Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

päivittyvä koronaseuranta
Kuukausi

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä tar­tun­ta päi­vä­ko­dis­sa – ka­ran­tee­niin 30 lasta

11.09.2021 15:06 2

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ou­nas­rin­teen kou­lus­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tau­ti­ta­paus­ta vii­kon­lop­pu­na ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12

30.08.2021 16:40 2

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Jukolan po­si­tii­vi­nen testi osoit­tau­tu­nut ne­ga­tii­vi­sek­si, So­dan­ky­läs­sä ja Pel­los­sa yksi uusi tar­tun­ta, Jänk­häl­lä Jytisee -ta­pah­tu­mas­sa ja Vaa­la­jär­ven ky­lä­ta­lol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

27.08.2021 09:47 1

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kou­lus­sa ja päi­vä­ko­deis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, etä­työ­suo­si­tus jatkuu kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heen alueil­la, ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä Suo­mes­sa on kään­ty­nyt laskuun

26.08.2021 11:59
Vanhemmat

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suomen päi­vä­koh­tai­sis­sa ko­ro­na­tar­tun­nois­sa uusi en­nä­tys, Lapissa yh­teen­sä kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, THL suo­sit­te­lee ro­ko­tet­ta myös ras­kaa­na ole­vil­le, Kemissä mah­dol­li­suus hakea en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te ilman ajan­va­raus­ta ensi kes­ki­viik­ko­na, Ro­va­nie­mel­lä Yli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

12.08.2021 17:35 1

Per­jan­tain ko­ro­na­koos­te: Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­joil­la 83 tar­tun­taa, kau­pun­ki siirtyy kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta tar­tun­taa ja useita jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia

06.08.2021 19:01 5

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa 12 vuotta täyt­tä­nei­den ro­ko­tuk­set ha­lu­taan aloit­taa no­peas­ti, Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­jois­ta 40:llä ko­ro­na­tar­tun­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 39 uutta tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän

05.08.2021 18:01 2

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja pe­rus­ta­sol­la, Suo­mes­sa ra­por­toi­tu en­nä­tys­mää­rä tar­tun­to­ja

04.08.2021 13:33 1

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä 11 uutta tar­tun­taa ja Ko­la­ris­sa yksi, Qstoc­kis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Kit­ti­län ter­veys­kes­kuk­ses­sa todettu yksi uusi tar­tun­ta, Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta tar­tun­taa

03.08.2021 20:31 12

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

02.08.2021 10:23 4

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­koos­te: Lapissa kuusi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, 35 pro­sent­tia väes­tös­tä saanut kaksi ro­ko­tet­ta, koko maassa 519 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

01.08.2021 17:17 4

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Tokion ko­ro­na­ti­lan­ne pa­he­nee, Län­si-Poh­jas­sa yh­teen­sä neljä uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa Kit­ti­län Koi­vu­ko­din pal­ve­lu­ko­din al­tis­tu­mi­sen jat­ko­tar­tun­toi­na

28.07.2021 17:49 5

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Lapissa kolme uutta al­tis­tu­mis­paik­kaa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 11 uutta tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa nolla, Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa

27.07.2021 15:30 1

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa todettu 461 tar­tun­taa

20.07.2021 12:31

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kaksi, Län­si-Poh­jas­sa yksi ja Suo­mes­sa 133 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

12.07.2021 12:45 9

Per­jan­tain ko­ro­na­koos­te: Ro­va­nie­men ket­jus­sa nyt 34 ­tar­tun­taa ja lu­kui­sia uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee myös muualla maassa, So­dan­ky­lä ro­kot­taa 12–15-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set

09.07.2021 18:34 14

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Yö­ker­ho­ket­jus­sa 24 tar­tun­taa, ket­jus­sa var­mis­tu­nut del­ta-muun­nos­ta ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut kuor­mit­tu­neet, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

08.07.2021 12:44 2

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Ca­ri­tak­sen vam­mais­pal­ve­luyk­si­kös­sä, Ro­va­nie­mel­lä uusia yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­sia jo per­jan­tai­na – tar­tun­ta­ket­jus­sa 20 tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa vii­me­ai­kai­set tar­tun­nat enim­mäk­seen nuo­ril­la ra­jan­ylit­tä­jil­lä

08.07.2021 10:23 15

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Poh­jois-Nor­jas­ta pääsee kohta Suomeen va­paas­ti, Ro­va­nie­men yö­ker­ho­ket­jus­sa jo 9 tar­tun­taa – al­tis­tu­nei­ta ke­ho­te­taan uu­del­leen tes­tei­hin, Enon­te­kiöl­lä yksi tar­tun­ta

06.07.2021 20:09 3

Maa­nan­tain ko­ro­na­koos­te: Ro­va­nie­men yökerho Half Moo­nis­sa ja Iin Au­to­kei­taal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta, Län­si-Poh­jas­sa neljä

05.07.2021 17:03 5