Stora Enso
Paperi painoi Stora Enson tulosta, joka jäi heinä–syyskuussa yli neljänneksen viime vuodesta

Paperi painoi Stora Enson tu­los­ta, joka jäi hei­nä–­syys­kuus­sa yli nel­jän­nek­sen viime vuo­des­ta

20.10.2020 09:22 0
Simon kunta osti Stora Enson vanhan mökkikylän ja aikoo kaavoittaa merenrantaan unelmien omakotialueen

Simon kunta osti Stora Enson vanhan mök­ki­ky­län ja aikoo kaa­voit­taa me­ren­ran­taan unel­mien oma­ko­ti­alueen

02.10.2020 16:32 0
Tilaajille
Stora Enso aikoo sulkea sanomalehtipaperikoneen Ruotsissa – ei henkilöstövaikutuksia Suomeen

Stora Enso aikoo sulkea sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ri­ko­neen Ruot­sis­sa – ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia Suomeen

16.09.2020 12:35 0
Stora Enso rakentaa uuden ristiinliimatun puun tuotantolinjan – 79 miljoonaa euroa ja 110 uutta työpaikkaa Tšekkiin

Stora Enso ra­ken­taa uuden ris­tiin­lii­ma­tun puun tuo­tan­to­lin­jan – 79 mil­joo­naa euroa ja 110 uutta työ­paik­kaa Tšek­kiin

07.09.2020 15:01 0
Tilaajille
Vuosihuolto pysäyttää Stora Enson Veitsiluodon tehtaan yli viikoksi

Vuo­si­huol­to py­säyt­tää Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan yli vii­kok­si

28.08.2020 08:26 0
Tilaajille
UPM suunnittelee sulkevansa Kaipolan paperitehtaan, joka oli samalla Talouselämän "kuolemanlistalla" Kemin Veitsiluodon kanssa

UPM suun­nit­te­lee sul­ke­van­sa Kai­po­lan pa­pe­ri­teh­taan, joka oli samalla Ta­lous­elä­män "kuo­le­man­lis­tal­la" Kemin Veit­si­luo­don kanssa

26.08.2020 13:37 0
Tilaajille
Paperimarkkinoilla ei pidä sortua panikointiin – Veitsiluodon tulevaisuuteen liittyy myönteisiäkin merkkejä
Pääkirjoitus

Pa­pe­ri­mark­ki­noil­la ei pidä sortua pa­ni­koin­tiin – Veit­si­luo­don tu­le­vai­suu­teen liittyy myön­tei­siä­kin merk­ke­jä

15.08.2020 05:00 0
Tilaajille

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan uudeksi joh­ta­jak­si on ni­mi­tet­ty Tero Siivola – siirtyy teh­tä­viin vii­meis­tään lo­ka­kuun alusta

04.08.2020 11:13 0
Tilaajille
Stora Enson Veitsiluodon tehtaan saharakennuksessa syttyi tulipalo – yksi henkilö jatkotutkimuksiin

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan sa­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi henkilö jat­ko­tut­ki­muk­siin

28.07.2020 10:14 0
Tilaajille
Stora Enso arvioi, että pandemia kiihdytti paperin alamäkeä pysyvästi – paperitehtaat raskaasti tappiolle

Stora Enso arvioi, että pan­de­mia kiih­dyt­ti paperin ala­mä­keä py­sy­väs­ti – pa­pe­ri­teh­taat ras­kaas­ti tap­piol­le

21.07.2020 13:58 0
Tilaajille
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla vuoti vaarallista kaasua perjantaina aamulla – Neljä työntekijää tarkastuttavat vointinsa

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la vuoti vaa­ral­lis­ta kaasua per­jan­tai­na aamulla – Neljä työn­te­ki­jää tar­kas­tut­ta­vat voin­tin­sa

26.06.2020 11:18 0
Tilaajille
Hovioikeus: Stora Enso ei saanut kiky-sopimuksen nojalla yksipuolisesti vähentää työntekijöidensä pekkaspäiviä

Ho­vioi­keus: Stora Enso ei saanut ki­ky-so­pi­muk­sen nojalla yk­si­puo­li­ses­ti vä­hen­tää työn­te­ki­jöi­den­sä pek­kas­päi­viä

25.06.2020 13:22 0
Metsäteollisuus haluaa hiilijalanjäljen näkyviin – neljännes muovituotteista voitaisiin korvata puupohjaisilla tuotteilla

Met­sä­teol­li­suus haluaa hii­li­ja­lan­jäl­jen nä­ky­viin – nel­jän­nes muo­vi­tuot­teis­ta voi­tai­siin korvata puu­poh­jai­sil­la tuot­teil­la

17.06.2020 12:28 0
Stora Enso lomauttaa tilapäisesti paperitehtailtaan Kemissä 100 ja Oulussa 300 työntekijää – kopio- ja painopaperin kysyntä on heikentynyt

Stora Enso lo­maut­taa ti­la­päi­ses­ti pa­pe­ri­teh­tail­taan Kemissä 100 ja Oulussa 300 työn­te­ki­jää – kopio- ja pai­no­pa­pe­rin kysyntä on hei­ken­ty­nyt

22.04.2020 10:31 0
Tilaajille
Veitsiluodon suurlomautukset iskisivät Kemin talouteen miljoonaloven – Moody's alensi Outokummun luottoluokitusta

Veit­si­luo­don suur­lo­mau­tuk­set is­ki­si­vät Kemin ta­lou­teen mil­joo­na­lo­ven – Moody's alensi Ou­to­kum­mun luot­to­luo­ki­tus­ta

02.04.2020 12:31 0
Tilaajille
Koronaviruksella vain pieniä vaikutuksia Lapin yrityksille - Pahimmille epidemia-alueille ei matkusteta ja yhteydet hoidetaan verkossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­la vain pieniä vai­ku­tuk­sia Lapin yri­tyk­sil­le - Pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le ei mat­kus­te­ta ja yh­tey­det hoi­de­taan ver­kos­sa

04.03.2020 20:09 0
Tilaajille
Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut puunhankinnassa

Stora Enso aloit­taa yt-neu­vot­te­lut puun­han­kin­nas­sa

26.02.2020 09:51 0
Tilaajille
Stora Enso kielsi lentämisen kokonaan henkilökunnaltaan koronaviruksen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun tehtaiden väkeä

Stora Enso kielsi len­tä­mi­sen ko­ko­naan hen­ki­lö­kun­nal­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun teh­tai­den väkeä

07.02.2020 18:16 0
Veitsiluodossa aletaan tehdä pakkauspaperia – "Uusi tuote, jota on kehitetty pitemmän aikaa"

Veit­si­luo­dos­sa aletaan tehdä pak­kaus­pa­pe­ria – "Uusi tuote, jota on ke­hi­tet­ty pi­tem­män aikaa"

30.01.2020 10:56 0
Tilaajille
Paperiliiton lakko sulki tehtaat – Veitsiluodon porteilla toivottiin, että sopu löytyisi pian

Pa­pe­ri­lii­ton lakko sulki tehtaat – Veit­si­luo­don por­teil­la toi­vot­tiin, että sopu löy­tyi­si pian

27.01.2020 16:37 0
Tilaajille