Päivittyvä seuranta
Tulvaseuranta: Jäniskosken riippusilta vaarassa, Muoniossa voi nousta ennätyskorkeuteen, Torniossa jäädään tulvapenkereiden alle, Inarissa tulva taittui laskuun

Tul­va­seu­ran­ta: Jä­nis­kos­ken riip­pu­sil­ta vaa­ras­sa, Muo­nios­sa voi nousta en­nä­tys­kor­keu­teen, Tor­nios­sa jäädään tul­va­pen­ke­rei­den alle, Ina­ris­sa tulva taittui laskuun

01.06.2020 09:30 2
Tulvaseuranta: Tulva laskenut Rovaniemellä hieman, Kittilässä vedennousu pysähtynyt toistaiseksi, Tornionjoen rannoilla varauduttava poikkeuksellisen kovaan tulvaan.

Tul­va­seu­ran­ta: Tulva las­ke­nut Ro­va­nie­mel­lä hieman, Kit­ti­läs­sä ve­den­nou­su py­säh­ty­nyt tois­tai­sek­si, Tor­nion­joen ran­noil­la va­rau­dut­ta­va poik­keuk­sel­li­sen kovaan tul­vaan.

25.05.2020 11:01 5
Perjantain päivittyvä koronaseuranta:Länsi-Pohjassa rauhallinen viikko, hallitus haluaa, että koronavirus ei leviä lainkaan, Baltian maat avaavat rajojaan toisilleen,

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta:Län­si-Poh­jas­sa rau­hal­li­nen viikko, hal­li­tus haluaa, että ko­ro­na­vi­rus ei leviä lain­kaan, Baltian maat avaavat ra­jo­jaan toi­sil­leen,

15.05.2020 13:59 0
Torstain päivittyvä koronaseuranta: Rajalla käy jo kuhina, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, VTT: "kansanmaskeista" on apua

Tors­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Rajalla käy jo kuhina, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, VTT: "kan­san­mas­keis­ta" on apua

14.05.2020 13:53 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Suomessa kuollut 284 ihmistä, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa kuollut 284 ih­mis­tä, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.05.2020 14:58 0
Tiistain päivittyvä koronaseuranta: Suomessa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä ylitti 6  000 rajan, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Finnair vaatii matkustajilta kasvomaskin 18.5. lähtien

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa vah­vis­tet­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä ylitti 6  000 rajan, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Finnair vaatii mat­kus­ta­jil­ta kas­vo­mas­kin 18.5. lähtien

12.05.2020 13:21 0
Perjantain päivittyvä koronaseuranta: Lapissa auki vain muutama hotelli, huoltovarmuuskeskuksesta kaksi sai potkut, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, koko Suomessa uusia tartuntoja 65

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa auki vain muutama ho­tel­li, huol­to­var­muus­kes­kuk­ses­ta kaksi sai potkut, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa uusia tar­tun­to­ja 65

08.05.2020 12:09 0
Torstain päivittyvä koronaseuranta: Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä, Kuusi uutta tapausta Länsi-Pohjassa, LSHP palailee normaaliin, kasvomaskiselvitys valmistuu toukokuussa, THL:n johtaja Mika Salminen joutui ryöpytykseen

Tors­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä, Kuusi uutta ta­paus­ta Län­si-Poh­jas­sa, LSHP pa­lai­lee nor­maa­liin, kas­vo­mas­ki­sel­vi­tys val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa, THL:n johtaja Mika Sal­mi­nen joutui ryö­py­tyk­seen

07.05.2020 11:09 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Hallitus tukee ravintoloita 120 miljoonalla eurolla, Markku Broas päästäisi vierailijat vanhainkoteihin, Ikäihmisten liikkumisohjeistusta ollaan lieventämässä, Suomessa 161 uutta tartuntaa,  Länsi-Pohjassa kaksi

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Hal­li­tus tukee ra­vin­to­loi­ta 120 mil­joo­nal­la eu­rol­la, Markku Broas pääs­täi­si vie­rai­li­jat van­hain­ko­tei­hin, Ikä­ih­mis­ten liik­ku­mis­oh­jeis­tus­ta ollaan lie­ven­tä­mäs­sä, Suo­mes­sa 161 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi

06.05.2020 11:10 0
Tiistain päivittyvä koronaseuranta:  Urheiluseurat käynnistelevät toimintaansa, Lapissa vain kolme ihmistä sairastaa koronaa, Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä 114, ei uusia tapauksia Lapissa tai Länsi-Pohjassa, rajoituksien jatkosta länsirajalla päätetään torstaina

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Ur­hei­lu­seu­rat käyn­nis­te­le­vät toi­min­taan­sa, Lapissa vain kolme ihmistä sai­ras­taa ko­ro­naa, Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä 114, ei uusia ta­pauk­sia Lapissa tai Län­si-Poh­jas­sa, ra­joi­tuk­sien jat­kos­ta län­si­ra­jal­la pää­te­tään tors­tai­na

05.05.2020 11:15 0
Päivittyvä koronaseuranta: Hallituksen tiedotustilaisuus mahdollisesta koronarajoitusten purkamisesta siirtyi huomiselle, Yhdysvaltojen ulkoministerin mukaan koronavirus on peräisin kiinalaislaboratoriosta, Venäjällä 10000 uutta tartuntaa päivässä,

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus mah­dol­li­ses­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta siirtyi huo­mi­sel­le, Yh­dys­val­to­jen ul­ko­mi­nis­te­rin mukaan ko­ro­na­vi­rus on pe­räi­sin kii­na­lais­la­bo­ra­to­rios­ta, Ve­nä­jäl­lä 10000 uutta tar­tun­taa päi­väs­sä,

03.05.2020 10:16 0
Lauantain päivittyvä koronaseuranta: Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den välinen ta­va­ran­vaih­to kiel­le­tään Tornion ra­jan­yli­tys­pai­kal­la maa­nan­tais­ta alkaen, Ranska aikoo jatkaa koronapoikkeustilaa kahdella kuukaudella, THL: Suo­mes­sa yli 5 100 vah­vis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa

Lauan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den välinen ta­va­ran­vaih­to kiel­le­tään Tornion ra­jan­yli­tys­pai­kal­la maa­nan­tais­ta alkaen, Ranska aikoo jatkaa ko­ro­na­poik­keus­ti­laa kah­del­la kuu­kau­del­la, THL: Suo­mes­sa yli 5 100 vah­vis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa

02.05.2020 09:58 0
Torstain uutiskooste: Venäjän pääministerillä tartunta, Ruotsissa liki 2600 kuolonuhria, THL:n korona-arvio osui yläkanttiin, Norrbottenin tautitilanne rauhoittumaan päin, Lapissa aloitetaan matalan kynnyksen koronatestit

Tors­tain uu­tis­koos­te: Venäjän pää­mi­nis­te­ril­lä tar­tun­ta, Ruot­sis­sa liki 2600 kuo­lo­nuh­ria, THL:n ko­ro­na-ar­vio osui ylä­kant­tiin, Norr­bot­te­nin tau­ti­ti­lan­ne rau­hoit­tu­maan päin, Lapissa aloi­te­taan matalan kyn­nyk­sen ko­ro­na­tes­tit

30.04.2020 18:47 0
Keskiviikon uutiskooste: Koulut avataan 14. toukokuuta alkaen, Novatekin rakennustyömaasta tullut tautipesäke, lapsia ei ole joutunut koronan takia sairaalahoitoon, koronaan kuollut Suomessa 206 ihmistä, hoivakoti järjesti asiakkailleen mahdollisuuden tavata läheisiään

Kes­ki­vii­kon uu­tis­koos­te: Koulut avataan 14. tou­ko­kuu­ta alkaen, No­va­te­kin ra­ken­nus­työ­maas­ta tullut tau­ti­pe­sä­ke, lapsia ei ole jou­tu­nut koronan takia sai­raa­la­hoi­toon, ko­ro­naan kuollut Suo­mes­sa 206 ih­mis­tä, hoi­va­ko­ti jär­jes­ti asiak­kail­leen mah­dol­li­suu­den tavata lä­hei­siään

29.04.2020 08:13 0
Tiistain uutiskooste: USA:ssa varoitellaan toisesta aallosta, Ranskassa kuolonuhrien lukumäärä laskussa, lähes puolet Suomen testauskapasiteetista jää käyttämättä, Espanja purkaa koronarajoituksiaan, Rovaniemen kaupungin talouteen 21 miljoonan heikentymä, uhriluku Suomessa lähes 200

Tiis­tain uu­tis­koos­te: USA:ssa va­roi­tel­laan toi­ses­ta aal­los­ta, Rans­kas­sa kuo­lon­uh­rien lu­ku­mää­rä las­kus­sa, lähes puolet Suomen tes­taus­ka­pa­si­tee­tis­ta jää käyt­tä­mät­tä, Espanja purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­siaan, Ro­va­nie­men kau­pun­gin ta­lou­teen 21 mil­joo­nan hei­ken­ty­mä, uh­ri­lu­ku Suo­mes­sa lähes 200

28.04.2020 08:01 0
Maanantain uutisseuranta: Tehohoidossa kuolleisuus koronaan 14,5 %, epidemian hidastuminen on riski myöhemmästä isosta epidemiasta, Ruotsissa 80 uutta koronakuolemaa, kaksi uutta tartuntaa Länsi-Pohjassa

Maa­nan­tain uu­tis­seu­ran­ta: Te­ho­hoi­dos­sa kuol­lei­suus ko­ro­naan 14,5 %, epi­de­mian hi­das­tu­mi­nen on riski myö­hem­mäs­tä isosta epi­de­mias­ta, Ruot­sis­sa 80 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, kaksi uutta tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa

27.04.2020 07:39 0
Torstain uutiskooste: Ruotsissa yli 2000 kuollutta, pääministeri jää etätöihin,  hoitajan mukaan Ylitornion terveyskeskuksessa viivyteltiin, johtava lääkäri kiistää, marjasato voi jäädä poimimatta, työttömyys kasvaa Lapissa pitkästä aikaa

Tors­tain uu­tis­koos­te: Ruot­sis­sa yli 2000 kuol­lut­ta, pää­mi­nis­te­ri jää etä­töi­hin, hoi­ta­jan mukaan Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­ses­sa vii­vy­tel­tiin, johtava lääkäri kiis­tää, mar­ja­sa­to voi jäädä poi­mi­mat­ta, työt­tö­myys kasvaa Lapissa pit­käs­tä aikaa

23.04.2020 09:05 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Lapissa monta kuntaa ilman varmistettuja tartuntoja, Länsi-Pohjassa ja Lapissa ei uusia tartuntoja, mutta Länsi-Pohjassa todettiin epidemian alkaneen, kokonaiskuolleisuus nousi Ruotsissa

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa monta kuntaa ilman var­mis­tet­tu­ja tar­tun­to­ja, Län­si-Poh­jas­sa ja Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, mutta Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin epi­de­mian al­ka­neen, ko­ko­nais­kuol­lei­suus nousi Ruot­sis­sa

22.04.2020 10:35 0
Tiistain päivittyvä uutiskooste: 185 uutta koronakuolemaa Ruotsissa, Lapissa ei uusia tartuntoja, koko maassa uudet tartunnat miltei kaksinkertaistuivat eiliseltä, kahdeksan uutta tartuntaa Länsi-Pohjassa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­koos­te: 185 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa Ruot­sis­sa, Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, koko maassa uudet tar­tun­nat miltei kak­sin­ker­tais­tui­vat ei­li­sel­tä, kah­dek­san uutta tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa

21.04.2020 10:58 0
Maanantain päivittyvä uutiskooste: Ei uusia tartuntoja Lapin sairaanhoitopiirissä, Länsi-Pohjan tartunta liittyy Ylitornion terveyskeskukseen, rajoituksia höllennetään useissa maissa Suomessa rajoituksia pohditaan keskiviikkona

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­koos­te: Ei uusia tar­tun­to­ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, Län­si-Poh­jan tar­tun­ta liittyy Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­seen, ra­joi­tuk­sia höl­len­ne­tään useissa maissa Suo­mes­sa ra­joi­tuk­sia poh­di­taan kes­ki­viik­ko­na

20.04.2020 11:16 0
Tilaajille