Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lakiesitys
Tonttien verotus kiristyy liki kaikissa Lapin kunnissa, jos hallituksen lakiesitys menee läpi – katso listasta oman kuntasi tilanne

Tont­tien verotus ki­ris­tyy liki kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa, jos hal­li­tuk­sen la­ki­esi­tys menee läpi – katso lis­tas­ta oman kuntasi tilanne

12.09.2023 05:00 18
Tilaajille
Miksi keskusta riitautti luonnonsuojelulain, Katri Kulmuni?

Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

01.12.2022 17:31 22
Tilaajille
Hallituksen esitys lohenkalastuksen kieltämisestä Tenojoella annettiin eduskunnalle

Hal­li­tuk­sen esitys lo­hen­ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­ses­tä Te­no­joel­la an­net­tiin edus­kun­nal­le

17.11.2022 21:50 1
Tilaajille
Marin kaatuneista lakihankkeista: Kun yritetään irrottaa rusinoita pullasta, on selvää, että se avaa sovut muiltakin osin

Marin kaa­tu­neis­ta la­ki­hank­keis­ta: Kun yri­te­tään ir­rot­taa ru­si­noi­ta pul­las­ta, on selvää, että se avaa sovut muil­ta­kin osin

17.11.2022 19:50 14
Hallitus hieroi päätöksiä kiistanalaisten lakihankkeiden viemisestä eduskuntaan viime hetkillä

Hal­li­tus hieroi pää­tök­siä kiis­tan­alais­ten la­ki­hank­kei­den vie­mi­ses­tä edus­kun­taan viime het­kil­lä

16.11.2022 20:25
Millainen on saamelaiskäräjien kokoonpano, mistä se päättää ja miten päättäjät valitaan? Kokosimme tähän juttuun tietoja saamelaisten parlamentista, joka päätyi poliittisen myrskyn keskiöön

Mil­lai­nen on saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­no, mistä se päättää ja miten päät­tä­jät va­li­taan? Ko­ko­sim­me tähän juttuun tietoja saa­me­lais­ten par­la­men­tis­ta, joka päätyi po­liit­ti­sen myrskyn kes­kiöön

16.11.2022 18:30 7
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto ottaa kantaa saamelaiskäräjälakikeskusteluun – "uusi lakiehdotus ei syrji ketään"

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jis­to ottaa kantaa saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­kes­kus­te­luun – "uusi la­ki­eh­do­tus ei syrji ketään"

11.11.2022 20:30 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue toivoo korvamerkittyä rahoitusta: Luvattu rahamäärä riittämätön kahden sairaalan yhteispäivystyksen järjestämiseen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue toivoo kor­va­mer­kit­tyä ra­hoi­tus­ta: Luvattu ra­ha­mää­rä riit­tä­mä­tön kahden sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­sen jär­jes­tä­mi­seen

02.11.2022 13:16 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei näytä onnistuvan myöskään Sanna Marinin hallitukselta – syyt ovat vanhat tutut eli virheistä ei ole opittu
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei näytä on­nis­tu­van myös­kään Sanna Marinin hal­li­tuk­sel­ta – syyt ovat vanhat tutut eli vir­heis­tä ei ole opittu

27.10.2022 19:53 17
Tilaajille
Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista pistäisi pentutehtailun kuriin – uudella lailla korvattaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki ja -asetus

La­ki­esi­tys eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta pis­täi­si pen­tu­teh­tai­lun kuriin – uudella lailla kor­vat­tai­siin voi­mas­sa oleva eläin­suo­je­lu­la­ki ja -asetus

22.09.2022 16:30 3
Muuttuuko "työttömiä kyykyttävä" aktiivimalli hyväksi, jos sitä kutsuu eri nimellä?
Pääkirjoitus

Muut­tuu­ko "työt­tö­miä kyy­kyt­tä­vä" ak­tii­vi­mal­li hy­väk­si, jos sitä kutsuu eri ni­mel­lä?

09.10.2021 05:00 20
Tilaajille
Analyysi: Matkustusrajoitusten sekametelisoppa

Ana­lyy­si: Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten se­ka­me­te­li­sop­pa

21.09.2021 17:55 17
Tilaajille
Näin uusi ehdotus saamelaiskäräjälaiksi eroaa edeltäjästään ja nykylaista: Kieli määräisi, kuka saa äänestää

Näin uusi ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si eroaa edel­tä­jäs­tään ja ny­ky­lais­ta: Kieli mää­räi­si, kuka saa ää­nes­tää

14.11.2022 08:50 23
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Mietintö uudeksi saamelaiskärälaiksi on pettymys

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Mie­tin­tö uudeksi saa­me­lais­kä­rä­laik­si on pet­ty­mys

12.05.2021 17:45 12
Tilaajille
Kärnä: Keskusta tulee kaatamaan esityksen uudesta saamelaiskäräjälaista

Kärnä: Kes­kus­ta tulee kaa­ta­maan esi­tyk­sen uudesta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta

12.05.2021 10:04 12
Tilaajille
Ravintolat sulkeutuvat suuressa osassa maata kolmeksi viikoksi – Eduskunta hyväksyi lakiesityksen

Ra­vin­to­lat sul­keu­tu­vat suu­res­sa osassa maata kol­mek­si vii­kok­si – Edus­kun­ta hy­väk­syi la­ki­esi­tyk­sen

08.03.2021 12:32
Hallitus sai valmiiksi esityksen laajoista pakkotestauksista – kieltäytymisestä jopa vankeutta

Hal­li­tus sai val­miik­si esi­tyk­sen laa­jois­ta pak­ko­tes­tauk­sis­ta – kiel­täy­ty­mi­ses­tä jopa van­keut­ta

19.02.2021 11:48 2
Tilaajille
Telakka-ala pelkää veronumeron kasvattavan kustannuksia – "Ulkomaisilla kilpailijoilla ei ole vastaavaa menettelyä"

Te­lak­ka-ala pelkää ve­ro­nu­me­ron kas­vat­ta­van kus­tan­nuk­sia – "Ul­ko­mai­sil­la kil­pai­li­joil­la ei ole vas­taa­vaa me­net­te­lyä"

05.01.2021 06:00
Hallituksen esitysluonnos Yle-lain muutoksesta sai 85 lausuntoa – esille nousivat yksityisen median toimintaedellytykset ja huoli tiedonsaannin tasa-arvosta

Hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nos Yle-lain muu­tok­ses­ta sai 85 lau­sun­toa – esille nou­si­vat yk­si­tyi­sen median toi­min­ta­edel­ly­tyk­set ja huoli tie­don­saan­nin ta­sa-ar­vos­ta

30.09.2020 15:46
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

04.06.2020 16:51