Lappi
Viimeisin tunti
Upouuden Pohjolan Osuuspankin pankkisali avautui asiakkaille Rovaniemellä – osa aamukävijöistä joutui odottamaan ulkona, jotta turvavälit pysyvät

Upo­uu­den Poh­jo­lan Osuus­pan­kin pank­ki­sa­li avautui asiak­kail­le Ro­va­nie­mel­lä – osa aa­mu­kä­vi­jöis­tä joutui odot­ta­maan ulkona, jotta tur­va­vä­lit pysyvät

12:53 1
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Metsäkanalintukannat ovat kasvussa etenkin Pohjois-Suomen alueella – lämmin alkukesä suosi poikasten selviytymistä

Met­sä­ka­na­lin­tu­kan­nat ovat kas­vus­sa etenkin Poh­jois-Suo­men alueel­la – lämmin al­ku­ke­sä suosi poi­kas­ten sel­viy­ty­mis­tä

12:07 0
Viimeisin 12 tuntia
Miksi suosittuja retkeilyreittejä sorastetaan? "Kiertopolut saattavat syntyä esimerkiksi harvinaisten tai uhanalaisten lajien kasvupaikoille"

Miksi suo­sit­tu­ja ret­kei­ly­reit­te­jä so­ras­te­taan? "Kier­to­po­lut saat­ta­vat syntyä esi­mer­kik­si har­vi­nais­ten tai uhan­alais­ten lajien kas­vu­pai­koil­le"

06:30 1
Tilaajille
Viikko
Lauantaina hellettä ja sunnuntaina pohjoisenpuoleista tuulta – Viikonloppua vietetään Lapissa vaihtelevassa säässä

Lauan­tai­na hel­let­tä ja sun­nun­tai­na poh­joi­sen­puo­leis­ta tuulta – Vii­kon­lop­pua vie­te­tään Lapissa vaih­te­le­vas­sa säässä

07.08.2020 21:04 0
Tilaajille
Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vaikeuttaa pyörävarkaiden työtä - arvokas pyörä katoaa ulkomaille usein muutamassa päivässä, joten varkauden sattuessa kannattaa toimia nopeasti

Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vai­keut­taa pyö­rä­var­kai­den työtä - arvokas pyörä katoaa ul­ko­mail­le usein muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, joten var­kau­den sat­tues­sa kan­nat­taa toimia no­peas­ti

07.08.2020 13:35 0
Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huolissaan? – "Meidän ei kannattaisi sitä toista aaltoa täällä odotella, vaan toimia ohjeiden mukaan, jotta voisimme mahdollisesti välttää sen"

Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huo­lis­saan? – "Meidän ei kan­nat­tai­si sitä toista aaltoa täällä odo­tel­la, vaan toimia oh­jei­den mukaan, jotta voi­sim­me mah­dol­li­ses­ti välttää sen"

06.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Päiväkirja: Kirkonkylien uudet ympyrät

Päi­vä­kir­ja: Kir­kon­ky­lien uudet ympyrät

05.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lappiin myönnetty heinäkuussa yli neljä miljoonaa euroa uutta Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea – Koronan kurittama matkailu- ja majoitusala tuettavien alojen kärjessä

Lappiin myön­net­ty hei­nä­kuus­sa yli neljä mil­joo­naa euroa uutta Val­tio­kont­to­rin myön­tä­mää kus­tan­nus­tu­kea – Koronan ku­rit­ta­ma mat­kai­lu- ja ma­joi­tus­ala tuet­ta­vien alojen kär­jes­sä

03.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Kun suuri sopulivaellus alkoi Kilpisjärvellä keväällä 1970, paikalle hälytettiin nuori myyräharrastaja Heikki Henttonen – Siitä asti hän on tutkinut sopuleita ja arvelee, että vastaavaa liikehdintää ei ehkä enää nähdä

Kun suuri so­pu­li­vael­lus alkoi Kil­pis­jär­vel­lä ke­vääl­lä 1970, pai­kal­le hä­ly­tet­tiin nuori myy­rä­har­ras­ta­ja Heikki Hent­to­nen – Siitä asti hän on tut­ki­nut so­pu­lei­ta ja ar­ve­lee, että vas­taa­vaa lii­keh­din­tää ei ehkä enää nähdä

01.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Postin saa kesämökillekin vakiasunnon sijaan–määräaikainen osoitteenmuutos riittää

Postin saa ke­sä­mö­kil­le­kin va­kia­sun­non si­jaan–­mää­räai­kai­nen osoit­teen­muu­tos riittää

30.07.2020 13:09 0
Tilaajille
Poronkieltä kurkusta alas – tubettajien selviytymistä erämaassa on viihdyttävää seurata

Po­ron­kiel­tä kur­kus­ta alas – tu­bet­ta­jien sel­viy­ty­mis­tä erä­maas­sa on viih­dyt­tä­vää seurata

28.07.2020 07:00 0
Isot marjayritykset olisivat tuoneet poimijoita muistakin maista kuin Thaimaasta – "Nyt ollaan yhden hataran kortin varassa, ja se on Suomen oma moka"

Isot mar­ja­yri­tyk­set oli­si­vat tuoneet poi­mi­joi­ta muis­ta­kin maista kuin Thai­maas­ta – "Nyt ollaan yhden hataran kortin va­ras­sa, ja se on Suomen oma moka"

27.07.2020 15:46 6
Päiväkirja: Lapin lumo kasvaa vuosittain, ainakin jos muualla asuvia on uskominen

Päi­vä­kir­ja: Lapin lumo kasvaa vuo­sit­tain, ainakin jos muualla asuvia on us­ko­mi­nen

27.07.2020 07:30 0
Tilaajille
Marjastussää pilvinen Lapin alueella alkuviikosta – paikallisia sateita voi ilmaantua

Mar­jas­tus­sää pil­vi­nen Lapin alueel­la al­ku­vii­kos­ta – pai­kal­li­sia sateita voi il­maan­tua

26.07.2020 11:31 3
Tilaajille
Mansikan itsepoiminnan suosio kasvussa – mansikkapenkeillä näkee yhä nuorempia poimijoita

Man­si­kan it­se­poi­min­nan suosio kas­vus­sa – man­sik­ka­pen­keil­lä näkee yhä nuo­rem­pia poi­mi­joi­ta

24.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Harvaan asutun alueen tukeen kasvua jopa 190 miljoonaa – Lapin maakuntajohtaja Riipi: Auttaa Suomen koheesiovarojen oikeudenmukaisessa jaossa

Harvaan asutun alueen tukeen kasvua jopa 190 mil­joo­naa – Lapin maa­kun­ta­joh­ta­ja Riipi: Auttaa Suomen ko­hee­sio­va­ro­jen oi­keu­den­mu­kai­ses­sa jaossa

21.07.2020 20:16 3
Tilaajille
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Maalaispihojen vihulainen onkin nerokas selviytyjäkasvi, jota voi kasvattaa ruokapöytiemme superruuaksi penkeissä mansikan tavoin

Maa­lais­pi­ho­jen vi­hu­lai­nen onkin nerokas sel­viy­ty­jä­kas­vi, jota voi kas­vat­taa ruo­ka­pöy­tiem­me su­per­ruuak­si pen­keis­sä man­si­kan tavoin

21.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Vammautumisriski liikenteessä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moottorikelkat

Vam­mau­tu­mis­ris­ki lii­ken­tees­sä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moot­to­ri­kel­kat

20.07.2020 12:17 0
Monta tuntia seisten tärinässä – Timo Kangastie aikoo ajaa neljässä päivässä sähköpotkulaudalla Utsjoelta Helsinkiin

Monta tuntia seisten tä­ri­näs­sä – Timo Kan­gas­tie aikoo ajaa nel­jäs­sä päi­väs­sä säh­kö­pot­ku­lau­dal­la Uts­joel­ta Hel­sin­kiin

14.07.2020 20:57 0
Tilaajille