Mäkihyppy: Jenny Rau­tion­aho antoi vahvan olym­pia­näy­tön – ro­va­nie­me­läi­nen pon­nis­ti suur­mäen Suomen mes­ta­rik­si

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – katso sopiva ehdokas Lapin Kansan alue­vaa­li­ko­nees­ta

Lapin maakunta
Aluevaalit lähestyvät – ehdokas, vielä voit vastata Lapin Kansan vaalikoneeseen

Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – eh­do­kas, vielä voit vastata Lapin Kansan vaa­li­ko­nee­seen

23.12.2021 10:52 3
Koronapandemian loppusuoraa odotellessa kannattaa käydä rokotuksessa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mian lop­pu­suo­raa odo­tel­les­sa kan­nat­taa käydä ro­ko­tuk­ses­sa

21.11.2021 16:00 6
Tilaajille
Lappiin kaivataan työvoimaa asiantuntijoista eräoppaisiin – "Se on entisaikojen myytti, että Lapissa ei ole työpaikkoja"

Lappiin kai­va­taan työ­voi­maa asian­tun­ti­jois­ta erä­op­pai­siin – "Se on en­tis­ai­ko­jen myytti, että Lapissa ei ole työ­paik­ko­ja"

19.11.2021 20:33 11
Tilaajille
Lapin kauppakamari kantaa huolta Lapin erityispiirteiden unohtumisesta EU:n ilmastopaketin valmistelussa –kuljetuskustannusten nousu iskee yrityksiin kovempaa kuin lyhyempien matkojen alueilla

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kantaa huolta Lapin eri­tyis­piir­tei­den unoh­tu­mi­ses­ta EU:n il­mas­to­pa­ke­tin val­mis­te­lus­sa –kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nousu iskee yri­tyk­siin ko­vem­paa kuin ly­hyem­pien mat­ko­jen alueil­la

08.10.2021 13:23 3
Tilaajille
Ministeri lupaa toteuttaa osan Norjan mallista Suomessa, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­ri lupaa to­teut­taa osan Norjan mal­lis­ta Suo­mes­sa, mutta mitä se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa?

07.10.2021 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Lappi va­rau­tu­nut opet­ta­ja­pu­laan?

05.10.2021 22:09
Tilaajille
Lapin hirvenmetsästys yhä paikallisten käsissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin hir­ven­met­säs­tys yhä pai­kal­lis­ten käsissä

05.10.2021 14:09 6
Tilaajille
Lukijalta: Lapin riista kuuluu lappilaisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin riista kuuluu lap­pi­lai­sil­le

23.09.2021 05:15 3
Tilaajille
Väyläviraston investointiesitys lupaa Lapin väylille pelkkää niukkuutta, eikä tätä pidä hyväksyä
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­esi­tys lupaa Lapin väy­lil­le pelkkää niuk­kuut­ta, eikä tätä pidä hy­väk­syä

08.09.2021 20:45 5
Tilaajille
Lapin uudella aluevaltuustolla on valtaa, vaikka moni seikka on lakien avulla tiukkaan säädelty – "Kyläpolitikointi" koetaan uhaksi

Lapin uudella alue­val­tuus­tol­la on valtaa, vaikka moni seikka on lakien avulla tiuk­kaan sää­del­ty – "Ky­lä­po­li­ti­koin­ti" koetaan uhaksi

03.09.2021 19:30 13
Tilaajille
Kahden keskussairaalan malli on Lapin hyvinvointialueen uusien päättäjien yhteistyötesti
Pääkirjoitus

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

17.06.2021 10:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­ta poh­joi­seen

11.06.2021 14:45
Tilaajille
Maakuntaveroa ei voi hyväksyä, jos siihen sisältyy pienikin riski lappilaisten verotaakan kasvusta
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­roa ei voi hy­väk­syä, jos siihen si­säl­tyy pie­ni­kin riski lap­pi­lais­ten ve­ro­taa­kan kas­vus­ta

04.06.2021 17:13 7
Tilaajille
Jos oma väki ei riitä, sitä on haettava lisää muualta
Pääkirjoitus

Jos oma väki ei riitä, sitä on haet­ta­va lisää muualta

02.06.2021 20:00
Tilaajille
Hyvinvointivaltion suurin uhka odottaa yhä torjuntatoimia
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­val­tion suurin uhka odottaa yhä tor­jun­ta­toi­mia

30.05.2021 20:00 3
Tilaajille
Sote-uudistus koettelee yhä Lapin yhtenäisyyttä, mutta maakuntahenki näyttäisi olevan silti edelleen korkealla
Pääkirjoitus

So­te-uu­dis­tus koet­te­lee yhä Lapin yh­te­näi­syyt­tä, mutta maa­kun­ta­hen­ki näyt­täi­si olevan silti edel­leen kor­keal­la

27.05.2021 16:56 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­man tu­le­vai­suus yh­teis­pe­lil­lä kuntoon

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­tou­tus­psy­ko­te­ra­pias­ta oi­kais­tua tietoa – "Lain kohta lienee jäänyt laa­jal­ti Lapissa huo­maa­mat­ta"

18.04.2021 12:34
Tilaajille
On aika lopettaa Jäämeren radan haikailu ja siirtää katse realistisempiin tavoitteisiin
Pääkirjoitus

On aika lo­pet­taa Jää­me­ren radan hai­kai­lu ja siirtää katse rea­lis­ti­sem­piin ta­voit­tei­siin

17.02.2021 15:02 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi Suomen ta­lou­den ve­tu­rik­si

16.02.2021 05:15 1
Tilaajille