Poikkeustila
Lapin poliisin yöt hiljenivät – korona-aika lisäsi murtoja, varkauksia ja rattijuopumuksia

Lapin po­lii­sin yöt hil­je­ni­vät – ko­ro­na-ai­ka lisäsi mur­to­ja, var­kauk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

30.06.2020 16:56 1
Tilaajille
"Ei tällaista ole tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen" – saksalaisprofessori lähti Suomesta heti, kun poikkeustila julistettiin

"Ei täl­lais­ta ole ta­pah­tu­nut toisen maail­man­so­dan jäl­keen" – sak­sa­laisp­ro­fes­so­ri lähti Suo­mes­ta heti, kun poik­keus­ti­la ju­lis­tet­tiin

26.06.2020 19:35 0
Suomi palaa arkeen: Poikkeusaikojen lainsäädäntö puretaan

Suomi palaa arkeen: Poik­keus­ai­ko­jen lain­sää­dän­tö pu­re­taan

15.06.2020 13:59 0
Ruotsalaisten tuloa Suomeen ei lakien mukaan voida estää, kun rajat avataan vapaa-ajan matkustajille – "Kansallinen lakimme on jäänyt pahasti aukolliseksi tässä asiassa"

Ruot­sa­lais­ten tuloa Suomeen ei lakien mukaan voida estää, kun rajat avataan va­paa-ajan mat­kus­ta­jil­le – "Kan­sal­li­nen lakimme on jäänyt pahasti au­kol­li­sek­si tässä asias­sa"

30.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Väljyys on teemasana, kun Rovaniemen ravintolat avaavat maanantaina – Uutuusravintola Hanki kunnioittaa Korean koronalinjaa ja jatkaa vain noutoruoalla

Väljyys on tee­ma­sa­na, kun Ro­va­nie­men ra­vin­to­lat avaavat maa­nan­tai­na – Uu­tuus­ra­vin­to­la Hanki kun­nioit­taa Korean ko­ro­na­lin­jaa ja jatkaa vain nou­to­ruoal­la

28.05.2020 11:53 0
Satoja rajavartijoita on komennettu uusiin tehtäviin ja kymmeniä on hälytetty eläkkeeltä koronan takia – "Itäraja on ohuempana kuin tavallisesti"

Satoja ra­ja­var­ti­joi­ta on ko­men­net­tu uusiin teh­tä­viin ja kym­me­niä on hä­ly­tet­ty eläk­keel­tä koronan takia – "I­tä­ra­ja on ohuem­pa­na kuin ta­val­li­ses­ti"

20.05.2020 06:00 0
Norja avaa rajojaan perheille ja mökkeilijöille – Lapin rajavartioston apulaiskomentaja pyytää yhä punnitsemaan, onko rajan ylittäminen aivan välttämätöntä

Norja avaa ra­jo­jaan per­heil­le ja mök­kei­li­jöil­le – Lapin ra­ja­var­tios­ton apu­lais­ko­men­ta­ja pyytää yhä pun­nit­se­maan, onko rajan ylit­tä­mi­nen aivan vält­tä­mä­tön­tä

13.05.2020 16:44 3
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Poikkeusaika vähentää filtteriä, mutta poistaako se sosiaalisen median luomia paineita?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Poik­keus­ai­ka vä­hen­tää filt­te­riä, mutta pois­taa­ko se so­siaa­li­sen median luomia pai­nei­ta?

13.05.2020 13:24 0
Kysyimme, mitä maailman korona-arkeen kuuluu: "Pahimmillaan kuulin ambulanssin sireenin kolme kertaa päivässä"

Ky­syim­me, mitä maail­man ko­ro­na-ar­keen kuuluu: "Pa­him­mil­laan kuulin am­bu­lans­sin si­ree­nin kolme kertaa päi­väs­sä"

11.05.2020 08:30 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Mikki mykistyy, kun oppitunti alkaa – Miten etäopiskelu oikein sujuu lukiossa ja ammattikoulussa?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Mikki my­kis­tyy, kun op­pi­tun­ti alkaa – Miten etä­opis­ke­lu oikein sujuu lu­kios­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa?

06.05.2020 14:01 0
Yrittäjän kanssa: Valdemarissa valmistellaan äitienpäiväbrunssia kotipaketteihin ja odotetaan tietoa, milloin ravintolan saa avata

Yrit­tä­jän kanssa: Val­de­ma­ris­sa val­mis­tel­laan äi­tien­päi­vä­bruns­sia ko­ti­pa­ket­tei­hin ja odo­te­taan tietoa, milloin ra­vin­to­lan saa avata

06.05.2020 12:18 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ur­hei­lu­seu­roil­le mah­dol­li­suus palata arkeen

06.05.2020 04:49 0
Tilaajille
Koronakeväänä ammattiin valmistuvalle ei välttämättä ole heti tarjolla oman alan töitä

Ko­ro­na­ke­vää­nä am­mat­tiin val­mis­tu­val­le ei vält­tä­mät­tä ole heti tar­jol­la oman alan töitä

05.05.2020 09:50 0
Tilaajille
"Kuinka kauan tässä pitää jaksaa?" miettii moni yrittäjä – Juhlatarvikekauppa teki oman ratkaisunsa ja lopetti

"Kuinka kauan tässä pitää jak­saa?" miettii moni yrit­tä­jä – Juh­la­tar­vi­ke­kaup­pa teki oman rat­kai­sun­sa ja lopetti

03.05.2020 14:35 0
Tilaajille
Kolumni: Jokainen on ollut joskus lapsi, ja tämä näkyy meissä yhä – turvallisuuden kaipuu aktivoituu kohdatessamme poikkeustilan

Ko­lum­ni: Jo­kai­nen on ollut joskus lapsi, ja tämä näkyy meissä yhä – tur­val­li­suu­den kaipuu ak­ti­voi­tuu koh­da­tes­sam­me poik­keus­ti­lan

01.05.2020 09:00 0
Kolumni: Ruotsia pitäisi kiittää esimerkin näyttämisestä – Koronarajoitusten purku siirtää vastuun minulle ja sinulle
Kolumni Joonas Kuikka

Ko­lum­ni: Ruotsia pitäisi kiittää esi­mer­kin näyt­tä­mi­ses­tä – Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purku siirtää vastuun minulle ja sinulle

01.05.2020 08:00 0
Korona aiotaan kukistaa taipuisan tikun avulla – Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa pääsee maanantaista alkaen koronatestiin jokaisena viikonpäivänä

Korona aiotaan ku­kis­taa tai­pui­san tikun avulla – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­nis­sa pääsee maa­nan­tais­ta alkaen ko­ro­na­tes­tiin jo­kai­se­na vii­kon­päi­vä­nä

30.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Lapin poliisi muistuttaa vastuullisesta vapunvietosta – "Vanhempien vastuulla on huolehtia, että lapset noudattavat kokoontumiskieltoja"

Lapin poliisi muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta va­pun­vie­tos­ta – "Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia, että lapset nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja"

27.04.2020 19:28 0
Tilaajille
Kittilän yläkoulussa otettiin lumi hyötykäyttöön etäopetuksessa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyödynnettyä"

Kit­ti­län ylä­kou­lus­sa otet­tiin lumi hyö­ty­käyt­töön etä­ope­tuk­ses­sa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyö­dyn­net­tyä"

27.04.2020 11:33 0
Tilaajille