pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Lapin maakunta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi ei ole Eu­roo­pan vihreä siir­to­maa

22.06.2022 05:00
Tilaajille
Vaikeat vuodet ja ylipääsemättömiltä tuntuvat esteet ovat koulineet Lapin matkailusta selviytyjän, jollaisilla on edessään valoisa tulevaisuus
Pääkirjoitus

Vaikeat vuodet ja yli­pää­se­mät­tö­mil­tä tun­tu­vat esteet ovat kou­li­neet Lapin mat­kai­lus­ta sel­viy­ty­jän, jol­lai­sil­la on edes­sään valoisa tu­le­vai­suus

13.04.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edel­lä­kä­vi­jä­nä arjen tur­val­li­suus­työs­sä

25.03.2022 05:00
Tilaajille
Maakuntaneuvos Lasse Näsi on kuollut

Maa­kun­ta­neu­vos Lasse Näsi on kuollut

22.02.2022 13:14 3
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaikki elinkeinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaikki elin­kei­not

12.02.2022 05:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos siir­to­maa­po­li­tiik­kaa ei olisi koskaan har­joi­tet­tu po­ron­hoi­toa­lueel­la?

09.02.2022 07:59 3
Tilaajille
Poro oli täällä ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poro oli täällä ensin

09.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mi­nen tuo sääs­tö­jä

28.01.2022 05:00
Tilaajille
Aluevaalien tulospalvelu – katso tästä Lapin hyvinvointialueen ja koko Suomen vaalitulos

Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

21.01.2022 14:37 4
Aluevaalit lähestyvät – ehdokas, vielä voit vastata Lapin Kansan vaalikoneeseen

Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – eh­do­kas, vielä voit vastata Lapin Kansan vaa­li­ko­nee­seen

23.12.2021 10:52 3
Koronapandemian loppusuoraa odotellessa kannattaa käydä rokotuksessa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mian lop­pu­suo­raa odo­tel­les­sa kan­nat­taa käydä ro­ko­tuk­ses­sa

21.11.2021 16:00 6
Tilaajille
Lappiin kaivataan työvoimaa asiantuntijoista eräoppaisiin – "Se on entisaikojen myytti, että Lapissa ei ole työpaikkoja"

Lappiin kai­va­taan työ­voi­maa asian­tun­ti­jois­ta erä­op­pai­siin – "Se on en­tis­ai­ko­jen myytti, että Lapissa ei ole työ­paik­ko­ja"

19.11.2021 20:33 11
Tilaajille
Lapin kauppakamari kantaa huolta Lapin erityispiirteiden unohtumisesta EU:n ilmastopaketin valmistelussa –kuljetuskustannusten nousu iskee yrityksiin kovempaa kuin lyhyempien matkojen alueilla

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kantaa huolta Lapin eri­tyis­piir­tei­den unoh­tu­mi­ses­ta EU:n il­mas­to­pa­ke­tin val­mis­te­lus­sa –kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nousu iskee yri­tyk­siin ko­vem­paa kuin ly­hyem­pien mat­ko­jen alueil­la

08.10.2021 13:23 3
Tilaajille
Ministeri lupaa toteuttaa osan Norjan mallista Suomessa, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­ri lupaa to­teut­taa osan Norjan mal­lis­ta Suo­mes­sa, mutta mitä se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa?

07.10.2021 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Lappi va­rau­tu­nut opet­ta­ja­pu­laan?

05.10.2021 22:09
Tilaajille
Lapin hirvenmetsästys yhä paikallisten käsissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin hir­ven­met­säs­tys yhä pai­kal­lis­ten käsissä

05.10.2021 14:09 6
Tilaajille
Lukijalta: Lapin riista kuuluu lappilaisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin riista kuuluu lap­pi­lai­sil­le

23.09.2021 05:15 3
Tilaajille
Väyläviraston investointiesitys lupaa Lapin väylille pelkkää niukkuutta, eikä tätä pidä hyväksyä
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­esi­tys lupaa Lapin väy­lil­le pelkkää niuk­kuut­ta, eikä tätä pidä hy­väk­syä

08.09.2021 20:45 5
Tilaajille
Lapin uudella aluevaltuustolla on valtaa, vaikka moni seikka on lakien avulla tiukkaan säädelty – "Kyläpolitikointi" koetaan uhaksi

Lapin uudella alue­val­tuus­tol­la on valtaa, vaikka moni seikka on lakien avulla tiuk­kaan sää­del­ty – "Ky­lä­po­li­ti­koin­ti" koetaan uhaksi

03.09.2021 19:30 13
Tilaajille
Kahden keskussairaalan malli on Lapin hyvinvointialueen uusien päättäjien yhteistyötesti
Pääkirjoitus

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

17.06.2021 10:24
Tilaajille