pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Metsätalous
Vanhan koulun metsänhoitajan tunnustuksia
Kolumni

Vanhan koulun met­sän­hoi­ta­jan tun­nus­tuk­sia

01.03.2021 06:00 3
Tilaajille
"Hakkuu vähenee, mutta se ei turvaa hiilinielun kasvua" – Suomen metsien hakkuutaso pieneni viime vuonna ja on putoamassa jälleen tänä vuonna, Metsäkeskuksen mukaan se ei ole pysyvä ratkaisu hiilinielun kasvuun

"Hakkuu vä­he­nee, mutta se ei turvaa hii­li­nie­lun kasvua" – Suomen metsien hak­kuu­ta­so pieneni viime vuonna ja on pu­toa­mas­sa jälleen tänä vuonna, Met­sä­kes­kuk­sen mukaan se ei ole pysyvä rat­kai­su hii­li­nie­lun kasvuun

10.11.2020 06:00
Tilaajille

Uusi tut­ki­mus sel­vit­tää po­ron­hoi­don muu­tok­sia ja so­peu­tu­mis­kei­no­ja eri maan­käyt­tö­muo­to­jen ris­ti­pai­neis­sa

21.10.2020 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­no­mis­ta­jien kie­li­kur­muut­ta­mi­nen joutaa loppua

05.10.2020 19:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mo­ni­muo­toi­suut­ta on suo­jel­ta­va

10.09.2020 04:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kestävä kasvu vaatii raa­ka-ai­nest­ra­te­gian

28.04.2020 11:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­sä­ni kasvaa ti­kan­kont­ti

23.04.2020 12:01
Tilaajille
Lukijalta: Miten poronhoito, matkailu ja metsätalous sopivat yhteen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miten po­ron­hoi­to, mat­kai­lu ja met­sä­ta­lous sopivat yhteen?

21.04.2020 08:42
Tilaajille
Metsäyhtiöillä on puulle edelleen selvää tarvetta – niiden tavoitteena on, että puukauppa ei notkahtaisi koronan takia

Met­säyh­tiöil­lä on puulle edel­leen selvää tar­vet­ta – niiden ta­voit­tee­na on, että puu­kaup­pa ei not­kah­tai­si koronan takia

13.04.2020 18:46
Tilaajille
Lukijalta: Taimiteko on ilmastoteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­mi­te­ko on il­mas­to­te­ko

06.04.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta: Metsäohjelman 2021–2025 valmistelu käynnissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­säoh­jel­man 2021–2025 val­mis­te­lu käyn­nis­sä

25.03.2020 17:40
Tilaajille
Lukijalta: Metsä meidän jälkeemme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Metsä meidän jäl­keem­me

18.02.2020 20:56 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jat: Ny­ky­met­sä­ta­lous haastaa vanhoja kä­si­tyk­siä

10.02.2020 21:42
Tilaajille
Metsänomistajille on suunnitteilla ensimmäinen valtiontuki täysin ja ainoastaan ilmastolähtökohdista – kompensaatioiden taustalla hiilinielujen vahvistaminen

Met­sä­no­mis­ta­jil­le on suun­nit­teil­la en­sim­mäi­nen val­tion­tu­ki täysin ja ai­noas­taan il­mas­to­läh­tö­koh­dis­ta – kom­pen­saa­tioi­den taus­tal­la hii­li­nie­lu­jen vah­vis­ta­mi­nen

26.01.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta: Metsämaan hiilivarasto on ilmastopäästöjen tuntematon tekijä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­maan hii­li­va­ras­to on il­mas­to­pääs­tö­jen tun­te­ma­ton tekijä

23.01.2020 07:38
Tilaajille
Ranualaisveljesten yrityksestä miehiä on lähtenyt kaivostöihin – robottikoneet ovat pian valmiina hakemaan puutavaran metsästä tien varteen

Ra­nua­lais­vel­jes­ten yri­tyk­ses­tä miehiä on läh­te­nyt kai­vos­töi­hin – ro­bot­ti­ko­neet ovat pian val­mii­na ha­ke­maan puu­ta­va­ran met­säs­tä tien varteen

02.01.2020 18:00
Tilaajille
Näkökulma: Vihreällä kullalla on kova hinta – ja se tuntuu nousevan koko ajan

Nä­kö­kul­ma: Vih­reäl­lä kul­lal­la on kova hinta – ja se tuntuu nou­se­van koko ajan

29.11.2019 20:00
Tilaajille
Ojituksen vaikutus metsätalouden kuormitukseen on tuplasti oletettua suurempi – ilmastonmuutos pahentaa vielä tilannetta

Oji­tuk­sen vai­ku­tus met­sä­ta­lou­den kuor­mi­tuk­seen on tup­las­ti ole­tet­tua suu­rem­pi – il­mas­ton­muu­tos pa­hen­taa vielä ti­lan­net­ta

29.11.2019 09:46
Tilaajille
Lukijalta: Viljelyvirheitä ei ole korjattu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vil­je­ly­vir­hei­tä ei ole kor­jat­tu

22.10.2019 06:30
Tilaajille
Ilmastopolitiikka tuli valtion metsiin – "Hiilensidonta otetaan nyt entistä paremmin huomioon", sanoo Metsähallituksen aluejohtaja Kii Korhonen

Il­mas­to­po­li­tiik­ka tuli valtion metsiin – "Hii­len­si­don­ta otetaan nyt entistä pa­rem­min huo­mioon", sanoo Met­sä­hal­li­tuk­sen alue­joh­ta­ja Kii Kor­ho­nen

30.09.2019 07:15