnittelijöihin
Pääkirjoitus

Aluei­den tut­ki­muk­sen elin­voi­ma­in­dek­si osoit­taa, että Lapin kunnat ovat ja­kaan­tu­mas­sa entistä sel­vem­min me­nes­ty­jiin ja sin­nit­te­li­jöi­hin

15.10.2023 18:00 3
Pellon uusi kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö uskoo pellolaisten palveluiden järjestyvän tiiviimmällä yhteistyöllä – "Kaikkia palveluita ei ole jokaisen järkevää tuottaa yksin"

Pellon uusi kun­nan­joh­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö uskoo pel­lo­lais­ten pal­ve­lui­den jär­jes­ty­vän tii­viim­mäl­lä yh­teis­työl­lä – "Kaik­kia pal­ve­lui­ta ei ole jo­kai­sen jär­ke­vää tuottaa yksin"

28.06.2023 19:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­des­sa Ro­va­nie­men tu­le­vai­suus

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemellä eletään kaupungin historian suurimpien kouluinvestointien aikaa, mikä kertoo paikkakunnan elinvoimaisuuspotentiaalista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä eletään kau­pun­gin his­to­rian suu­rim­pien kou­lu­in­ves­toin­tien aikaa, mikä kertoo paik­ka­kun­nan elin­voi­mai­suus­po­ten­tiaa­lis­ta

25.04.2023 17:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko ke­hit­tyä?

26.02.2023 23:00
Rovaniemi kuuluu edelleen Suomen yrittäjävihamielisimpiin kaupunkeihin – osa päättäjistä tuntuu erikoistuneen hankkeiden jarruttamiseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi kuuluu edel­leen Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sim­piin kau­pun­kei­hin – osa päät­tä­jis­tä tuntuu eri­kois­tu­neen hank­kei­den jar­rut­ta­mi­seen

16.02.2023 18:00 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isän­maal­lis­ta alue­po­li­tiik­kaa

19.12.2022 02:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jien huo­leh­dit­ta­va ih­mis­ten toi­meen­tu­los­ta

21.11.2022 04:25 1
Tilaajille
Rovaniemen lunastettava arktisen pääkaupungin rooli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men lu­nas­tet­ta­va ark­ti­sen pää­kau­pun­gin rooli

01.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan sää­tiöl­le työ­rau­ha

01.06.2022 07:00
Tilaajille
Miksi Kittilä kuntana menestyy?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kittilä kuntana me­nes­tyy?

17.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kasvun suunnat

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Katja Jaako-Körkköä esitetään Pellon elinvoimajohtajaksi

Katja Jaa­ko-Körk­köä esi­te­tään Pellon elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

12.04.2022 19:21
Tilaajille
Kemijärvellä halua elinkeinopolitiikan päivityksiin – kaupunginhallitus pohtii maanantaina kehitysyhtiön edustajan osallistumista Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vel­lä halua elin­kei­no­po­li­tii­kan päi­vi­tyk­siin – kau­pun­gin­hal­li­tus pohtii maa­nan­tai­na ke­hi­tys­yh­tiön edus­ta­jan osal­lis­tu­mis­ta Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

21.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit vahvin mittari ke­hi­tyk­sen suun­nas­ta

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Itä-Lapin arvostus halutaan nousuun – "Tulevaisuus pitää ajatella ennustetta pahempana, jotta syntyisi taistelutahtoa"

Itä-La­pin ar­vos­tus ha­lu­taan nousuun – "Tu­le­vai­suus pitää aja­tel­la en­nus­tet­ta pa­hem­pa­na, jotta syn­tyi­si tais­te­lu­tah­toa"

03.11.2021 18:00
Tilaajille
Päättäjiltä vaaditaan nopeita ja vaikeita päätöksiä, jos hyvinvointivaltio halutaan pelastaa
Pääkirjoitus

Päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nopeita ja vai­kei­ta pää­tök­siä, jos hy­vin­voin­ti­val­tio ha­lu­taan pe­las­taa

17.10.2021 08:00 18
Tilaajille
Lappi on jakautumassa voittajiin ja häviäjiin: Rovaniemen tulevaisuuskunto on keskuskaupunkien kärkeä, Lapin reuna-alueiden kunnat jäävät vertailussa hännille

Lappi on ja­kau­tu­mas­sa voit­ta­jiin ja hä­viä­jiin: Ro­va­nie­men tu­le­vai­suus­kun­to on kes­kus­kau­pun­kien kärkeä, Lapin reu­na-aluei­den kunnat jäävät ver­tai­lus­sa hän­nil­le

08.10.2021 06:30 7
Tilaajille