Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunnat
Lapin hyvinvointialueen alijäämä on paisunut niin suureksi, ettei se oikene ilman radikaaleja rakennemuutoksia – nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ali­jää­mä on pai­su­nut niin suu­rek­si, ettei se oikene ilman ra­di­kaa­le­ja ra­ken­ne­muu­tok­sia – nyt tar­vi­taan roh­kei­ta pää­tök­siä

10.11.2023 09:04 25
Syntyvyyden romahdus näkyy jo lähivuosina rajulla tavalla monen kunnan päiväkodeissa ja kouluissa – tarvitaanko lapsettomia pitäjiä enää mihinkään?
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den ro­mah­dus näkyy jo lä­hi­vuo­si­na rajulla tavalla monen kunnan päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa – tar­vi­taan­ko lap­set­to­mia pitäjiä enää mi­hin­kään?

15.09.2023 20:00 12
Tilaajille
Kolarin kunnan uusi visuaalinen ilme herättää närää kaivoksen vastustajissa – suunnittelijan mukaan logossa näkyy luonto, tunturit ja joki

Kolarin kunnan uusi vi­suaa­li­nen ilme he­rät­tää närää kai­vok­sen vas­tus­ta­jis­sa – suun­nit­te­li­jan mukaan logossa näkyy luonto, tun­tu­rit ja joki

01.09.2023 16:30 10
Tilaajille
Kun kuntatalous kiristyy ja lasten määrä vähenee, kouluja on pakko sulkea ja keskittää – näin tapahtuu myös Lapissa
Pääkirjoitus

Kun kun­ta­ta­lous ki­ris­tyy ja lasten määrä vä­he­nee, kouluja on pakko sulkea ja kes­kit­tää – näin ta­pah­tuu myös Lapissa

15.06.2023 20:00
Pelkosenniemen valtuuston puheenjohtaja Jani Jaakkola hakee eroa kaikista luottamustoimistaan – syynä yritystoiminta ja jaksaminen

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jani Jaak­ko­la hakee eroa kai­kis­ta luot­ta­mus­toi­mis­taan – syynä yri­tys­toi­min­ta ja jak­sa­mi­nen

20.05.2023 12:48 1
Tilaajille
Ei lakaista asioita maton alle – Miten vaikeista asioista voidaan puhua?
Mainos Lapin liitto

Ei la­kais­ta asioita maton alle – Miten vai­keis­ta asiois­ta voidaan puhua?

17.05.2023 06:00
Elinvoimainen kunta rakennetaan yhteistyöllä ja avoimuudella – mutta miten?
Mainos Lapin liitto

Elin­voi­mai­nen kunta ra­ken­ne­taan yh­teis­työl­lä ja avoi­muu­del­la – mutta miten?

10.05.2023 06:00
Toimivassa kunnassa luottamushenkilöt ja työntekijät soutavat samaan suuntaan
Mainos Lapin liitto

Toi­mi­vas­sa kun­nas­sa luot­ta­mus­hen­ki­löt ja työn­te­ki­jät sou­ta­vat samaan suun­taan

22.03.2023 06:59
Lakimuutos pakottaa yli 200 kuntaa uudistamaan ilmastotavoitteensa – Kunnianhimo uusissa suunnitelmissa jää kuntien kontolle

La­ki­muu­tos pa­kot­taa yli 200 kuntaa uu­dis­ta­maan il­mas­to­ta­voit­teen­sa – Kun­nian­hi­mo uusissa suun­ni­tel­mis­sa jää kuntien kon­tol­le

27.10.2022 17:26 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omi­tuis­ta omis­ta­mis­ta

14.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita 6,5–11 miljoonalla eurolla

Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyö­räi­lyä edis­tä­viä hank­kei­ta 6,5–11 mil­joo­nal­la eurolla

11.07.2022 19:23
Tilaajille
Vertailu: Eniten pankkiautomaatteja asukaslukuun suhteutettuna löytyy Pelkosenniemeltä – Enontekiö ja Utsjoki ovat kokonaan vailla automaattia

Ver­tai­lu: Eniten pank­ki­au­to­maat­te­ja asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na löytyy Pel­ko­sen­nie­mel­tä – Enon­te­kiö ja Utsjoki ovat ko­ko­naan vailla au­to­maat­tia

05.07.2022 19:05 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 30 uuden sote-vakanssin perustamisesta käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa – kaupunginjohtaja käytti asiassa otto-oikeutta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan päätös 30 uuden sote-va­kans­sin pe­rus­ta­mi­ses­ta kä­si­tel­lään uu­del­leen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – kau­pun­gin­joh­ta­ja käytti asiassa ot­to-oi­keut­ta

05.07.2022 16:01 10
Tilaajille
TE-uudistus on tuomassa kunnille lisälaskun – Tornion ja Kemin rahoitus jää pahasti vajaaksi

TE-uu­dis­tus on tuo­mas­sa kun­nil­le li­sä­las­kun – Tornion ja Kemin ra­hoi­tus jää pahasti va­jaak­si

30.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aa­lis­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to olisi lot­to­voit­to

13.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen asiaa Lapin liitto ajaa?

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien rooli kaipaa sel­kiyt­tä­mis­tä

07.04.2022 05:00
Tilaajille
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ennen näkemättömän rekrytointikilpailun edessä – häviäjien osa ei ole häävi
Pääkirjoitus

Kunnat ja hy­vin­voin­ti­alueet ovat ennen nä­ke­mät­tö­män rek­ry­toin­ti­kil­pai­lun edessä – hä­viä­jien osa ei ole häävi

27.03.2022 20:00 1
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnilleen 14 miljoonaa euroa

Sai­raan­hoi­to­pii­ri pa­laut­taa jä­sen­kun­nil­leen 14 mil­joo­naa euroa

26.01.2022 11:00
Tilaajille