päivittyvä koronaseuranta
Kuukausi
Viikonlopun koronaseuranta:Länsi-Pohjassa yhdeksän uutta tapausta perjantain jälkeen

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta:Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän uutta ta­paus­ta per­jan­tain jälkeen

10.01.2021 12:47 3
Keskiviikon koronaseuranta: Ylitorniolla on voinut altistua koronavirukselle ravintolassa lauantaina, 331 uutta tartuntaa koko maassa keskiviikkona, THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen jo muu­ta­mien viik­ko­jen si­säl­lä

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Yli­tor­niol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le ra­vin­to­las­sa lauan­tai­na, 331 uutta tar­tun­taa koko maassa kes­ki­viik­ko­na, THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen jo muu­ta­mien viik­ko­jen sisällä

06.01.2021 14:14
Tiistain koronaseuranta: THL muuttaa koronarokotteen jakelukäytäntöä, rovaniemeläisellä huoltoasemalla on voinut altistua koronavirukselle, LKS:n henkilökuntaa karanteeniin altistumisen vuoksi, Suomessa 11 uutta koronakuolemaa, sairaalahoidossa 180 ihmistä

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: THL muuttaa ko­ro­na­ro­kot­teen ja­ke­lu­käy­tän­töä, ro­va­nie­me­läi­sel­lä huol­to­ase­mal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, LKS:n hen­ki­lö­kun­taa ka­ran­tee­niin al­tis­tu­mi­sen vuoksi, Suo­mes­sa 11 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, sai­raa­la­hoi­dos­sa 180 ihmistä

05.01.2021 13:44
Vuodenvaihteen koronaseuranta: Lapissa yhteensä seitsemän uutta tartuntaa, Luostolla on voinut altistua koronavirukselle, Intian rokotepäätös voi viedä rokotteita eurooppalaisilta, Norjaan pitää olla koronatodistus

Vuo­den­vaih­teen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa yh­teen­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Luos­tol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, Intian ro­ko­te­pää­tös voi viedä ro­kot­tei­ta eu­roop­pa­lai­sil­ta, Norjaan pitää olla ko­ro­na­to­dis­tus

31.12.2020 15:34 1
Joulun koronaseuranta: Länsi-Pohjassa joulun aikana kahdeksan uutta tartuntaa, Lapin sairaanhoitopiirissä ei toistaiseksi yhtään, Suomessa 156 uutta koronatartuntaa, rokotukset alkavat tänään

Joulun ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa joulun aikana kah­dek­san uutta tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei tois­tai­sek­si yhtään, Suo­mes­sa 156 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, ro­ko­tuk­set alkavat tänään

23.12.2020 09:45 1
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Lapissa 13 uutta tartuntaa, Posiolla ensimmäinen tartunta, Utsjoella altistuneita 30, matkustajaliikenne Briteistä keskeytetään

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa 13 uutta tar­tun­taa, Po­siol­la en­sim­mäi­nen tar­tun­ta, Uts­joel­la al­tis­tu­nei­ta 30, mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne Bri­teis­tä kes­key­te­tään

21.12.2020 07:40 2
Vanhemmat
Perjantain koronaseuranta: Infektioiden torjuntayksikkö kiittää lappilaisia: turvallisuusohjeita noudatataan esimerkillisesti, Länsi-Pohjassa noin kolmasosassa tartunnoista lähde jää tuntemattomaksi

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: In­fek­tioi­den tor­jun­ta­yk­sik­kö kiittää lap­pi­lai­sia: tur­val­li­suus­oh­jei­ta nou­da­ta­taan esi­mer­kil­li­ses­ti, Län­si-Poh­jas­sa noin kol­mas­osas­sa tar­tun­nois­ta lähde jää tun­te­mat­to­mak­si

18.12.2020 10:52
Torstain koronaseuranta: Lapissa ja Länsi-Pohjassa kaksi tartuntaa, Suomessa 360 uutta, tartunnat lisääntyvät ikääntyneiden keskuudessa, nopea kasvu on taittunut

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa ja Län­si-Poh­jas­sa kaksi tar­tun­taa, Suo­mes­sa 360 uutta, tar­tun­nat li­sään­ty­vät ikään­ty­nei­den kes­kuu­des­sa, nopea kasvu on tait­tu­nut

17.12.2020 09:44
Keskiviikon koronaseuranta: Korona peruu Rovaniemen ilotulitukset, rajaliikenne Norjaan uhkaa hankaloitua jälleen, Suomessa 490 uutta tartuntaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Korona peruu Ro­va­nie­men ilo­tu­li­tuk­set, ra­ja­lii­ken­ne Norjaan uhkaa han­ka­loi­tua jäl­leen, Suo­mes­sa 490 uutta tar­tun­taa

09.12.2020 12:07
Tiistain koronaseuranta: yksi uusi tartunta Lapissa, Länsi-Pohjassa ei yhtään, Suomessa 361 uutta koronavirustartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: yksi uusi tar­tun­ta La­pis­sa, Län­si-Poh­jas­sa ei yhtään, Suo­mes­sa 361 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

08.12.2020 12:37
Maanantain koronaseuranta: Kahdeksan tartuntaa Lapissa, Suomessa 250 uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa viikonloppuna kahdeksan uutta tartuntaa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kah­dek­san tar­tun­taa La­pis­sa, Suo­mes­sa 250 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa vii­kon­lop­pu­na kah­dek­san uutta tar­tun­taa

07.12.2020 10:23 1
Viikonlopun koronaseuranta:  Sunnuntaina Lapissa ja Länsi-Pohjassa yhteensä viisi uutta koronatartuntaa, Presidentti Niinistö Ylellä: "Otan koronarokotteen heti, kun tulen vuoroon"

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Sun­nun­tai­na Lapissa ja Län­si-Poh­jas­sa yh­teen­sä viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ylellä: "Otan ko­ro­na­ro­kot­teen heti, kun tulen vuo­roon"

05.12.2020 11:49
Perjantain koronaseuranta: Utsjoella ja Rovaniemellä Bar Ihkun ketjuun liittyvät tartunnat, Länsi-Pohjassa ei uusia,  Suomessa on raportoitu 336 uutta koronavirustartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Uts­joel­la ja Ro­va­nie­mel­lä Bar Ihkun ketjuun liit­ty­vät tar­tun­nat, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia, Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 336 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

04.12.2020 12:15
Torstain koronaseuranta – Inarissa kaksi uutta tartuntaa joista toiseen liittyy laaja altistusketju, Rovaniemellä neljä tartuntaa ja altistumisia, Sodankylässä yksi ja Utsjoella kaksi tartuntaa, rokotukset aloitetaan heti, kun rokotteita saadaan

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta – Ina­ris­sa kaksi uutta tar­tun­taa joista toiseen liittyy laaja al­tis­tus­ket­ju, Ro­va­nie­mel­lä neljä tar­tun­taa ja al­tis­tu­mi­sia, So­dan­ky­läs­sä yksi ja Uts­joel­la kaksi tar­tun­taa, ro­ko­tuk­set aloi­te­taan heti, kun ro­kot­tei­ta saadaan

03.12.2020 09:40 1
Tiistain koronaseuranta: Lapin matkailuelinkeinon liitto suosittaa ravintoloiden anniskelun lopettamista nykyistä aiemmin, Suomessa 550 uutta tartuntaa, Lapissa ja Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto suo­sit­taa ra­vin­to­loi­den an­nis­ke­lun lo­pet­ta­mis­ta ny­kyis­tä aiem­min, Suo­mes­sa 550 uutta tar­tun­taa, Lapissa ja Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

01.12.2020 11:43
Maanantain koronaseuranta: 13 tartuntaa Levin ravintoloista, Sodankylässä ei ole todettu kolmeen päivään yhtään tartuntaa, Rovaniemellä rauhallinen koronatilanne, Suomessa 283 uutta koronavirustartuntaa, Länsi-Pohja yhä kiihtymisvaiheessa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: 13 tar­tun­taa Levin ra­vin­to­lois­ta, So­dan­ky­läs­sä ei ole todettu kolmeen päivään yhtään tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä rau­hal­li­nen ko­ro­na­ti­lan­ne, Suo­mes­sa 283 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa

30.11.2020 12:32 1
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohja kehottaa pysymään pois länsirajalta, Utsjoen altistuneet tavoitettu, vastaanottokeskuksen joukkotestauksessa ei löytynyt koronatartuntoja, mahdollisia altistumisia Rovala-opiston ruokalassa, Lapin sairaanhoitopiirissä viisi uutta koronatartuntaa, Levin maailmancup -viikonloppuna on voinut altistua koronalle

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­ja ke­hot­taa py­sy­mään pois län­si­ra­jal­ta, Utsjoen al­tis­tu­neet ta­voi­tet­tu, vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen jouk­ko­tes­tauk­ses­sa ei löy­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja, mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Ro­va­la-opis­ton ruo­ka­las­sa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Levin maail­man­cup -vii­kon­lop­pu­na on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le

27.11.2020 12:19 1
Keskiviikon koronaseuranta: Norrbottenissa uusia koronauhreja, Hallitus neuvottelee koronatilanteesta, Lapin sairaanhoitopiirissä yhden viikon ilmaantuvuus 9,3, kahden viikon 31,6, Länsi-Pohjassa kahden viikon ilmaantuvuus 96,9

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Norr­bot­te­nis­sa uusia ko­ro­nauh­re­ja, Hal­li­tus neu­vot­te­lee ko­ro­na­ti­lan­tees­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yhden viikon il­maan­tu­vuus 9,3, kahden viikon 31,6, Län­si-Poh­jas­sa kahden viikon il­maan­tu­vuus 96,9

25.11.2020 12:31
Tiistain koronaseuranta: Ruotsissa 17 000 uutta koronatartuntaa, Finnair ei suunnittele rokotetodistuksen pyytämistä, Uusia tapauksia Lapissa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ruot­sis­sa 17 000 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Finnair ei suun­nit­te­le ro­ko­te­to­dis­tuk­sen pyy­tä­mis­tä, Uusia ta­pauk­sia Lapissa

24.11.2020 12:38
Maanantain koronaseuranta: Rokote ei avaisi yhteiskuntaa, Sodankylän Nutukkaassa yksi toipunut, Presidentti valmis poikkeusoloihin, Mahdollisia altistumisia Subwayssa ja Vesihiidessä viime torstaina, Korkalovaaran koululla koronatartunta, Länsi-Pohjan ilmaantuvuusluku on Suomen toiseksi korkein

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Rokote ei avaisi yh­teis­kun­taa, So­dan­ky­län Nu­tuk­kaas­sa yksi toi­pu­nut, Pre­si­dent­ti valmis poik­keu­so­loi­hin, Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Sub­ways­sa ja Ve­si­hii­des­sä viime tors­tai­na, Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lul­la ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jan il­maan­tu­vuus­lu­ku on Suomen toi­sek­si korkein

23.11.2020 10:47