Koronaseuranta
Viimeisin tunti

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, koko maan luku 47, pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set Lapin ra­jan­yli­tys­pis­teis­sä jat­ku­vat

12:36
Kuukausi

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­men tar­tun­ta­ket­jus­sa toinen tar­tun­ta, ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ko­la­ris­sa

09.06.2021 15:57

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Suo­mes­sa todettu 125 uutta tar­tun­taa

04.06.2021 12:02

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Täysin ro­ko­te­tut voivat tavata muita tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ilman maskia, Ju­han­nus­saa­ren päi­vä­ko­dis­sa Tor­nios­sa jouk­koal­tis­tu­mi­nen, Suo­mes­sa 143 uutta tar­tun­taa, vi­rus­muun­nos­ten nimet muut­tu­vat

03.06.2021 17:35

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa kaikki yli 16-vuo­tiaat voivat varata ro­ko­tu­sa­jan, Suo­mes­sa todettu 128 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa pu­re­taan ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia vai­heit­tain

02.06.2021 17:25 1

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­roon 40-vuo­tiaat, Ruotsi höl­len­tää ra­joi­tuk­sia, Suo­mes­sa 154 uutta tar­tun­taa

01.06.2021 17:47 3

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa viime vii­kol­la kah­dek­san tar­tun­taa, Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 56 uutta tar­tun­taa maa­nan­tai­na

31.05.2021 15:35 1

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, Ham­mer­fes­tis­sä ka­ran­tee­nit laa­je­ne­vat, Suo­mes­sa 182 uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa ro­ko­te­taan kaikki 16 vuotta täyt­tä­neet

28.05.2021 16:03

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa on todettu 98 uutta tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä 55 vuotta täyt­tä­vät ja tätä van­hem­mat voivat varata ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen, Po­sio­lai­sis­ta yli 60 pro­sent­tia on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen, Ka­ri­haa­ran kou­lul­la jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

27.05.2021 18:29 1

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin tar­tun­nat nol­las­sa, ro­kot­teen saanut 2,3 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta, Tornion Lid­lis­sä mah­dol­li­nen jouk­koal­tis­tu­mi­nen, Suo­mes­sa 220 uutta tar­tun­taa

26.05.2021 14:28 1

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­ne yhä vaikea, Suo­mes­sa seit­se­män uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, koko maassa tar­tun­to­ja 93

24.05.2021 17:09

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Tors­tai­na on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Hel­sin­ki-Ro­va­nie­mi len­nol­la, Norjan Ham­mer­fes­tis­sa ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on va­ka­voi­tu­nut

23.05.2021 15:11 2

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, Po­siol­la aletaan ro­kot­taa 30–39-vuo­tiai­ta, 289 uutta tar­tun­taa koko maassa

19.05.2021 15:42

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kemissä kaksi uutta tar­tun­taa, kan­ran­tee­ni­käy­tän­nöt muut­tu­vat, Sal­las­sa ja Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­te­taan ris­ki­ryh­mä­läi­siä ja 50 vuotta täyt­tä­nei­tä

18.05.2021 17:49 10

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kahden viikon il­maan­tu­vuus on las­ku­suun­nas­sa, Norr­bot­te­nin tau­ti­ti­lan­ne edel­leen vaikea

17.05.2021 13:22 6

He­la­tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: THL: Suo­mes­sa 262 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei ole todettu tällä vii­kol­la yhtään tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi

13.05.2021 13:20
Vanhemmat

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä on todettu kaksi uutta tar­tun­taa, Tornion ra­jan­yli­tys­pai­kal­la on kiel­täy­dyt­ty ko­ro­na­tes­teis­tä, Ro­va­nie­mel­lä lie­ven­ne­tään ko­ro­na­suo­si­tuk­sia

03.05.2021 22:26 2

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa todettu sun­nun­tai­na 132 uutta tar­tun­taa, lauan­tai­na 288

02.05.2021 12:24

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan tar­tun­nat osoit­tau­tu­neet vi­rus­muun­nok­sek­si, Suo­mes­sa 195 uutta tar­tun­taa, Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to höl­len­tää ylei­sö­ra­joi­tuk­sia

30.04.2021 13:17 5

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ter­veys­tar­kas­tuk­set rajalla jat­ku­vat, So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa neljä tar­tun­taa lisää

29.04.2021 17:12