Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin maakunta
Matkailun nousu tuo myös elinvoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lun nousu tuo myös elin­voi­maa

31.10.2023 04:05 2
Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä kaikki Pohjoismaat kuuluvat puolustusliittoon  – suurin hyötyjä tästä on Suomi
Pääkirjoitus

Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den myötä kaikki Poh­jois­maat kuu­lu­vat puo­lus­tus­liit­toon – suurin hyötyjä tästä on Suomi

26.10.2023 05:00 11
Nato-jäsenyys ja DCA-sopimus tarjoavat elintärkeää lisäpelotetta arvaamattoman Venäjän suuntaan – Lapille ne tietävät myös lisää sotaharjoituksia
Pääkirjoitus

Na­to-jä­se­nyys ja DCA-so­pi­mus tar­joa­vat elin­tär­keää li­sä­pe­lo­tet­ta ar­vaa­mat­to­man Venäjän suun­taan – Lapille ne tie­tä­vät myös lisää so­ta­har­joi­tuk­sia

22.10.2023 12:26 10
Alueiden tutkimuksen elinvoimaindeksi osoittaa, että Lapin kunnat ovat jakaantumassa entistä selvemmin menestyjiin ja sinnittelijöihin
Pääkirjoitus

Aluei­den tut­ki­muk­sen elin­voi­ma­in­dek­si osoit­taa, että Lapin kunnat ovat ja­kaan­tu­mas­sa entistä sel­vem­min me­nes­ty­jiin ja sin­nit­te­li­jöi­hin

15.10.2023 18:00 3
Elintarvikkeiden hankinnalla elinvoimaa maakuntaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­tar­vik­kei­den han­kin­nal­la elin­voi­maa maa­kun­taan

12.09.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko yhä edel­lä­kä­vi­jöi­tä?

02.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin upea luonto uhkana työ­te­hol­le?

30.06.2023 05:00
Torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-salkun – Meri-Lapissa odotukset ovat erityisen korkealla
Pääkirjoitus

Tor­nio­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-sal­kun – Me­ri-La­pis­sa odo­tuk­set ovat eri­tyi­sen kor­keal­la

19.06.2023 19:30 27
Mistä hankimme luonnonmarjamme?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä han­kim­me luon­non­mar­jam­me?

12.06.2023 05:01 2
Lapin väkiluku laskee yhä, mutta nettomuutto kääntyi positiiviseksi maahanmuuton ansiosta – vetovoima on edelleen maakuntamme vahvin valtti
Pääkirjoitus

Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

09.06.2023 19:30 8
Monipuolinen elinkeinorakenne on paras turva ja tae Lapin kasvulle ja kehitykselle – korona opetti, että vain yhden tukijalan varaan ei kannata rakentaa
Pääkirjoitus

Mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­ra­ken­ne on paras turva ja tae Lapin kas­vul­le ja ke­hi­tyk­sel­le – korona opetti, että vain yhden tu­ki­ja­lan varaan ei kannata ra­ken­taa

04.06.2023 15:05 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pääk­kö­nen puhuu lap­pi­lais­ten yli

03.06.2023 05:00 3
Vedenpinta nousee Tornionjoella ainakin sunnuntaihin asti, Ounasjoella voi tulla suurin tulva vuoden 2005 jälkeen

Ve­den­pin­ta nousee Tor­nion­joel­la ainakin sun­nun­tai­hin asti, Ou­nas­joel­la voi tulla suurin tulva vuoden 2005 jälkeen

19.05.2023 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi on suuri ros­ka­säi­liö

19.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­giaa Lapin tar­pee­seen

06.04.2023 18:31 2
Puun saatavuus varmistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puun saa­ta­vuus var­mis­tet­ta­va

06.04.2023 16:16 1
Rikosseuraamuslaitos haluaisi rakentaa uuden tutkintovankilan Rovaniemelle – kalterilaitos sopisi mainiosti hallinto- ja matkailukaupunkiin ja poliisikin pääsisi keskittymään enemmän poliisin töihin
Pääkirjoitus

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos ha­luai­si ra­ken­taa uuden tut­kin­to­van­ki­lan Ro­va­nie­mel­le – kal­te­ri­lai­tos sopisi mai­nios­ti hal­lin­to- ja mat­kai­lu­kau­pun­kiin ja po­lii­si­kin pääsisi kes­kit­ty­mään enemmän po­lii­sin töihin

09.03.2023 15:24 3
Väylävirasto tarjoaa investointiohjelmallaan pohjoiseen lähinnä lämmintä kättä – huoltovarmuus- ja turvallisuushuolet näyttävät unohtuneen
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to tarjoaa in­ves­toin­ti­oh­jel­mal­laan poh­joi­seen lähinnä läm­min­tä kättä – huol­to­var­muus- ja tur­val­li­suus­huo­let näyt­tä­vät unoh­tu­neen

05.03.2023 17:00 4
Onko lähiruoka vain kliseetä ja juhlapuhetta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko lä­hi­ruo­ka vain kli­see­tä ja juh­la­pu­het­ta?

25.02.2023 05:05
Lappi tuottaa reilut seitsemän prosenttia Suomen viennistä, vaikka lappilaisten osuus maan väestöstä on vain kolme prosenttia – käenpoikapuheet on syytä lopettaa
Pääkirjoitus

Lappi tuottaa reilut seit­se­män pro­sent­tia Suomen vien­nis­tä, vaikka lap­pi­lais­ten osuus maan väes­tös­tä on vain kolme pro­sent­tia – käen­poi­ka­pu­heet on syytä lo­pet­taa

12.02.2023 20:00 12